Mali grad

T e D n i (K) Občine

07.09.2015

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek od križišča Laniše proti Tunjicam

Izvajalec je od mostu navzgor proti Tunjicam nadaljeval s pripravo podlage za asfaltiranje, kar obsega zamenjavo ustroja ceste, obbetoniranje pokrovov jaškov na višino, LTŽ cestnih kap in podobno.

Hkrati se izvaja:

Od križišča za Laniše pa do novega opornega zidu je bilo izvedeno asfaltiranje pločnika.

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. Promet bo zaradi del moten. Dela potekajo pod popolno zaporo od 6. do 17. ure. Obvoz poteka preko Komende in Zadnjega vrha. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov. Občanke in občane naprošamo, da znotraj gradbišča in po obvozih vozijo umirjeno in s tem pripomorejo k zmanjšanju prašenja.

Oskrba s pitno vodo

Ker se bo izvajala prevezava objektov na nov vodovod, bo od križišča za Komendo do Podružnične šole Tunjice motena oskrba s pitno vodo od 8. do 13. ure za območje Tunjic, Tunjiške Mlake in Laniš.

Šolski prevozi

Šolski avtobus vozi otroke v šolo po ustaljeni poti iz Kamnika in ne več čez Komendo. Del poti bo opravil čez gradbišče.

Za otroke, ki obiskujejo Podružnično šolo Tunjice, bo za čas gradbišča vzpostavljen koridor v skladu s spodnjo sliko. Po novem pločniku bodo lahko otroci hodili do novega opornega zidu – modra črta na sliki. Od opornega zidu je do vrha Tunjiške ceste na desni strani ograjen koridor za otroke – rozna črta. Na vrhu klanca otroci prečkajo cesto in gredo po travniku do podružnične šole – črna črta. Iz smeri Laniš in območje naprej od šole otroci v Podružnično šol Tunjice hodijo preko travnika – črna črta - za gasilskim domom.

2. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Stranje

Na končanih kanalih je bilo izvedeno asfaltiranje.

Županje Njive

Izvajalec je v preteklem tednu izvedel asfaltiranje obrabno-zaporne plasti asfalta na delu od kapelice do križišča v Županji Njivah. Po končanem asfaltiranju je izvajalec uredil bankine.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

3. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Ureditev ceste Šmartno v Tuhinju

V kraju Šmartno v Tuhinju je bila zaključena rekonstrukcija ceste in pločnika skozi vas Šmartno v Tuhinju. Rekonstrukcija je zajema zamenjavo tampona, izvedbo drenaže, propustov, jaškov, mulde, izgradnja pločnika, prehoda za pešce, ureditev krožnega prometa preko parkirišče in asfaltiranja vozišča. S spremenjeno prometno ureditvijo in signalizacijo se bo zagotovo izboljšala varnost otrok, ki obiskujejo tamkajšnjo osnovno šolo. Občina Kamnik zato poziva vse voznice in voznike, da upoštevajo prometno signalizacijo, saj je varnost najšibkejših udeležencev v prometu zagotovo najpomembnejša.  

Sanacija mostu Gradišče v Tuhinju

Uspešno je zaključena sanacija mostu v kraju Gradišče v Tuhinju oziroma prepusta na občinski cesti, ki je bil poškodovan do te mere, da ga je bilo treba v celoti obnoviti. S sanacijo se je izboljšala nosilnost, življenjska doba objekta in pretočnost meteornih voda.

Program javnih del v občini Kamnik

V preteklem tednih so delavci programa javnih del opravili naslednja dela: čiščenje starega mestnega jedra, zalivanje cvetličnih gredic v mestu, popravilo stopnic pri javnih toaletnih prostorih, čiščenje plevela (Novi trg, Molkova pot, Mekinje-Godič, Kranjska cesta) in košnja zelenih površin (parkirišče Pot na Poljane, pri spomeniku Rudolfa Maistra, Medvedova, Dom kulture Kamnik, pri Domu starejših občanov Kamnik, pešpot od Povezovalne ceste do Volčjega Potoka). Z deli so tudi zaključili na Povezovalni cesti, kjer so zaščitili leseno ograjo pred propadanjem v dolžini 1.000 metrov.

