Mali grad

T e D n i (K) Občine

08.12.2014

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, vodooskrba v Občini Kamnik

ODSEK 1: vodovod DN 150 od VH Perovo do obst. vodovoda DN 125

V preteklem tednu je izvajalec (Komunalno podjetje Kamnik d.d.) nadaljeval z izgradnjo odseka 1, ki poteka od Veterine do VH Perovo. Trasa je dolga približno 880 metrov. Izvajalec polaga vodovod DN 125.

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek Košiše (»Kurja dolina«)

Od vrha Tunjiške ceste se proti »Kurji dolini« pripravlja podlaga za asfaltiranje. Hkrati se izvaja:

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Zacevitev jarka v spodnjem delu z betonskimi cevmi DN 100 je končana. Manjka samo še izvedba LTŽ rešetk z jaški nad zacevitvijoza odvajanje površinske vode.

Zaradi del je predvidena popolna zapora Tunjiške ceste. V času zapore bo urejen OBVOZ preko Košiš v smeri Kamnika ter OBVOZ preko Stolnika v smeri Tunjic.

Občanke in občane ter stanovalce znotraj zapore prosimo, da upoštevate prometno signalizacijo. Ker se dela izvajajo tudi ob sobotah med 7. in 13. uro vas prosimo, da upoštevate prometno signalizacijo za nemoteno potekanje del.

Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Bistričica

V preteklem tednu je Gorenjska gradbena družba d.d. končala s pripravo podlage za asfaltiranje od mostu navzgor proti naselju Bistričica. V drugi polovici tedna je predvideno asfaltiranje.

Zagorica nad Kamnikom

V preteklem tednu je Gorenjska gradbena družba d. d. nadaljevala z deli na kanalu G11, ki se priključi na glavni kanal pri gradbiščnem kontejnerju. Prav tako je izvajalec izvedel pripravo za asfaltiranje na že dokončanih kanalih. V drugi polovici tedna je predvideno asfaltiranje.

Zgornje Stranje

Izvajalec je izvedel priklop stranskega kanal na obstoječo kanalizacijo na državni cesti v Stranjah. Trenutno se izvaja priprava za asfalt na že končanih kanalih.

Županje Njive

Izvajalec (Gorenjska gradbena družba d.d.) trenutno izvaja pripravo za asfalt na že končanih kanalih v Županjih Njivah.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Zapore vseh javnih površin zaradi izgradnje kanalizacijske in vodovodne infrastrukture so objavljene tudi v rubriki OBVESTILA.

Sanacija kanalizacije na Trgu talcev

Izvajalec je v preteklem tednu končal z izvedbo sanacije kanalizacije na območju Trga talcev. V tem tednu je predvidena izvedba jaškov na višino in asfaltiranje.

Na območju Trga talcev je bil prvotni kanal v sedemdesetih letih prestavljen, zaradi izvedbe blokov. Pri prestavitvi so zmanjšali presek cevi na DN 400, kar je premajhno za to območje. S sanacijo se je presek kanala povečal na DN 600.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Aktivnosti Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance so poleg rednih nalog – finančno računovodskih opravil, usmerjene v zaključevanje proračuna za leto 2014. Izvajati se je začela letna inventura popisa osnovnih sredstev.

Na podlagi Pravilnika o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Kamnik, imajo gostinski obrati, ki obratujejo v podaljšanem obratovalnem času, načeloma veljavne odločbe do konca koledarskega leta. Zaradi navedenega  in bližajočih se praznikov se v mesecu decembru bistveno poveča število vlog za obratovanje gostinskih lokalov v podaljšanem obratovalnem času.

Oddelek za družbene dejavnosti

V prostorih Lekarne Domžale je potekala 39. redna  seja sveta javnega zavoda Mestne lekarne. Obravnavali so polletno poročilo Zavoda za leto 2014, iz katerega je razvidno, da so zaradi zmanjšanja prometa nižji prihodki za 4,6 odstotkov, odhodki pa za 3,8 odstotkov kot v enakem lanskem obdobju. Podana je bila informacija o zaključku in odprtju nove lekarne v Radomljah. Prav tako je potekala razprava o problematiki lastništva med občinami ustanoviteljicami in Zavodom, problem pa je sistemske narave, saj Zakon o zavodih določa, da so občine lastnice premoženja zavodov, v zemljiških knjigah pa je kot lastnik vpisan zavod sam. Vsekakor bo potrebno to dilemo razrešiti ob uvedbi davka na nepremičnine.

