Mali grad

T e D n i (K) Občine

08.06.2015

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik

1. Vodooskrba v Občini Kamnik

ODSEK 1: vodovod DN 150 od VH Perovo do obstoječega vodovoda DN 125

V preteklem tednu je izvajalec na odseku 1: vodovod DN 150 od VH Perovo do obstoječega vodovoda DN 125 (Veterina Kamnik) končal s pripravo podlage za asfaltiranje. Asfaltiranje se je izvedlo v sredini tedna. V tem tednu je predvidena izdelava bankin in povrnitev v prvotno stanje. S tem bo odsek 1 zaključen. Celotna trasa vodovoda znaša 820 metrov.

ODSEK 2: vodovod DN 200 – Kovinarska ulica

Dela na tem odseku so končana.

ODSEK 3: vodovod Duplica - Volčji Potok (I. faza)

Dela na tem odseku so končana.

ODSEK 3: vodovod Šmarca - Volčji Potok (II. faza)

Na odseku 3: vodovod Šmarca – Volčji Potok (II. faza), ki poteka od Volčjega Potoka do Šmarce je vodovod v celoti položen. V preteklem tednu je izvajalec končal s pripravo podlage za asfaltiranje. Asfaltiranje je predvideno v tem tednu.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek Košiše (»Kurja dolina«) - Tunjiška Mlaka

Izvajalec je iz Košiš proti Tunjiški Mlaki nadaljeval s pripravo podlage za asfaltiranje, kar obsega zamenjavo zgornjega ustroja ceste, obbetoniranje pokrovov jaškov na višino, LTŽ cestnih kap in podobno.

Hkrati se izvaja:

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del s pripravo podlage za asfaltiranje do križišča za Laniše.

Priprava je bila izvedena do obvoza Košiše. Asfaltirati se je začelo s petkom. V tem tednu je predvideno nadaljevanje z asfaltiranjem obrabno zaporne plasti.

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Odsek Tunjice

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli na kanalu TM3, ki potekajo od obstoječe transformatorske postaje proti cerkvi Svete Ane. Zaradi del je izvedena popolna zapora ceste proti cerkvi Svete Ane (od transformatorske postaje do »Pikovca«) od 7. do 16. ure ure od ponedeljka do sobote. Po preteku popolne zapore se cesta vzpostavi v prevozno stanje. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

2. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Bistričica

Del asfaltiranja se je izvedlo v marcu. Za ostali del je predvideno asfaltiranje v mesecu juniju. Na odseku med mostovoma je potrebno na levem pasu zamenjati zgornji ustroj – tampon – dela bodo potekala pod polovično zaporo s semaforjem tako, kot je potekala izgradnja kanalizacije v desnem pasu. Tako je v juniju predvideno asfaltiranje v celoti, in sicer od Kregarjevega pa vse do Bistričice.

V preteklem tednu je izvajalec vgradil črpališče ob mostu v Bistričici in izvedel obešanje tlačnega voda na most. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del – zunanja ureditev ob črpališču.

Stranje

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli na kanalizaciji v Spodnjih Stranjah. V ponedeljek je končal z asfaltiranjem. Po končanem asfaltiranju v preteklem tednu na kanalu G5 (»Borovlje«) je izvajalec začel z povrnitvijo v prvotno stanje.

Zagorica nad Kamnikom

Del asfaltiranja se je izvedlo v marcu. Asfaltiranje ostalega dela bo izvedeno kasneje, saj je potrebno pri transformatorski postaji postaviti črpališče. Na delu proti Kregarjevim se bo asfaltiranje obrabne plasti izvedelo po končanih delih, saj je poleg nje deponija materiala, da ne umažemo novega asfalta.

V preteklem tednu je izvajalec vgradil oba črpališča v naselju Zagorica nad Kamnikom pri mostu in pri transformatorski postaji.

Županje Njive

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanalizacije na območju Županjih Njiv. Kanalizacija je položena. Jašek za kanalizacijsko črpališče pri mostu pri Calcitu je vgrajen. Prav tako tlačni vod v cesti do jaška pri Calcitu. Izvedeno je obešanje tlačnega voda na most. V nedeljo je izvajalec izvedel asfaltiranje obrabno zaporne na delu tlačnega voda. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

3. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode.

Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Urejanje hudournika Črna v Podstudencu

Vzdrževalec vodotokov podjetje Hidrotenik d.d. izvaja sanacijska dela na hudourniku Črna v kraju Podstudenec. Ureditev zajema izgradnjo pregrad v strugi in stabilizacijo brežine, kar bo bistveno izboljšalo poplavno varnost na tem območju. Dela so v zaključni fazi.

