Mali grad

T e D n i (K) Občine

07.03.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Po sprejemu proračuna Občine Kamni smo pripravili usklajena stališča do pripomb svetniških skupin, svetnic in svetnikov Občine Kamnik ter jih posredovali v pristojni oddelek za finance. Ravno tako smo pripravili tudi vse obrazložitve proračuna, načrta razvojnih programov za drugo obravnavo proračuna, ki bo opravljena na prihodnji seji občinskega sveta, ki bo predvidoma 23. marca 2011.

Pripravili smo tudi dve gradivi za obravnavo na naslednji seji občinskega sveta v mesecu marcu in sicer:

Na območju občine je v sredo in četrtek potekala obširna iskalna akcija, v kateri je sodelovalo približno 100 ljudi (policija, gasilci, GRS, lovci, reševalni psi). Civilna zaščita občine Kamnik je nudila strokovno pomoč policiji pri iskanju pogrešanega Golob Alojzija iz Grintovške ceste 6 v Šmarci. Kljub izredno velikemu pregledu terena pogrešana oseba ni bila najdena, zato policija nadaljuje s svojimi aktivnostmi.

V četrtek je potekal sestanek z podjetjem Prati Armani, ki se ukvarja s sanacijami plazenja tal, erozijami in sanacijami terenov. Skupaj s strokovnjakom za plazove, Vrabec Martinom, smo si ogledali tri plazove v občini, ki so posledica poplav iz septembra 2010. Občina Kamnik bo skupaj s podjetjem Prati Armani skušalo izvesti pilotski projekt, kjer bi se ugotavljalo učinkovitost tovrstne sanacije plazov v naši občini.

Ekipa Nedeljskega dnevnika pripravlja članek o reševanju problematike ravnanja z odpadki v občini Kamnik, predvsem na področju vzpostavljanja reda na ekoloških otokih. Našo občino so obiskali v četrtek. Skupaj smo si ogledali kar nekaj ekoloških otokov; le na enem od njih so bile zraven posod za odpadke odložene tri plastične posode, na vseh ostalih pa ni bilo niti enega odpadka odloženega zraven posod. Očitno so opozorila, ki jih objavljamo, pripomogla k neprimerno bolj urejenim ekološkim otokom, kot smo jih pogosto videli v zadnjih mesecih. Z opozarjanjem in nadzorom, pa tudi kaznovanjem kršiteljev, bomo nadaljevali.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V ponedeljek je v prostorih občine Kamnik potekala delavnica, na kateri so predstavniki Mrežnega podjetniškega inkubatorja Savinjske regije predstavili aktualni razpis Slovenskega podjetniškega sklada P2 – subvencije za zagon podjetij. (Več o delavnici si preberite tukaj.)

Po potrditvi Predloga odloka o proračunu Občine Kamnik v prvi obravnavi na 1. izredni seji Občinskega sveta, dne 2.3. 2011, so bile vse aktivnosti usmerjene v pripravo gradiva predloga Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2011 v drugi obravnavi (usklajevanja, oblikovanje stališč do pripomb in predlogov, posredovanih na prvi obravnavi proračuna občine Kamnik za leto 2011).

Za izpolnjevanje obveznosti Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Ur. list RS, št. 53/07 in 65/08) in poročanje Evropski komisiji je bilo potrebno izdelati seznam javnih podjetij, torej vseh tistih pravnih oseb, nad katerimi ima občina prevladujoč vpliv, po stanju na dan 31.12.2010. Seznam neposrednih naložb v pravne osebe in posrednih naložb, ki so v lasti neposredno ali posredno odvisnih družb, je bil v roku, do 4.3.2011, posredovan na Ministrstvo za finance.

Vsako leto je potrebno s strani Ministrstva za finance pridobiti potrjeno shemo državnih pomoči na področju pospeševanja malega gospodarstva. Zaradi »pravnih težav« je Ministrstvo za finance, Sektor za spremljanje državnih pomoči, začel z letošnjim letom striktno zahtevati, da so v pravilnikih o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva natančno določena in opredeljena določila pravila »de minimis«. Glede na to, da v Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kamnik (Uradni list RS, št. 86/02, 16/04 in 26/10) zahtevana določila manjkajo, smo v preteklem tednu pripravili predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kamnik, ki ga bo Občinski svet obravnaval na naslednji seji.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V četrtek, 3. marca 2011, je bila izvedena meritev hitrosti na regionalnih cestah v naseljih na širšem in ožjem območju Občine Kamnik, s samodejno merilno napravo. Več o rezultatith si preberite tukaj.

Oddelek za družbene dejavnosti

V tem tednu je bila s strani predstavnikov Jelovica Invest d.o.o., direktorico VVZ Antona Medveda, Renato Hojs in župana Marjana Šarca podpisana pogodba o najemu objekta.

Na seji občinskega sveta je bil obravnavan in sprejet Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec. Na podlagi le-tega smo pripravili informacijo o letošnjem vpisu v vrtec in besedilo javnega poziva k vpisu v vrtce na območju občine Kamnik. Slednje bo objavljeno v naslednji številki Kamniškega občana, 11.3.2011.

Ukvarjali smo se s pripravo proračuna za drugo obravnavo in pisali odgovore na pripombe svetnikov oziroma svetniških skupin. Za naslednjo sejo Občinskega sveta smo pripravili Letni program športa v občini Kamnik za leto 2011. Le-ta določa obseg in vrsto športnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev ter obseg sredstev, ki se za njihovo uresničevanje zagotovijo v občinskem proračunu.

Sestali smo se s predstavniki Centra za socialno delo Kamnik in dogovorili o nadaljnjih aktivnostih povezanih z odprtjem Dnevnega centra za osebe z motnjami v duševnem zdravju.

Oddelek za urejanje prostora

Poleg rednih delovnih obveznosti (reševanje vlog za izdajo potrdil, lokacijskih informacij in soglasij, pregleda projektov za izdajo gradbenih dovoljenj ter svetovanje in posredovanje informacij občanom) so v preteklem tednu na Oddelku za urejanje prostora potekale  aktivnosti v zvezi s pripravo OPN (Občinski prostorski načrt). Na sestanku s pripravljavcem prostorskega akta so se nadaljevala strokovna usklajevanja glede prostorskih rešitev predlaganih posegov in usklajevanja v zvezi z izvedbenim delom prostorskega akta.

Prejšnji teden smo opravili tudi nekaj terenskih ogledov, predvsem v povezavi z inšpekcijskimi ukrepi glede nedovoljenih posegov v prostor in glede odmikov predvidenih objektov od parcelnih meja, ki so v lasti Občine Kamnik.


<< Nazaj | Novice