Mali grad

T e D n i (K) Občine

09.02.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

V sredo, 2. 2. 2011 je v prostorih Mestne občine Maribor potekala seja »Delovne skupine za izvajanje Nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu«, ki ga je organizirala Skupnost občin Slovenije. S strani Občine se ga je udeležil višji svetovalec za cestno-prometno dejavnost, mag. Matjaž Srša. Na seji so predstavniki občin podali svoja stališča glede novo sprejete zakonodaje s področja prometne varnosti, organiziranosti in delovanja Sveta za preventivo in varnost na lokalnem nivoju (o aktivnostih, nalogah, ciljih SPV), ter o regijskem povezovanju  Svetov za preventivo in varnost. 

V prvi polovici meseca januarja je pooblaščenka, družba Geoplan d.o.o. za investitorja Jata Emona d.o.o. podala vlogo za določitev komunalnega prispevka. V zvezi s tem je bil na sedežu Občine Kamnik organiziran sestanek, na katerem je bilo stranki obrazloženo, da na osnovi podane dokumentacije izdaja odločbe ni možna. Gradnja objektov in omrežij je možna le na opremljenih stavbnih zemljiščih ali izjemoma, kot to določa 72. člen Zakona o prostorskem načrtovanju, tudi na neopremljenih stavbnih zemljiščih, če se sočasno z gradnjo objektov zagotavlja tudi opremljanje stavbnih zemljišč po pogodbi. Pregledani in proučeni so bili projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja. Skladno z 78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju bo z investitorjem sklenjena pogodba o opremljanju in po podpisu te izdana ustrezna odmerna odločba o komunalnem prispevku za gradnjo objektov v funkcionalni enoti F1 območja OPPN B23 Jata.

V petek, 4.2. 2011 je v prostorih Občine Kamnik potekala 7. koordinacija za pripravo projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik - dograditev Centralne čistilne naprave (CČN) in sanitarne kanalizacije«. Več preberite tukaj.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V preteklem tednu so bile vse aktivnosti oddelka za gospodarske dejavnosti in finance poleg rednih nalog, finančno računovodskih opravil, usmerjene v pripravo zaključnega računa proračuna občine Kamnik za leto 2010. Izdano je bilo navodilo za pripravo obrazložitev zaključnega računa, poleg tega pa s posrednimi proračunskimi uporabniki občine Kamnik – javnimi zavodi, potekajo usklajevanja glede sredstev danih v upravljanje. V zvezi s pripravo predloga proračuna občine Kamnik za leto 2011, so bili opravljeni razgovori s predstavniki svetniških skupin občinskega sveta občine Kamnik, poslani pa so bili tudi dopisi vsem krajevnim skupnostim v občini k predložitvi novih finančnih načrtov za leto 2011.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve je bilo v preteklem tednu največ povpraševanja o javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem. Občina Kamnik bo v letu 2011 na spletni strani http://www.kamnik.si/, v časopisu Kamniški občan in oglasni deski Občine Kamnik objavila javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem. Predmet razpisa bodo izpraznjena občinska neprofitna stanovanja.

Oddelek za družbene dejavnosti

Občina se bo prijavila na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ukrep 323 - ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja. Vlogo na javni razpis bomo oddali marca 2011, investicijo nameravamo izvajati v letu 2011. Vrednost projekta je 36.448 evrov, vrednost sofinanciranja 85% upravičenih stroškov (MKGP + EU sredstva – 23.632 evrov, Občina Kamnik pa 12.816 evrov).

Občina se bo prijavila na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ukrep 322 – obnova in razvoj vasi. Vlogo na javni razpis bomo oddali predvidoma spomladi 2011. Investicijo nameravamo izvajati v letu 2011 in 2012. Vrednost projekta je 502.881,50 evrov, vrednost sofinanciranja 85% upravičenih stroškov (MKGP + EU sredstva – 267.155,79 evrov, Občina Kamnik pa 249.364,21 evrov.

Občina se je januarja 2011 prijavila na javni razpis za izbiro občinskih investicij na področju kulture (JPR-OBI-2010), ki se bodo začele izvajati leta 2011 in bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za kulturo v letih trajanja investicije ter vključene v načrt razvojnih programov. Vrednost projekta je 15.375,77 evrov, vrednost sofinanciranja 50% upravičenih stroškov (MK + EU sredstva – 23.632 evrov, Občina Kamnik pa 7.687,89 evrov.

Občina se namerava prijaviti na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ukrep 322 – obnova in razvoj vasi. Za vlogo na javni razpis potrebujemo DIIP (Dokumenti identifikacije investicijskega projekta), kjer bomo pridobili podatek o vrednosti projekta (sprejet pa mora biti proračun, da ga lahko naročimo). Vrednost sofinanciranja 85% upravičenih stroškov.

V prejšnjem tednu smo uskladili tudi Pravilnik o sprejetju otrok v vrtec z upoštevanjem pripomb v 1. obravnavi omenjenega Pravilnika, poleg tega se dnevno izda ogromno število odločb za znižano plačilo vrtca.

V ponedeljek, 7.2. 2011 je bila predstavljena analiza demografskih gibanj ter ocena kapacitet vrtcev in osnovnih šol v občini Kamnik; v teh dneh se študija zaključuje.


<< Nazaj | Novice