Urejanje hudournika Volovjek v naselju Krivčevo

Na hudourniku Volovjek se izvaja II. faza sanacije struge po poplavah iz leta 2012, ko je bila struga močno poškodovana. Dela izvaja vzdrževalec vodotokov podjetje Hidrotenik d.d., ki je prvi del faze že izvedel. Dela so zajemala zaščito brežine in utrditev ter izgradnjo podslapja v vodotoku. Z omenjeni ukrepi se bo izboljšala poplavna varnost na območju Krivčevo.

Projekt »Kranjska stena«

Izvajalec Hidrotehnik d.d. je pričel z deli na projektu »Kranjska stena«. Občina Kamnik se je v letu 2014 skupaj s koncesionarjem za urejanje in vzdrževanje vodotokov Hidrotehnik d.d. prijavila na razpis Sklada Si.voda, zavod za čiste in zdrave vode, kjer je bil podan sonaravni ukrep »Kranjska stena« na področju dvigovanja kakovosti voda v Sloveniji na vodotoku Blatnica v kraju Klemenčevo.

Na podlagi izvedenega razpisa je bil predlagan ukrep »Kranjska stena« izbran za sofinanciranje s strani Sklada Si.voda, zavod za čiste in zdrave vode, v višini 41.480 evrov, oziroma 80 odstotkov investicije projekta. Sredstva v višini 41.480 so bila s strani Sklada Si.voda konec leta 2014 že nakazana Občini Kamnik kot donacija projekta. Rok za izvedbo projekta je 30. 6. 2015.

V mesecu maju je bila z izvajalcem del podpisana pogodba v višini 66.704 evrov in izvedena uvedba v delo. V skladu z donacijsko pogodbo med Občino in Skladom, mora Občina zagotoviti preostali del sredstev za izvedbo projekta, kar znaša 25.224 evrov ter plačati stroške nadzora in varnostnega načrta. Gre za mednarodni projekt, prvi tovrstni v Sloveniji, s čimer bo poleg izboljšanja poplavne varnosti in plazovitosti na tem območju, zagotovo velik doprinos tudi sonaravni ukrep v neokrnjeni naravi ter prepoznavnost naše občine. Omenjeno območje bo po izgradnji namenjeno tudi izobraževanju, usposabljanju ter ozaveščanju o tovrstnih rešitvah, kar bo posledično mogoče v prihodnje uporabiti tudi za prijavo na evropske projekte s tovrstnimi vsebinami.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Med pristojnosti Oddelka sodi tudi izdajanje soglasij za stojnično prodajo, tako da je bilo v zadnjem obdobju izdanih več soglasij, saj se organizirajo številne prireditve na celotnem območju občine, na katerih sodelujejo številni ponudniki.

V skladu z najemnimi/zakupnimi pogodbami za najem  »vrtičkov«, ki se nahajajo na površinah, ki so v lasti Občine Kamnik, so bili izdani plačilni nalogi za plačilo letne najemnine.

Oddelek za družbene dejavnosti

Župan Marjan Šarec in direktor Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik Sašo Rebolj, dr. med., v sredo, 17. junija 2015, ob 10. uri v Domu kulture Kamnik organizirata posvet županov slovenskih občin, direktorjev zdravstvenih domov Slovenije ter občin vključenih v Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije glede reorganizacije nujne medicinske pomoči na območju Republike Slovenije. Na posvetu bodo skupaj proučili zakonske možnosti ukrepanja zoper nespametno namero Ministrstva za zdravje, ki jo že od samega začetka odločno in protestno zavračamo tudi v Občini Kamnik.

Na uradni spletni strani Občine Kamnik je objavljen javni razpis o sofinanciranju poletnega festivala, ki naj bi se odvijal v poletnem času na različnih lokacijah mesta Kamnik in bo prispeval k oživljanju mestnega središča Kamnik. V ta namen so zagotovljena sredstva v višini 50.000 evrov. Javni razpis je odprt do 2. julija 2015.

Skupni organ Občine Kamnik in Občine Komenda za izvrševanje ustanoviteljskih pravic skupnega javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, je izdal soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik (vloga JZ z dne, 29. 5. 2015) Saša Rebolja, dr. med., spec. druž. med..

Skupni organ Občine Kamnik, Občine Komenda in Občine Trzin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic skupnega javnega zavoda Medobčinski muzej Kamnik, je izdal  soglasje k redni delovni uspešnosti direktorice Medobčinskega muzeja Kamnik, mag. Zori Torkar za leto 2014, ki pa se na podlagi Zakona o interventnih ukrepih (Uradni list RS, številka 94/10, 110/11 – ZDIU12 in 40/12 – ZUJF) ne izplača.

