Mali grad

T e D n i (K) Občine

08.07.2013

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Izvajalec Komunalno podjetje Kamnik d.d. je pričel z gradbenimi deli pri sanaciji plazu v Špitaliču. Septembra 2010 se je pod lokalno cesto JP 661468 Špitalič pri Sedeljšaku sprožil plaz širine dobrih 35 m in dolžine okoli 100 m. Vzrok plazu je bilo obilno deževje, ki je razmočilo zaglinjeno plazljivo brežino, zaradi česar je plazovina, napojena z vodo, zdrsnila po pobočju. V skladu s predlogom iz geotehničnega poročila se predvideva izvedba podpornega zidu - pregrade iz kamna v betonu C 20/25 dolžine 42 m, ki jo bo potrebno temeljiti v kompaktnih plasteh skrilavega glinovca. V temeljih podporne konstrukcije bo potrebno izvesti zaledno drenažo s PEHD cevmi DN 160, zasutimi z drenažnim filtrom in zaščitenim s politlakom, ki bo zajela vse eventuelne zaledne vode, ki dotekajo v območje zidu. Odvod zajete vode se bo izvedel z drenažnimi cevmi s padcem i = 2 odstotka od strani proti sredini v jašek iz betonskih cevi Φ 100 cm globine 3 m z betonskim pokrovom. V jašku zbrano vodo se bo po PEHD ceveh DN 250 na dolžini 12 m odvajalo v kanaleto dolvodno od pregrade. Vrednost del znaša približno 125.000 evrov, dela bodo trajala predvidoma dva meseca.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V ponedeljek, 1. 7. 2013, je Dolu pri Ljubljani potekala seja Razvojnega sveta LAS »Srce Slovenije«, na kateri je bil potrjen predlog projektov, ki bodo vključeni v načrt izvedbenih projektov za leto 2013. Na javni razpis za prijavo projektov za izvajanje »Razvojne strategije LAS Srce Slovenije« občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji, ki se je zaključil 30. 5. 2013, je prispelo 10 vlog. Komisija je izbrala 6 projektov, ki bodo sofinancirani v skupni višini okoli 170.000 evrov. Med izbranimi projekti je tudi projekt Razvoj inovativnosti med generacijami na podeželju z vključevanjem ranljivih skupin, katerega nosilec je Zavod Oreli iz občine Kamnik, dva projekta (Aktivni in doživljajski turizem v Srcu Slovenije ter Dvig dodane vrednosti domačim izdelkom Srca Slovenije) pa se bosta izvajala na celotnem območju vključenih občin LAS »Srce Slovenije«.

Na podlagi Pravilnika o postopkih zadolževanja občin in Odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2013 ter ob sodelovanju neodvisnega finančnega in pravnega svetovalca, je bilo v preteklem tednu izdano povabilo k dajanju ponudb za zadolžitev Občine Kamnik v letu 2013, in sicer za najem dolgoročnega (premostitvenega) kredita za obdobje 5 let v višini 2.450.000 evrov. Rok za oddajo ponudb je 25. 7. 2013.

V zvezi s skupnim nastopom občin v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik,  za sofinanciranje iz kohezijskega sklada, se pripravlja medobčinska pogodba o vodenju investicije Nadgradnja CČN Domžale - Kamnik. V tej pogodbi je potrebno opredeliti tudi finančno izvajanje ter računovodsko evidentiranje projekta. Z namenom, da se v navedeno pogodbo vključijo usklajene rešitve, je v torek, 2. 7. 2013, potekal v prostorih Občine Kamnik sestanek predstavnikov  finančno računovodskih služb občin soinvestitork.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklem tednu so se na stanovanjskem področju izvajale naslednje aktivnosti:

Oddelek za družbene dejavnosti

Občina Kamnik v sodelovanju z Zasebnim vrtcem Geko iz Trzina ponuja možnost vključitve 14 otrok v oddelek I. starostnega obdobja in 10 otrok v oddelek II. starostnega obdobja.

