Mali grad

T e D n i (K) Občine

07.12.2015

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik

ODSEK 3: vodovod Duplica - Volčji Potok (I. faza)

V preteklem tednu je izvajalec del nadaljeval z deli na območju ob Arboretumu v Volčjem Potoku. Izvaja se vodovodna povezava DN 100 do občinske meje z občino Domžale s prevezavo obstoječega sekundarnega vodovoda. Hkrati se izvaja sanacija ceste z dograditvijo pločnika. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Zaradi del je predvidena zapora ceste. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Košiše

Izvajalec del je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo stranskih kanalov na območju Košiš. Izvaja se priprava za asfaltiranje. V preteklem tednu je izvajalec začel z asfaltiranjem, ki ga bo zaključil v tem tednu. Sledi izvedba bankin in povrnitev zemljišč v prvotno stanje.

Tunjice

Izvajalec del je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo stranskih kanalov na območju okoli Podružnične šole Tunjice. Prav tako se izvajajo še zadnji odcepi kanalizacije na cesti proti Vrhovju. Izvajalec trenutno polaga kanalizacijo DN 250 z odcepi DN 160. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

2. Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Nevlje

Izvajalec del je nadaljeval z deli po kolovozni poti do Vrhpolj pri Kamniku. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 300. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Podhruška

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Podhruške proti Srednji vasi. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 300 ter vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Vaseno

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Vasena proti Šmartnem v Tuhinju. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 250 ter vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

3. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Zaključena gradbena dela »Rekonstrukcija LC št. 160011 Podgorje-Kamnik, I. faza od krožišča Podgorje do uvoza za tehnične preglede«

V začetku meseca decembra so se zaključila gradbena dela »Rekonstrukcija LC št. 160011 Podgorje-Kamnik, I. faza od krožišča Podgorje do uvoza za tehnične preglede«.

Dela v dolžini 530 metrov so bila naslednja: zamenjava spodnjega ustroja v debelini 90 centimetorv, vgradnja kamnitega materiala za sloj kamnite grede, vgradnja tamponske plasti, izdelava drenažne kanalizacije, ureditev odvodnjavanja, vgradnja granitnih robnikov za pločnik, izgradnja pločnika v dolžini 610 metrov, izgradnja avtobusnih postajališč, vgradnja nosilne asfaltne plasti ceste, vgradnja talnih led luči na prehodu za pešce med avtobusnima postajališčema, planiranje in humiziranje, postavitev javne razsvetljave in vgraditev zaključne obrabne plasti vozišča.

V času del je bila vzpostavljena delna zapora ceste.

Zaključena gradbena dela »Ureditev JP št. 660441 Okroglo«

Konec meseca novembra so se zaključila gradbena dela »Ureditev JP št. 660441 Okroglo«. Dela v dolžini 140 metrov so obsegala: ureditev odvodnjavanja, zamenjava spodnjega ustroja ter asfaltiranje. 

Vrednost investicije je znašala 22.000 evrov. V času del je del je bila vzpostavljena popolna zapora.

Zaključena gradbena dela »Ureditev JP št. 660676 Prečna ulica«

Konec meseca novembra so se zaključila gradbena dela ureditev JP št. 660676 Prečna ulica. Dela za ureditev javne poti v dolžini 100 metrov so obsegale: ureditev odvodnjavanja ter zamenjava ustroja. Kot protiprašno zaščito se je na nevezano nosilno plast tampona izvedela vezana zgornja nosilna plast iz obrabno in zaporne plasti asfalta v debelini 7 centimetrov.

Vrednost investicije je znašala 25.000 evrov. V času del je bila vzpostavljena popolna zapora.

Oddelek za družbene dejavnosti

Medobčinski muzej Kamnik, Galerija Miha Maleš in Rojstna hiša Rudolfa Maistra tudi v mesecu decembru vabijo na številne kulturne dogodke.

