Mali grad

T e D n i (K) Občine

08.06.2020

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija plazu v Palovčah

T e D n i (K) ObčinePod občinsko cesto Kamnik-Palovče se je začela sanacija plazu, ki bo predvidoma potekala mesec dni.

Izvajalec del, Komunalno podjetjem Kamnik, d. o. o., izvaja vrtanje pilotov v kompaktno hribino povprečne globine 8 metrov.

Sanacija plazu bo izvedena s pilotno steno, ki bo ustrezno podprla brežino pod cesto in omogočala varen potek prometa. Obvoz za vozila je urejen po makadamski cesti v neposredni bližini.

Ureditev ceste Cerkljanska dobrava – Tunjice

V zaključni fazi je ureditve občinske ceste Cerkljanska Dobrava – Tunjice, in sicer v dolžini 650 metrov. Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d. d., skupaj s podizvajalcem, Komunalnim podjetjem Kamnik, d. o. o., izvaja pripravo vozišča za izvedbo asfaltiranja, ki je previden konec tega tedna. Urejena bo tudi meteorna kanalizacija.

Sanacija pragov v Kamniški Bistrici

Ministrstvo za okolje in prostor v letošnjem letu nadaljuje z obnovo močno poškodovanih pragov na vodotoku Kamniške Bistrice, in sicer na odseku Veliki jez do Fužin

Koncesionar, Hidrotehnik, d. d., je zaradi deževja začasno prekinil dela, ki se bodo nadaljevala takoj, ko bo višina vodostaja primerna za varno delo.

Obnova stopnic pri Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik

Zaključena je obnova stopnic v bližini Knjižnice Franceta Balantiča v Kamniku.

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o. je skupaj s podizvajalcem, Euronep Eko d. o. o., izvedel ureditev poškodovanih stopnic, ki bo obiskovalcem knjižnice in obeh kamniških šol omogočala varen dostop.

Oddelek za družbene dejavnosti

Poletno počitniško varstvo

Društvo Počitniško varstvo Kamnik bo tudi letos s pomočjo Občine Kamnik organiziralo poletno počitniško varstvo, ki bo potekalo od 29. junija do 21. avgusta 2020. Varstvo bo tudi letos potekalo na Osnovni šoli 27. julij v centru Kamnika, vsak dan med ponedeljkom in petkom, od 7. do 16. uri. Vabljeni so vsi učenci kamniških osnovnih šol od 1. do 5. razreda. Letos bodo počitniške dni aktivne, saj bo tema programa Gremo okoli sveta.

Mekinjski samostan

V samostanu Mekinje se je v letošnjem letu nadaljevala obnova in urejanje dodatnih sob za nastanitev. Gre za prostore v mansardi samostana v Marijinem domu, kjer so bile v preteklosti že urejene sobe za prenočitev, vendar je bila oprema prilagojena za krajše nastanitve in brez primerne opreme (samo ležišča).

Zaradi ukrepov ob epidemiji  virusa se je dobava opreme sicer nekoliko podaljšala, vendar so sedaj sobe dokončane in  pripravljene za uporabo. Z dodano opremo in manjšimi preureditvami je tako sedaj na razpolago 60 ležišč (skupaj v 1. in 2. nadstropju), ki bodo lahko služila za prenočitev organiziranih skupin, izvedbo seminarjev, tečajev, študentskih izmenjav itd.. Možnost za prenočitev bo vsekakor dobrodošla pridobitev v ponudbi Mekinjskega samostana.

Z dodatnimi ležišči lahko sedaj v samostanu prenočijo tudi večje skupine. Izkazalo se je, da je največ povpraševanja za kapacitete, kjer lahko prenoči približno 60 oseb (en avtobus).

V pritličju je na novo urejena tudi manjša dvorana v vzhodnem traktu Marijinega doma - v tem prostoru je bilo dodano novo pohištvo.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, lokacijskih informacij, potrdil za namensko rabo zemljišča, soglasij za gradnjo ter izjav o neuveljavljanju predkupne pravice. Na podlagi veljavne zakonodaje podlagi, to je 179. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in  191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Izjavo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino in pooblastilo lastnika, če le-ta ni vlagatelj.

Na uradni spletni strani Občine Kamnik in spletni povezavi: https://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt so objavljena Stališča do pripomb in predlogov k dopolnjenemu osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje VČ-05 Volčji Potok.

