Mali grad

T e D n i (K) Občine

06.06.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

V prostorih Agencije RS za okolje (ARSO) v Celju je potekal sestanek med predstavniki občinske uprave Kamnik, podjetja Nivo Celje in  Agencije RS za okolje. Na sestanku so bili predstavljeni ukrepi sanacijskega programa 2011 na vodotokih na območju KS Špitalič in Motnik, ki sodijo pod pristojnost celjskega območja. Občinska uprava je opozorila na kritične točke na vodotokih, katere je potrebno nujno sanirati (čiščenje pregrad, čiščenje struge vodotokov itd.) v poletnih mesecih. Dogovorjeno je bilo, da je dobro sodelovanje med službami potrebno ohraniti tudi v prihodnje, saj le z dobro organizacijo in usklajenostjo lahko pripomoremo k reševanju problemov na vodotokih na tem območju.

V četrtek, 2. junija je v prostorih Občine potekal sestanek med vodstvom občinske uprave in vodstvom DRSC.

V četrtek, 2. junija je potekala 5. redna seja Komisije za tehnično urejanje prometa, ki je obravnavala devet vlog občanov glede prometne ureditve. Člani komisije so si na terenu ogledali prometno problematiko, ter na podlagi tega sprejeli strokovne odločitve za izboljšanje prometne varnosti v občini Kamnik. 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V preteklem tednu so bile vse aktivnosti usmerjene v pripravo gradiv, ki jih bo Občinski svet Občine Kamnik obravnaval na 7. redni seji, 22. junija 2011 (Strategije razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turistične destinacije, Predlog odloka o rebalansu proračuna, odgovori na zastavljena svetniška vprašanja…).

Poleg rednih delovnih obveznosti (opravljanje finančno računovodskih opravil, odločanje o obratovalnih časih gostinskih lokalov, izdaja soglasij za stojnično prodajo), sta se v torek, 31. maja dve uslužbenki OGDF udeležili seminarja z naslovom »Pravila računovodenja in davčnega poslovanja v javnem sektorju«.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Oddelek za premoženjsko pravne in splošne zadeve - nadzorna služba Prekrškovnega organa, je v preteklem tednu poleg rednega nadzora opravil tudi nadzor na Veliki planini z namenom preveritve spoštovanja reda na planini ter odlaganja komunalnih odpadkov v prirejena zbirališča. Glede odlaganja odpadkov kršitve niso bile ugotovljene. Odpadki so bili odloženi v vrečkah v zbirališča, zbirališča pa so bila zaprta. V zbirališčih se je nahajala le manjša količina odpadkov, ob zbirališčih pa odpadkov ni bilo.

 

V torek, 31. maja je bila izvedena tudi meritev hitrosti vozil na različnih lokacijah občine Kamnik. Ugotovljenih je bilo 40 prekoračitev hitrosti, za katere se poleg globe voznikom izrekajo tudi kazenske točke.

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu je bil na področju športa objavljen Razpis za sofinanciranje športno rekreativnih in promocijskih prireditev v občini Kamnik za leto 2011. S strokovnim sodelavcem na Športni zvezi je bil izveden sestanek na temo priprave Dolgoročnega programa razvoja športa v občini Kamnik. Pridobljen je bil tudi dokument identifikacije investicijskega projekta za prezidavo servisno-klubskega objekta nogometnega kluba na Stadionu prijateljstva v Mekinjah. Potekala je 3. seja Komisije za šport za obravnavo vlog, prispelih na Razpis za sofinanciranje programov športa v občini Kamnik za leto 2011.

V ponedeljek, 30. maja, je potekel rok za dopolnitev vlog prijaviteljev, ki so se prijavili na Razpis za sofinanciranje sakralnih objektov. Obe dopolnitvi sta prispeli pravočasno in tako bodo v letu 2011 sofinancirani: Župnija Gozd za obnovo fasade na župnišču pri cerkvi sv. Ane na Gozdu, Župnija Špitalič za restavriranje oltarja sv. Antona v Župniji Špitalič, KS Pšajnovica za obnovo cerkve sv. Lenart na Pšajnovici ter Župnija Nevlje za rekonstrukcijo dveh poslikav v lunetah prezbiterija župnijske cerkve sv. Jurija v Nevljah. Vsa sredstva namenjena sofinanciranju sakralnih objektov (18.000 evrov) so razdeljena.

Z ZVKD OE Kranj je bil v sredo, 1. junija prvi sestanek, na katerem smo govorili o spremembi Odloka o razglasitvi mestnega jedra Kamnika za kulturni in zgodovinski spomenik. Glede na to, da je Kamnik mesto z veliko kulturne dediščine, ki jo je nujno potrebno ohranjati, bomo s strokovnimi službami ZVKD OE Kranj pripravili nov Odlok oziroma dopolnitve sedaj veljavnega.

Vezano na doprsni kip pesnika Antona Medveda potekajo aktivnosti (opravljen je bil pregled s strani ZVKD OE Kranj). Strokovna služba je predlagala, da se doprsni kip začasno sname, pregleda, očisti,…. Iz tega naslova je bil doprsni kip pesnika Antona Medveda odstranjen in odpeljan izkušenemu kiparju v pregled in sanacijo.

Skupni organ Občin Kamnik in Komenda sta izdala soglasje v postopku imenovanja direktorja javnega zavoda Matična knjižnica Kamnik in sicer, Breda Podbrežnik se imenuje za direktorico javnega zavoda MKK za dobo 5-ih let.

Za potrebe nakupa bibliobusov za potrebe splošnih knjižnic je bil v Uradnem listu RS št. 17/11 dne 11.3. 2011, objavljen Javni ciljni razpis za sofinanciranje nakupa bibliobusov za potrebe splošnih knjižnic iz proračuna RS, namenjenega za kulturo v letu 2011 in 2012. Na javni razpis se je prijavila tudi Matična knjižnica Kamnik in bila tudi uspešna. Projekt bo sofinanciran v letu 2012 s strani Ministrstva za kulturo v višini slabih 62.000 evrov.

V preteklem tednu smo pripravili pogodbe o sofinanciranju humanitarnih programov in projektov, ki bodo v tem tednu tudi že podpisane. Vloge za pridobitev obveznega zdravstvenega zavarovanja in za dodelitev enkratne denarne pomoči se rešujejo tekoče.

Oddelek za urejanje prostora

Izdelovalec okoljskega poročila je predstavil dosedanje izvedene aktivnosti pri presoji občinskega prostorskega načrta. Dogovorili so se o poteku nadaljnjega dela.

V četrtek, 2. junija se je predstavnica Občine Kamnik udeležila posveta »Obeti sprememb v urejanju prostora«, ki je potekal v organizaciji skupine Odgovorno do prostora! v dvorani Državnega sveta.


<< Nazaj | Novice