V preteklem tednu so bila zaključena dela na otroškem igrišču v Motniku. Dve stari igrali sta bili zaradi dotrajanosti odstranjeni in zamenjani z novima, ki ustrezata najnovejšim in ekološkim zahtevam. Zamenjan je bil tudi tobogan, sedala na gugalnicah, obnovljeno je bilo previsno igralo. Predvidoma v prihodnjem tednu bodo nameščene še manjkajoče podloge, peskovnik bo napolnjen z mivko, ob lestev za tobogan bo dodana ograjica. Tako šolo, vrtec kot tudi ostale uporabnike naprošamo, da z igrali ravnajo skrajno previdno ter s tem omogočijo njihovo dolgotrajno uporabo.

Na Osnovni šoli Marije Vere se je preteklo sredo odvijal Sij zimskega večera. Dogodku sta v imenu Občine Kamnik prisostvovala podžupan Igor Žavbi in strokovna sodelavka za upravno pravne zadeve Tina Trček. Učenci so skupaj s pedagoškimi delavci šole pripravili nadvse prijeten in zanimiv program, skozi katerega so predstavili različne talente, ki jih nimajo malo. Sledil je novoletni bazar, na katerem so obiskovalcem v zameno za prostovoljne prispevke ponudili izvirno in domiselno izdelane umetnije. Mila, adventni venčki, angelčki, pisane sveče, so bili le nekateri izmed izdelkov, ki so jih izdelale njihove spretne roke.

V ponedeljek, 30. 11. 2015, se je skladno s pogodbami iztekel rok za oddajo zaključnih finančnih in vsebinskih poročil za sofinanciranje kulturnih programov in projektov ter za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v letu 2015. Po preverbi poročil in namenske porabe sredstev, bodo prijavitelji prejeli drugo polovico dodeljenih sredstev.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo imeli v preteklem tednu povečano število strank, ki so želele pogledati v grafični del Občinskega prostorskega načrta. Za vse zainteresirane občane je Grafični del OPN dostopen na uradni spletni strani Občine Kamnik na www.geoprostor.net/piso, tekstualni del OPN je dostopen na uradni spletni strani Občine http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt ter na http://www.kamnik.si/obcina kamnik/predpisi/odloki.

Na Oddelku smo imeli v zadnjem tednu povečano tudi število prejetih vlog tako za Potrdila o namenski rabi kot tudi za Lokacijske informacije za gradnjo.

Vse občanke in občane, ki že imajo izdana Potrdila o namenski rabi in Lokacijske informacije za gradnjo ter Potrdila o neuveljavljanju predkupne pravice Občine, na tem mestu obveščamo, da s sprejemom OPN, prej navedene listine ne veljajo več. Občanke in občani, ki potrebujejo Potrdila o namenski rabi in Lokacijske informacije za gradnjo ter Potrdila o neuveljavljanju predkupne pravice Občine, morajo vloge ponovno vložiti na elektronski  naslov obcina@kamnik.si ali na naslov Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. Vsi obrazci so dostopni na uradni spletni strani Občine Kamnik: http://www.kamnik.si/vloge-in-obrazci.

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora intenzivno pripravljali podatke za odmero nadomestila za stavbna zemljišča za leto 2016. Ponovno pozivamo, da morajo vsi lastniki nepremičnin, katerih se spreminjajo podatki, ki vplivajo na odmero nadomestila, spremembo javiti na Občino Kamnik. Spremembo lahko javijo na obrazcu, ki je dostopen na elektronskem naslovu: http://www.kamnik.si/vloge-in-obrazci.

Oddelek za razvoj in investicije

Občina Kamnik in Sadjarsko vrtnarsko društvo Tunjice že več let uspešno sodelujeta in težita k dolgoročnemu cilju, da se na Tunjiškem območju vzpostavi pomemben sadjarski center za razvoj travniških sadovnjakov s katerim bo živela celotna lokalna kot tudi širša skupnost alpskega prostora. Želimo ohranjati sadjarsko dediščino Tunjiškega gričevja  in širše, alpskega in predalpskega prostora z ohranjanjem travniških sadovnjakov, zbiranjem in ohranjanjem starih sort sadja, s spodbujanjem lokalne skupnosti k oživljanju sadjarstva ter z vzgajanjem najmlajših sadjarjev v osnovnih šolah.

