Mali grad

T e D n i (K) Občine

06.09.2021

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija plazu pod občinsko cesto LC 161101 Motnik - Zg. Motnik - Bela

Na občinski cesti LC 161101 Motnik - Zg. Motnik - Bela poteka sanacija plazu pod cesto. V teku je zadnji del podporne konstrukcije kamniti zid v skupni dolžini 30 metrov. Dela bodo zaključena v naslednjem tednu. Zaradi izvedene popolne zapore ceste naprošamo vse občane in občanke za razumevanje in upoštevanje zapore.

Izgradnja priključka Radomeljske ceste na Kamniško obvoznico

Občina Kamnik je začela z gradnjo novega priključka na Kamniško obvoznico iz Radomeljske ceste pri športnem parku Virtus. Pred začetkom izvajanja protipoplavnih ukrepov na Kamniški Bistrici je predpogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja izgradnja novega priključka na državno cesto. V sklopu priključka bo izvedena javna razsvetljava in meteorne kanalizacija na tem odseku. Po terminskem planu bodo dela potekala do konca meseca septembra. Občasno bo zaradi del na Kamniški obvoznici potekala delna zapora na tem odseku, za kar se vsem zahvaljujemo za razumevanje.   

Oddelek za družbene dejavnosti

Atletska steza pri Osnovni šoli Marije Vere in skok v daljino

Foto utrinki gradbenih del v športnem parku pri Osnovni šoli Marija Vere:

Zaključek počitniškega varstva Animmas

V prostorih Mekinjskega samostana se je poleti odvijalo tudi počitniško varstvo Animmas, ki ga je sofinancirala Občina Kamnik. Varstvo je bilo zagotovljeno za otroke stare od 4. do 12 let in sicer v juliju in avgustu med 7.uro in 16.uro. Voditelja počitniškega varstva sta poskrbela za zabaven zaključek za vse otroke, ki so bili poleti pri njima tako, da sta v atrij samostana Mekinje, v soboto, 4.septembra 2021, ob 17.uri povabila klovna Žareta, ki je pripravil brezplačno predstavo polno humorja in šaljivih domislic. Na prireditev je prišel tudi župan Matej Slapar, ki se je zahvalil organizatorjema varstva Animmas in njuni skrbi za dobrobit otrok ter izrazil zadovoljstvo nad dobrim sodelovanjem.
Klovn Žare se je izkazal kot izjemno spreten in gibčen, saj je zmogel celo ploskati z nogami. Otrokom je bilo nadvse zabavno, ko je na rolki igral na harmoniko.

Energetska sanacija Policijske postaje Kamnik

Konec avgusta se je pri energetski sanaciji policijske postaje Kamnik intenzivno začelo z deli na strehi, (izvedba toplotne izolacije, menjava kritine, kot tudi popravilo dimnika, izvedba lopute za dostop do antene na strehi…); zamenjava strehe bo predvidoma zaključena do konca tega tedna. Hkrati se pripravlja vse potrebno za izvedbo ostalih del, ki se bodo izvajala v mesecu septembru: obnova fasade, zamenjava nekaterih delov stavbnega pohištva, priprava za izvedbo strojnih inštalacij…

Večnamenska ploščad pri Podružnični osnovni šoli Vranja Peč

V začetku avgusta se je začelo z deli za ureditev večnamenske ploščadi za potrebe Podružnične osnovne šole Vranja Peč. Dela na objektu so bila zaključena v roku, tako, da bodo otroci iz omenjene šole v novem šolskem letu za izvajanje pouka športne vzgoje že lahko  uporabljali  novo ploščad ob župnišču (v neposredni bližini šole).

Površina je bila na novo asfaltirana, urejeno je tudi odvodnjavanje, ob ograji je bil   postavljen nov koš za košarko, dodan je bil tudi prenosni gol.  Površina je ustrezno zaščitena z novo ograjo, na fasadi objekta pa se je dodala zaščita za okna in vrata ter klop za posedanje.

Celotna investicija  znaša cca 26.000 € ( z DDV), pogodbi višini 24.042,09 € je bilo dodanih še cca 2.300,00 € dodatnih del ( rušenje dotrajanega zidu – gradnja novega, zamenjava peskolova…).