Občina Kamnik obvešča, da bo javno razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del št. 3 (Sklep o začetku postopka priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 39/19 dne 21. 6. 2019). Na mestu do sedaj načrtovane več etažne poslovno-stanovanjske stavbe večjih tlorisnih dimenzij ob Ljubljanski cesti se s tokratno spremembo in dopolnitvijo prostorskega akta načrtuje gradnja trgovskega objekta na isti lokaciji, a znatno manjših tlorisnih in vertikalnih gabaritov. Ob tem se načrtuje tudi ureditev priključkov na obe prometnici.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 12. junija 2020 do vključno 13. julija 2020. Ogled dopolnjenega osnutka SD ZN3 je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava dopolnjenega osnutka SD ZN3, ki bo potekala v sredo, 24. junija 2020, ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik.

Upravni organ še vedno ugotavlja, da pri izdajanju mnenj skladnosti s prostorskimi akti prihaja do nepravilne določitve parcel objektov. Pogoji so opisani v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17):

''(1) Pri določitvi parcel objektov je treba upoštevati:

(2) Parcela objekta mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč. V primeru, ko parcela objekta leži v dveh enotah urejanja prostora in obe dopuščata gradnjo istovrstnega objekta, potem veljajo za gradnjo objekta na takšni parceli določila za tisto enoto urejanja, v kateri leži večji del parcele objekta.

(3) Pri določanju velikosti parcele obstoječih objektov na območju sanacije razpršene gradnje (Ap), kadar parcela objekta še ni določena, velja, da največja velikost parcele obstoječih objektov znaša 600 m2 ali površina zemljišč pod stavbo vseh legalno zgrajenih manj zahtevnih in nezahtevnih stavb pred sprejemom tega odloka, pomnoženo s faktorjem 4 (velja večja določena vrednost).

(4) Delitev zemljiških parcel, ki predstavljajo parcele obstoječih objektov je dovoljena le v primeru, če nova zemljiška parcela, na kateri stoji obstoječi objekt, ustreza pogojem za velikost in oblikovanje parcele objekta v skladu z določili tega odloka.

(5) Delitev zemljiških parcel stavbnih zemljišč je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedenem postopku evidentiranja parcelacije ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje novih parcel objektov v skladu z določili tega odloka. Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih tega odloka ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta.

(6) Parcelo objekta je treba pred izdajo gradbenega dovoljenja vzpostaviti kot praviloma eno oziroma v izjemnih primerih več celih zemljiških parcel.

(7) Zemljiško parcelo, ki je delno stavbna in delno kmetijska je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja odmeriti oziroma razdeliti na stavbni del in na kmetijski del.

(8) Parcela objekta se določa samo na stavbnih zemljiščih ter za objekte razpršene gradnje. Objektom, katerih gradnja je dopustna izven stavbnih zemljišč, parcele objekta izven stavbnih zemljišč ni treba določati.

(9) Nezahtevnim in enostavnim kmetijskim objektom, ki se gradijo na stavbnih zemljiščih izven grajenega območja kmetije in se z grajenim območjem kmetije ne stikajo, je treba določiti parcelo objekta.

(10) Zgoraj navedena določila za delitev parcele ne veljajo za delitev parcel za potrebe gradnje javne infrastrukture ali dostopov do zemljišč.''

Treba je poudariti, da je eden izmed pogojev za potrditev skladnosti s prostorskim aktom tudi pravilna določitev parcele objekta.

Oddelek za razvoj in investicije

Spremljanje kazalnikov za izvajanje Celostne prometne strategije občine Kamnik

Občina Kamnik je 5 let po zaključku projekta Celostne prometne strategije Občine Kamnik dolžna Ministrstvu za infrastrukturo Republike Slovenije letno poročati kazalnike za spremljanje izvajanja ciljev v okviru CPS. Določeni kazalniki se spremljajo vsako leto, nekateri pa zgolj na dveletni ravni. Na območju občine Kamnik se bodo v prihodnjih dneh zajemali aktualni podatki, hkrati pa se bodo izvajale primerjave s stanjem iz preteklih let. V ta namen se bodo analizirala stanja peš in kolesarske infrastrukture, pregledovale akcije, ki so se izvajale na področju trajnostne mobilnosti, spremljale potovalne navade učencev v petih kamniških osnovnih šolah, hkrati pa se bo izvajalo tudi kordonsko štetje prometa (ob jutranji in popoldanski prometni konici), in sicer na treh lokacijah. Na podlagi tega bo pripravljeno končno poročilo, kjer bodo zajeti vsi pridobljeni podatki ter primerjave iz preteklih let.