Občina Kamnik društvo podpira in njihove vsebine ter aktivnosti umešča v evropske projekte. Rezultata projektov »Ohranjanje travniških sadovnjakov« (dynAlp nature) in »Sadni mozaik« (Norveški finančni mehanizem), sta tudi nova spletna stran www.sadni-mozaik.si in spletni katalog www.stare-sorte.si. V spletnem katalogu  www.stare-sorte.si so predstavljene stare sorte jabolk, češenj in drugega sadja. Za vsako sorto je natančen opis značilnosti, različnih imen, posebnosti in tudi zanimivosti iz 100 let stare, še vedno aktualne literature »Slovenski sadjar«. Spletni katalog se bo dopolnjeval, predvsem s predstavitvijo starih sort hrušk in tudi drugih vrst sadja. Na spletni strani www.sadni-mozaik.si si lahko preberete več o različnih aktivnostih povezanih z ohranjanjem starih sort sadja, izvedenih projektih, delavnicah, predavanjih, ekskurzijah in drugih aktualnih novicah s tega področja.

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je 2. decembra 2015 v Laškem, organizirala uvodno prireditev, namenjeno predstaviti Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, za katerega je v obdobju 2014-2020 organ upravljanja. Predstavitve smo se udeležili tudi predstavniki Občine Kamnik, Oddelka za investicije in razvoj. V okviru programa sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo, ki ga je Evropska komisija potrdila 16. septembra 2015, je na voljo 44,9 milijonov evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za projekte (to je 18 milijonov evrov manj kot je bilo projektom namenjenih v obdobju 2007-2013). V programsko območje je vključenih osem regij iz Slovenije (tudi Osrednjeslovenska regija) in devet regij iz Avstrije. Za maksimalno 85-odstotno sofinanciranje bodo lahko kandidirali projekti, ki bodo prispevali h krepitvi raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij, ohranjanju in promociji kulturne in naravne dediščine, razvoju skupnih turističnih produktov, izboljšanju pogojev za izkoriščenje skupnega čezmejnega podjetniškega potenciala, socialnemu, kulturnemu in regionalnemu razvoju programskih območij. Razpis v okviru tega programa bo objavljen 18. decembra 2015. Delavnici za prijavitelje sta predvideni v januarju 2016. Prvi rok za oddajo projektnih predlogov bo 12. februarja 2016Občina Kamnik razvija nekatere projektne ideje za ta program, je pa to priložnost tudi za ostale institucije in tudi podjetja.

V preteklem tednu smo na Oddelku izdali odločitev o oddaji naročila »Zavarovanje premoženja Občine Kamnik«. Na podlagi Pooblastila za izvedbo postopka skupnega javnega naročila za zavarovanje premoženja Občina izvaja postopek oddaje naročila tudi za Vrtec Antona Medveda Kamnik in Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik. Po poteku obdobja mirovanja, ki je v predmetnem postopku osem delovnih dni, bo z izbranim ponudnikom sklenjena pogodba o izvedbi naročila. V skladu z veljavnim Zakonom o javnem naročanju je "obdobje mirovanja" obdobje po odločitvi o oddaji javnega naročila, v katerem naročnik ne sme skleniti pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma ponudniki, razen če zakon, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja, ali ta zakon (Zakon o javnem naročanju) ne določata drugače. Obdobje mirovanja poteče z dnem, ko ponudniku, ki je zadnji prejel naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila, poteče rok za uveljavitev pravnega varstva v predrevizijskem postopku, ki ga ureja zakon, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja.