Pretekli vikend je svoja vrata odprl kamniški bazen Pod skalco, s katerim zadnja leta uspešno upravlja Zavod za turizem in šport v občini Kamnik. Vljudno vsi vabljeni, da se v vročih poletnih dneh ohladite na kamniškem bazenu.

Prav tako sta v teh dneh svoja vrata odprli koči na Kamniškem in Kokrskem sedlu. Člani Planinskega društva Kamnik so pri obeh kočah zamenjali dotrajani vetrni elektrarni, za kateri je del sredstev zagotovila Občina Kamnik, in sicer v višini 8.000 evrov.

V Domu kulture Kamnik bomo pričeli z ureditvijo zasilne razsvetljave in strelovodov.

Potekel je javni razpis za Ureditev atletskih površin na stadionu v Mekinjah gradbeno-obrtniška dela, na katerega je prispelo 7 ponudb.

V četrtek, 4. junija 2015, je bil na uradni spletni strani Občine Kamnik objavljen Centralni čakalni seznam za naknadni sprejem otrok v vrtce za šolsko leto 2015/2016. Seznam je bil posredovan tudi vrtcem, ki so ga objavili na spletnih straneh in oglasnih deskah. Vrtci bodo k podpisu pogodbe o vključitvi otroka pozivali vlagatelje, ki so navedli vrtec s prostim mestom, kot eno izmed izbir (oziroma so v vlogi označili možnost vključitve v katerikoli vrtec), in sicer po prednostnem vrstnem redu s centralnega čakalnega seznama glede na starost in glede na program vrtca. V kolikor ponujena enota za sprejem posameznega otroka ne bi bila več aktualna, vrtci pozivajo starše, naj jih o tem čim prej obvestijo.

Občina Kamnik že vrsto let aktivno sodeluje v Komisijah SOS-a in pomaga s primeri dobrih praks na različnih področjih tudi drugim občinam. Tako smo tudi konec maja na Ministrstvu za javno upravo sodelovali predstavniki Ministrstva za obrambo, Ministrstva za finance, predstavniki občin in mestnih občin Slovenije na delovnem sestanku na temo »Izvajanja sklepa vlade o sistemskih spremembah zakonodaje, ki se nanaša na zniževanje stroškov delovanja občin oziroma odpravo administrativnih ovir. Predloge zmanjševanja sredstev je prijavilo Ministrstvo za obrambo.

Od torka, 2. junija 2015, poteka obravnava sprememb Predloga sprememb Uredbe  o graditvi in vzdrževanju zaklonišč. Ministrstvo za obrambo je predlog sprememb posredovalo v obravnavo. V skladu s predlogom se spreminjajo pogoji za gradnjo novih zaklonišč ( stara zaklonišča ostanejo in se morajo ohraniti). Zmanjšujejo se pogoji za zaklonišča, in sicer:

Občina Kamnik je kot primer dobre prakse predstavila nedavno zgrajeno zaklonišče osnovne zaščite v okviru adaptacije Osnovne šole Toma Brejca. Gre za dvonamenske prostore, kar pomeni, da so prostori zaklonišča v mirodobnem času namenjeni dodatnim programom, glede na potrebe šole (garderobe, arhiv, skladišča in podobno). Vsa oprema in instalacija je v zakloniščih izvedena tako, da omogoča 24-urno spremembo programa v zaklonišče. Zaklonišče je bilo že v osnovi zgrajeno za dve osnovni šoli. Ker je zaklonišče grajeno dvonamensko, so v mirodobnem času v uporabi štiri garderobe z drugimi prostori za potrebe telovadnic (sanitarije, tuši, shrambe, prostori za shranjevanje manjše športne opreme in pribora).

Osnovna šola Toma Brejca ima izdelan poseben elaborat za preureditev zaklonišča iz funkcije zaklonišča za drugi namen v zaščitno funkcijo z napotki in podatki o zaklonišču, vgrajenih napravah, napeljavi in opremi. Skupna oprema zaklonišča je vgrajena za zaščitno (zakloniščno) funkcijo za 300 oseb.  Primer izgradnje dvonamenskega zaklonišča v Osnovni šoli Toma Brejca je primer dobre prakse tudi za druge gradnje novih izobraževalnih objektov v Sloveniji za katere je gradnja zaklonišč obvezna.