Vrtec Geko izvaja program po Kurikulu za vrtce, v sam program za I. in II. starostno obdobje pa je dodatno vključena:

Cena programa za I. starostno obdobje v Vrtcu Geko znaša 521,35 evrov (polno plačilo oz. najvišji prispevek oz. 9. plačilni razred za starše je 425, 60 evrov; razliko do ekonomske cene krije Občina Kamnik). Cena programa za II. starostno obdobje je 405,35 evrov (polno plačilo oz. najvišji prispevek oziroma 9. plačilni razred za starše je 332,04 evrov). Občina Kamnik pa na podlagi zakona in podpisane pogodbe o financiranju Zasebnega Vrtca Geko prispeva zakonsko določen delež cene programa.

V ponedeljek, 1. julija 2013, se je na pobudo Ministrstva za kulturo pričela javna obravnava osnutka Nacionalnega programa za kulturo. V okviru javne obravnave so bile vabljene občine, kot pomembni akterji kulture na Slovenskem ter pomembne sofinancerke mnogih kulturnih dejavnosti. Vsa kultura, v razsežju od ljubiteljske do vsakovrstne profesionalizirane dejavnosti, se namreč neogibno odvija predvsem lokalno. Razprava je potekala v duhu, kako v prihodnje zagotoviti pogoje za razvoj ustvarjalnosti, kako spodbuditi razvoj umetnosti in kulture, kako lahko sama kultura artikulira svoje mesto in smisel v družbi. Za nas so novi pričujoči dokumenti in razprave pomembni, saj je priprava  dokumenta in kasneje tudi sprejem »Strategije razvoja kulture v Občini Kamnik«, vezan na Nacionalni program  za kulturo kot tudi na novelo Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Zakona o varovanju kulturne dediščine.

Občina Kamnik je v teh dneh zaključila investicijo tudi z notranjo opremo spominske sobe Rudolfa Maistra. Medobčinski muzej Kamnik kot upravljavec in nosilec projekta hiše Rudolfa Maistra za muzejske in pedagoške namene bo v naslednjih dneh s strokovnega scenarija razstave pričel z dejavnostmi. Vhodni prostor bo namenjen glavni komunikaciji s poglavitnimi informacijami in sprejemu obiskovalcev, prav tako je primeren za spremljajoče dejavnosti – muzejska trgovinica; osrednja večja soba je namenjena razstavni muzejski dejavnosti, to je za stalno razstavo o življenju in delu R. Maistra; pregled glavnih prelomnic v njegovem življenju (vojaško, osebno, ustvarjalno…) kakor tudi predstavljen odnos mesta Kamnik do slavnega rojaka. Razstava bo predstavljena s predmeti, replikami, računalniško animacijo, raznimi svetlobnimi in zvočnimi efekti. Tretja manjša sobica pa bo namenjena za izvajanje pedagoško – andragoških dejavnosti, na primer učnih ur, otroških delavnic, pogovorom ipd.

Na željo pediatrinje dr. Martine Bernot, ki ima podeljeno koncesijo s strani Občine Kamnik, smo imeli sestanek z direktorjem ZD Kamnik, in sicer zaradi ogromnega osipa novih pacientov (od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013 ima na novo prijavljenih le 25 novorojenčkov). V javnosti so se namreč začele pojavljati govorice, da se bo omenjena pediatrinja upokojila. Dr. Bernotova je pojasnila, da so te govorice neresnične, poleg tega je pred kratkim sama obnovila svoje prostore, kjer ima ordinacijo. Dogovorjeno je bilo, da se bodo pediatrinja in predstavniki javnega zavoda (vodja pediatrije in patronažne službe) še pred 15. 7. 2013 sestali in poizkušali rešiti to problematiko.

V času od 6. 9. do 8. 9. 2013 bo na stadionu Prijateljstva v Mekinjah potekal Evropski klubski pokal v lokostrelstvu. Udeležili se ga bodo tekmovalci iz približno 24 držav. Prvi dan bo v Domu kulture bo potekala predstavitev vseh nastopajočih ekip. Predsednik Lokostrelskega kluba Kamnik je sporočil, da bo na slovesni podelitvi medalj sodelovala tudi predsednica vlade mag. Alenka Bratušek.

