Mali grad

T e D n i (K) Občine

07.03.2016

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1. Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Nevlje

Izvajalec je v tem tednu nadaljeval z deli na javni poti št. JP 660715 – Vrhpolje pri Kamniku. Zaradi del je izvedena popolna zapora ceste.

T e D n i (K) Občine

Srednja vas

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Srednje vasi. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 300 in vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Loke

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Lok. Izvajalec polaga fekalno kanalizacijo DN 250 in vodovod DN 150 proti Lokam. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Vaseno

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Brezovice proti Buču. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 250 in vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Buč

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Buča proti Šmartnem v Tuhinju. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 250 in vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

2. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Na Oddelku za premoženjsko-pravne in splošne zadeve smo na podlagi sprejete Strategije nakupov in prodaj zemljišč za leto 2016 in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2016 pričeli z realizacijo prodajnih pogodb in odkupi kategoriziranih občinskih cest, ki so v lasti fizičnih oseb, le-te obravnavamo po vrstnem redu prejetih vlog.

Prejeli smo tudi več vlog občanov za ureditev služnosti dostopa, služnostne pogodbe so v pripravi.

Oddelek za družbene dejavnosti

Zavod Oreli je bil povabljen na mednarodno konferenco, da predstavi primer dobre prakse na področju pomoči in oskrbe starejših v Sloveniji. S strani organizatorja je bil prepoznan kot eden izmed petih najboljših na tem področju v Sloveniji.  Predstavnik Zavoda Oreli Simon Rener je na konferenci predstavil osnove modela za pomoč starejšim, ki temeljijo na povezovanju starejših in mlajših. V nadaljevanju je prikazal še aktivnosti in največje dosežke zavoda, na koncu pa tudi načrte za prihodnost. Celotno predstavitev si lahko ogledate tukaj. Glede na odziv občinstva in pridobljene povratne informacije je videti, da je ta tematika aktualna tudi drugod in obstaja interes po integraciji takih modelov tudi v drugih okoljih.

Dogodek je pomenil tudi ustanovitev slovenskega ECHAlliance ekosistema, na pobudo mednarodno priznanih ECHAlliance in Coral. Omenjeni ekosistem si bo prizadeval za širitev inovativnih in dobrih idej slovenskih organizacij na področju zdravja in starejših tudi širše, na regionalni in globalni nivo. Na dogodku so sodelovali številni mednarodni gostje, ki so postavili odlične osnove za začetek dela na slovenskem prostoru. Posebej zanimivi sta bili predstavitvi irskega javnega zdravstvenega sistema za oskrbo starejših in nizozemske »pametne« regije Noord Brabant. Poleg Zavoda Oreli so se predstavile tudi druge slovenske organizacije, ki so najbolj zaznamovale to področje: 24alife, United4Health, CSD Krško, Inštitut Antona Trstenjaka, Zlata mreža in Simbioza.

Predstavnica Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček se je v preteklem tednu skupaj z vodjem Oddelka za razvoj in investicije Borisom Ravbarjem udeležila delovnega posveta Skupnosti občin Slovenije, v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, na temo sofinanciranja energetske sanacije stavb v lasti občin. Predstavljenih je bilo kar nekaj novosti in predlogov za prijave na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za energetsko prenovo javnih stavb. Postopki in pogoji so zahtevni, priporočljivo je tudi združevanje, bodisi občin bodisi objektov znotraj posamezne občine. Na Občini Kamnik bomo preučili različne možnosti in se na podlagi pridobljenih rezultatov odločili za nadaljnje postopanje. V okviru delovnega posveta so bile predstavljene tudi finančne spodbude Eko sklada, trenutno objavljene razpise lahko najdete na njihovi spletni strani.

Oddelek za razvoj in investicije

Dobava električne energije za obdobje 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018 za potrebe občin in drugih javnih ustanov

Občina Kamnik je pristopila k projektu dobave električne energije za obdobje 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018 za potrebe občin in drugih javnih ustanov.

Skupnost občin Slovenije na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov (posameznih naročnikov) izvaja postopek oddaje skupnega javnega naročila za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov za obdobje treh let, z oznako SOS EE – 01/2015, po odprtem postopku. Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil Republike Slovenije dne 22. 10. 2015.

Naročnik, ki je v predmetni zadevi Skupnosti občin Slovenije, in najugodnejši dobavitelj električne energije bosta v nadaljevanju sklenila krovni sporazum, občina pa bo sklenila posamični okvirni sporazum za dobavo električne energije za potrebe občine.

