Mali grad

T e D n i (K) Občine

09.05.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

V sredo in četrtek zvečer je bila v Osnovni šoli Stranje predstavite kohezijskega projekta  »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik (CČN + kanalizacija)« s sredstvi kohezijskega sklada 2007-2013.

Občina Kamnik je v sodelovanju s Krajevno skupnostjo pripravila v prostorih Osnovne šole Stranje krajšo predstavitev projekta.

V sredo je bila predstavitev projekta namenjena v glavnem občanom iz Stranj, v četrtek pa občanom iz Bistričice in Županjih njiv. Več o tem si preberite tukaj.

 
   


Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V preteklem tednu se je pripravljalo gradivo za 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, in sicer: letno poročilo družbe Velika planina d.o.o. za leto 2010 ter poročilo o delu Poslovne enote Mrežnega podjetniškega inkubatorja Savinjske regije v Kamniku.

Potekal je tudi pregled in ocenjevanje 17 vlog, ki so prispele na javni razpis za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in društev, ki delujejo na področju kmetijstva.

V okviru poslovnega sodelovanja na področju kreditiranja v letu 2011 je bil izdan sklep o izbiri bančnih organizacij, ki bodo sodelovale na področju kreditiranja malega gospodarstva in stanovanjskem področju - mlade družine. Javna razpisa za pospeševanje razvoja malega gospodarstva ter sofinanciranje občanov (mlade družine) bosta objavljena predvidoma v drugi polovici maja.

Poleg rednih delovnih obveznosti (opravljanje finančno računovodskih opravil, odločanje o obratovalnih časih gostinskih lokalov, izdaja soglasij za stojnično prodajo), sta bila opravljena tudi dva terenska ogleda za posege na kmetijska zemljišča.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Najem vrtičkov na lokaciji pri IKŠ-ju (za Titanom) žal ni več mogoč, saj so trenutno vsi razpoložljivi vrtički zasedeni. Vsi, ki ste zainteresirani za najem, lahko prost vrtiček dobite le še na Duplici (Jakopičeva ulica) pri Kulturnem domu.

Od 12. maja dalje, bo na Glavnem trgu vsak četrtek postavljena stojnica, kjer se bo prodajalo domače kmetijske pridelke (predvsem sadje).

Pretekli teden je občan neutemeljeno posegel v občinsko premoženje, in sicer je bil opravljen poseg z nasutjem zemlje in skalovja na naše zemljišče. S posegom naj bi se preprečilo odtekanje meteornih voda na privatno zemljišče. Ker občan za izvedeni poseg ni pridobil ustreznih soglasij in dovoljenj, mu je prekrškovni organ občine naložil, naj zemljišče nemudoma vzpostavi v prvotno stanje. To je bilo tekom enega dneva tudi urejeno.

Oddelek za družbene dejavnosti

V prejšnjem tednu se je zaključil razpis za sofinanciranje športnih programov za leto 2011.  V pripravi je razpisna dokumentacija za najem in koriščenje prostih terminov športnih objektov, ki so občinskega pomena. Razpis bo do konca meseca maja objavljen tudi na spletni strani občine Kamnik. Zaključilo se je javno povabilo za zamenjavo litoželeznih cevi in PVC cevi na bazenskem kompleksu "Pod skalco". Vložena je bila tudi vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za postavitev ograje na lokostrelskem strelišču Mekinje s postavitvijo katere se bo izboljšala varnost na tem športnem objektu.

Zaključila sta se razpisa za sofinanciranje kulturnih programov ter razpis za sofinanciranje sakralnih objektov. Pripravili smo pogodbe z na razpisu izbranimi izvajalci in sicer z Mladinskim svetom Kamnik, Mladinskim centrom Kotlovnica in Mestno godbo Kamnik. V pripravi je gradivo za skupni organ obeh občin Kamnika in Komenda in sicer soglasje k imenovanju direktorice Matične knjižnice Kamnik

Za čimprejšnjo sanacijo Plečnikove železniške postaje je bila posredovana vloga na ZVKD OE Kranj za strokovni ogled in mnenje vezano na sanacijo. Ogled bo opravljen v tem tednu.

Kot predstavniki Občine Kamnik smo sodelovali na Komisiji za sprejem otrok v vrtec za obravnavo vlog za sprejem na ravni vrtcev prve izbire. Zaradi sprememb, ki zadevajo plačila vrtcev za april 2011 smo v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih izdali nove odločbe o višini plačila vrtca.

V preteklem tednu se je zaključil javni razpis za sofinanciranje domoljubnih društev. Na razpis je prispelo 7 vlog.  Komisija je pregledala in ovrednotila vloge, od katerih je bila ena zavrnjena, saj prijavitelj ni imel status domoljubnega društva. Vsi prijavitelji so že prejeli sklep o višini sofinanciranja, po preteku pritožbenega roka pa bo sledil podpis pogodbe. Imenovana je bila tudi strokovna komisija za ocenjevanje in vrednotenje vlog, ki so prispele na javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov in projektov, ki bo z delom pričela še ta teden.

V penzion Kamrica je bil nastanjen še en brezdomec, za katerega bo stroške nastanitve v celoti krila Občina Kamnik.

Župan je z Rdečim križem Kamnik podpisal pogodbo o izvajanju letovanj za socialno in zdravstveno ogrožene otroke iz Občine Kamnik. Delež občine v letu 2011 je 5.900 evrov. Komisija za dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči je obravnavala 20 vlog.

V četrtek, 5. maja, sva se predstavnici z Oddelka za družbene dejavnosti udeležili posveta "Predstavitev  predlogov zakonodaje na področju dolgotrajne oskrbe«, ki je potekal v Državnem zboru.

V tem tednu smo v okviru dopolnjevanja gradiva predloga za povišanje cene Pomoči na domu pridobivali cene te storitve tudi po drugih občinah in pripravili primerjavo približno  30 občin, kar bomo vnesli v gradivo za obravnavo na občinskem svetu. Primerjava je pokazala, da smo cenovno na samem repu v Sloveniji in da ima veliko občin cene višje od naše

Nadaljujejo se aktivnosti na področju delovanja skupine LAS, potekajo predavanja in delavnice Okrepčevalnice za starše in dejavnosti v osnovnih šolah. Glavnina dejavnosti v šolah pa je načrtovana za jesensko obdobje.<< Nazaj | Novice