Postavljeno je spominsko obeležje Edvardu Peperki. Projekte je izdelal zavod Skupina Štajn.

Občina Kamnik bo tudi v prihodnjem letu nadaljevala s sofinanciranjem aktivne politike zaposlovanja brezposelnih občanov preko javnih del. V ta namen smo predlagali v proračunu sredstva v višini 115.000 evrov, kar pomeni sredstva za 28 novih zaposlitev, in sicer: Občina Kamnik naj bi imela zaposlenih 9 oseb za urejanje javnih površin, Medobčinski muzej Kamnik 1 osebo, Reciklarnica-Društvo Grunt 3 osebe (socialno podjetništvo), Matična knjižnica Kamnik 1 osebo, Društvo botrov otrok TWIMC 1 osebo, Dom starejših občanov Kamnik 3 osebe, CIRIUS Kamnik 2 osebi, Zavod za turizem in šport v občini Kamnik 4 osebe, Osnovna šola Frana Albrehta in Osnovna šola Stranje po 1 osebo in Društvo Sožitje Kamnik 2 osebi. Javno povabilo Zavoda za zaposlovanje bo objavljeno v prihodnjih dneh.

Mesto Kamnik v svojem spomini med drugim nosi »zgodbo gline in keramike«, torej tudi zgodbo lončarstva, pečarstva in kasneje beloprstene keramike, ko je zaslovela tudi »kamniška majolka«. Znana je vsem Kamničankam in Kamničanom, ime Kamnika pa je ponesla tudi izven meja. K spodbujanju in obuditvi te umetnosti se je v Kamniku ustanovilo Kulturno umetniško društvo »HIŠA KERAMIKE, zakaj pa ne majolka«, ki bo delovalo v prostorih na Šutni 29. HIŠA KERAMIKE je odprti atelje, zbirališče vseh, ki jih navdušuje kultura lončarstva, pečarstva in keramike ter vseh tistih, ki jih bo z obiskom prijetnega prostora, ta umetnost še navdušila. V ponedeljek, 1. decembra 2014, so v prostorih Medobčinskega muzeja Kamnik predstavili svojo vizijo in člane ter na simboličen način odprli vrata HIŠE KERAMIKE, hkrati pa pokazali izdelke, ki so nastajali pod rokami kamniških in okoliških rokodelcev. V imenu Občine Kamnik se je dogodka udeležil podžupan Igor Žavbi. Predstavitvi pa sta prisostvovala tudi podžupan Matej Slapar in v.d. direktorja Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik Franci Kramar.

V Prešernovem letu 2000 je Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije začelo s projektom »Odprtih vrat slovenskih kulturnih ustanov«. Z leti je projekt prerasel v množičen kulturni dogodek, kateremu svojo kulturno noto daje tudi Medobčinski muzej Kamnik. Prav tako je tudi v letošnjem letu, 3. decembra 2014, Medobčinski muzej Kamnik na široko odprla vrata in vabil na brezplačne oglede v vseh treh enotah: Galerija Miha Maleš: stalna razstava - Kamniški umetniki iz galerijske zbirke, občasna razstava – V iskanju izgubljenih trenutkov, slikar Polde Mihelič, Rojstna hiša Rudolfa Maistra s stalni razstavo in Muzej – grad Zaprice s stalno razstavo – Odsevi kamniških tisočletij in novo - Kam so šele vse fabrike.

V preteklih dneh je bil končno odkrit vzrok zamakanja v enoti Kamenček. Vzrok je bil puščanje na cevovodu. Pred dokončanjem sanacije, v času od 19. 12. 2014 do konca koledarskega leta, bo potekalo izsuševanje objekta ob hkratnem odpiranju tlakov. V poškodovanih hodnikih bo nato v navedenem terminu zamenjana talna obloga, poleg tega pa bo izvajalec na objektu - glede na predhodne ugotovitve opravil slikopleskarska popravila razpok in talne obloge v 1. nadstropju. V zvezi s sanacijo zunanjih talnih oblog, ki puščajo barvo, je bilo na zadnjem operativnem sestanku dogovorjeno, da bo predstavnik EfcomGroup d.o.o. najkasneje v roku 1 meseca pripeljal na objekt tehnologa proizvajalca omenjenih talnih oblog.

