Mali grad

T e D n i (K) Občine

09.01.2012

 


Oddelek za gospodarske javne službe

Predstavitev modela DBFO

V četrtek, 5. januarja je potekal sestanek med predstavniki občine Kamnik in podjetjem Porr iz Avstrije (dr. Peter Foller), kjer so predstavili model DBFO za področje kohezije v obliki javno-zasebnega partnerstva. Sestanka sta se udeležila tudi župan Marjan Šarec in podžupan Robert Kokotec. Občinska uprava bo preučila možnosti za tovrstno obliko izvajanja kohezije za občino Kamnik.

Zimska akcija

V zadnjem tednu je bilo zaradi nizkih temperatur, dežja in poledice potrebno izvajanja zimske akcije na območju naše občine, zato se je izvajalo preventivno posipanje nevarnih odsekov. Posebna pozornost je namenjena odsekom kjer se izvajajo organizirani prevozi otrok v šolo. Občina Kamnik opozarja, da pozimi, ko so vremenske razmere nepredvidljive, moramo udeleženci v prometu, predvsem vozniki motornih vozil, predvideti možnost hitre spremembe voznih razmer. Ob spremenjenih voznih razmerah je temeljni pogoj za varno udeležbo v prometu ustrezna zimska oprema motornega, pa tudi priklopnega vozila, za kar moramo pravočasno poskrbeti.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklem tednu smo na Oddelku za premoženjsko-pravne in splošne zadeve sodelovali pri pripravi gradiva za januarsko sejo Občinskega sveta.

Sodelovali smo tudi na sestanku, ki je potekal v petek, 6. januarja, na temo CČN Domžale – Kamnik. Dejstvo je namreč, da je na podlagi sprememb odloka, ki so bile na vseh občinskih svetih občin družbenic sprejete konec leta 2011, potrebno pripraviti tudi ustrezne spremembe družbene pogodbe. Le - te pripravlja uprava CČN skupaj s pooblaščenimi pravnimi strokovnjaki. Na sestanku je bilo dogovorjeno, da Občina Domžale (kot nosilka oziroma skrbnica odloka) besedilo odloka posreduje v pregled in mnenje tudi Komisiji za preprečevanje korupcije, ki naj se izjasni o tem ali meni, da je sedaj veljavno besedilo odloka v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije.

Na oddelku smo že v decembru pripravili nov Pravilnik o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Kamnik v najem, z novim letom pa je župan občine Marjan Šarec na podlagi omenjenega pravilnika sprejel cenike najema javnih površin, najema poslovnih prostorov, najema sejnih sob ter cenik zakupa kmetijskih zemljišč. Pravilnik in našteti ceniki so objavljeni na spletni strani občine Kamnik.

Na OPPSZ pripravljamo predlog Strategije nakupov zemljišč za leto 2011. Strategija nakupov bo, po potrditvi s strani župana, osnova za pripravo načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Kamnik za leto 2012.
V Strategiji nakupov bodo določene prioritete odkupov, okvirne cene za odkupe zemljišč, način delitve stroškov za parcelacije in način ravnanja z vlogami za odkupe, katere v letu 2012 ne bodo rešene.
 
Oddelek za družbene dejavnosti

V zadnjih dneh starega leta smo se udeležili razdelitve zapuščine likovnih del Dušana Lipovca po deležih določenih v oporoki. Občina Kamnik je prejela skupaj 17 slik, od tega 2 veliki abstrakciji, 5 okvirjenih platen in 10 akvarelov brez okvirjev. Po sklepu sodišča o dedovanju moramo prejeta dela zapustnika shraniti oziroma postaviti na javno mesto.

S strani Inštituta IRPEK in z usmeritvami Ministrstva za kulturo smo prejeli vabilo za vključitev projekta »Follow Slovenija«. Ta projekt združuje pomembnejše turistične točke in destinacije, ki svojim obiskovalcem omogočajo rabo napredne mobilne aplikacije, s katero so v štirih jezikih z glasovnimi vodiči podrobno predstavljene kulturne in naravne znamenitosti v lokalnem okolju. Projekt je zasnovan celovito, na nacionalnem nivoju. Cilj projekta je v naslednjih dveh letih na nacionalnem nivoju vključiti približno 300 najpomembnejših kulturnih in naravnih znamenitosti; s strani Občine Kamnik smo za vključitev v projekt predlagali Medobčinski muzej Kamnik, Maleševo galerijo, Mali grad, staro mestno jedro, ki je kulturno zaščiteno in Tunjiški gaj.

V teh dneh bo objavljen razpis s strani MKGP – Obnova in razvoj vasi, na katerega bomo prijavili projekt Krajevni dom Motnik, za katerega že imamo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in ostalo potrebno dokumentacijo.

Z Zavodom za varstvo kulturne dediščine OE Kranj sodelujemo pri vzdrževanju in obnovi spomenikov tudi v letu 2012. V naslednjem tednu imamo sklican delovni sestanek, na katerem bomo s strokovnimi službami ZVKD OE Kranj pregledali problematiko in postavili prioritetni vrstni red.

Takoj po novoletnih praznikih je pričel z delom Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju pod strokovnim vodstvom delavk Centra za socialno delo Kamnik. Program je financiran iz proračun občine Kamnik. S tem zapolnjujemo dolgoletno vrzel v nizu socialno varstvenih dejavnosti, ki so namenjene skrbi za občane z drugačnimi potrebami, ki jim bo ekipa pomagala osmisliti njihovo bivanje na nov način in pomagala pri vključevanju v socialno okolje in katerega izhajajo. Želimo jim uspešno delo!

Občani lahko z začetkom letošnjega leta ponovno vlagajo vloge za enkratno denarno pomoč, ki jih zagotavlja Občina Kamnik, prav tako pa jih ponovno obveščamo, da vloge za zdravstveno zavarovanje brezposelnih občanov in vloge za znižano plačilo vrtca od 1.1.2012 oddajajo na Centru za socialno delo Kamnik.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu sta se pričeli dve javni razgrnitvi, in sicer za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta K-9 Šole ter spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta B8 Zgornje Perovo. Gradivo si lahko ogledate tudi na spletni strani, obe razgrnitvi bosta trajali do 4. februarja 2012.

Občina Kamnik je pred novoletnimi prazniki s strani Ministrstva za okolje in prostor prejela poziv za izdajo smernic za načrtovano prostorsko ureditev za novo elektrificirano železniško progo Ljubljana – Kranj – Jesenice z navezavo na letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, ki se bo urejala z državnim prostorskim načrtom. V preteklem tednu so v zvezi z usklajeno pripravo smernic lokalnih nosilcev urejanja prostora potekali razgovori s sosednjo občino Domžale.

V petek, 6. januarja je na Zavodu za varstvo narave v Kranju poteklo usklajevanje nekaterih vsebin iz okoljskega poročila za Občinski prostorski načrt Občine Kamnik s področja naravovarstvenih vsebin, ki smo se ga poleg predstavnikov ZVN udeležili predstavniki Občine Kamnik, izdelovalca okoljskega poročila Lučka – Vanja Šendlinger, ter podjetja Locus, ki pripravlja občinski prostorski načrt.

<< Nazaj | Novice