Mali grad

T e D n i (K) Občine

06.07.2015

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek od obvoza Košiše do križišča Laniše

Izvajalec je v ponedeljek, 29. junija 2015, izvedel asfaltiranje obrabnozaporne plasti. Po končanem asfaltiranju je sledil zaris sredinske črte, postavitev prometnih znakov, humuziranje brežin ter izdelava bankin. Izvajalec je začel s pripravo podlage za asfaltiranje na pločniku, ki je predvideno v tem tednu.

Odsek od križišča Laniše proti Tunjicam

Izvajalec je od križišča Laniše proti mostu nadaljeval s pripravo podlage za asfaltiranje, kar obsega zamenjavo zgornjega ustroja ceste, obbetoniranje pokrovov jaškov na višino, LTŽ cestnih kap in podobno.

Hkrati se izvaja:

Prav tako je izvajalec začel z deli od mostu navzgor proti Tunjicam. Trenutno poteka izdelava kanalizacije DN 250. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Promet bo zaradi del moten. Dela potekajo pod popolno zaporo od 6. do 17. ure. Obvoz bo potekal preko Komende. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Odsek Tunjice

Izvajalec je v ponedeljek, 29. junija 2015, izvedel asfaltiranje obrabnozaporne plasti. Po končanem asfaltiranju je sledilo humuziranje brežin in izdelava bankin.

2. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Bistričica

Del asfaltiranja se je izvedlo v marcu. Za ostali del je predvideno asfaltiranje v začetku julija. Na odseku med mostovoma je potrebno na levem pasu zamenjati zgornji ustroj – tampon – dela bodo potekala pod polovično zaporo s semaforjem tako, kot je potekala izgradnja kanalizacije v desnem pasu. Tako je v juliju predvideno asfaltiranje v celoti, in sicer od Kregarjevega pa vse do Bistričice.

V preteklem tednu je izvajalec na delu med mostovoma na levem pasu izvedel zamenjavo zgornjega ustroja. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del z izdelavo podlage za asfaltiranje.

Stranje

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval s pripravo podlage za asfaltiranje na vseh končanih kanalih v Spodnjih Stranjah.

Zagorica nad Kamnikom

Del asfaltiranja se je izvedlo v marcu. Asfaltiranje ostalega dela je predvideno v začetku julija, saj je potrebno pri transformatorski postaji postaviti črpališče. Na delu proti Kregarjevim se bo asfaltiranje obrabne plasti izvedelo po končanih delih, saj je poleg nje deponija materiala, da ne umažemo novega asfalta.

Županje Njive

Izvajalec se je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanalizacije od kapelice do Županjih Njiv, kjer poteka obvoz. Po končanju tega dela bo kanalizacija, ki je bila zgrajena lani v Županjih Njivah, povezana z ostalo kanalizacijo. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

3. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost.

Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Ureditev javne poti št. 661142 Sela pri Kamniku – Rožično

V petek, 3. julija 2015, so se zaključila gradbena dela »Ureditev JP št. 661142 Sela pri Kamniku – Rožično«. Dela v dolžini 90 metrov so obsegala: zamenjavo ustroja v debelini 50 centimetrov in ureditev odvodnjavanja. Kot protiprašno zaščito se je na nevezano nosilno plast tampona izvedela vezana zgornja nosilna plast iz obrabno in zaporne plasti asfalta v debelini 7 centimetrov. V času del je bila vzpostavljena popolna zapora ceste.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklem tednu je bilo na Oddelku za premoženjsko-pravne in splošne zadeve pripravljenih nekaj pogodb, na osnovi katerih je Občina Kamnik postala lastnica zemljišč, po katerih v naravi potekajo kategorizirane občinske ceste. Vse več lastnikov se odloča, da zemljišča, po katerih ceste potekajo, odstopajo občini brezplačno, saj v takšnih primerih stroške parcelacije in ostale stroške v celoti nosi občina, vloge pa se obravnavajo prednostno oziroma neodvisno od datuma vložitve ter razpoložljivih finančnih sredstev. 

