Mali grad

T e D n i (K) Občine

09.04.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

Končana dela na JP Trebelno

V petek, 6. aprila, so se zaključila gradbena dela oziroma ureditev JP št. 661011 Trebelno pri Palovčah v dolžini 125 m. V celotni dolžini trase je bilo potrebno izvesti drenažo, ki smo jo na koncu priklopili na novo zgrajeno ponikovalno polje in zamenjali ustroj v debelini 50 cm. Kot protiprašno zaščito se je na nevezano nosilno plast tampona izvedela vezana zgornja nosilna plast iz obrabno in zaporne plasti asfalta v debelini 7 cm. Zaradi velike površinske zaledne vode in konfiguracije terena je bilo potrebno izvesti prepust z vtočno in iztočno glavo. Vrednost investicije je znašala 20.000 evrov. V času del je bila vzpostavljena popolna zapora ceste od stanovanjskega objekta Trebelno 1 do uvoza za stanovanjski objekt Trebelno 1/a.

Zaključeni postopki izbire izvajalca del

Zaključen je bil postopek izbire izvajalca del za ureditev občinskih cest in sicer :

Pričetek del se predvideva v drugi polovici meseca aprila. Izvedeno je bilo naročilo za varnostne  načrte in gradbeni nadzor.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

OPPSZ pospešeno rešuje  veliko število prejetih vlog za  petletno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Decembra 2011 je  namreč začel veljati nov Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Kamnik, ki določa, da so do petletne oprostitve plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča oproščeni zavezanci, ki so kupili novo stanovanje kot posamezni del stavbe ali zgradili, dozidali ali nadzidali družinsko stanovanjsko hišo, če so v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačali komunalni prispevek. Petletna oprostitev začne  teči z dnem prijave stalnega bivališča oziroma od vložitve popolne vloge.

Prav tako je pravna služba v preteklem tednu sodelovala pri oblikovanju ustreznih dokumentov za prenos športnih objektov v upravljanje Zavodu za turizem in šport v občini Kamnik ter svetovala Zavodu glede nadaljnjega upravljanja oziroma oddaje v najem in vzdrževanja objektov, ki jih prejema v upravljanje.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Zakon o javnih financah določa, da morajo proračunski porabniki (neposredni in posredni) do 31. 3. 2012 pripraviti premoženjske bilance na dan, 31. 12. 2011, ter jih predložiti za finance pristojnemu organu občinske uprave. Predložene premoženjske bilance so bile pregledane in vključene v konsolidirano premoženjsko bilanco Občine Kamnik na dan, 31. 12. 2011, ki smo jo pripravili in oddali na Ministrstvo za finance.

V petek, 6. aprila, je potekel rok za oddajo vlog za sofinanciranje turistični društev ter društev, ki delujejo na področju kmetijstva. Zaradi tega je bilo tekom tedna potencialnim vlagateljem posredovanih več informacij in pojasnil v zvezi z javnim razpisom.

Za aprilsko sejo Občinskega sveta Občine Kamnik sta bili v okviru Oddelka pripravljeni naslednji gradivi: Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2011 ter Letna poročila javnih zavodov ter družbe Velika planina d.o.o. za leto 2011.

Oddelek za družbene dejavnosti

V sredo, 4. aprila, je na bazenskem kompleksu Pod skalco potekal sestanek glede možnosti pokritja obstoječega bazena (platno). Sestanka so se udeležili predstavniki občinske uprave, Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik, Plavalni klub Kamnik, Vaterpolsko društvo Kamnik ter predstavniki podjetja, ki se ukvarjajo z izdelovanjem, postavitvijo oziroma prekrivanjem športnih objektov.

Pripravljene so pogodbe z izvajalci humanitarnih programov, ki se izvajajo v letošnjem letu.

Pripravljajo se enotne pogodbe za vse koncesionarje s področja zdravstvene dejavnosti, ki jim bodo posredovane še v tem mesecu.

Domoljubnim društvom so bili posredovanji sklepi o višini sofinanciranja njihove dejavnosti v letošnjem letu.

Občina Kamnik se je s strokovno službo Centra za socialno delo Kamnik dogovorila, da bo krila stroške izobraževanja in usposabljanja ter strokovne ekskurzije v podporo rejnikom in rejencem. Za vse te dejavnosti CSD ne prejema nikakršnih sredstev s strani resornega ministrstva, zato so odvisni od donatorjev in občine. Rejnic in rejnikov, ki jih vodi CSD, je v občini trenutno 17. Predavanje bo organizirano v okviru Frančiškanskega družinskega inštituta na temo »Vrnimo rejencem otroštvo«. V ta namen bo občina zagotovila 750 evrov.

V četrtek, 5. aprila, je bilo pri enoti vrtca Antona Medveda Palček v Šmartnem odprto novo ograjeno igrišče.

V sklopu javnih zavodov v Občini Kamnik je bila Matična knjižnica Kamnik tista, v kateri se je v času od začetka februarja do začetka marca meseca 2012 opravljala revizija poslovanja le te. Obe ustanoviteljici, Občina Kamnik in Občina Komenda, s prejetim končnim poročilom s strani direktorice Matične knjižnice nista bili seznanjeni oziroma ni bilo nikakršnega povoda za sestanek in pojasnila vezana na končno poročilo revizije. Zato smo se kot ustanovitelji odločili in posredovali pobudo za sklic izredne seje Sveta zavoda, ki je bila v sredo, 4. aprila, ob 19. uri v prostorih Matične knjižnice Kamnik. Po temeljitem poročilu revizorke, ki ga je ustno predstavila in odgovorih direktorice MKK na poročilo, se je izglasoval sklep, da se morajo vse zadeve odpraviti najkasneje do 21. 5. 2012 in jih posredovati tudi obema ustanoviteljema v pregled.

Opravljen je bil ogled Krajevnega doma KS Kamniška Bistrica, za katerega imamo v proračunu zagotovljena sredstva za sanacijo le tega; pred končno odločitvijo, kaj bo prvi korak sanacije in opravljenimi vsemi postopki za izbor izvajalca, se bo v naslednjem tednu opravil ogled objekta tudi z nadzorom.

V javnih prostorih (hodnikih) občinske stavbe redno razstavljamo dela kulturnih društev; za nova likovna dela, ki krasijo prostore občine, so poskrbeli v likovnem društvu Senožeti.

Oddelek za urejanje prostora

Približuje se zaključna faza, sprejem sprememb in dopolnitev UN K9-Šole. V preteklem tednu smo k dokumentaciji pridobili še pozitivno mnenje Elektro Ljubljana za področje elektroenergetske infrastrukture. Na aprilski seji Občinskega sveta bo poleg SD UN K9-Šole obravnavan tudi Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik, za katero smo v tem tednu dokončno pripravili gradivo.

 

 


<< Nazaj | Novice