V izvajanju določil predmeta javnega naročila v skladu z Zakonom o javnem naročanju, smo naročniki s strani Skupnosti občin Slovenije pridobili obvestilo, da je Skupnost občin Slovenije prejela odločitev Državne revizijske komisije, s katero se zahtevek za revizijo, ki ga je vložil ponudnik električne energije ECE, d.o.o. zavrne kot neutemeljen (Sklep št. 018-10/2016-5, z dne 25.2.2016).

V skladu z navedenim bo v nadaljevanju SOS z izbranimi ponudniki sklenila krovne okvirne sporazume, na podlagi katerih bodo posamični naročniki sklenili posamične sporazume z najugodnejšim ponudnikom električne energije za prvo obdobje.

Predviden datum pričetka dobave električne energije s strani novega dobavitelja bo 1. 5. 2016 oziroma z dnem odobritve zamenjave dobavitelja. Rok je prestavljen zaradi upoštevanja obdobja reševanja revizijskega zahtevka pri DKOM.

Zamenjava dobavitelja električne energije se bo lahko izvršila vsakega 1. dne v mesecu. V kolikor bo podpisana pogodba prejta do vključno 10. dne v mesecu (ali zadnji delovni dan pred 10. dnem v mesecu), bo zamenjava dobavitelja lahko opravljena s 1. dnem naslednjega meseca, v nasprotnem primeru pa mesec kasneje.

Pomeni, da bo izbrani ponudnik potreboval podpisane posamične okvirne sporazume najkasneje do četrtka, 7. 4. 2016, da bo s 1. 5. 2016 dobavljal EE nov dobavitelj/ponudnik.  

Tisti naročniki, ki imajo sklenjene anekse z ECE d. o. o. morajo pri tem  upoštevati 35-dnevni rok za obvestitev ECE d. o. o. glede prehoda k novemu dobavitelju. Pisno obvestilo se jim mora posredovati v najkrajšem možnem času (datum prehoda 1. 5. 2016).

SOS bo nemudoma nadaljevala postopke za sklenitev krovnih okvirnih sporazumov in bodo naročnikom , ko bodo obojestransko podpisani, posredovala.

Izvajanje nadaljevalnih gradbeno-obrtniških del pri sanaciji ostrešja in ureditve mansardnih prostorov v Osnovni šoli 27. julij Kamnik

Na podlagi poročila številka P 944/14-610-1 o pregledu, preiskavah in analizi nosilne konstrukcije starejše stavbe Osnovne šole 27. julij Kamnik, s smernicami za povečanje njene potresne odpornosti, ki ga je izdelal ZAG, Zavod za gradbeništvo Slovenije v letu 2014, se nadaljujejo sanacijska dela ureditve mansardnih prostorov in delne zamenjave ostrešja v omenjenem objektu.

Za vsa gradbeno obrtniška dela, ki se bodo izvajala v letu 2016, so izvedeni postopki v skladu z določili Zakona o javnem naročanju, kar pomeni pripravo razpisne dokumentacije s potrebnim popisom del, s potrebnimi kadrovskimi in tehničnimi sposobnostmi, referencami pri izvedbi podobnih del ter roki za zaključek razpisanega naročila.

V prvi fazi se bodo izvajala gradbena dela s sanacijo tal, ki trenutno v obstoječem stanju statično obremenjuje nosilnost objekta. V okviru razpoložljivih finančnih sredstev bodo torej tla sanirana (pričetek del predvidoma v prvi polovici meseca maja 2016), da bi druga faza (sanacija ostrešja objekta) potekala po zaključku šolskega leta 2016 in bila predvidoma zaključena v drugi polovici meseca avgusta 2016.

Gasilsko vozilo GVC 16/25 – PGD Motnik

Policijska postaja Kamnik

Policisti so prejeli prijavo kaznivega dejanja "Grožnja". Ugotovljeno je bilo, da je oškodovanka po pošti prejela pismo z grozilno vsebino zoper njo in njenega vnuka. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo zoper znano osebo podali kazensko ovadbo.

Na Policijsko postajo Kamnik se je zglasil oškodovanec in prijavil tatvino mobilnega telefona na eni izmed srednjih šol v Kamniku. V razgovoru je bilo ugotovljeno, da je neznanec med uro telovadbe iz garderobe odtujil mobilni telefon znamke Samsung Galaxy, J500 FN, zlate barve. Nastala je materialna škoda za približno 150 evrov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Na Policijsko postajo Kamnik se je zglasil občan in prinesel topovsko granato, ki so jo prevzeli policisti. Gre za  topovsko granato 120 milimetrov iz I. svetovne vojne, Poljski top, brez vžigalnika. Eksplozivno sredstvo je še istega dne prevzel pirotehnik iz MORS URSZR in jo odpeljal v tehnično skladišče Slovenske vojske, kjer čaka na uničenje.