Pripravljenih je bilo tudi nekaj najemnih pogodb za najem javnih površin, saj je mesec julij v Kamniku čas prireditev, pa tudi čas prodaje sezonskega sadja in zelenjave.

Oddelek za družbene dejavnosti

V enoti Pestrna Vrtca Antona Medveda Kamnik so gradbena dela v polnem teku. Izvajalec je v nekaj dneh ostranil že skoraj vse stenske in talne obloge v vseh prostorih. Na vrsti je odstranitev stare vodovodne in kanalizacijske napeljave ter vgradnja nove. Otroci so nameščeni v sosednji Osnovni šoli Marije Vere, kjer se imajo zelo dobro.

V sredo, 1. julija 2015, se je direktor občinske uprave mag. Ivan Kenda udeležil delovnega sestanka na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, in sicer pri ministrici dr. Anji Kopač Mrak. Ugotovila sta, da je medsebojno sodelovanje odlično, saj je Občina Kamnik zelo uspešna pri pridobivanju sredstev ter vse potrebnih soglasij, ministrstvo pa podpira obstoječe ter prizadevanja in pobude pri novih projektih.

Podpisana je bila pogodba za izvedbo druge faze del na mekinjskem stadionu. Izvedena je bila uvedba v delo, z deli pa se začne v ponedeljek, 6. julija 2015. Zavod za turizem in šport je o delih in s tem zagotavljanjem varnosti pri delu, obvestil uporabnike.

V Domu kulture Kamnik je bila izvedena sanacija strelovoda, skladno z zahtevami in zakonodajo.

Zaključil se je javni razpis za sofinanciranje poletnega festivala 2015. Na razpis se je prijavil en ponudnik, za katerega je strokovna komisija po pregledu vloge in priložene dokumentacije ugotovila, da izpolnjuje vse pogoje. Izbranemu ponudniku bo izdan sklep o izbiri.

Na spletni strani Občine Kamnik je objavljen osvežen Centralni čakalni seznam za sprejem otrok v vrtec.

V Glasbeni šoli Kamnik so bili pretekli teden izvedeni načrtovani ukrepi na organizacijskem področju varstva pred nesrečami v skladu z novimi predpisi in merili za glasbene šole.

V okviru dejavnosti varstva pred požarom so se v Domu kulture Kamnik izvedli načrtovani ukrepi požarne varnosti, in sicer so bili dopolnjeni posamezni tehnični in organizacijski ukrepi varstva pred požarom v skladu z novimi predpisi.

Primer načrta evakuacije

Oddelek za razvoj in investicije

Oddelek trenutno vodi in nadaljuje postopke za izvedbo  investicij, ki so predmet proračuna občine v letu 2015 in predstavljajo učinkovanje ter pridobitev komunalno infrastrukturnih objektov in naprav.

V preteklem tednu je strokovna komisija za izvedbo odpiranja ponudb izvedla javno odpiranje ponudb, prispelih na dve javni naročili, in sicer:

Na Portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si) sta trenutno objavljena dva razpisa, in sicer: Izvedba ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Titan – Svit v občini Kamnik odsek od jezu Titan do mostu pri Šparu (od km 18+390 do km 19+500) in Ureditev avtobusnih postajališč ob državni cesti R2-414, odsek 1349 Kamnik – Tuhinj, od km 14,626 do km 14,786.

Uspešno smo izbrali izvajalca za izvedbo naročila Ureditev atletskih površin na stadionu v Mekinjah, gradbeno – obrtniška dela, saj je v preteklem tednu potekel rok za vložitev revizije, kar pomeni, da je odločitev o oddaji naročila pravnomočna, z izbranim izvajalcem pa je bila sklenjena tudi že gradbena pogodba. Uspešno smo izbrali tudi izvajalca za izvedbo naročila Ureditev atletskih površin na stadionu v Mekinjah, dobava in montaža opreme, pogodba za to naročilo pa bo podpisana v tem tednu. Prav tako pa v sodelovanju z drugimi oddelki poteka preverjanje ponudb, prispelih na razpis Ureditev javnih poti v naselju Šmartno v Tuhinju – 3. sklop.

