Mali grad

T e D n i (K) Občine

06.07.2020

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Dograditev sekundarne kanalizacije v naselju Šmartno v Tuhinju

T e D n i (K) ObčineIzvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo sekundarne kanalizacije v naselju Šmartno v Tuhinju, ki bo omogočala priklop štirih stanovanjskih hiš na javni kanalizacijski sistem. Dogradilo se je 75 metrov kanalizacijskih cevi DN 200, ki so se gravitacijsko priključile na obstoječi povezovali fekalni kolektor Šmartno v Tuhinju – Kamnik.

Hkrati se je uredilo meteorno odvajanje padavinskih voda po obstoječi dostopni poti. V tem tednu je predvidena rahla razširitev dostopne občinske poti in asfaltiranje na odseku, kjer se je vgradila kanalizacija za odpadne vode.

Izgradnja pločnika Markovo – Vir

Izvajalec del dela opravlja v skladu s terminskim planom oziroma pogodbenimi določili. V preteklem tednu so se od opravila naslednja dela, in sicer: zemeljska in gradbena dela, zacevitev jarka ob regionalni cesti Kamnik-Ločica, vgradnja granitnih robnikov in kock, vgradnja cevi za TK, vgradnja kabla za javno razsvetljavo in postavitev drogov za javno razsvetljavo. 

Zaključena sanacija plazu v Palovčah

V Palovčah se je zaključila sanacija plazu pod občinsko cesto Kamnik-Palovče.

Izvedena je bila tudi ureditev ceste z asfaltiranjem cestišča in montažo varovalne ograje.

Sanacija plazu Markovo

Občinska uprava je izvedla postopek javnega naročila za izbor izvajalca investicije sanacija plazu Markovo pod občinsko cesto Markovo - Studenca.

Sanacija plazu bo izvedena na podlagi predhodno izvedenih raziskav terena in izdelanega projekta za izvedbo del, ki predvideva izgradnjo podporne konstrukcije t.i. kamnito zložbo v dolžini 18 metrov in kamnito drenažno rebro v dolžini 28 metrov.

Oddelek za družbene dejavnosti

Občina Kamnik bo od 1. 9. 2020 dalje zagotavljala mesečne subvencije za vse predšolske otroke, ki ne obiskujejo organiziranega predšolskega varstva, oziroma otroke, ki iz kakršnega koli drugega razloga ne obiskujejo organizirano varstvo. Višina bo znašala 20 odstotkov ekonomske cene programov za predšolsko vzgojo in varstvo za I. starostno skupino, to znaša 117,40 evrov. Do subvencije bo upravičen otrok, ki ima vsaj z enim od staršev oziroma zakonitim zastopnikom stalno prebivališče v občini Kamnik in se je starševski dopust enega od staršev oziroma zakonitega zastopnika že iztekel, ki ni vključen v eno izmed oblik organizirane predšolske vzgoje in varstva v okviru dnevnih ali poldnevnih programov in Občina Kamnik zanj ne zagotavlja sredstev za doplačilo oskrbnih stroškov in za otroka, ki je dopolnil starost najmanj 11 mesecev in ni starejši od treh let.

Obrazec je dosegljiv v vložišču Občine Kamnik in na spletni povezavi TUKAJ.

Oddelek za urejanje prostore

S strani Finančne uprave Republike Slovenije smo bili v preteklem mesecu obveščeni, da bo le-ta v tem tednu začela pošiljati odločbe o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020. V primeru, če se uporabniki zemljišč z izdano odločbo ne strinjajo, se lahko na priloženem obrazcu TUKAJ pritožijo. Podpisan obrazec pošljite na elektronski naslov: lj.fu@gov.si ali preko pošte: Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.  

Na oddelku smo v preteklem tednu izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti. Pri pregledu prejete dokumentacije ugotavljamo, da investitorji dostikrat ne upoštevajo določil OPN glede odmikov in pogojev za gradbeno parcelo. Na tem mestu bi opozorili, da je v izogib težavam pri izdaji mnenj treba predhodno preveriti ali so pridobljena vsa ustrezna soglasja. Prav tako upravni organ še vedno ugotavlja, da pri izdajanju mnenj skladnosti s prostorskimi akti prihaja do nepravilne določitve parcel objektov. Treba je poudariti, da je eden izmed pogojev za potrditev skladnosti s prostorskim aktom tudi pravilna določitev parcele objekta. Pogoji so opisani v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17).

Na podlagi veljavne zakonodaje, 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in  191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15), morajo vse stranke, ki želijo prejeti Izjavo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino in pooblastilo lastnika, če le-ta ni vlagatelj.