Policisti so v Kamniku obravnavali vlom v stanovanje. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je neznanec tekom dopoldneva z lomljenjem cilindričnega vložka vlomil v stanovanje, ga pregledal in iz njega odtujil dva starejša notesnika ter manjši digitalni fotoaparat znamke Canon. Nastala materialna škoda v višini 500 evrov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so pri trgovskem centru Qlandia obravnavali prometno nesrečo z lahkimi telesnimi poškodbami. Na kraju ugotovljeno, da je voznik osebnega vozila pri vključevanju iz parkirnega prostora izsilil prednost vozniku drugega osebnega vozila, ki je pravilno pripeljal po vozišču. Sopotnica v vozilu povzročitelja je utrpela lahke telesne poškodbe. Nastala je materialna škoda za približno 3.600 evrov. Policisti bodo povzročitelju izdali plačilni nalog po Zakonu o pravilih cestnega prometa. 

Policisti so prejeli prijavo kaznivega dejanja "Tatvina". Ugotovljeno je bilo, da oškodovancu, ki se je nahajal v diskoteki Cirkus v Ljubljani, neznanec storilec odtujil plašč znamke ECO, temno modre barve. Nastala je materialna škoda za približno 300 evrov. Sledi odstop kaznivega dejanja tatvine na Policijsko postajo Ljubljana-Vič.

Policisti so na območju Policijske postaje Domžale obravnavali tatvino vodovodnih cevi. Na kraju ugotovljeno, da je neznanec preko noči iz gradbišča odtujil 30 kosov vodovodnih cevi, nastala je materialna škoda za približno 6.000 evrov. Tudi v tem primeru bomo kamniški policisti odstopili zadevo v obravnavo Policijski postaji Domžale.

Policisti so bili obveščeni o vlomu v vozilo, in sicer v bližini Doma krajanov na Vegradu. Na kraju ugotovljeno, da je neznanec pristopil do osebnega avtomobila znamke Mercedes Benz in s primernim orodjem razbil steklo na prednjih levih voznikovih vratih, nato pa delno preiskal notranjost, a iz vozila ni ničesar odtujil. Na vozilu je nastala materialna škoda za približno 400 evrov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali dva vloma v tovorna vozila. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec preko noči, z neznanim ostrim predmetom najprej poskušal vlomiti v tovorni del vozila, kar mu ni uspelo. Je pa v nadaljevanju razbil steklo na levem krilu zadnjih vrat in skozi nastalo odprtino oziroma okno segel v notranjost vozila ter iz njega odtujil kovček z električno vrtalko. Nastala je materialna škoda za približno 1.000 evrov. Enako je storil pri drugem tovornem vozilu, kjer je iz notranjosti odtujil tri kovčke z orodjem. Na kraju so policisti zavarovali sledi kaznivega dejanja, nastala je materialna škoda za drugo tovorno vozilo, in sicer približno 3.000 evrov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba.

Na Policijsko postajo Kamnik je poklical občan in povedal, da dva neznanca pred eno izmed trgovino v Kamniku vsiljivo beračita. Policisti so odšli na kraj, pregledali parkirišče pred trgovino in širšo okolico, a oseb niso izsledil. Z zbranimi obvestili so ugotovili, da gre verjetno za tuja državljana, ki sta uporabljala vozilo tujih registrskih številk. Policisti bodo na podlagi pridobljenih podatkov poskušali ugotoviti identiteto in zoper njiju izvedli prekrškovni postopek.   

Policisti so na območju Duplice obravnavali vlom v stanovanje. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je neznanec tega dne med 11. in 13. uro s silo telesa odprl vrata in prišel v stanovanje. Iz stanovanja je odtujil dva polnilca za mobilni telefon in telefon znamke Samsung ter nekaj zlatnine. Nastala je materialna škoda za približno 500 evrov. Policisti bodo zoper osumljenca podali kazensko ovadbo.

Policisti so obravnavali vlom v klet. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je neznanec v noči iz 2. 3. 2016 na 3. 3. 2016 vlomil v kleti, vendar iz njih ni ničesar odtujil. S tem dejanjem so lastniki oškodovani za približno 50 evrov. Policisti bodo zoper osumljenca podali tudi kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali opitega voznika osebnega vozila, ki je predhodno kršil tudi določila Zakona o cestnem prometu in kazal očitne znake prekomernega uživnja alkohola. Preizkušen je bil z alkotestom, ki je pokazal 0,74 mg/l alkohola v izdihanem zuraku. Vozniku je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje in prepovedana nadaljnja vožnja. Pridržanje ni bilo potrebno, saj je bil ustavljen v bližini doma in je odšel peš domov. Za omenjene kršitve sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.


<< Nazaj | Novice