Mali grad

T e D n i (K) Občine

09.08.2021

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija plazu na občinski cesti Špitalič Dolina

V preteklem tednu se je nadaljevala sanacija plazu na občinski cesti Špitalič Dolina.

Izvajalec del je na spodnjem delu ceste izvajal gradnjo podpornega kamnitega zidu v dolžini 10,6 metrov. Na srednjem delu odseka, kjer je izgrajena pilotna stena, pa je bila nameščena varnostna ograja. 

Ureditev varnih šolskih poti v Šmartnem v Tuhinju

Izvajalec del opravlja dela v skladu s terminskim planom oziroma pogodbenimi določili. V preteklem tednu so bila opravljena naslednja dela: vgradnja granitnih robnikov in kock, zamenjava spodnjega ustroja, asfaltiranje pločnika in postavitev javne razsvetljave.

Oddelek za družbene dejavnosti

Energetska sanacija Doma Kulture Kamnik

Občina Kamnikje v letu 2020 skupaj z Občino Tržič in Občino Preddvor s tem projektom kandidirala za nepovratna sredstva, skladno s pogoji javnega razpisa Ministrstva za infrastrukturo (JOB-2020). Na osnovi odločitve o skupni vlogi treh občin je  bila izdelana  projektna in investicijska dokumentacija. Za objekt Dom kulture Kamnik je bil pred pripravo dokumentacije izdelan tudi razširjen energetski pregled.

Občina Kamnik je bila na razpisu uspešna in je po objavi razpisa takoj začela z razpisom za izborom izvajalca del. Razpis je bil objavljen na Portalu javnih naročil. Med prispelimi ponudbami je bila izbrana ponudba podjetja Promobile, gradbeni inženiring d. o. o. iz Ljubljane. Pogodbena vrednost del je 521.297,64 evrov (z vključenim DDV).

Na osnovi izdelane PZI dokumentacije se bodo na objektu izvedli naslednji  ukrepi:

S predvidenimi posegi bo poleg izboljšanja energijske učinkovitosti osrednja kulturna stavba v občini dobila tudi novo fasado, zamenjana bodo tudi močno dotrajana okna. Z novo sončno elektrarno pa bo tudi bistveno zmanjšan strošek za električno energijo, saj bo objekt  v večjem delu sezone  glede tega samooskrben.

Trenutno se na objektu pripravlja in usklajuje vse potrebno za začetek del, najprej se bo začelo z vgradnjo novih oken, dobava oken pa je predvidena v začetku septembra.

Obnova Doma krajanov Šmartno v Tuhinju

Dela obnove sanitarij in hodnika potekajo po načrtu. Trenutno so že izvedena rušitvena dela, strojne inštalacije, nekatera gradbena dela in suhomontažni strop. Sledi še izvedba ometov, polaganje keramike, montaža stavbnega pohištva, polaganje talnih oblog in montaža sanitarne opreme.

Dela naj bi bila predvidoma zaključena v mesecu septembru. Večnamenska ploščad pri Podružnični šoli Vranja Peč

V začetku avgusta se je začelo z deli za ureditev večnamenske ploščadi za potrebe Podružnične šole Vranja Peč, ki ni imela ustreznih zunanjih površin - igrišča.

Občina Kamnik je v namen urejanja igrišča v teh dneh začela z investicijo. Izvajalec je že podrl dotrajani zid ob župnišču, pripravljajo se temelji za koš in nov zid. Izvedeno bo ustrezno odvodnjavanje, nato sledi asfaltiranje in postavitev zaščitne ograje. Dela naj bi bila predvidoma zaključena do konca avgusta.         

Društvo Počitniško varstvo Kamnik

Boštjan Košir, Gordana Kotnik, mentorji Društva Počitniško varstvo Kamnik skupaj z otroci uživajo v poletnem počitniškem varstvu že šesti teden.

V delavnicah, športnih aktivnostih in izletih vsakodnevno uživa okrog 50 otrok. V zavetju šole 27. julij izvajajo program z naslovom »Naredimo boljši svet«, ki se zvrsti v tedenskih tematskih terminih, kjer so rdeča nit rastline, recikliranje, zdravje, odpadna hrana,...

V 6. tednu varstva so se pogovarjali o recikliranju. Z otroki so ustvarjali različne izdelke iz odpadnih materialov, odpirali so ekološke teme. Za popestritev varstva so  poskrbeli z izvedbo zanimivih izletov. Z avtobusom so se odpravili do Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik v Študi, kjer so jim  pokazali pot odplak v čistilno napravo ter čiščenje le-teh. Ogledali so si zabavno animacijo, podarili so jim tudi knjige z naslovom Vodna vila in Čistilčki. Glavni lik v knjigi je vodna vila s Kamniške Bistrice, s katero moramo ljudje primerno ravnati, da je čista in bistra.  

