Mali grad

T e D n i (K) Občine

09.09.2013

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija plazu Kozjak

Občinska uprava je vsakoletno opozarjala državo o težavah in nevarnostih zaradi plazu na državni cesti R2-414 Kamnik-Ločica, kjer so se začela gradbena dela. Država bo tako izvedla sanacijo plazu na Kozjaku.

Zaključena dela pri sanaciji struge Oševka

V naselju Oševek je skoraj vsako leto zaradi premajhne pretočnosti vodotoka Oševek prihajalo do poplavljanja dela stanovanjskih objektov. Zaradi tega problema je Občina Kamnik naročila projekta PZI za zamenjavo dotrajane in premalo pretočne mostne konstrukcije ter za ureditev struge vodotoka. Občina Kamnik je s sanacijo pričela jeseni 2012, ko je bila porušena stara in zgrajena nova večja mostna konstrukcija in je bila sanirana struga Oševka gor vodno in dol vodno od novega mostu v dolžini 35 m. Občina je z deli na sanaciji hudournika nadaljevala tudi v letošnjem letu. Izbrani izvajalec Hidrotehnik d.d. je z deli pričel v sredini meseca julija in jih končal v preteklem tednu. Sanirana je bila struga hudournika v dolžini približno 60 m. Levi breg je urejen z izgradnjo zložbe iz lomljenca v suho, desni breg pa kot zid iz lomljenca v betonu. Zid iz lomljenca v betonu so sofinancirali tudi občani iz Oševka, ki mejijo na strugo.

Z zamenjavo mostne konstrukcije in ureditvijo struge se na saniranem odseku zagotavlja bistvena višja pretočnost struge iz obstoječih 6m3/s (Q1-verjetnost vsakoletnih poplav) na 29,3 m3/s (Q100-verjetnost 100 letnih poplav). Z ureditvijo struge bo potrebno nadaljevati tudi v prihodnjih letih.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V skladu s Pravilnikom o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Kamnik je bilo izdanih več odločb o podaljšanju obratovalnega časa gostinskim lokalom, ki se nahajajo na območju, kjer so potekali tradicionalni 43. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. Izdana so bila tudi soglasja za prodajo na stojnicah v okviru omenjene prireditve.

Tekom tedna je bilo potencialnim vlagateljem posredovanih več informacij in pojasnil v zvezi z javnim razpisom za pospeševanje malega gospodarstva ter za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik. Javna razpisa ter razpisni obrazci so objavljeni na občinski spletni strani www.kamnik.si. Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 30. 9. 2013.

Na podlagi predloženih ponudb za zadolžitev Občine Kamnik v letu 2013 je bil s strani  neodvisnega finančnega ter pravnega svetovalca izdelan osnutek poročila. V preteklem tednu so bila z najugodnejšima bankama izvedena tudi pogajanja ter usklajevanja osnutkov kreditnih pogodb. Občina Kamnik se je v juliju 2013 prijavila tudi na javni razpis Slovenskega regionalnega razvojnega sklada za dodeljevanje ugodnih posojil občinam. V kolikor bo vloga Občine Kamnik pozitivno rešena (odločbo pričakujemo v sredini septembra), bo Občina Kamnik s poslovno banko podpisala kreditno pogodbo le še za razliko do 2.450.000 evrov (dovoljen obseg zadolžitve Občine Kamnik v letu 2013).