Hkrati z asfaltiranjem ploščadi je bila na pobudo Krajevne skupnosti. ki je tudi pokrila stroške izvedena tudi ureditev - asfaltiranje parkirnih površin ob pokopališču (na nasprotni strani ploščadi), kar daje celotnemu kompleksu sedaj novo  - urejeno podobo.

Ploščad in parkirišče sta nedvomno pomembna pridobitev za krajane Vranje Peči in okolice, predvsem pa je to najbolj pomembno za otroke in učiteljice Podružnične osnovne šole Vranja Peč, ki do sedaj sploh niso imeli  ustreznih površin za igro.

Sanacija zidov obrambnega hodnika med 1 in 3 vhodom – Stari grad – spomenik lokalnega pomena. Št. EŠD 9866

S projektom »Sanacija zidov obrambnega hodnika med 1 in 3 vhodom – Stari grad – spomenik lokalnega pomena« smo se prijavili na javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine. S strani Ministrstva za kulturo smo prejeli pozitivno odločbo; po strokovni komisije je projekt dosegel skupno oceno 21 točk oz. max višino sofinancerskega deleža, to je 40.000 €.

Ogroženost zidov obrambnega hodnika je velika. Gre za erozijsko propadanje materialne substance, odpadajo gradniki z zidnih struktur, kar ogroža tudi obiskovalce, Na ostaline negativno vplivajo predvsem atmosferski vplivi (nihanje vlage, padavine, neurja,…), ki povzročajo propadanje materialne substance ter razraščanje vegetacije, ki povzroča poškodbe vezivne malte in odpadanje gradnikov z zidnih struktur. Področje je ogroženo tudi zaradi specifične prepadne lege na kateri je prisotna erozija, Predvideni posegi bodo zagotovili stabilnost celemu kompleksu in preprečili nadaljnjo uničenje oziroma izgubo ogroženih varovanih lastnosti arheološkega najdišča Stari grad – Kamnik, S posegi, ki temelji na konservatorskem pristopu, se celostno ohranja in prezentira ruševine in vzpostavi strukturno stabilno in varno okolje. Predvideni postopki, bodo z upoštevanjem avtentičnih vrednot, znatno pripomogli k varovanju in ohranitvi snovne in nesnovne celovitosti spomenika, pomembnost projekta na lokalnem ali regionalnem ali nacionalnem nivoju: v lokalnem smislu je Stari grad globoko zakoreninjen v zavesti Kamničanov, z razširitvijo ponudbe (muzejska dejavnost, razgledna ploščad, gastronomija,…) pa ima arheološko področje z grajskimi ostalinami turistični potencial, ki bi privabljal številne domače in tuje goste, spomenik je razglašen za spomenik lokalnega pomena. Sam projekt pa je pomemben na regionalni ravni in ima izkazane povezave z razvojnimi projekti in programi, projekt izkazuje prispevek k doseganju treh ciljev Strategije kulturne dediščine 2020-2023.

Konec meseca avgusta 2021 je bilo zaključeno povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo naročila »Sanacija zidov obrambnega hodnika med 1 in 3 vhodom – Stari grad – spomenik lokalnega pomena. Št. EŠD 9866«. Na podlagi prejetih ponudb je bil izbran GNOM, storitve na področju ohranjanja kulturne dediščine, d.o.o. ,na terenu je bil že opravljen ogled s strokovnimi službami ZVKD OE (slike priložene), z deli pa se bo pričelo v drugi polovici meseca septembra. Vrednost del – sanacije znaša 76,340,77 € z vključenim DDV.

Podružnična Osnovna šola Zgornji Tuhinj

Na zunanjem športnem in otroškem igrišču pri Podružnični šoli Zgornji Tuhinj je bila zamenjana celotna ograja. Ocenjena vrednost investicije znaša dobrih 23.000 €. Vse uporabnike igrišča pozivamo k skrbni in odgovorni uporabi igrišča.

Prav tako je bilo v mesecu avgustu urejeno dotrajano otroško igrišče, ki je namenjeno učencem podružnične šole v prostem času pa vsem krajanom.