Delavci iz programa javnih del tako z vestnim in skrbnim urejanjem javnih površin pripomorejo k lepšemu in urejenemu videzu Kamnika.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Dne 4. 9. 2015 je bil na uradni spletni strani Občine Kamnik objavljen razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva. Višina sredstev za posamične ukrepe znaša:

Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 5. 10. 2015, do 13. ure.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na Oddelku smo v zadnjih dveh tednih s šolami in prevozniki šoloobveznih otrok, izbranimi na podlagi javnega naročila, usklajevali urnike voženj ter še pred pričetkom novega šolskega leta sklenili anekse k obstoječim pogodbam. Zaradi povečanega števila otrok, upravičenih do brezplačnega šolskega prevoza, sta za novo šolsko leto 2015/2016 dodani dve vožnji, in sicer na relacijah Hrib-Poreber ter Volčji Potok – Duplica. Po opravljenih preverbah pri ravnateljih osnovnih šol, prevozi potekajo kot dogovorjeno.

V preteklem tednu je bilo podaljšanih nekaj pogodb z varuhi predšolskih otrok. Varuhe, ki nadaljujejo z dejavnostjo in ki imajo v svoje varstvo vključene otroke, za katere je v skladu z Zakonom o vrtcih Občina Kamnik dolžna kriti del stroškov, pozivamo, da na Občino čim prej naslovijo vlogo za sklenitev oziroma podaljšanje pogodbe.

Na spletni strani občine je objavljen osvežen Centralni čakalni seznam za vpis otrok v vrtce za šolsko leto 2015/2016.

V ponedeljek ob 10. uri se je iztekel rok za oddajo vlog na razpis za podelitev koncesije za opravljanje pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Kamnik. Do roka za oddajo vlog je prispela le ena vloga, in sicer s strani družbe Petrol d.d.. Komisija za pregled ponudb je na osnovi analize vloge ugotovila, da le-ta vsebuje vse dokumente, priloge in obrazce, ki so bili zahtevani z razpisno dokumentacijo, zato je bila izdana odločba o izbiri koncesionarja.

Medobčinski muzej Kamnik bo v sredo, 9. septembra 2015, ob 19. uri v svojih prostorih organiziral večer, posvečen slikarskemu oddelku kamniške tovarne SVIT, ki je znamenit predvsem po legendarnem kamniškem spominku – poslikani majoliki.

Oddelek za urejanje prostora

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, je v zvezi s pripravo državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo - Vodice, pretekli teden posredovalo usklajena in podpisana stališča do pripomb in predlogov, ki so bila podana v času trajanja javne razgrnitve študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila (od 9. marca 2015 in 9. aprila 2015). Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve so objavili na spletni strani ministrstva, in sicer tukaj.

Občina Kamnik je omenjena stališča objavila tudi na svoji spletni strani (http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt).

Za obravnavo in sprejem Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik na Občinskem svetu potrebujemo še odločbo o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik na okolje.

Tudi v preteklem tednu smo na Oddelku izdali več potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje, ter lokacijskih informacij za gradnjo. Udeležili smo se tudi več terenskih meritev za odmere ceste in hodnikov za pešce.

Oddelek za razvoj in investicije

Nabava novega gasilskega vozila za PGD Motnik

V preteklem tednu je bila v objavo na Portal javnih naročil Republike Slovenije posredovana razpisna dokumentacija za nabavo novega gasilskega vozila za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Motnik.

Razpisna dokumentacija vsebuje elemente, kot jih določa Zakon o javnem naročanju predvsem pa:

Razpisna dokumentacija bo uradno objavljena na Portalu javnih naročil RS in na uradni spletni strani Občine Kamnik za obdobje kot ga predpisuje Zakon o javnem naročanju tako, da bodo morebitni ponudniki za predmet javnega naročila posredovali naročniku ponudbo, ki jo predpisuje vsebina razpisne dokumentacije. Po zaključku roka za oddajo ponudbe, bo sledilo javno odpiranje ponudb in v nadaljevanju njihova vsebinska analiza ustreznosti in pravilnosti. Ocenjuje se, da bo postopek izbora najugodnejšega ponudnika zaključen predvidoma v mesecu novembru 2015.