V preteklem tednu je bilo posredovanih tudi več pojasnil glede ocenjevanja škode v kmetijstvu zaradi suše. Občina Kamnik je skupaj s Kmetijsko svetovalno službo Kamnik izdelala predhodno oceno škode zaradi suše po katastrskih občinah, kulturah  in prizadetih površinah v občini Kamnik. Predhodno oceno je bila v roku, dne  14. 8. 2013 poslana na Upravo RS za zaščito in reševanje (URSZR). S strani URSZR pa je Občina Kamnik v sredo, 4. 9. 2013, prejela naslednje pojasnilo o nadaljnjih aktivnosti: »26.8.2013 je na URSZR potekal 3. sestanek na temo suše v kmetijstvu v letu 2013. Na sestanku so se predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO), Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Agencije RS za okolje (ARSO), Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) in URSZR seznanili z najbolj prizadetimi kulturami in karto vodne bilance za obdobje od 11. junija do 10. avgusta 2013. Glede na kronološki potek vremenske situacije so se obsežnejše škode začele pojavljati po približno mesec dni trajajočemu padavinskemu primanjkljaju v zadnji dekadi julija. Na podlagi poročil ARSO in padavinske karte se za datum nastanka kmetijske suše šteje 20. julij 2013.  Na sestanku je bil sprejet sklep, da regijske komisije v sodelovanju s pristojno svetovalno službo KGZS pregledajo, potrdijo ali ustrezno korigirajo poročila občin o suši na kmetijskih kulturah (maksimalno poškodovanost kultur po katastrskih občinah)  na svojem območju. Poročilo regijskih komisij bo posredovano na URSZR in šele potem pričakujemo sklep o začetku ocenjevanja škode.« V kolikor bo Občina Kamnik prejela sklep o pričetku ocenjevanja škode v kmetijstvu zaradi suše bo le ta nemudoma objavljen na spletni strani občine www.kamnik.si.  

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Obveščamo vas, da je s 1. julijem 2013 začela veljati nova zakonska ureditev pošiljanja podatkov v evidenco trga nepremičnin, s katero so predpisani novi zavezanci za poročanje o kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih. Po novem so, poleg Davčne uprave RS, ki je dolžna poročati o kupoprodajnih poslih z nepremičninami, za katere je bil obračunan davek na promet nepremičnin (DPN), zavezanci za poročanje še prodajalci za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan davek na dodano vrednost (DDV), in najemodajalci (tudi fizične osebe) za stavbe in dele stavb, ki jih oddajajo.

Podrobnejše podatke in podrobnejši način pošiljanja podatkov v evidenco trga nepremičnin ter način vodenja in vzdrževanja te evidence določa Pravilnik o vodenju podatkov evidence trga nepremičnin ter načinu pošiljanja podatkov, ki ga, skupaj s spremembami najdete na spodnjih povezavah:

Oddelek za družbene dejavnosti

V tem tednu Matična knjižnica Kamnik zaključuje 10. jubilejno sezono »Poletnega družinskega branja«, namenjeno širjenju veselja do branja med različnimi generacijami. Zaključna prireditev je bila v soboto, 7. septembra 2013, ob 11. uri v dvorani knjižnice s častnim pokroviteljem bralne akcije, gostom pisateljem Ivanom Sivcem.

V slovenski zakonodaji mladinski sektor posebej urejata dva zakona, in sicer Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju in Zakon o mladinskih svetih. Lokalne skupnosti po ZJIMS mladinsko politiko na lokalni ravni izvajajo z lastnimi interesi, potrebami, zmožnostmi in okoliščinami ter po prostorskih in kadrovskih zmogljivostih. V ta namen Občina Kamnik pripravlja Strategijo razvoja na področju mladih v občini, s katero želi celovito urediti položaj mladih v občini in v tem okviru opredeliti podporno okolje mladinskega organiziranja in mladinskega dela v občini, opredeliti pogoje za kontinuirano sodelovanje mladih ter pospešitev razvoja lokalne mladinske politike z namenom zagotavljanja pogojev za uspešno doseganje avtonomije mladih v lokalni skupnosti. Predvsem prostočasne aktivnosti so izrednega pomena za mlade, saj z njimi zadovoljujejo različne potrebe in predstavljajo področje v katerega občina lahko posega za spodbujanje pozitivne identitete razvoja mladih. Pred obravnavo in sprejetjem »Strategije« na seji občinskega sveta v jesenskem času se že in se bo tudi v nadaljevanju opravljala razprava med društvi, ki delujejo na mladinskem področju, saj želimo imeti dokument, s katerim bodo soglašali vsi akterji.

