Mali grad

T e D n i (K) Občine

08.09.2014

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, vodooskrba v Občini Kamnik - vodovod Duplica - Volčji Potok (I. faza)

V preteklem tednu je izvajalec (Komunalno podjetje Kamnik d.d.) nadaljeval z izgradnjo vodovoda DN 150 do uprave Arboretuma do doma KS Volčji Potok. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

V preteklem tednu je izvajalec (SGP Graditelj d.d.) nadaljeval z izgradnjo kanalizacije Tunjice na Tunjiški cesti v smeri Tunjic (kanal TM).

Prav tako je z deli nadaljevala druga ekipa iz naselja Košiše proti Kamniku (kanal TM1). Predvideno je, da se ekipi srečata na vrhu Tunjiške ceste.  

Zaradi del je predvidena popolna zapora Tunjiške ceste. V času zapore bo urejen OBVOZ preko Košiš v smeri Kamnika ter OBVOZ preko Stolnika v smeri Tunjic.

V naslednjem tednu je predvideno nadaljevanje del na kanalu TM in kanalu TM1.

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Izvajalec (Gorenjska gradbena družba d.d.) je nadaljeval z deli na kanalu G v Zagorici nad Kamnikom ter Bistričici.

Prav tako je izvajalec nadaljeval z deli na kanalu G13 (Županje Njive) ter kanalu G10 (Zagorica nad Kamnikom – pri cerkvi).

Izvajalec (Komunalno podjetje Kamnik d.d.) je končal z deli na kanalu G5 na območju Zgornjih Stranj. Predvideno je nadaljevanje del na stranskih kanalih, ki se priključijo na kanal G5. Prav tako je izvajalec nadaljeval z deli na kanalu G9 (Zgornje Stranje).

V naslednjem tednu je predvideno nadaljevanje del na kanalu G (Zagorica nad Kamnikom, Bistričica), kanalu G9 (Zgornje Stranje), kanalu G10 (Zagorica nad Kamnikom) ter kanalu G13 (Županje Njive).

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Zapore vseh javnih površin zaradi izgradnje kanalizacijske in vodovodne infrastrukture so objavljene tudi v rubriki OBVESTILA.

Novozgrajeni most na lokalni cesti Komenda–Tunjice

Novozgrajeni most na lokalni cesti Komenda–Tunjice je zaradi obremenitev prevozen le za osebna vozila in šolske prevoze. Po 22. 9. 2014 pa bo prevozen za ves promet.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Zaradi bližajoče prireditve 44. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščineje bilo vloženih več vlog o podaljšanju obratovalnega časa gostinskim lokalom, ki se nahajajo na območju, kjer bo potekala omenjena prireditev. V času tradicionalnih lokalnih prireditev lahko gostinski obrati na območju, kjer potekajo prireditve, obratujejo do ure, ki je določena kot čas trajanja prireditve v odločbi, s katero upravna enota dovoli javno prireditev. Gostinec lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če za to pridobi pisno soglasje občinske uprave. Gostinec mora vložiti vlogo za  podaljšanje obratovalnega časa ob tradicionalni lokalni prireditvi in jo oddati na vložišču Občine Kamnik. Odločbe bodo gostinskim lokalom izdane v tednu pred prireditvijo.

Tekom tedna je bilo potencialnim vlagateljem posredovanih več informacij in pojasnil v zvezi z Javnim razpisom za pospeševanje malega gospodarstva ter za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik. Javna razpisa ter razpisni obrazci so objavljeni na spletni strani www.kamnik.si. Rok za oddajo vlog je 10. 10. 2014.