V avgustu načrtujejo še Malo tržnico počitniškega varstva na Glavnem trgu, kjer bodo ponudili izdelke otrok na počitniškem varstvu ter zbirali donacije za mlade družine v stiski, zato Vsi vljudno vabljeni, da jih obiščete.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za zmanjšan odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, potrdil o namenski rabi prostora in lokacijskih informacij za gradnjo. Prav tako smo izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti in več cestnih mnenj in soglasij.

Na podlagi veljavne zakonodaje, 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino ter pooblastilo, če niste lastnik. Obrazec je dostopen na https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Na Oddelku za urejanje prostora smo zaprosili pristojne nosilce urejanja prostora za podajo končnih mnenj za dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta B11 Titan - Svit št. 3. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev SD OPPN B11 Titan-Svit št. 3 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 44/2021 dne 26. 3. 2021. Dopolnjen osnutek SD OPPN B11 Titan-Svit št. 3 je izdelala družba POPULUS d.o.o., pod številko projekta 502-18-20 v mesecu januarju 2021, dopolnitev maj 2021. Območje, ki je predmet pobude za spremembo izvedbenega prostorskega akta je nepozidano in v sedanjem stanju travnik s samoniklo zasajenim drevesnim pasom ob zahodni meji. Obsega parceli 1274/8 in 1272/1 del k.o. Podgorje. Predmet spremembe je razširitev nabora dopustnih podrobnih namembnosti z možnostjo gradnje hotela ali skladišča, ter na podlagi te spremembe tudi urbanistična določila za vsako namembnost kot so gradbena meja, višina objektov in faktor zazidanosti skladno s strateškim delom OPN in dolgoročnim prestrukturiranjem proizvodnega območja.

V skladu z veljavno zakonodajo smo v preteklem tednu na internetni strani občine objavili Pobudo in izhodišča za začetek postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta z oznako ZS-09 in ZS-16 – Zgornje Stranje. Pobuda_in_izhodisca_za_OPPN_Stranje_07IP.pdf (kamnik.si). Območji, ki sta predmet načrtovanja in prostorskih rešitev, se nahajata (ZS-09) na vzhodni strani regionalne ceste R1 1083 Kamnik-Stahovica oziroma zahodnem bregu reke Kamniška Bistrica in (ZS-16) na vzhodnem bregu reke Kamniška Bistrica v naselju Zgornje Stranje. Območje ZS-09 obsega površine obstoječe separacije, železokrivnice in betonarne, ki je z občinskim prostorskim načrtom namenjeno prestrukturiranju z namensko rabo centralnih dejavnosti in bivanja. Območje ZS-16 obsega površine obstoječega peskokopa (območje za pridobivanje mineralnih surovin), ki je z občinskim prostorskim načrtom namenjeno prestrukturiranju v stanovanjsko gradnjo manjših gostot. Območje obravnave obsega enoto urejanja prostora z oznako ZS-09 Zgornje Stranje in vključuje zemljišča naslednjih parcelnih številk, vse k.o. 1893 - Stranje: 140/29, 140/31, 140/33, 947/6, 947/7, 947/55 ter enoto urejanja prostora z oznako ZS-16 Zgornje Stranje in vključuje zemljišča naslednjih parcelnih številk, vse k.o. 1894 - Godič: 1006/2, 1006/3, 323/1, 323/2, 323/3, 327, 328/3, 329, 330, 331, 332, 333/1, 336/2, 336/3, 336/4, 336/5, 336/8, 337/2, 337/3.

V območje načrtovanja se vključi tudi zelene površine ob reki Kamniška Bistrica v enoti urejanja prostora ZS-17, kjer se predvidi kolesarsko in peš povezavo ob reki, ter dodatne površine, ki so potrebne za nemoteno izvedbo in rabo načrtovanih prostorskih ureditev.

Vsebina OPPN v skladu s 117. členom ZUreP-2 opredeli obseg, merila in pogoje za gradnjo v enotah urejanja prostora ZS-09 in ZS-16 in s tem povezanih navezav na prometno omrežje in ostalo gospodarsko javno infrastrukturo.

Na območju enote urejanja prostora ZS-09 je na južnem delu enote načrtovana gradnja štirih (4) večstanovanjskih stavb z umestitvijo poslovnih dejavnosti ter večnamenske rabe (centralne oziroma družbene dejavnosti – vrtec) v pritlični etaži in podzemno garažo ter pripadajočimi funkcionalnimi zemljišči, ter treh (3) individualnih stanovanjskih hiš s pripadajočimi funkcionalnimi zemljišči na severnem delu enote.