V Domu kulture Kamnik so se pričela dela za ureditev parterja in prezračevanja dvorane.

Za Osnovno šolo Toma Brejca smo s strani Upravne enote Kamnik prejeli dopolnitev gradbenega dovoljenja za vse spremembe, ki so nastale pri gradnji objekta.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo na Oddelku prejeli več vlog za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Za oprostitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v skladu z določili 16. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 100/11, 99/12), mora vsak upravičenec sam vložiti vlogo in priložiti dokaze, na podlagi katerih organ lahko izda odločbo za oprostitev plačila.

Na podlagi prejetih vlog smo izdali večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje in lokacijskih informacij za gradnjo ter izdelali potrdila o namenski rabi zemljišča. Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu opravili več terenskih ogledov in se udeležili geodetskih meritev.

Tudi v preteklem tednu smo na Oddelek prejeli večje število vlog za izdelavo potrdil o namenski rabi zemljišč, povečano zaradi napovedanega novega Zakona o davku na nepremičnine. Prav tako smo na Oddelku zaznali povečano število strank (lastnikov zemljišč), ki so prejeli odločbe s strani DURS-a zaradi davka od premoženja, ki presega več kot 500.000 evrov.

Na Oddelek se obračajo tudi številni občani glede pojasnitve gradiva Občinskega prostorskega načrta (OPN) in Okoljskega poročila.

Ponovna javna razgrnitev poteka v času od 18. 6. 2013 do vključno 1. 8. 2013. Gradivo dopolnjenega osnutka OPN je na ogled v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje, ob ponedeljkih in torkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve je gradivo objavljeno tudi v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve in obravnave lahko vsi zainteresirani podajo pripombe in predloge na razgrnjen dopolnjen osnutek. Pripombe in predloge se lahko posreduje:

Rok za oddajo pripomb in predlogov k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku poteče zadnji dan javne razgrnitve to je 1. 8. 2013.

Na javno razgrnjeno gradivo se bodo v času ponovne javne razgrnitve zbirale pripombe, do katerih bo Občina Kamnik zavzela stališče. Na podlagi sprejetih stališč se bo pripravil predlog OPN, ki ga bo Občina morala še dokončno uskladiti s pristojnimi nosilci urejanja prostora v fazi pridobivanja mnenj.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali prometno nesrečo v okolici  Kamnika. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je voznik osebnega vozila zaradi vožnje po sredini vozišča trčil v nasproti vozeče vozilo. V nesreči ni bil nihče poškodovan, vozniku je bil zaradi kršitve izdan plačilni nalog.

Policisti so obravnavali tatvino platišč s pnevmatikami na Šolski ulici. Ugotovljeno je bilo, da je neznanec preko noči iz vozila odtujil platišča s pnevmatikami iz parkiranega vozila. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za okoli 1.200 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino obeh registrskih tablic LJD3-33T, kateri je odtujil neznanec v dopoldanskem času na Kovinarski ulici. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino kolesa na Žebljarski ulici, kjer je neznanec izkoristil odsotnost oškodovanca ter odtujil žensko kolo črno – modro – rumene barve. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za okoli 50 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino kolesa na Muzejski poti, kjer je neznanec izkoristil odsotnost oškodovanca ter odtujil moško treking kolo, znamke DUAGLAS, kovinsko modre barve. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za okoli 300 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek s 55-letnim voznikom osebnega avtomobila. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0,94 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zoper kršitelja je bil podan obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

Patrulja je imela pri kontroli v postopku osebo, ki je imela pri sebi NN rjavo zeleno snov rastlinskega izvora – sum prepovedane droge. Zasežena snov bo poslana na analizo, po opravljeni analizi bo izveden ukrep.

Patrulja je imela pri kontroli v postopku osebo, ki je imela pri sebi NN rjavo zeleno snov rastlinskega izvora – sum prepovedane droge. Zasežena snov bo poslana na analizo, po opravljeni analizi bo izveden ukrep.


<< Nazaj | Novice