Oddelek za urejanje prostora

Poleg rednih delovnih obveznosti (reševanje vlog za izdajo potrdil, lokacijskih informacij in soglasij za odmike) so v preteklem tednu na Oddelku za urejanje prostora potekale tudi aktivnosti v zvezi z nadaljevanjem postopka sprejemanja Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) z oznako B24 Sp. Stol - del  in  B26 Polje - del. Po dolgotrajnih pogajanjih z ARSO je bilo s strani Direktorata za okolje podano mnenje o ustreznosti Okoljskega poročila, kar pomeni, da se s postopkom lahko nadaljuje.

Izdelovalec OPPN bo v naslednjem tednu Občini Kamnik posredoval celotno gradivo (tudi  Okoljsko poročilo), ki bo javno razgrnjeno predvidoma  v mesecu januarju 2015. OPPN se bo torej predvidoma obravnaval na januarski seji Občinskega sveta. Sprejem tega prostorskega akta se predvideva v prvi polovici prihodnjega leta.

V preteklem tednu smo na Oddelku na Upravno enoto Kamnik oddali Predlog za uvedbo komasacijskega postopka za območje Drnovo. Občinska uprava je že v letu 2014, v sodelovanju z Občino Mengeš in Občino Komenda, pristopila k izvedbi postopkov za pridobitev Odločbe o uvedbi komasacije na južnem delu občine Kamnik in sosednjih zemljiščih na območju občin Mengeš in Komenda. V letu 2015 občinska uprava predvideva pridobiti dokumentacijo za kandidiranje za nepovratna sredstva iz razpisa Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju je Oddelek za urejanje prostora v preteklem tednu poslal predlog izvedbenega prostorskega akta z oznako B8 Zgornje Perovo pristojnim nosilcem prostora za podajo končnega mnenja k Spremembi in dopolnitvi prostorskega akta. Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta B8 Zgornje Perovo se nanašajo na, v osrednjem delu območja, predvidene manjše spremembe zazidalnega načrta (primer: zapolnjevanje že izgrajenih območij, v enem primeru gre za legalizacijo že zgrajenega dela objekta in dopustnost nadaljevanja gradnje). Na območju ob kamniški obvoznici je predvidena širitev obstoječega objekta, česar veljavni prostorski akt ne predvideva. Južni del območja je nepozidano stavbno zemljišče in ni obravnavano v veljavnem zazidalnem načrtu, zato je treba izdelati podrobnejše usmeritve za urejanje prostora in oblikovanje objektov.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so bili obveščeni o prometni nesreči v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja prometne nesreče je bilo ugotovljeno, da je 29-letnik vozil osebni avtomobil po lokalni cesti iz Podboršta proti Mlaki. V naselju Mlaka je pri vključevanju na prednostno cesto izsilil prednost 42-letnemu vozniku osebnega avtomobila, ki je v trenutku nesreče pravilno vozil po prednostni cesti. V prometni nesreči je sopotnica v vozilu oškodovanca utrpela telesne poškodbe. V prometni nesreči je nastalo za približno 1.300 evrov materialne škode. 29-letnemu povzročitelju prometne nesreče je bil izdan plačilni nalog.

