Mali grad

T e D n i (K) Občine

09.11.2015

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik

ODSEK 3: vodovod Duplica - Volčji Potok (I. faza)

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli na območju ob Arboretumu v Volčjem Potoku. Izvaja se vodovodna povezava DN 100 do občinske meje z občino Domžale s prevezavo obstoječega sekundarnega vodovoda. Hkrati se izvaja sanacija ceste z dograditvijo pločnika. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Zaradi del je predvidena zapora ceste. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občanom in občankam ob trasi izgradnje ter občanom ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1.    Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Košiše

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo stranskih kanalov na območju Košiš. Izvajalec trenutno polaga kanalizacijo DN 250 z odcepi DN 160. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Tunjice

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo stranskih kanalov na območju okoli POŠ Tunjice. Prav tako je nadaljeval z izgradnjo stanskega kanala, ki je bil začasno ustavljen med poletjem, saj poteka po kmetijskih površinah. Gre za kanal, ki poteka ob potoku Tunjiščica do naselja Tunjiška Mlaka in Tunjice. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

2.    Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Nevlje

Izvajalec je nadaljeval z deli za cerkvijo v Nevljah. Trasa gre nato po kolovozni poti ter bivši strugi Nevljice do Vrhpolj pri Kamniku. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 300. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Podhruška

Izvajalec je začel z deli na območju Podhruške proti Srednji vasi. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 300 ter vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

3.    Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju ter ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Vsem vlagateljem, ki so se prijavili na javni razpis za pospeševanje malega gospodarstva, so bili posredovani sklepi o dodelitvi sredstev. Na drugi javni razpis v letošnjem letu je prispelo 22 vlog, od tega 12 vlog za sofinanciranje ukrepa pospeševanja zaposlovanja, 5 vlog za sofinanciranje udeležb na sejmih ter 5 vlog za sofinanciranje najemnin v starem mestnem jedru.

Skladno s Pravilnikom o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Kamnik, gostinski obrati lahko brez soglasja lokalne skupnosti obratujejo dlje kot traja obratovalni čas na dan pred prazniki in dela prostimi dnevi določenimi z zakonom ter enkrat ob martinovanju, in sicer:

Pripravljena sta bila predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2015 ter predlog Odloka o spremembah odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2016, ki jih bo Občinski svet Občine Kamnik obravnaval predvidoma na novembrski seji.

Oddelek za družbene dejavnosti

Oddelek za družbene dejavnosti si je ogledal prostore, ki jih je najelo Društvo staršev otrok s posebnimi potrebami na Usnjarski cesti v Kamniku. Člani društva se po svojih močeh trudijo z urejanjem prostora, kjer bi v prihodnjem letu zaživel dnevni center za gibalno ovirane osebe. Glede na to, da člani društva prostor urejajo povsem prostovoljno, naprošamo obrtnike in podjetja, ki bi bili pripravljeni donirati material in s svojim delom pomagati pri nastajanju centra, da kontaktirajo gospo Andrejo na telefonsko številko 031 453 844.

Na večnamenski stavbi na stadionu v Mekinjah so končana slikopleskarska in keramičarska dela. V tem tednu bo izvedeno še ustrezno prezračevanje objekta.

Oddelek za urejanje prostora

Na zadnji seji občinskega sveta Občine Kamnik, v sredo, 21. 10. 2015, je bil sprejet Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik (OPN). S tem dokumentom se spreminja tudi namenska raba nekaterih zemljišč in pogoji oziroma omejitve za gradnjo. Ker je veliko občanov čakalo na sprejem tega dokumenta, se je v zadnjem tednu povečalo število vlog za lokacijske informacije. Do začetka veljavnosti novega OPN še vedno velja obstoječi prostorski plan (DP občine Kamnik), zato lokacijske informacije lahko izdajamo samo po obstoječem (starem) prostorskem planu. Tako bodo morali občani ponovno vložiti  nove vloge (po novem). Zato predlagamo, da občani do začetka veljavnosti OPN počakajo in vlogo oddajo šele potem, ko bo ta stopil v veljavo  to je 15. dan po objavi v Uradnem listu RS.