Zavod Oreli, ki v sodelovanju z občino Kamnik zadnja tri leta vodi projekt za starejše občane »Razvoj občinskega modela za reševanje potreb starejših v občini Kamnik« ponovno vabi na brezplačno izobraževanje za socialno podjetništvo. Več o projektu si lahko preberete na spletni strani za starejše.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu intenzivno pregledovali prejete pritožbe na izdane odločbe za NUSZ in pričeli z izdajo mnenj na pritožbe. Na izdane odločbe se je pritožilo 148 fizičnih in 39 pravnih oseb. Glede na do sedaj izdelana mnenja na Oddelku ugotavljamo, da so pritožbe v večini nanašajo na znesek in ne na vsebino odločb.

V preteklem tednu smo izdali tudi več potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma ne uveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor nas je v preteklem tednu obvestilo, da je bila za potek trase daljnovoda Kamnik – Visoko izbrana varianta, ki ne poteka preko naše občine. Uradna javna razgrnitev za ta DPN bo tako samo v tistih občinah, kjer bo daljnovod dejansko potekal. Gradivo bo sicer razgrnjeno tudi na Občini Kamnik, tako, da se občani lahko seznanijo z vsebino tega DPN, lahko pa se tudi udeležijo javnih obravnav, ki bodo potekale v sosednjih občinah. Javno naznanilo (kjer so podatki o javnih obravnavah in o sami javni razgrnitvi)  je objavljeno na spletni strani Občine Kamnik.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali dva poskusa vloma v osebna avtomobila na Ljubljanski cesti v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v nočnem času na Ljubljanski cesti v Kamniku poskušal vlomiti v osebna avtomobila, vendar v notranjost vozil ni prišel. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 300 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Policisti so na kraju ugotovili, da je 42-letni voznik osebnega avtomobila vozil po naselju Perovo v smeri proti obvoznici. V križišču stranke ceste z obvoznico je zaradi izsiljevanja prednosti v križišču trčil v osebni avtomobil, ki ga je pravilno vozil 33-letnik po obvoznici v smeri proti centru mesta Kamnik. V prometni nesreči je nastalo za približno 2.000 evrov materialne škode. Povzročitelju je bil zaradi kršitve določil Zakona o pravilih cestnega prometa izdan plačilni nalog.

Policisti so obravnavali vlom v osebni avtomobil na Kranjski cesti v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v nočnem času na Kranjski cesti v Kamniku vlomi v osebni avtomobil in iz notranjosti odtujil več kosov električnega orodja. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 500 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so v sklopu varovanja javne prireditve opravili postopek z 20-letnikom iz Kamnika. Pri postopku je bilo navedenemu zasežena PVC samozapiralna vrečka, v kateri se je nahajala neznana snov zeleno-rjave barve, za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo. Zoper 20-letnika bodo policisti napisali odločbo o prekršku.

Obveščeni smo bili o tatvini goriva iz dveh parkiranih tovornih vozil v Kamniku. Policisti so na kraju ugotovili, da je neznani storilec iz rezervoarja dveh parkiranih tovornih vozil v Kamniku  odtujil gorivo in se s kraja dejanja odpeljal neznano kam. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za okoli 300 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Policisti so na kraju ugotovili, da je 20-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčil v pred seboj vozeč osebni avtomobil, ki ga je pravilno vozil 28-letnik. V prometni nesreči je nastalo za okoli 600 evrov materialne škode. V prometni nesreči je 28-letnik utrpel telesne poškodbe in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UBKC. Policisti so zaradi suma, da je voznik v času prometne nesreče vozil pod vplivom alkohola, le temu odredili preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku, ki je pokazal vrednost 0,79 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Povzročitelju je bilo odvzeto vozniško dovoljenje, prav tako pa bo zoper navedenega podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

 


<< Nazaj | Novice