Na območju enote urejanja prostora ZS-16 je načrtovana gradnja enaintridesetih (31) individualnih stanovanjskih hiš s pripadajočimi funkcionalnimi zemljišči v ZS-16.

V sklopu prostorskih ureditev enote urejanja prostora ZS-16 se prostorsko umesti tudi nova javna prometna povezava, ki se naveže na obstoječo državno cesto (R1 1083) Kamnik-Stahovica in služi prometnemu napajanju južnega dela območja ZS-09, celotnega območja ZS-16 in pozidanih površin, ki se nahajajo severno od območja ZS-16. Obstoječ most preko Kamniške Bistrice se rekonstruira. Zeleni pas z drevesno zarastjo ob Kamniški Bistrici se ohranja. Vzdolž obeh bregov vodotoka, ponekod v priobalnem pasu, se uredi sprehajalna pot (pešec, kolesar). Površine v priobalnem pasu vodotoka se nameni ureditvi skupnih oziroma javnih površin območja. Na skupnih površinah območja ZS-16 se umesti otroško igrišče.

V preteklem tednu smo pristojne nosilce urejanja prostora zaprosili za podajo prvega mnenja k Občinskem podrobnem prostorskem načrtu z oznako MO-01 MO-02 Motnik Občinski prostorski načrt | Občina Kamnik. Lastnik zemljišč, ki se nahajajo na območju predmetnega izvedbenega načrta, želi na lastnih parcelah sezidati objekte ali dozidati obstoječe objekte ter urediti parkirne in manipulativne površine. Območje OPPN obsega delno pozidano in komunalno opremljeno območje. Predmet pobude je omogočiti gradnjo stanovanjskih in obrtnih objektov na prostih površinah v območju EUP.   Območje, ki je predmet OPPN, se po OPN nahaja v enoti urejanja MO-01 MO-02, pri čemer je območje MO-01 namenjeno stanovanjskim objektom in dodatnim dejavnostim, območje MO-02 je namenjeno dejavnostim IG – gospodarske cone. Del območja ob regionalni cesti se nahaja v območju zelenih površin ZD.

Oddelek za razvoj in investicije

Analiza mesta Kamnik – potencial za lokalno ponudbo, storitvene in gastronomske dejavnosti

V okviru projekta CINEMA so strokovnjaki priznanega podjetja CIMA, ki ima izjemne globalne reference na področju lokalnega, urbanega in regionalnega razvoja in lokalnega ter mestnega trženja, opravili analizo vseh osmih partnerskih mest (Balti, Sombor, Gabrovo, Herrenberg, Košice, Leonding, Resita in mesta Kamnik. Občina Kamnik je pridružen partner projekta.

Analiza mesta temelji na rezultatih pisnih raziskav, ogledu Kamnika, izvajanju t.i. »city check« analize mestnega središča na področju gospodarskega in urbanega razvoja ter preverjanju trendov, ki se trenutno pojavljajo v trženju destinacij, maloprodaji, gastronomiji in sektorju namestitev. Več si lahko preberete v dokumentu, ki je na voljo v angleškem jeziku Location Analysis Kamnik.

Analiza predstavlja podlago za pripravo pilotnega projekta v Kamniku, katerega cilj je revitalizacija mestnega središča z razvijanjem potenciala kulturnega in kreativnega sektorja.

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) in Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) sta slovenska partnerja v projektu CINEMA. Projekt CINEMA poteka v okviru programa Interreg Podonavje, sofinanciranega s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Zemljevid znamenitosti Osrednjeslovenske regije

Turizem Ljubljana, ki je tudi Regionalna destinacijska organizacija Osrednjeslovenske regije, je v nakladi 3.000 kosov natisnila ilustrativni zemljevid znamenitosti regije Osrednja Slovenija v slovenskem jeziku.

Zemljevid predstavlja ključne znamenitosti v regiji in je na hrbtni strani opremljen z opisom posameznih znamenitosti ter s QR kodami, ki vodijo do dodatne vsebine na spletni strani www.visitljubljana.com.

Nove ugodnosti javnega potniškega prometa

Ministrstvo za infrastrukturo je s 1. julijem uvedlo dve vozovnici, ki potnikom prinašata dodatne ugodnosti pri potovanju z medkrajevnim avtobusnim javnim potniškim prometom in domačim železniškim prometom.

Vozovnica bo omogočala družinam oziroma skupinam potnikov do 5 oziroma do 10 oseb, med katerimi je vsaj en otrok v starosti do 14 let, neomejeno število potovanj z medkrajevnim avtobusom ali z vlakom ob sobotah, nedeljah in praznikih v obdobju štirih zaporednih dni.

Cena vozovnice bo 15 evrov za skupine do pet oseb in 30 evrov za skupine do 10 oseb.