Prejšnji teden na Oddelku za urejanje prostora pridobili cestno soglasje za gradnjo pešpoti na parceli 942/1 k. o. Volčji Potok, po kateri poteka regionalna cesta. S tem je pridobljeno načelno soglasje za pridobitev pravice graditi oziroma ureditev služnostne pogodbe z Direkcijo RS za infrastrukturo. Še vedno pa čakamo na soglasje Agencije RS za okolje.

Na območju Šmarce dogovarjanja z lastniki zemljišč še vedno potekajo. Prejšnji teden je bil izveden postopek ureditve meje, ki pa ni bil uspešno zaključen. Dokler se Občina Kamnik ne bo dogovorila z vsemi lastniki zemljišč, projekta rekreacijske poti ob reki Kamniški Bistrici ne moremo izvesti. Upamo lahko, da bodo lastniki zemljišč še naprej dovolili uporabo obstoječe ozke uhojene poti ob brežini reke Kamniške Bistrice, ki omogoča občanom povezavo do Domžal in Radomeljske ceste.

Oddelek za razvoj in investicije

V torek, 3. novembra, se je iztekel rok za oddajo projektnih predlogov na razpis transnacionalnega programa Podonavje. Vrednost razpisanih sredstev znaša 76 milijonov evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in 7,5 milijona evrov sredstev predpristopne pomoči (IPA). Omenjeni program je zelo zanimiv za slovenske prijavitelje, ki so v pretekli finančni perspektivi iz njega počrpali kar 20 milijonov evrov. Namen programa je prispevatik višji stopnji integracije zelo raznolike Podonavske regije. Program bo v tej finančni perspektivi financiral 4 prioritete: inovativnost; okolje in kulturni viri za razvoj, povezanost območja (promet, energija) ter institucionalne zmogljivosti v povezavi s ključnimi družbenimi izzivi. Sofinanciranje je 85 odstotno, sredstva se zalagajo, prva izplačila pa bodo izvedena v začetku leta 2017.

Občina Kamnik na omenjenem razpisu kandidira za nepovratna sredstva v treh projektih. Projekt FM SMART DANUBE se osredotoča na okrepitev trajnostnega turizma  v podonavski regiji in združuje 17 partnerjev. Ključne aktivnosti projekta bodo vzpostavitev mreže deležnikov, ki se ukvarjajo s trajnostnim turizmom, oblikovanje skupne strategije, SWOT analiza stanja, javne diskusije, oblikovanje baze podatkov o dobrih praksah trajnostnega turizma, različne konference, pilotno izobraževanje za izbrane kandidate projektnih partnerjev ter oblikovanje modela upravljanja in karte turistične ponudbe.

V projektu RUSAR.tec bomo sodelovali pri vzpostaviti več-sektorske regionalne delovne skupine za zaščito in reševanje, ki bo namenjena optimiziranju ukrepanja v izrednih nacionalnih in mednarodnih razmerah. Skupina bo analizirala in izboljšala obstoječi sistem upravljanja z nesrečami ter komunikacijske pristope, razvijala skupne operativne (SAR) metode in opremo za delo in izvajala več-sektorske treninge. Prav tako bo razvila skupno strategijo in akcijski načrt organizacij za zaščito in reševanje, predvsem na nacionalnih mejah in na poplavno ogroženih območjih.

Ker se zavedamo, da so poplave tako v Podonavju kot tudi v naši občini velik problem, ki povzroča veliko škodo smo se priključili tudi projektu Flood REFORM. Projekt si bo prizadeval zmanjšati škodljive posledice poplav z izboljšanjem pripravljenosti sil zaščite in reševanja ter z izboljšanjem intervencijskega odziva. Partnerji bomo razvijali metodologijo za načrtovanje ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih in pripravljalne aktivnosti, na podlagi primerov dobrih praks iz podonavske regije in širše. Vzpostavili bomo tudi informacijski sistem z vsemi podatki, ki so potrebni za učinkovito intervencijo (napovedi, vrstami poplav, intervencijskih sil, ...).

Policijska postaja Kamnik

Policisti PP Kamnik so na Kamniški obvoznici obravnavali prometno nesrečo z udeležbo treh vozil, do katere je prišlo zaradi vožnje s prekratko varnostno razdaljo med njimi. Poleg manjše materialne škode, je en izmed udeležencev utrpel lažje telesne poškodbe in je sam iskal zdravniško pomoč.