Vožnja po javnih cestnih površinah - Tunjice

Obveščam vas, da bomo 8. 9. 2021 na Podružnični šoli Tunjice začeli z vožnjami po javnih cestnih površinah za usposabljanje učencev za kolesarski izpit. Usposabljanje bo potekalo ob lepem vremenu od 16. do 18. ure.  Trasa bo potekala po Tunjicah.    

Oddelek za urejanje prostora

Na podlagi 7. odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20) smo na Občini Kamnik objavili  javno naznanilo, da bo javno razgrnjen elaborat lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za prostorsko enoto EUP KA-88, številka elaborata LP 2020/VI-08, julij 2021, izdelovalec ARHITRIP Irena Pavlič s.p., Velika Lašna 3, 1241 Kamnik (ID št. PA: 2440), skupaj s pobudo za izvedbo postopka lokacijske preveritve, ki jo je na Občino Kamnik vložil pobudnik lokacijske preveritve. Območje lokacijske preveritve predstavljajo zemljišča s parcelno št. 1356/15, 1356/17, 1356/19 in 1356/20, vse k.o. 1908 – Podgorje.

Stavba na naslovu, Ljubljanska cesta 1, je evidentirana kot poslovna stavba in obsega vertikalni gabarit pritličje, nadstropje in mansardo, pri čemer zadnja, mansardna etaža, zaradi prenizke višine etaže ne zagotavlja ustreznih sanitarnih pogojev za uporabo. To pomeni, da stavba ne izpolnjuje bistvenih zahtev za objekte, kot jih določa 15. člen Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.), saj ne izpolnjuje pogojev s področja higienske in zdravstvene zaščite. Etaža je klasificirana kot uporabna površina stavbe, zato je treba neustrezno stanje sanirati in stavbo nadzidati. Pobudnik želi, da se delu obstoječe stavbe, ki jo želi nadzidati, spremeni namembnosti v stanovanjsko stavbo, pri čemer stavba kot celota še vedno ohrani poslovni namen. Pobudnik prav tako želi, da se obstoječi fasadi objekta doda obešena fasada. Ob tem se energetsko sanira celoten objekt. Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 1. septembra 2021 do vključno16. septembra 2021.

Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na uradni strani Občine Kamnik, in sicer na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, do njih zavzela stališča ter jih objavila na spletni strani občine.

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za zmanjšan odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, potrdil o namenski rabi prostora in lokacijskih informacij za gradnjo. Prav tako smo izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti in več cestnih mnenj in soglasij.

Na podlagi veljavne zakonodaje, 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino ter pooblastilo, če niste lastnik. Obrazec je dostopen na https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Upravni organ še vedno ugotavlja, da pri izdajanju mnenj skladnosti s prostorskimi akti prihaja do nepravilne določitve parcel objektov. Pogoji so opisani v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17):

''(1) Pri določitvi parcel objektov je treba upoštevati:

– namembnost in velikost objekta na parceli s potrebnimi površinami za njegovo uporabo in vzdrževanje (vrsta objekta in načrtovana dejavnost, dostop do javne ceste, parkirna mesta, utrjene zelene površine,faktorji izkoriščenosti parcele ipd.),

– prostorske izvedbene pogoje glede lege, velikosti objektov ali prostorskih ureditev in glede oblikovanja objektov,

– prostorske izvedbene pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,

– položaj, namembnost in velikost novih parcel objektov v odnosu do obstoječih parcel objektov,

– namembnost in velikost javnih površin, prometnih površin in komunalnih koridorjev ter njihovo vzdrževanje,

– zdravstveno tehnične zahteve (odmik od sosednjega objekta, vpliv bližnje okolice, osončenje, prevetritev, intervencijske poti).

(2) Parcela objekta mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč. V primeru, ko parcela objekta leži v dveh enotah urejanja prostora in obe dopuščata gradnjo istovrstnega objekta, potem veljajo za gradnjo objekta na takšni parceli določila za tisto enoto urejanja, v kateri leži večji del parcele objekta.

(3) Pri določanju velikosti parcele obstoječih objektov na območju sanacije razpršene gradnje (Ap), kadar parcela objekta še ni določena, velja, da največja velikost parcele obstoječih objektov znaša 600 m2 ali površina zemljišč pod stavbo vseh legalno zgrajenih manj zahtevnih in nezahtevnih stavb pred sprejemom tega odloka, pomnoženo s faktorjem 4 (velja večja določena vrednost).