»IZZIVI MLADIM« za reševanje izzivov podjetij

Projekt »IZZIVI MLADIM« za reševanje izzivov podjetij si zainteresirani lahko ogledate tukaj.

Policijska postaja Kamnik

Patrulja Policijske postaje Kamnik je obravnavala prometno nesrečo na glavni cesti Mengeš – Moste, v kateri je voznik tovornega vozila odvzel prednost vozniku osebnega avtomobila in trčil vanj. V prometni nesreči je nastala materialna škoda za približno 7.000 evrov, telesnih poškodb ni bilo. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.

Policisti Policijske postaje Kamnik so bili obveščeni, da v Šmarci ob cesti leži močno opit moški in obstaja nevarnost, da ga kdo povozi. Patrulja je na kraju našla starejšega moškega, ki je zaradi prevelike količine zaužitega alkohola obležal in ni bil sposoben hoditi. Policisti so ga odpeljali domov, zaradi kršenja Zakona o javnem redu in miru pa mu je bil izdan tudi plačilni nalog.

Patrulja Policijske postaje Kamnik je v postopku obravnaval voznika osebnega avtomobila in opravila preizkus alkoholiziranosti z alkotestom, ki je pokazal 0.68 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Voznik se bo zagovarjal pri sodniku za prekrške.

Policisti Policijske postaje so bili obveščeni, da so neznanci s stanovanjske hiše v centru Kamniku odtujili 4,5 metra bakrenih žlebov in s tem lastnika oškodovali za 500 evrov. Policisti bodo na sodišče podali kazensko ovadbo.

Patrulja Policijske postaje je v Komendi obravnavala prometno nesrečo z udeležbo kolesarja. Ugotovljeno je bilo, da je kolesar s kolesom oplazil robnik na pločniku krožnega križišča, nato pa padel po vozišču in se poškodoval. Z reševalnim vozilom Zdravstvenega doma Kamnik je bil odpeljan v Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, na kolesu pa je nastala materialna škoda za približno 500 evrov.

Na Policijsko postajo Kamnik se je zglasil mlajši moški in povedal, da je pri pregledu stanja na računu na bankomatu pozabil bančno kartico, kar pa je nato izkoristil neznanec in mu z bančnega računa dvignil 100 evrov. Zoper neznanca bodo policisti podali kazensko ovadbo.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo na regionalni cesti Kamnik – Ločica, kjer je prišlo do oplazenja z vozili. Voznik tovornega je pri srečevanju s stranskim ogledalom oplazil osebni avtomobil. Zaradi nasprotujočih izjav udeležencev bodo policisti napisali uradni zaznamek.

Policisti so bili obveščeni, da je neznanec na stanovanjski hiši v centru Kamnika popisal stekla. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec na stekla v pritličju stanovanjske hiše napisal žaljivo vsebino. Materialna škoda ni nastala.

Policisti Policijske postaje Kamnik so bili obveščeni, da je v eni izmed trgovin v trgovskem centru Qlandia prišlo do tatvine ure. Na kraju so policisti ugotovili, da je neznani storilec s prodajne police odtujil ročno uro, nato pa odšel iz trgovine in s tem trgovino oškodoval za 250 evrov. Policisti zbirajo obvestila in bodo zoper storilca podali kazensko ovadbo na tožilstvo.

Policisti so bili poslani na parkirišče v centru Kamnika, kjer je prišlo do prometne nesreče. Na kraju je bilo ugotovljeno, da sta se udeleženca že pred prihodom policistov na kraj sama dogovorila o prometni nesreči in nista potrebovala pomoči policistov.

Patrulja Policijske postaje Kamnik je v postopku obravnaval voznika osebnega avtomobila in opravila preizkus alkoholiziranosti z alkotestom, ki je pokazal 1.04 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Voznik se bo zagovarjal pri sodniku za prekrške.


<< Nazaj | Novice