Mali grad

T e D n i (K) Občine

08.10.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Izvajalec nadaljuje gradbena dela »Par avtobusnih postajališč in hodnik za pešce« ob regionalni cesti R2-414 odsek 1349 Kamnik - Ločica, km 22.290 do km 22.440, skozi Motniško Belo. Zgrajena je avtobusna postaja v smeri Kamnik - Motnik in izveden premostitveni objekt - brvi preko potoka Bela, ki bo služila kot lokalna pot za pešce, kolesarje in osebe z gibalno omejenimi sposobnosti. Investicija bo predvidoma zaključena do konca novembra 2012.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V preteklem tednu so bile vse aktivnosti usmerjene v pripravo predloga Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2013 v prvi obravnavi, ki ga bo Občinski svet Občine Kamnik obravnaval predvidoma na 18. seji, v sredo, 24. 10. 2012.

Opravljen je bil tudi dokončen prevzem gozdnih cest v zasebnih gozdovih v občini Kamnik, ki jih je letošnji izvajalec Trimark d.o.o. uredil v skladu s programom vzdrževanja za leto 2012.

V sredo, 3. oktobra, je v prostorih PE MPI Savinjske regije v Kamniku potekal sestanek z novim direktorjem doc. dr. Petrom Virtičem, o nadaljnjem delovanju in vključevanju poslovne enote v Kamniku.

Poleg rednih delovnih obveznosti (opravljanje finančno računovodskih opravil, odločanje o obratovalnih časih gostinskih lokalov, izdaja soglasij za stojnično prodajo) je potekala tudi analiza in pregled vlog, ki so prispele na razpis za pospeševanje malega gospodarstva ter za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Na javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za obnovo spomeniško zaščitenih stanovanjskih objektov v občini Kamnik (fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva), so se v razpisnem roku, od 14. 6. do vključno 1. 10. 2012, do 12. ure, prijavili štirje prosilci. Trije prosilci so zaprosili za sofinanciranje obnove fasade, eden za menjavo oken. Vsi investitorji so obnovitvena dela izvedli skladno s kulturno-varstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj. Komisija je pripravila predlog razdelitve sredstev in ga predložila županu v potrditev. Občinska uprava bo, po županovi potrditvi predlogov komisije, prosilcem izdala sklepe o dodelitvi sredstev.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na podlagi ZJN smo pridobili ponudbe in tudi izbrali ponudnika za zamenjavo oken na gradu Zaprice, kjer deluje Medobčinski muzej Kamnik. V letošnjem letu bomo zamenjali tri okna, ki  so v zelo slabem stanju ter v letu 2013 nadaljevali z zamenjavo le-teh. Izbrani ponudnik (Lesko Žiri d.o.o.) je pred tem moral pridobiti soglasje s strani ZVKD OE Kranj. Dela naj bi se zaključila do konca meseca novembra.

Grobišče talcev v Črni pri Kamniku je v zelo slabem stanju, zato smo v rebalansu zagotovili sredstva za celotno  sanacijo grobišča. Prav tako pri tem projektu sodeluje ZVKD OE Kranj, ki je grobišče pregledal in podal pogoje za ureditev le tega. Na podlagi vse potrebne dokumentacije smo po ZJN pridobili ponudbe in izbrali izvajalca, ki bo svoja dela zaključil do konca meseca novembra.

Na podlagi Odločbe Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je nujno potrebno izvesti dodatne požarne ukrepe na podstrešju Matične knjižnice Kamnik oziroma vzpostaviti stanje skladno z namembnostjo. Iz tega razloga smo od pooblaščenega projektanta požarne varnosti pridobili dokument, iz katerega so razvidni predpisani ukrepi varstva pred požarom, ki morajo biti zagotovljeni glede na dejansko uporabo podstrešja. Gre za zahtevnejša dela kot so vgraditev požarnih vrat, prezračevalni sistem (namenske požarne lopute), razširitev sistema javljalnika požara, izvedba razsvetljave,…). Takoj po pridobitvi vseh popisov bomo objavili razpis v skladu z ZJN in po izboru izvajalca del takoj pričeli z ukrepi požarne varnosti na podstrešju MKK.

Na projektu ureditve Spominske sobe Rudolfa Maistra pridobivamo pogoje in soglasja s strani KPK in Elektro kot tudi ZVKD OE Kranj.

S strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije smo bili seznanjeni, da je širitev mreže zdravstvenih programov določena z vsakoletnim Splošnim dogovorom in da v letošnjem letu žal niso predvidene širitve dejavnosti tako na primarnem kot na sekundarnem nivoju (vloga podjetja Medius5 za pridobitev 0,50 koncesije  splošnega zdravstva in prenos 0,50 koncesije iz Mestne občine Kranj na področju male kirurgije v območje varovanjih stanovanj v Kamniku).

Potekala je 31. seja Sveta javnega zavoda Mestne lekarne.

Za šolsko leto 2012/2013 je Občina pripravila nove pogodbe o povrnitvi stroškov prevozov za otroke s posebnimi potrebami. Prav tako so za novo šolsko leto sklenjene pogodbe z zasebnimi vrtci izven občine Kamnik (z vrtcem v okviru Waldorfske šole, z zasebnim vrtcem Pingvin, s Hišo otrok Mali princ, z zasebnim vrtcem Volkec), v katere se vključujejo kamniški otroci.

Oddelek za urejanje prostora

Oddelek za urejanje prostora je v torek, 2. oktobra, v Dom kulture Kamnik skupaj s skupino Štajn organiziral šesto delavnico. Na delavnico so bili povabljeni stanovalci Medvedove in Žebljarske ulice ter prebivalci Fužin. Delavnica je ponovno izpostavila nekaj najbolj perečih točk mestnega središča (prometno organiziranost, pomanjkanje parkirišč, težave pri infrastrukturi in obnavljanju fasad). Številni prebivalci so podali predlog, da bi morali težiti k temu, da se v mesto vrne oskrbna dejavnost. Na delavnici so udeleženci predlagali boljše označevanje mestnega središča v širši okolici in tudi v drugih občinah, ter na označevanje kamniških zanimivosti z raznimi info-tablami ter tudi interaktivnimi orodji. Udeleženci delavnice so podali predlog okrepitve železniške povezave z Ljubljano (dvotirna in elektrificirana železnica). Poleg prej navedenega so udeleženci delavnice izpostavili problem ozaveščanja prebivalcev mestnega središča o pomenu njihove participacije pri dvigu kulture in lepšega izgleda mesta.

V preteklem tednu je bilo izdelanih več lokacijskih informacij za gradnjo, zelo pa se je povečalo tudi število vlog za izdajo potrdil o namenski rabi.

V sredo, 3. oktobra,  smo se udeležili ustne obravnave na Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) glede izdaje vodnega soglasja za nadaljevanje projekta kolesarskih in pešpoti ob Kamniški Bistrici. Občina Kamnik je za navedeno soglasje zaprosila že pred šestimi meseci. Pozitivno soglasje je pogoj za pridobitev stavbne pravice oziroma pravice graditi na zemljiščih, ki so v lasti Republike Slovenije.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o vlomu v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Z ogledom in zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v hišo vstopil skozi balkonska vrata ter odtujil več kosov zlatnine. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini osebnega avtomobila. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec preko noči s parkirnega prostora odtujil osebno vozilo znamke VW Golf, serije 5, kovinsko srebrne barve, reg. št. LJ KA-400. Lastnik je oškodovan za okoli 10.000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o vlomu v stanovanje v Kamniku. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec v dopoldanskem času skozi vhodna vrata vlomil v stanovanje in iz njega odtujil avdiovizualne aparate. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o vlomu v osebni avtomobil na parkirnem prostoru za Ušivcem. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec vlomil v vozilo oškodovanca in iz njega odtujil denar. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o najdbi dveh eksplozivnih teles v okolici Kamnika. Policisti so kraj zavarovali do prihoda bombnih tehnikov, ki so neeksplodirani ubojni sredstvi odpeljali na uničenje.

Na podlagi anonimne prijave so policisti v okolici Kamnika zasegli sadike, za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo. Po opravljeni analizi bo zoper storilca izveden ustrezen ukrep.

Obveščeni smo bili o poškodovanju treh vozil na parkirnem prostoru v Kamniku. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec z neznanim ostrim predmetom poškodoval tri vozila. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku, v kateri se je ena oseba poškodovala. Policisti so ugotovili, da je voznik motornega kolesa, zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji,  trčil v pred seboj vozeče osebno vozilo in se poškodoval. Zdravniško pomoč je iskal sam. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.


<< Nazaj | Novice