Mali grad

T e D n i (K) Občine

07.11.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

Gradnja protipoplavnega nasipa ob vodotoku Kamniška Bistrica v naselju Šmarca intenzivno poteka. V času gradnje je bilo potrebno ustrezno dopolniti projektno dokumentacijo, zato dela v tem času niso potekala. Glede na ugodne vremenske razmere v naslednjih dneh pričakujemo, da bo izvajalec Žurbi Team d.o.o. pričel z izgradnjo nasipa. Občina Kamnik bo skupaj z ARSO izvajala nadzor nad gradnjo nasipa.

Na osnovi sklepa o razpisu za dodelitev sredstev občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v letu 2011 (objavljen v Kamniškem občanu št. 9, z dne 13. maj 2011 in na spletni strani Občine Kamnik), je bilo v razpisanem roku vloženih 40 vlog. Dve vlogi nista izpolnjevali razpisnih pogojev in sta bili zavrnjeni, ostalim 38 prosilcem pa so bili 4. novembra poslani sklepi o dodelitvi nepovratnih sredstev oziroma subvencij. Za vsako vlogo je bila izračunana najvišja vrednost nepovratnih sredstev, ki se lahko dodeli za posamezen ukrep, upoštevajoč kriterije, navedene v 6. točki sklepa o razpisu. Skupni znesek nepovratnih sredstev, ki bodo dodeljena iz letošnjega proračuna, znaša 16.306,27 evrov. Sredstva bodo prosilcem dodeljena v mesecu novembru.

Največ vlog (22) se nanaša na vgradnjo toplotnih črpalk za pripravo tople vode, osem prosilcev je vložilo vloge za dodelitev subvencij za vgradnjo specialnih kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso, šest vlog je bilo vloženih za vgradnjo solarnih sistemov za ogrevanje vode, štiri vloge pa za toplotne črpalke za ogrevanje prostorov. Za subvencioniranje vgradnje sodobnih plinskih kondenzacijskih kotlov pa letos ni bila vložena nobena vloga.

Oddelek za urejanje prostora

Kljub praznikom je bil pretekli teden delovno precej uspešen, saj smo po nekaj mesecih intenzivne priprave gradiva uspeli oddati vlogo za pridobitev mnenja o ustreznosti okoljskega poročila ter o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN Občine Kamnik na okolje.

Prihajajo tudi že prve smernice s strani pristojnih nosilcev urejanja prostora k osnutku sprememb in dopolnitev UN K9 Šole, za katere smo zaprosili pred dvema tednoma. Prejeli smo smernice Zavoda za varstvo narave ter Ministrstva za obrambo za področje obrambe.


<< Nazaj | Novice