(4) Delitev zemljiških parcel, ki predstavljajo parcele obstoječih objektov je dovoljena le v primeru, če nova zemljiška parcela, na kateri stoji obstoječi objekt, ustreza pogojem za velikost in oblikovanje parcele objekta v skladu z določili tega odloka.

Oddelek za razvoj in investicije

Javna naročila

V sredo, 1. 9. 2021 je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo male vrednosti »Sanacija več občinskih cest«. Razpisna dokumentacija predmetnega javnega naročila je objavljena na spletni strani pod rubriko Razpisi (dostopna na zgornji povezavi).

Javno naročilo je razpisano za namen sanacije več občinskih cest in je razdeljeno na 5 sklopov:

Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do ponedeljka, 13. 9. 2021, do 9. ure.

Policijska postaja Kamnik


TATVINA TENDE IZ AVTODOMA
Neznani storilec je iz parkiranega avtodoma odtujil tendo in s kraja odšel.
Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

TATVINA KOLESA
Policisti  so na glavni avtobusni postaji obravnavali tatvino kolesa znamke
SCHWINN  MESA  GS,  rdeče-bele  barve,  neznanih serijskih številk. Po vseh
zbranih   obvestilih   bo  podana  kazenska  ovadba  na  pristojno  državno
tožilstvo.

INTERVENCIJA V KAMNIKU
Policisti  so  na  Groharjevi  ulici  obravnavali  intervencijo  v  zasebno
stanovanje. Zaradi kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru so izrekli
denarno globo.

ZASEG PREPOVEDANE SNOVI
Policisti so imeli v večernem času v Industrijski coni Žeje v postopku osebo, kateri so na podlagi 52. člena ZNPPol  in  proti  Potrdilu  o zasegu predmetov zasegli samozapiralno vrečko z neznano zeleno posušeno snovjo rastlinskega izvora. Po analizi bo zoper kršitelja, uveden postopek o prekršku.

TATVINA KATALIZATORJA IZ OSEBNEGA AVTMOBILA
Neznani  storilec  je iz parkiranega osebnega avtomobila na Steletovi ulici
odtujil  katalizator  in s kraja odšel. Sledi zbiranje obvestil in kazenska
ovadba na pristojno državno tožilstvo.

DELOVNA NESREČA V PODJETJU ALKAM D.O.O
Policisti  so  v  podjetju Alkam d.o.o obravnavali delovno nesrečo. Sledi
zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

PROMETNA NESREČA
Policisti  so  na Kamniški obvoznici obravnavali prometno nesrečo, ki se je
zgodila zaradi prekratke varnostne razdalje. Povzročitelju je bil na kraju
izdan plačilni nalog po zakonu v cestnem prometu.

PROMETNA NESREČA
Policisti  so  na Šutni obravnavali prometno nesrečo, ki se je
zgodila  zaradi  neprilagojene hitrosti. Udeležena sta bila kolesar in pešec, ki je zadobil  telesne  poškodbe. Povzročitelju je bil na kraju izdan plačilni
nalog po zakonu v cestnem prometu.

INTERVENCIJA V KAMNIKU
Policisti  so  na  Jakopičevi  ulici  obravnavali  intervencijo  v  zasebno
stanovanje. Zaradi kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru so izrekli
denarno globo.

PONAREJEN DENAR
Policisti  so  obravnavali  sum ponarejenega  denarja, ki ga je neznana oseba
vnovčila v trgovini v Mostah. Bankovec je poslan na ekspertizo. Sledi zbiranje
obvestil in kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.

TATVINA KLJUČEV
Neznani  storilec  je  odtujil  ključe  vhodnih vrat stanovanjske hiše in s
kraja  odšel.  Sledi  zbiranje  obvestil  in  kazenska  ovadba na pristojno
državno tožilstvo.

ZASEG PREPOVEDANE SNOVI
Policisti  so imeli v večernem času na Usnjarski ulici v Kamniku v postopku
dve  osebi,  katerima  so  na  podlagi  52.člena ZNPPol in proti Potrdilu o
zasegu  predmetov  zasegli  ALU foliji z neznano zeleno posušeno snovjo
rastlinskega  izvora.  Po analizi bo zoper oba kršitelja uveden postopek o
prekršku.