Potujoči bodo vse sobote, nedelje in praznike v obdobju od 1.7.2021 do 30. 6. 2022 lahko potovali s 75% popustom na vseh enotnih vozovnicah v medkrajevnem avtobusnem in domačem železniškem prometu.

Glede na odziv potujoče javnosti se bo ministrstvo odločilo o trajni uvedbi popustov in ugodnosti.

Več informacij je dostopnih na spletni strani MZI: https://www.gov.si/novice/2021-06-30-ministrstvo-za-infrastrukturo-s-1-julijem-uvaja-druzinske-vozovnice/ in avtobusne postaje Ljubljana: https://www.ap-ljubljana.si/s-1-julijem-nove-enotne-druzinske-vikend-vozovnice-in-vikend-vozovnice-s-75-odstotnim-popustom/.

Policijska postaja Kamnik

PREPOVED PRIBLIŽEVANJA

Policisti so bili obveščeni o nasilju v družini, kjer se je kršitelj v družinski skupnosti do svoje izven zakonske partnerice vedel nasilno, z njo grdo ravnal, izvajal psihično in fizično nasilje in jo s tem ravnanjem spravljal v podrejen položaj. Osumljenemu je bila odrejena prepoved približevanja do oškodovanke. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

PROMETNA NESREČA    

V naselju Moste se je zgodila prometna nesreča zaradi izsiljevanja prednosti 79-letne voznice, ki je trčila v vozilo na prednostni cesti. Voznici je bila, kljub dolgoletnim izkušnjam v prometu, zaradi kršitev Zakona v cestnem prometu izrečena globa.  

TATINSKI NAKUP V LIDLU

V trgovini Lidl je znani storilec izvršil tatvino prehrambenih izdelkov. Iz trgovine je kršitelj hotel pobegniti, vendar ga je varnostnik zaustavil in obvestil policiste. Zoper storilca sledi kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo. 

GOLJUFIJA V ITALIJI    

Neznani računalniški mojster je prestregel predračun med slovenskim in italijanskim podjetjem ter spremenil predračun v delu, kjer so bili navedeni podatki za plačilo, tako da je italijansko podjetje, nevede, denar za naročilo, nakazalo na lažni račun storilca. Policisti bodo podali poročilo na okrožno državno tožilstvo.

TATVINA ORODJA

Neznani storilec je iz lesene lope na Križu odtujil visokotlačni čistilec, baterijsko vrtalko in električni vrtalnik. Policisti bodo kršitelja poskusili izslediti in ovaditi pristojnem državnem tožilstvu.

VINJEN VOZNIK

Policisti so imeli v centru Kamnika v postopku voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Vozniku je bilo v postopku odvzeto vozniško dovoljenje, primer pa bo predan sodišču. 

NALET TREH VOZIL  

Okoli 15.20 je pri Coprnici na kamniški obvoznici prišlo do naleta treh vozil, ki ga je zakrivila neprevidna voznica. Voznica se je peljala iz smeri Kamnika proti Perovem in zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčila v vozilo pred seboj, ta pa posledično naprej v tretje vozilo. Povzročiteljici je bil izdan plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.

ZASEG BELIH TABLETK     

Policist je imel na Usnjarski ulici v postopku kršitelja, ki mu je zasegel belo škatlo, v kateri je bilo več belih tablet, okrogle oblike, brez napisa ali logotipa, za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo. Po analizi bo zoper kršitelja uveden hitri postopek.

PROMETNA NESREČA

V Mengšu je prišlo do prometne nesreče s pobegom zaradi nepravilnega premika z vozilom neznanega voznika, ki je trčil v parkirano vozilo in s kraja odpeljal. Sledi zbiranje obvestil in v primeru izsleditve povzročitelja, sledi ustrezen ukrep.

PRI ODPIRANJU VRAT POŠKODOVAL VOZILO  

V Kamniku je voznik, ki je stopil iz svojega parkiranega vozila, nerodno in nesorazmerno odprl vrata vozila ter s tem poškodoval vrata na drugem parkiranem vozilu. Kršitelju je bil izdan plačilni nalog.

ZAČASNI ODVZEM VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA

Policisti so imeli v postopku voznika osebnega vozila, za katerega so ugotovili, da je le-ta vozil pod vplivom alkohola. Zaradi navedenega so vozniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje in ga bodo skupaj z obdolžilnim predlogom poslali na pristojno sodišče.

TATVINA DENARNICE     

Oškodovanka, ki se je nahajala na Malem gradu, je zaradi lepe fotografije za trenutek pozabila na  nahrbtnik, pri tem pa ostala brez denarnice in  večje vsote denarja. Policisti bodo kršitelja poskusili izslediti in ovaditi pristojnem državnem tožilstvu.             


<< Nazaj | Novice