Tehnološka izvedba in oprema zaklonišča v kamniški šoli je v skladu s projektno nalogo in temu dvonamenskemu zaklonišču zagotavljata v obeh funkcijah primerno uporabnost in zaščito. Prednost omenjenega zaklonišča je tudi v tem, da je v celoti nadzemno, locirano na zahodni strani športne dvorane, ki je del osnovne šole kot celote. Vhod v zaklonišče je z notranjimi hodniki skozi zaporo vhoda povezan z notranjimi hodniki in ostalimi prostori šole. 

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo se na Oddelku za urejanje prostora intenzivno ukvarjali s postopkom priprave in sprejema Občinskega prostorskega načrta. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencijo RS za okolje smo ponovno zaprosili za izdajo mnenja k Občinskemu prostorskemu načrtu Občine Kamnik. V preteklem tednu smo na Oddelku izdali tudi več potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje, ter lokacijskih informacij za gradnjo. Udeležili smo se več geodetskih meritev za odmere ceste in hodnikov za pešce.

Veliko občanov je v preteklem tednu obiskalo Oddelek za urejanje prostora z vprašanjem, kako je z gradnjo enostavnih objektov, za katere po Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, spremembi 24/13 in 26/13) ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja.

Zaradi zgoraj navedenega ponovno podajamo pojasnilo, da ne glede na to, da enostavni objekt izpolnjuje pogoje za enostavni objekt in ustreza definiciji enostavnega objekta (ni namenjen prebivanju, ni objekt za katerega je obvezna presoja vplivov na okolje po predpisih o varstvu okolja), mora biti investitor pri gradnji takšnega objekta pozoren še na naslednje:

Zgoraj navedene zahteve se uporabljajo tudi za gradnjo nezahtevnega objekta, vendar se preverjajo v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt.

Kateri prostorski pogoji veljajo na območju konkretnega zemljišča se pridobi s potrdilom o namenski rabi zemljišča, ki glede na 105. člen ZPNačrt vsebuje:

Poleg tega potrdilo o namenski rabi zemljišča vsebuje tudi podatke o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih (vodovarstvena območja; ekološko – pomembna območja; območje Nature 2000; naravni in kulturni spomeniki oziroma območja ter varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture). V potrdilu o namenski rabi zemljišča so prav tako navedeni podatki v zvezi s pripravo sprememb obstoječih prostorskih aktov in podatki v zvezi s pripravo novih. V skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB in 14/15 – ZUUJFO) se taksa za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča plača v višini 22,66 EUR.

Oddelek za razvoj in investicije

V preteklem tednu, 1. 6. 2015, so bile sprejete nekatere temeljne pravne podmene, ki so privedle do sprememb v organiziranosti občinske uprave. Med drugim je župan Občine Kamnik predlagal občinskemu svetu Predlog spremembe pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Kamnik (reorganizacijo), s katerim je bil med drugim ustanovljen nov oddelek, in sicer Oddelek za razvoj in investicije. Temeljni cilj, ki ga je predlagatelj pri tem zasledoval, je bil doseči večjo centralizacijo vodenja ter izvajanja priprave in izdelave ter vodenja projektov, izvajanje določil Zakona o javnem naročanju, predvsem pa priprava projektov, ki so sofinancirani s nepovratnimi sredstvi strukturnih skladov Evropske Unije. Vsekakor pa gre tudi za participativno sodelovanje in vključevanje v širše povezljive projekte tako na ravni države, regijskega nivoja in iskanje partnerjev, s katerimi bo sodelovala lokalna skupnost.

Ključne pristojnosti novoustanovljenega Oddelka za razvoj in investicije so:

Oddelek se zaveda, da je za uspešno izvajanje navedenih pristojnostih zelo pomembno interdisciplinarno delo, ki zahteva projektni pristop zainteresiranih deležnikov, od katerih se pričakuje vsa potrebna in celovita podpora v smislu participativnosti, kreativnosti in medsebojnega tvornega sodelovanja. Jasno je namreč, da je krog udeležencev močan toliko, kolikor je trden njegov najšibkejši člen. Oddelek se bo zato potrudil, da upraviči zaupanje vseh, ki računajo nanj, med drugim tudi s pomočjo nenehnega izobraževanja s področja dela ter iskanjem dobrih praks, ki trenutno potekata v povečanem obsegu.

Oddelek sestavljajo sodelavke in sodelavci, ki so že v preteklosti opravljali nekatera tovrstna dela v različnih oddelkih in začenjajo oziroma nadaljujejo naloge tako na področju izvajanja javnih naročil za investicije, določene v proračunu Občine za leto 2015, kot tudi aktivnosti projektov, ki so predmet razpisov za pridobitev nepovratnih sredstev Evropske unije.