Strokovna komisija za izvedbo odpiranja ponudb je v ponedeljek, 30. 11. 2015, izvedla javno odpiranje ponudb, prispelih na javno naročilo Izdajanje občinskega časopisa Kamničan-ka. Po preverjanju in ocenjevanje ponudb bo naročnik izdal odločitev o oddaji javnega naročila.

Policijska postaja Kamnik

Policisti Policijske postaje Kamnik so obravnavali vlom v stanovanje na območju Kamnika. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je zaenkrat še neznani storilec v dopoldanskem času z lomljenjem cilindričnega vložka ključavnice vhodnih vrat prišel v notranjost stanovanja iz katerega je odtujil zlatnino. Nastala je materialna škoda za približno 800 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Na policijsko postajo se je zglasil občan in prijavil zlorabo bančne kartice. Policist je v razgovoru ugotovil, da je neznani storilec pridobil prepoznavo bančne kartice ABANKE VIPA d.d. na oškodovančevo ime, preko plačila na celotnem medmrežju in takšno kartico uporabil ter si pridobil protipravno premoženjsko korist v višini 280 evrov za plačilo Poker Stars. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Na Policijsko postajo Kamnik se je zglasila oškodovanka in prijavila tatvino denarnice v knjižnici Kamnik. Policist je ugotovil, da je neznanec tega dne med 9. in 15. uro iz čitalnice knjižnice Kamnik iz ženske torbice odtujil denarnico z dokumenti, 30 evrov in več kartic ugodnosti. S tem dejanjem je povzročil za približno 200 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo

Policisti Policijske postaje Kamnik so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo na območje Sel pri Kamniku. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec na vzvod skozi pomična vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo, nato pa iz notranjosti odtujil motorno žago Husqvarna in zlatnino. Nastala je materialna škoda za približno 200 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Na Policijsko postajo Kamnik se je zglasil oškodovanec in prijavil tatvino jakne in avtomobilskega ključa. Policisti so ugotovili, da je neznanec v času med rekreacijo iz garderobnega prostora v Osnovni šoli Šmartno v Tuhinju odtujil športno jakno, v kateri je imel oškodovanec tudi zagonski ključ vozila. Nastala materialna škoda v višini 140 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Patrulja Policijske postaje Kamnik je na relaciji Zlato polje-Pšajnovica, približno 200 metrov pred naseljem Pšajnovica, obravnavala prometno nesrečo, kjer je voznik zapeljal izven vozišča na travnik, s kraja pa je bil odpeljan s strani prijateljev. Nastala je materialna škoda za približno 500 evrov. Sledi zbiranje obvestil in plačilni nalog po ZPRCP.

Patrulja Policijske postaje Kamnik je bila poslana na Groharjevo ulico, saj je občan prijavil, da ga je znana oseba udarila v obraz. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je kršitelj oškodovanca, na parkirišču med stanovanjskimi bloki, z roko udaril v predel obraza in ga pri tem telesno poškodoval. Oškodovanec je sam iskal zdravniško pomoč v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik. Sledi zbiranje obvestil in glede na kvalifikacijo poškodbe tudi ustrezen ukrep.

Patrulja Policijske postaje Kamnik obravnavala prometno nesrečo v Tunjicah. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je voznik izstopil iz vozila in ni storil vse potrebno, da se njegovo vozilo ne bi moglo samo premakniti, nakar se je vozilo vzvratno odpeljalo in se zaletelo v steno stanovanjske hiše v Tunjicah. Pri tem je nastala materialna škoda za približno 7.000 evrov. Sledi plačilni nalog po ZPRCP.

Policisti Policijske postaje Kamnik so obravnavali vlom v župnjišče na Vranji Peči. Na kraju so ugotovili, da so neznanci preko noči vlomili v župnjišče, vstopili v prostor, kjer  je spal župnik, pregledali prostore, župnika pa zaprli v kopalnico. Iz pisarne so odtujili 100 evrov ter s kraja odšli neznano kam. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.


<< Nazaj | Novice