Sanacija ostrešja in ureditev mansardnih prostorov v Osnovni šoli 27. julij Kamnik

Zaključene so bile vse aktivnosti oziroma faze, ki jih določa Zakon o javnem naročanju v zvezi z izborom najugodnejšega ponudnika za izvedbo gradbeno obrtniških del za sanacijo ostrešja in ureditve mansardnih prostorov v Osnovni šoli 27. julij Kamnik.

Z izbranim ponudnikom, ki je ponudil najnižjo ceno za izvedbo del, ob upoštevanju vseh preostalih pogojev, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji za predmet javnega naročila, je bila sklenjena izvajalska gradbena pogodba, izvedena je bila uvedba v delo in izvajalec je z deli že pričel. Glede na terminski plan in glede na zahtevnost del, bo izvajalec dela izvajal tudi ob sobotah in po potrebi prav tako ob nedeljah, odvisno od ročnosti napredovanja del, ki morajo biti dokončana v prvi polovici meseca avgusta.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali prometno nesrečo v okolici Kamnika. Na kraju so ugotovili, da je voznik osebnega vozila trčil v most zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča. Voznik je bil z reševalnim vozilom s kraja prometne nesreče odpeljan v KC Ljubljana, kjer so mu oskrbeli poškodbe. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, mu je bil odrejen preizkus z alkotestom, ki je pokazal 0,71 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zaradi kršitev je bil na Okrajno sodišče podan obdolžilni predlog.

Policisti so na parkirišču na Ljubljanski cesti obravnavali prometno nesrečo. Na kraju so ugotovili, da je neznani voznik neznanega vozila zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji z vozilom trčil v vozilo pred njim, katerega voznik je ustavil pred rdečo lučjo na semaforju. Po trčenju je povzročitelj s kraja odpeljal ne da bi lastniku posredoval podatke. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo v primeru odkritja povzročitelja le temu izdali plačilni nalog.

Policisti so imeli pri cestno-prometni kontroli postopek z 41-letnikom iz Kamnika. Pri postopku mu je bil zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 1.24 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so 41-letniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje in bodo zoper omenjenega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so obravnavali vlom na smučišču Osovje. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec prišel do objekta, nasilno vstopil v objekt in odtujil akumulatorja in gorivo. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za približno 500 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so v Šmarci obravnavali prometno nesrečo. Na kraju so ugotovili, da je voznik motornega kolesa zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v parkirano vozilo ter s kraja odpeljal ne da bi lastniku posredoval podatke. Policisti so z zbiranjem obvestil odkrili povzročitelja ter mu bodo izdali plačilni nalog.

Policisti so v Stranjah obravnavali prometno nesrečo. Na kraju so ugotovili, da je neznani voznik neznanega vozila trčil v parkirano vozilo ter s kraja odpeljal ne da bi lastniku posredoval podatke. Policisti so z zbiranjem obvestil odkrili povzročitelja ter mu bodo izdali plačilni nalog.

Policisti so v naselju Godič obravnavali prometno nesrečo, v kateri je bil udeležen otrok. Na kraju so policisti z zbiranjem obvestil in ogledom ugotovili, da je v prometni nesreči otrok nenadoma stopil na vozišče. Pri trčenju je bil otrok lažje poškodovan in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v KC Ljubljana.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo v Šmartnem v Tuhinju. Na kraju so ugotovili, da je do trčenja prišlo zaradi neupoštevanja pravil prednosti. V prometni nesreči sta bili dve osebi telesno poškodovani in s kraja odpeljani z reševalnim vozilom v KC Ljubljana. Povzročitelju je bil zaradi kršitve izdan plačilni nalog.


<< Nazaj | Novice