Občina Kamnik išče možnosti vključevanja v evropske teritorialne mreže. S tem namenom je bila predstavljena pobuda za njeno vključitev v partnerstvo projekta PERFECT programa INTERREG EUROPE, kjer sodelujejo partnerji iz evropskih držav.

Cilj projekta je institucionalizacija zelenih in modrih površin z namenom, da bodo le-te opredeljene v odločevalskih izvedbenih prostorskih dokumentih, ki bi urejala tangirana območja. Vodilni partner v tem projektu se namreč strinja z vključitvijo somestja Kamnika in Domžal v ta projekt. Na predstavitvi projekta je bila podana tudi pobuda, da se Občina do vključitve v sodelovanje k projektu opredeli in katere površine bi želela urejati v sklopu projekta. Vrednost projekta je ocenjena na 150.000 evrov do 200.000 evrov in je sofinancirana s strani Evropske unije v višini 85 odstotkov nepovratnih sredstev.

Projekt, ki je že zaključen pa se nanaša na obnovitvena dela »kotlovnice« v upravni stavbi Občine. Vzrok obnovitvenih del so predstavljale že amortizirane električne naprave in elektro napeljava, ki bi lahko, v kolikor ne bi bila zamenjana, povzročala ali motnjo v delovanju sistema ogrevanja ali kaj hujšega. To je bil razlog, da so se izvedla obnovitvena dela v skladu s pridobljeno projektno-tehnično dokumentacijo.

Po končanih delih je bil izveden pregled vgrajenih certificiranih materialov, preizkus delovanja sistema, ter primopredaja z zapisnikom nadzorne institucije.   

Stanje kotlovnice pred obnovitvenimi deli

Stanje kotlovnice po obnovi

Na Portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si) so trenutno objavljeni trije razpisi, in sicer: Izvedba ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Titan – Svit v občini Kamnik odsek od jezu Titan do mostu pri Šparu (od km 18+390 do km 19+500), Ureditev atletskih površin na stadionu v Mekinjah – dobava in montaža opreme ter Rekonstrukcija LC št. 160011 Podgorje-Kamnik, I. faza od krožišča Podgorje do uvoza za tehnične preglede.

Uspešno smo izbrali izvajalca za izvedbo naročila Preureditev enote Pestrna na Duplici – 1. faza, saj je v preteklem tednu potekel rok za vložitev revizije, kar pomeni, da je odločitev o oddaji naročila pravnomočna, z izbranim izvajalcem pa bo v naslednjem tednu sklenjena gradbena pogodba.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so imeli v okolici Kamnika postopek z 19-letnikom in z mladoletnikom, oba iz okolice Kamnika. Pri postopku sta jima bila zaseženi dve samozapiralni PVC vrečki, v katerih je bila neznana zeleno-rjava snov, rastlinskega izvora za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo – rastlino. Policisti so navedeno zaseženo snov poslali na analizo in bodo po prejetem poročilu 19-letniku izdali odločbo v hitrem postopku, zoper mladoletnika pa bodo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so imeli pri cestno-prometni kontroli v Kamniku postopek s 57-letnim voznikom osebnega avtomobila iz Kamnika. Pri postopku mu je bil zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.80 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so 57-letniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje in bodo zoper omenjenega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so bili obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo in stanovanje v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v večernem času v okolici Kamnika vlomil v stanovanjsko hišo in v stanovanje ter iz notranjosti odtujil denar. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za nekaj sto evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so bili obveščeni o kršitvi javnega reda in miru v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 27-letnik iz Kamnika vinjen kršil javni red in mir, pri čemer je navedeni tudi ob prihodu policistov na kraj dejanja nadaljeval s kršitvijo. Ker je bilo utemeljeno pričakovati, da vinjeni 27-letnik s kršitvijo ne bo prenehal oziroma bo nadaljeval s kršitvami, je bilo zoper 27-njega odrejeno pridržanje do izstreznitve. Policisti so 27-letniku zaradi več kršitev določil Zakona o varstvu javnega reda in miru izdali plačilni nalog.

Policisti so obravnavali tatvino artiklov v eni izmed trgovin v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je 24-letnica v eni izmed trgovin izvršila tatvino športnih copat. Pri dejanju jo je videl uslužbenec, ki jo je zadržal na kraju do prihoda policistov. Z dejanjem je 24-letnica oškodovanca oškodovala za približno 50 evrov. Policisti bodo zoper 24-letnico podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo.

Policisti so bili obveščeni o vlomu v dva gradbena zabojnika v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec preko noči v okolici Kamnika vlomil v dva gradbena zabojnika in iz notranjosti odtujil motorno žago, agregat in dve vibracijski plošči. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za približno 20.000 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

 


<< Nazaj | Novice