Občina Kamnik obvešča, da bo javno razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del št. 3 (Sklep o začetku postopka priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 39/19 dne 21. 6. 2019). Javna obravnava dopolnjenega osnutka SD ZN3 je potekala v sredo, 24. junija 2020, ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik. Prisotnih, razen predstavnic Občine Kamnik ter Boruta in Uroša Ulčarja, predstavnika družbe RRD d.o.o., drugih udeležencev ni bilo. Javna razgrnitev za zainteresirano javnost še vedno poteka, in sicer do vključno 13. julija 2020. Ogled dopolnjenega osnutka SD ZN3 je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. Gradivo je objavljeno tudi v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

Oddelek za razvoj in investicije

Spletno srečanje partnerjev pri projektu STIMULART

V torek, 30. junija 2020, se je odvilo 3. partnersko srečanje pri projektu StimulArt, ki je tokrat potekalo preko video konference. Na srečanju smo se partnerji, poleg pregleda tekočih in prihajajočih aktivnosti, posvetili predvsem pripravi Strategije razvoja kreativnih in kulturnih industrij, ki se bo, kot ena izmed ključnih projektnih aktivnosti, začela postopoma pripravljati v jesenskih mesecih.

V sklopu video konference je na temo Strategije razvoja kreativnih in kulturnih industrij potekalo tudi kratko srečanje ključnih lokalnih akterjev s tega področja (udeležili so se ga predstavniki Samostana Mekinje, Kikštarterja, MC Kotlovnice, Zavoda skupina Štajn in KD Priden možic), kjer smo govorili o izzivih in priložnostih s katerimi se v teh časih srečuje kreativni sektor ter o pomembnosti skupne lokacije, ki bi na enem mestu združevala številne dejavnosti in akterje ter s tem krepila medsebojno sinergijo med lokalnimi ustvarjalci. Strategija razvoja kreativnih in kulturnih industrij bo predvidoma predstavljena kot del Strategije za kulturo, vsebovala pa bo tudi akcijski načrt začetnih intervencij, ki bodo še dodatno krepile ta sektor. Strategija bo dokončno pripravljena in predstavljena v začetku leta 2022.

Javni poziv LAS Srce Slovenije

Lokalna akcijska skupina (LAS) Srce Slovenije na spletni strani https://las-srceslovenije.si/sl_SI/1-javni-poziv-2020-eksrp/ dne 1. 7. 2020 objavila 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2020 za sklad EKSRP.

Rok za oddajo vlog na javni poziv je 30. 09. 2020.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 308.414,84 evrov.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije znaša 65 odstotkov.

Informacije o javnem pozivu lahko pridobite po elektronski pošti: las@razvoj.si , po telefonu 01/ 896 27 13, vsak delovnik od 9:00 do 13:00. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani www.las-srceslovenije.si v rubriki Javni pozivi. Zadnja vprašanja bodo možna do 28. 09. 2020.

V torek, 7.  julija 2020, ob 10. uri, skupaj s stičiščem nevladnih organizacij NVO Consulta organiziramo spletni dogodek Povezovanje za uspešne prijave na JR LAS srce Slovenije.

Povezavo do informacij o dogodku in prijavnice si lahko ogledate tukaj

Razpis: PRVA PRILOŽNOST 2020

V novomeški Galeriji Simulaker so objavili razpis za razstavni projekt, namenjen uveljavljajočim se avtorjem ter umetniškim skupinam, ki delujejo na slovenski umetniški sceni. Prijavijo se lahko posamezni avtorji ali avtorske skupine ter kuratorji z razstavnimi projekti. Razpis je namenjen mladim do vključno 30. leta oziroma osebam, ki so zaključile študij umetniške smeri v zadnjih 5 letih. Namen razpisa je spodbuda in promocija mlajših umetnikov in kuratorjev, ki delujejo na področju vizualnih ali intermedijskih umetnosti.

Razstava bo v Galeriji Simulaker izvedena v mesecu oktobru 2020 (po dogovoru z avtorji izbranega projekta). Izbranemu avtorju/avtorici/avtorjem bo izplačan honorar za razstavo v višini 300 evrov (bruto). Galerija Simulaker bo poskrbela za promocijo razstave, transport del, opremo in tehnično podporo pri postavitvi ter glede na potrebe tudi za morebitno namestitev avtorjev v času postavljanja.

Pri izboru bo upoštevana izvirnost in kvaliteta umetniških del ter izvedljivost razstave. Z naklonjenostjo bomo obravnavali še zlasti tiste razstavne projekte, ki v postavitvi vključujejo tudi same prostorske danosti galerije, kot tudi projekte, ki bi bili v Galeriji Simulaker predstavljeni premierno (ni pogoj za prijavo). Organizatorji razstave si pridržujejo pravico, da ne izberejo nobenega izmed predlaganih projektov. Nepopolne prijave ne bodo upoštevane.

Pogoji za prijavo:

Prijava naj vsebuje:

Rezultati razpisa bodo znani najkasneje do ponedeljka, 17. avgusta 2020. Vsi prijavitelji bodo o rezultatih obveščeni po elektronski pošti. Dodaten tloris in fotografije prostora galerije – oziroma kakršnekoli dodatne informacije – lahko zainteresirani prejmejo na zahtevek, poslan na spodnji elektronski naslov.