PROMETNA NESREČA
Na  regionalni  cesti  II. reda Kamnik – Ločica v naselju Srednja vas se je
zgodila  prometna nesreča z manjšo materialno škodo, v kateri sta udeležena izpolnjevala  vse  pogoje  za  vožnjo v cestnem prometu. Izdano obvestilo o  odstopu od ogleda prometne nesreče.

TATVINA ORODJA
Neznani  storilec  je  odtujil  več kosov orodja iz podjetja Ragan d.o. o v
Spodnjih  Stranjah  in  s  kraja odšel. Sledi zbiranje obvestil in kazenska
ovadba na pristojno državno tožilstvo.

GLASNA GLASBA
Policisti  so  v  Bistričici  zaradi  glasne  glasbe obravnavali kršitev po
Zakonu  o  varstvu  javnega  reda  in miru. Kršitelju je bil izdan plačilni
nalog.

POŽAR V PODJETJU KOMTEKS IC ŽEJE
Policisti  so  bili  obveščeni o požaru v podjetju Komteks d.o.o v Industrijski voni Žeje, kjer  je zagorel stroj. Požar so pogasili gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Moste, Komenda, Križ, Vodice,  Kamnik  in  Mengeš.. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in sledi poročilo na pristojno državno tožilstvo.


PROMETNA NESREČA
V  naselju Šmarca se je zgodila prometna nesreča z manjšo materialno škodo, v kateri sta udeležena izpolnjevala vse pogoje za vožnjo v cestnem prometu. Izdano je bilo obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče.

POSKUS VLOMA V STANOVANJSKO HIŠO
Policisti  so obravnavali poskus vloma v stanovanjsko hišo. Neznani storilec
je  na  vzvod  odprl  kletno okno in nato iz neznanega razloga od dejanja
odstopil. Sledi   zbiranje  obvestil in kazenska ovadba na pristojno
tožilstvo.


PROMETNA NESREČA S POBEGOM - VRHPOLJE PRI KAMNIKU
Policisti  so v naselju Vrhpolje pri Kamniku obravnavali prometno nesrečo s
pobegom  zaradi  vožnje  preblizu  desnega  roba. NN voznik je z neznanim
vozilom in registrskimi številkami trčil v ograjo stanovanjske hiše in s
kraja odpeljal, ne da bi oškodovancu nudil svoje podatke. Sledi zbiranje
obvestil  in  v primeru izsleditve voznika sledi plačilni nalog po zakonu v
cestnem prometu.

PROMETNA NESREČA
Policisti so na mestni Cankarjevi cesti obravnavali prometno nesrečo, ki se
je  zgodila  zaradi nepravilnega premika.  Udeležena kolesar, ki je zadobil
telesne  poškodbe  in osebni avtomobil. Povzročitelju je bil na kraju izdan
plačilni nalog po zakonu v cestnem prometu.

PROMETNA NESREČA
Policisti so pod Starim  gradom obravnavali  prometno nesrečo, ki se je
zgodila zaradi neprilagojene  hitrosti. Udeležen kolesar je zadobil
telesne  poškodbe. Povzročitelju je bil na kraju izdan plačilni nalog po
zakonu v cestnem prometu.

POŽAR V PODJETJU CI PRODUKT D.O.O. - MOSTE PRI KOMENDI
Policisti  so  bili obveščeni o požaru v podjetju CI PRODUKT D.O.O. - Moste
pri Komendi, kjer je zagorel CNC stroj. Požar so pogasili gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Moste in Komenda. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in sledi poročilo na pristojno državno tožilstvo.

PROMETNA NESREČA S POBEGOM V KAMNIŠKI BISTRICI
Policisti  so  na  parkirnem  prostoru  v  Kamniški  Bistrici  pod  gondolo
obravnavali  prometno nesrečo s pobegom zaradi premika z vozilom. Neznani voznik je z neznanim vozilom in registrskimi številkami trčil v parkiran osebni avtomobil in s kraja odpeljal, ne da bi oškodovancu nudil svoje podatke. Sledi  zbiranje  obvestil  in v primeru izsleditve voznika sledi plačilni nalog po zakonu v cestnem prometu.


<< Nazaj | Novice