Oddelek za družbene dejavnosti    

Energetska sanacija objekta Podružnične šole Nevlje je zaključena. Izhodišče predmeta sanacijskih del je bil izveden energetski pregled Podružnične šole Nevlje in je predstavljal del obsežnejše naloge, v okviru katere, so bili opravljeni energetski pregledi večine (12) šolskih objektov v občini. Na podlagi izsledkov analize preliminarnih pregledov je bilo izbranih pet šolskih objektov, ki so najbolj primerni za celovito energetsko prenovo. Za teh pet objektov, med katere sodi tudi POŠ Nevlje, so bili opravljeni razširjeni energetski pregledi.

Energetski pregled objekta Podružnične osnovne šole Nevlje je izdelan po metodologiji izvedbe energetskega pregleda z upoštevanjem navodil iz Priročnika za izvajalce energetskih pregledov. Podatki o stanju objekta so bili zbrani na osnovi razpoložljive tehnične dokumentacije in na osnovi ogleda objekta. Prav tako je bil izveden preračun gradbene fizike pred izvedbo sanacije. Objekt je bil zgrajen leta 1963 in rekonstruiran v letih 1987/88. Zadnja rekonstrukcija se je začela v letu 2011.

Tako imenovano energijsko število objekta, z upoštevanjem porabe toplote in energije glede na uporabno površino, se je objekt uvrščalo v skupino z visoko porabo energije. Na osnovi ugotovitev in predlogov sanacijskih ukrepov, navedenih v končnem poročilu energetskega pregleda, je bila izdelana projektno-tehnična dokumentacija za samo izvedbo, podrobno tehnično poročilo in podroben popis sanacijskih del, ki so skladno z določili Zakona o javnem naročanju predstavljali razpisno dokumentacijo. S temi dokumenti je občinska uprava izbrala najugodnejšega izvajalca del, s katerim je bila tudi sklenjena gradbena pogodba. Dela so potekala v obdobju šolskih počitnic in bila pred pričetkom novega šolskega leta tudi zaključena.

Kaj je bilo opravljenega? Objekt je pri temeljih hidroizoliran, izoliran je del kletnih prostorov, del podstrešja in mansarde, fasada je izolirana v celoti, fasadni ovoj slikopleskarsko obdelan, obdelana so strešna okna, zaščiten je cokel objekta, urejeno je odvodnjavanje na zunanjih površinah ... S tem je objektu zagotovljena večja energetska učinkovitost, zmanjšanje toplotnih izgub, manjši izpust emisij, prijaznejši in manjši vpliv na okolje, ne nazadnje pa tudi boljši in ugodnejši pogoji uporabnikom objekta, najmlajšim in šoloobveznim otrokom ter zaposlenim.  

Zaradi zaostrenih pogojev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije so se v letošnjem letu socialnega letovanja lahko udeležili le tisti otroci, ki imajo v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji (več kot dvakrat v preteklem letu) ali so bili pogosteje bolni. S tem se je kriterij socialne ogroženosti družine precej zmanjšal in zanemaril, manjkajoča sredstva v višini 700 evrov pa je zagotovila Občina. Skupaj smo za ta namen letos namenili 6.600 evrov.

V okviru izdelave požarnega stopnišča pri Glasbeni šoli Kamnik je bil rok izvedbe za namen nujnega preprojektiranja posameznih izvedbenih sklopov potrebno podaljšati do 30. 9. 2014:

Z novim šolskim letom so na Osnovni šoli Marije Vere prešle v uporabo tudi prenovljene sanitarije na predmetni stopnji za dečke in deklice.

Občina Kamnik je pripravila vlogo in se odzvala na javni poziv za pridobitev certifikata »Mladim prijazna občina 2014 – 2018«. Certificiranje mladim prijaznih lokalnih skupnosti poteka v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije, Inštitutom za mladinsko politiko in Mladinskim svetom Ajdovščina. Častni pokrovitelj certificiranja je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik, kot so: politika izobraževanja, politika zaposlovanja, informiranja mladih, politika mobilnosti, stanovanjska politika, participacija mladih, mladinsko organiziranje in skupni projekti med mladimi in Občino. Certifikat Mladim prijazna občina se letno in s štiriletno veljavnostjo podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo po vsaj en ukrep v vseh naštetih področij mladinskih politik. S pridobitvijo certifikata se občina, ki se je pri svojem delu na področju mladih že izkazala za uspešno, zaveže, da bo področje mladih še naprej uspešno sistemsko urejala.