PRIJAVE sprejemamo v elektronski obliki na naslov: adrijan.praznik@simulaker.si

OBVEZNO V NASLOVU: RAZPIS PRVA PRILOŽNOST 2020

Dodatne informacije: Adrijan Praznik, umetniški vodja Galerije Simulaker
E: adrijan.praznik@simulaker.si, T: 041 386 329, spletna stran: www.simulaker.si.

Policijska postaja Kamnik

TATVINA DENARNICE

V naselju Mali Hrib je neznanec izkoristil nepazljivost oškodovanke in vstopil v odklenjeno stanovanjsko hišo, iz katere je odtujil denarnico z večjo vsoto denarja in dokumenti ter odšel neznano kam. Sledi zbiranje obvestil in pa kazenska ovadba na okrožno državno tožilstvo.

TATVINA OČAL      

Neznani storilec je iz stanovanja v Mostah odtujil očala in oškodoval prijaviteljico. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

NAJDEN DENAR NA BANKOMATU   

Občanka je sporočila, da je 30. 6. 2020 v Mercator centru v Kamniku na bankomatu Nove Ljubljanske banke našla denar. Napisan je bil zapisnik o najdenih stvareh, občan/ka, ki je pozabil/a denar pa se lahko zglasi na policijski postaji in denar prevzame.

KRŠITEV JAVNEGA REDA IN MIRU

Policisti so v Podgorju obravnavali intervencijo, kjer se je tašča nedostojno vedla do svoje snahe zaradi neopravljenih hišnih opravil. Kršiteljici je bil izdan plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru.

POŽIG ZABOJNIKOV     

Na Glavnem trgu v Kamniku je neznani objestnež zakuril in požgal dva zabojnika za smeti. Požar so pogasili gasilci iz Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

VINJEN VOZNIK 

V Kamniku je bil ustavljen voznik osebnega avtomobila, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, zaradi česar mu je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da ima voznik 1.16 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

INTERVENCIJA V MOSTAH   

Policisti so v Mostah obravnavali intervencijo, kjer se je nekdanji poslovni partner nedostojno vedel in žalil prijavitelja. Kršitelju je bil izdan plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru.

VOZIL POD VPLIVOM PREPOVEDANIH SUBSTANC

Pri kontroli prometa sta policista ustavila voznika, ki se je pri postopku nenavadno obnašal in drgetal, zato je bil z njim opravljen hitri test za prisotnost prepovedanih substanc z DrugWipe 6s. Slednji je bil pozitiven, zato je bil odrejen strokovni pregled, ki pa je voznik na kraju odločno odklonil. Vozniku je bilo na kraju odvzeto vozniško dovoljenje, sledi pa obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

ZASEG NEZNANE SNOVI

V Kamniku je imela policistka v postopku občana, ki mu je bila zasežena PVC samozapiralna vrečka za tobak z napisom Drum, v kateri je bila neznana zeleno-rjava posušena snov, rastlinskega izvora, za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo. Po analizi bo zoper kršitelja uveden postopek o prekršku.  

GLASNA GLASBA V VOLČJEM POTOKU      

Policisti so v Volčjem Potoku obravnavali kršitev po Zakonu o varstvu javnega reda in miru zaradi glasne glasbe. Prijaviteljica v postopku ni želela sodelovati, kršitelj pa je bil ustno opozorjen na podlagi Zakona o javnem redu in miru.

PROMETNA NESREČA        

V naselju Vrhpolje je prišlo do prometne nesreče z lahkimi telesnimi poškodbami udeležencev, zaradi voznice, ki je z vozilom zapeljala na nasprotni vozni pas v času, ko je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal voznik s tremi potniki. Na kraju je bil povzročiteljici izdan plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.

ZASEG NEZNANE SNOVI NA KRIŠKEM BAJERJU

Na Križu je imela policistka v postopku občana, ki mu je bil proti potrdilu o zasegu predmetov zasežen alu zavitek z neznano belo prašnato-grudasto snovjo, za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo. Po analizi bo zoper kršitelja uveden postopek o prekršku.  

PROMETNA NESREČA S TELESNIMI POŠKODBAMI IN POBEGOM      

Na Ljubljanski cesti se je zgodila prometna nesreča s pobegom zaradi neprilagojene hitrosti pijanega povzročitelja, ki je s kraja nesreče odpeljal, ne da bi poškodovani udeleženki nudil pomoč in svoje podatke. Voznik je bil kasneje izsleden, z njim pa je bil opravljen tudi postopek. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

PROMETNA NESREČA

V Kamniku se je zgodila prometna nesreča z manjšo materialno škodo, v kateri sta udeleženca izpolnjevala vse pogoje za vožnjo v cestnem prometu. Na kraju je bilo izdano obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče.         

ZASEG VOZILA      

Policista sta imela v Radomljah v postopku 15-letnika, ki je vozil materino vozilo pod vplivom alkohola in brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozilo je bilo zaseženo in odpeljano v hrambo. Obveščena mati je bila seznanjena s kršitvijo. Sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče Kamnik.


<< Nazaj | Novice