Policijska postaja Kamnik je bila obveščena o tatvini goriva iz delovnega stroja. Policisti so z zbiranjem obvestil in ogledom ugotovili, da je neznani storilec preko noči vlomil v rezervoar delovnega stroja in iz njega odtujil približno 250 litrov goriva. Policisti bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Policisti PP Kamnik so v Šmarci obravnavali prometno nesrečo, v kateri je prišlo do trčenja med osebnim avtomobilom in kolesarjem. Kolesar je v prometni nesreči utrpel lažje telesne poškodbe in je bil z reševalnim vozilom odpeljan na UBKC. Prav tako je v prometni nesreči nastala manjša materialna škoda.

Na policijski postaji se je zglasila oškodovanka in povedala, da so ji odtujili jakno. Policisti so z razgovorom ugotovili, da je do tatvine njene jakne, v kateri je imela še nekaj predmetov, prišlo v Ljubljani, zato bodo zadevo odstopili pristojni policijski postaji.

Policisti PP Kamnik so obravnavali prometno nesrečo v eni izmed kamniških ulic, v kateri je neznani voznik v popoldanskem času pri manevriranju po parkirišču trčil v vozilo oškodovanca in nato s kraja odpeljal. Nastala manjša materialna škoda, policisti v zvezi prometne nesreče še zbirajo obvestila.

Patrulja PP Kamnik je v Kamniku obravnavala voznika, kateri je kazal znake vožnje pod vplivom alkohola. Z njim je bil opravljen preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0.98 mg alkohola v izdihanem zraku. Zoper njega je bil na Okrajno sodišče v Kamniku podan obdolžilni predlog.

Policisti PP Kamnik so imeli v postopku mlajšega moškega, ki je imel v posesti manjšo količino neznane posušene zelene rastline, za katero obstaja sum, da gre za prepovedano substanco. Rastlina je bila poslana v analizo, v kolikor se ugotovi, da gre za prepovedano drogo, zoper prekrškarja sledi globa.

Policijska postaja Kamnik je bila obveščena o tatvini goriva iz delovnega stroja na območju Komende. Policisti so z zbiranjem obvestil in ogledom ugotovili, da je neznani storilec preko noči vlomil v rezervoar delovnega stroja in iz njega odtujil približno 60 litrov goriva. Policisti bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Policisti so na Zikovi ulici v Kamniku obravnavali tatvino osebnega avtomobila. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec preko noči s parkirišča na Zikovi ulici na neznan način spravil v pogon osebni avtomobil znamke Škoda Octavia karavan in ga tako odtujil. S tem je oškodovanca oškodoval za okoli 8.000 evrov. Policisti zbirajo obvestila, na tožilstvo pa bodo podali kazensko ovadbo.

Policisti PP Kamnik so obravnavali vlom v cvetličarno v Komendi. Neznani storilec je na vzvod vlomil skozi vrata cvetličarne in iz notranjosti iz blagajne odtujil 225 evrov gotovine. Policisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja, sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na tožilstvo.

Policisti so bili poslani na parkirišče trgovskega centra v Kamniku, kjer je zaradi prevelike količine popitega alkohola obnemogel starejši moški. V razgovoru s policisti se je skoncentriral za pot domov, policisti pa so mu zaradi nedostojnega vedenja izdali globo.

Policisti so imeli v postopku 52-letnega voznika osebnega avtomobila. Pri postopku je bilo zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.70 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so 52-letniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje ter prepovedali vožnjo, zoper omenjenega so podali predlog za uvedbo postopka na pristojno sodišče.

Policisti so bili poslani na intervencijo v zasebnem prostoru v Kamniku. Na kraju je bilo ugotovljeno, da vinjena ženska vpije na ostale družinske člane, svoje vpitje pa je nato prenesla še na policiste pri obravnavanju. Ker se kljub večkratnim ukazom, naj preneha s kršitvijo, ni pomirila in je bilo utemeljeno pričakovati, da bo s kršitvijo nadaljevala, je bilo zoper njo odrejeno pridržanje do streznitve. Odpeljana je bila v prostore za pridržanje, izdana pa ji je bila tudi ustrezna globa.

 


<< Nazaj | Novice