Policijska postaja Kamnik

SPUŠČENA PSA NA SPREHAJALNI POTI NA PEROVEM

Policisti so prejeli obvestilo, da mlajši moški vsakodnevno sprehaja večja psa na sprehajalni poti ob Kamniški Bistrici na Perovem v bližini vrtca Zarja. Psa, ki nista na povodcu, sta nezavarovana. Policisti o dogodku še zbirajo obvestila zaradi kršitve Zakona o zaščiti živali.

PREKORAČENA HITROST V NASELJ 

V Tuhinjski dolini smo pri kontroli prometa obravnavali voznika motorja, ki je v naselju prekoračil dovoljeno hitrost za 33 km/h. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da gre za mladega voznika, zato mu je bilo proti potrdilu na podlagi 113.a člena ZP-1 odvzeto vozniško dovoljenje. Zoper voznika sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

PREKORAČENA HITROST V NASELJU

V okolici Kamnika je bila pri kontroli prometa ustavljena voznica osebnega avtomobila, ki je v naselju prekoračila hitrost za več kot 50 km/h v naselju. Opravljen je bil preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,15 mg/l. Pri postopku je bilo ugotovljeno tudi, da je vozilu potekla veljavnost prometnega dovoljenja in zavarovanje. Na podlagi 113. a člena ZP-1 je bilo proti potrdilu voznici odvzeto vozniško dovoljenje, zoper njo pa sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

DELOVNA NESREČA V KOMENDI

Policisti so na območju Komende obravnavali delovno nesrečo, v kateri se je delavec poškodoval in je bil odpeljan na zdravljenje v Urgentni klinični center Ljubljana. Policisti bodo o nesreči obvestili pristojno državno tožilstvo.

POVOZIL SRNO 

Voznik je na območju Tuhinjske doline povozil srno in poškodoval vozilo, izpolnjeval je vse pogoje za vožnjo v cestnem prometu, na kraju pa je bilo izdano obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče.

POZABILA DENAR NA BANKOMATU   

Občanka je na bankomatu pri trgovini Tuš na Bakovniku dvignila denar, ki pa ga je nato pozabila v reži bankomata. Najditelja naprošamo, da ga sam prinese na policijsko postajo Kamnik. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo. 

TATVINA MOTORNEGA VALJARJA IN MEŠALCA ZA BETON

Policisti na območju Tuhinjske doline obravnavajo tatvino motornega valjarja in mešalca za beton. Po vseh zbranih obvestilih bo podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

PROMETNA NESREČA V KAMNIKU

V Kamniku se je zgodila prometna nesreča z manjšo materialno škodo, v kateri sta udeleženki izpolnjevali vse pogoje za vožnjo v cestnem prometu. Na kraju je bilo izdano obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče.

DRZNA TATVINA IZ HIŠE

Policisti so na območju Kamnika obravnavali drzno tatvino. Storilci so zamotili stanovalko, tako prišli v hišo in iz nje odtujili nekaj predmetov in denar. Po vseh zbranih obvestilih bo podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

POŠKODOVANJE VOZILA

Na območju Kamnika je neznanec pred stanovanjskim blokom poškodoval osebni avtomobil. Po vseh zbranih obvestilih bo podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

SPOR V LOKALU

Obravnavali smo pretep v gostinskem lokalu v Kamniku. Pri tem je bila ena oseba poškodovana. Po vseh zbranih obvestilih bo podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

VLOM V VOZILO

V Rudniku pri Radomljah so policisti obravnavali vlom v vozilo in poškodovanje vozila. Neznanci so iz vozila odtujili več predmetov. Po vseh zbranih obvestilih bo podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo

POŠKODOVANJE VOZILA

Na območju Kamnika je neznanec pred stanovanjskim blokom poškodoval osebni avtomobil. Po vseh zbranih obvestilih bo podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

POSKUS VLOMA V NOVOGRADNJO

V okolici Kamnika je neznani storilec je z lomljenjem ključavnic na vhodnih vratih in vratih kleti vstopil v novogradnjo. Ugotovljeno, da ni bilo nič odtujenega.  Po vseh zbranih obvestilih bo podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.


<< Nazaj | Novice