Projekt označevanja objektov, razglašenih za kulturni spomenik z Odlokom o razglasitvi starega mestnega jedra Kamnika za kulturni in zgodovinski spomenik, na podlagi Zakona  o varstvu kulturne dediščine, Pravilnika o označevanju nepremičnih spomenikov Ministrstva za kulturo, se nadaljuje, in sicer v dogovoru z ZVKD OE Kranj pridobivamo soglasja lastnikov za objekte–hiše v Kamniku, ki so razglašene za kulturni spomenik.

Občina Kamnik je v okviru razpoložljivih sredstev uredila stadion Prijateljstva v Mekinjah. Športnikom in občanom je vsak dan na voljo brezplačna uporaba atletske steze, prav tako se je uspešno zaključila tretja faza sanacije večnamenskega prostora in okolice, kjer ima sedež Nogometni klub Kamnik

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora imeli povečano število strank zaradi vprašanj glede plačila položnic za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Vse občane obveščamo, da je osnova za izračun nadomestila Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 99/2012) ter Sklep o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014.

Podatki o nepremičninah, za katere je po Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik treba plačevati nadomestilo, so vzeti iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije in so javno dostopni na internetnem naslovu http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl.

Vse občane občine Kamnik, ki so po Odloku zavezani plačilu nadomestila in se s prejeto Odločbo ne strinjajo, morajo pritožbo vložiti na Obrazcu in jo poslati na Ministrstvo za finance, Davčni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

V preteklem tednu smo imeli usklajevalni sestanek z izdelovalcem Občinskega prostorskega načrta, družbo Locus d.o.o., iz Domžal na temo usklajevanja prejetih mnenj.

Prejšnji teden smo izbrali izvajalca za gradnjo odseka pešpoti ob Kamniški Bistrici, in sicer del južno od povezovalne ceste. Z izgradnjo manjkajočega odseka bomo zaključili peš in kolesarsko povezavo od obstoječe povezovalne ceste do JP 660095.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so imeli v Kamniku postopek s 35-letnim in 46-letnim voznikom osebnega avtomobila. Zaradi suma, da sta vozila pod vplivom alkohola, je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi za 35-letnika pokazal 0.73 mg/l alkohola v izdihanem zraku, za 46-letnika pa 0.92 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zoper oba kršitelja bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Policisti so obravnavali vlom v stanovanje v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v dopoldanskem času vlomil v stanovanje in iz notranjosti odtujil denar, prenosni računalnik in nekaj kosov oblačil. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za približno 3.000 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so bili obveščeni o tatvini harmonike iz počitniške hiše v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v dopoldanskem času iz odklenjene počitniške hiše odtujil harmoniko znamke Podgoršek. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za približno 3.000 evrov materialne škode.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z 19-letnikom iz okolice Kamnika. Pri postopku je bil zasežen manjši skupek neznane snovi zeleno-rjave barve, za katerega se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo – rastlino. Zoper 19-letnika bo izdana Odločba v hitrem postopku.

Policisti so obravnavali vlom v skladiščne prostore v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec preko noči vlomil v skladiščne prostore in iz notranjosti odtujil več kosov električnega orodja. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za približno 800 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek s 24-letnim voznikom osebnega avtomobila iz Kamnika. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je le-ta vozil osebni avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.52 mg/l. Ker gre za hujše prekrške, prav tako pa je bil omenjeni že pred tem večkrat pravnomočno sankcioniran za hujše prekrške zoper varnost cestnega prometa, mu je bil na kraju začasno zasežen osebni avtomobil. Zoper omenjenega bodo policisti podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

 


<< Nazaj | Novice