Policisti so imeli v Kamniku pri cestno-prometni kontroli postopek s 34-letnico iz okolice Kamnika. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je navedena vozila osebni avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Prav tako je bil zaradi suma, da je vozila pod vplivom alkohola, odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0,94 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so zaradi navedenega 34-letnici začasno zasegli osebni avtomobil in bodo zoper omenjeno podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so obravnavali tatvino motornega kolesa v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v nočnem času, iz skupnih garažnih prostorov stanovanjskega bloka v Kamniku, odtujil motorno kolo znamke KTM, črne barve, registrske številke LJ BT-10. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za približno 20.000 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek s 62-letnim voznikom osebnega avtomobila. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, mu je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0,71 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Kršitelju je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje in bo zoper njega podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Obveščeni smo bili o tatvini goriva na bencinskem servisu v Kamniku. Policisti so na kraju ugotovili, da je neznani voznik z vozilom Renault Clio, črne barve, starejše izdelave, natočil gorivo in odpeljal brez plačila. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Okoli 15.15 ure so policisti obravnavali prometno nesrečo na križišču Šolske ulice in regionalne ceste Kamnik - Ločica. Ugotovljeno je bilo, da je 77-letnik vozil osebni avtomobil po regionalni cesti, in sicer iz smeri Kamnika proti Duplici. V semaforiziranem križišču Šolske ulice in regionalne ceste je 22-letni voznik osebnega avtomobila zavijal levo iz šolske ulice na regionalno cesto v smeri proti centru Kamnika, pri čemer je prišlo do trčenja med obema voziloma. Pri obravnavi prometne nesreče so policisti ugotovili, da je 22-letnik vozil osebni avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zaradi česar je bilo 22- letniku začasno zasežen osebni avtomobil in bo zoper njega podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

V zvezi navedene prometne nesreče zaradi razjasnitve okoliščin le-te policisti Policijske postaje Kamnik naprošajo vse očividce prometne nesreče, da se zglasijo na policijski postaji, pokličejo na telefonsko številko 01/830 31 80 ali telefonsko številko 113.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z 21-letnikom iz Kamnika. Pri postopku je bila omenjenemu  zasežena PVC samozapiralna vrečka v kateri se je nahajala neznana snov zeleno-rjave barve za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo – rastlino. Kršitelju bodo policisti izdali odločbo o prekršku v hitrem postopku.

Varno s pirotehničnimi izdelki

Leto je naokoli in zopet je tu mesec december. Mesec veselja, rajanja, žal za nekatere mesec žalosti. Žalosti, ki jih povzročijo pirotehnični izdelki. Policisti vsako leto poskušamo storiti, kar je v naši moči, da omejimo in zmanjšamo možnost poškodb zaradi pirotehničnih izdelkov in petard, vendar se le-ta sredstva vsako leto znova množično uporabljajo.

V Zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS 35/2008) se najpomembnejša novost na področju pirotehničnih izdelkov nanaša na prepoved prodaje, posesti in uporabe ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je pok (najpogosteje so to petarde najrazličnejših oblik in moči):

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 1 in 2 dovoljena tudi fizičnim osebam, mlajšim od 14 oziroma 16 let, če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

Prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena od 26. decembra do 2. januarja. Vendar tudi takrat teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javna zbiranja. V stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke kategorije 1, ki so namenjeni takšni uporabi.

Policisti bodo dosledno ukrepali proti vsem, ki bodo kršili določbe o uporabi pirotehničnih izdelkov. Za posameznike je predvidena globa od 400 do 1.200 evrov.

Uporaba pirotehničnih izdelkov vsem ni všeč, še posebej starejšim ljudem in bolnikom. Zato pirotehnične izdelke, če jih že uporabljate, uporabljajte tako, da bo uporaba varna in čim manj moteča za okolico! Pri tem tudi ne smemo pozabiti na živali, ker mnoge preživljajo hud stres, še posebej ob objestni uporabi in dejstvu, da se nimajo kam umakniti.

S skupnimi prizadevanji se je mogoče izogniti marsikateri nevarnosti in usodni posledici, zato pozivamo vse, predvsem pa starše, skrbnike, učitelje, vzgojitelje, da s svojim lastnim zgledom in opozarjanjem na nevarnosti in hude posledice, pripomorejo k preprečevanji in zmanjševanju uporabe petard in drugih pirotehničnih izdelkov.

Naj zaključimo opozorilo z vprašanjem, katerega odgovor je znan: »ALI SO OSLEPITVE, OPEČENI IN POŠKODOVANI PRSTI, PRESTRAŠENI IN RAZBURJENI SOSEDI, UBOGE PRESTRAŠENE ŽIVALI IN POVZROČENA ŠKODA VREDNI POKA PETARDE?«

 


<< Nazaj | Novice