Mali grad

T e D n i (K) Občine

06.05.2013

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Pločnik v Stahovici

Ob državni cesti Stahovica–Kamniška Bistrica se nadaljuje izgradnja pločnika, javne razsvetljave in ureditve odvodnjavanja. Najzahtevnejši del trase pločnika, kjer je bilo potrebno izgraditi oporne zidove, je že izgrajen. Pričakujemo, da se bo gradnja v prihodnje hitreje odvijala in s tem povzročala čim manj težav za promet, ki  sedaj potekal ob delni zapori prometa.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Med pristojnosti Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance sodi tudi izdajanje soglasij za stojnično prodajo. V Arboretumu Volčji Potok se je v preteklem tednu pričela tradicionalna razstava tulipanov, cvetja, vrtnarstva in vrtne opreme, zaradi katere je bilo izdanih več soglasij za prodajo na premičnih stojnicah v okviru omenjene prireditve. Izdano je bilo tudi soglasje za poseg na prvo območje kmetijskih zemljišč za postavitev ležečega silosa za shranjevanje krme.

Občine Kamnik, Mengeš in Komenda so pristopile k skupni prodaji kapitalskega deleža v družbi Veterina Kamnik d.o.o.. V skladu z Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin je bila imenovana komisija (sestavljajo jo predstavniki vseh občin), ki je zadolžena za izvedbo skupne prodaje. Izbran je bil tudi pooblaščeni cenilec vrednosti podjetij, ki bo opravil cenitev družbe na dan 31. 12. 2012, ki bo osnova za določitev prodajne vrednosti. Občinski svet Občine Kamnik je Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2013, v katerega je vključena tudi prodaja kapitalskega deleža Občine Kamnik v Veterini Kamnik d.o.o., potrdil na marčevski seji.

V preteklem tednu je bilo pripravljene tudi več dokumentacije za potrebe nadzorov, ki se trenutno izvajajo s strani Nadzornega odbora občine Kamnik ter drugih zunanjih inštitucij.

Oddelek za urejanje prostora

Na Ministrstvo za infrastrukturo in prostorsmo v prejšnjem tednu oddali vlogo za pridobitev Mnenja o ustreznosti okoljskega poročila in o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje za Občinski prostorski načrt občine Kamnik. V skladu z veljavno zakonodajo mora Ministrstvo za prostor podati mnenje v roku 30 dni po prejemu vloge. Na podlagi pozitivnega mnenja lahko občina v skladu z veljavno zakonodajo prične s postopkom javne razgrnitve.

V preteklem tednu smo s strani krajevnih skupnosti, prejeli nekaj pripomb za pripravo Državnega prostorskega načrta za plinovod z oznako M9 Kidričevo–Vodice. Prejete pripombe smo posredovali na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor. Občani in ostala zainteresirana javnost ima možnost podati predloge, priporočila, usmeritve in mnenja na naslov Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov gp.mzip@gov.si, do 8. 5. 2013, pri čemer naj se v rubriki ''zadeva'' navede ključne zadeve ''pobuda za DPN Kidričevo-Vodice''.

Na Oddelku za urejanje prostora smo prejeli smernice k osnutku OPPN za območje B26 Polje–del in B24 SP. STOL–del. Po analizi prejetih smernic smo le te posredovali načrtovalcu predmetnega OPPN-ja. Na temo izdelave OPPN za območje B26 Polje–del in B24 SP. STOL–del smo imeli tudi usklajevalni sestanek z izdelovalcem prostorskega načrta. Določili smo terminski plana ter umestitve posameznih objektov v prostor. 

V preteklem tednu smo bili s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje obveščeni, da je Vlada RS spremenila in povečala omrežje Natura 2000 v Sloveniji. Obstoječe omrežje Natura 2000 je razširila za približno 480 km2, na kopnem za 477 km2, na morju pa za 3 km2. To je povečanje za 2,4 odstotke državnega ozemlja. V Občini Kamnik je prišlo do spremembe v Kamniško–Savinjskih Alpah, Menini in Stahovici–melišča.

Vlada je sprejela štiri akte, s katerimi je uveljavila spremembe omrežja Natura 2000, in sicer:

Vse zgoraj omenjene uredbe so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 33/13. S to uredbo so se izvedli tudi tehnični popravki meja območja Natura 2000. S temi popravki so meje območij podrobno usklajene z mejami v naravi oziroma, če teh ni, s parcelnimi in drugimi administrativnimi mejami v prostoru. Ti tehnični popravki bodo olajšali tudi upravne postopke in strokovne analize.

V preteklem tednu smo dobili s strani pristojnega ministrstva obvestilo, da noveli ZPNačrt-B in ZPNačrt-C, ki sta s prehodnima določbama občinam omogočili (postopek 29. člena ZPNačrt), da izjemoma lahko dopuščajo manjšo širitev območja stavbnih zemljišč zaradi gradnje posamičnih objektov mimo postopka priprave in sprejema občinskega prostorskega načrta oziroma njegovih sprememb in dopolnitev, da je ustavno sodišče RS po oceni ustavnosti, začeti z zahtevo osmih nevladnih organizacij, sklenilo do končne odločitve zadržati izvajanje dela 29. člena novele Zakona o prostorskem načrtovanju, ki je bila sprejeta lani.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Sektor za graditev, je na Občino Kamnik v preteklem tednu poslalo najpogostejša vprašanja in odgovore Upravnih enot pri izvajanju Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13). 

Na podlagi prejetih vlog smo izdali večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje in lokacijskih informacij za gradnjo ter izdelali potrdila o namenski rabi zemljišča. Na oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu  opravili več terenskih ogledov in se udeležili geodetskih meritev.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o tatvini goriva na bencinskem servisu v okolici Kamnika. Policisti so na kraju ugotovili, da je neznani voznik z vozilom Renault Clio, rdeče barve, natočil gorivo in odpeljal, ne da bi plačal. Kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

PP Kamnik je bila obveščena o kršitvi javnega reda in miru na javni prireditvi v okolici Kamnika. Policisti so na kraju ugotovili, da je vidno vinjen 69-letnik iz Kamnika na javni prireditvi kršil javni red in mir s tem, da se je nedostojno vedel in vpil na goste in natakarje na javni prireditvi, poleg tega pa se je v nadaljevanju nedostojno vedel in vpil tudi na policiste. Policisti so omenjenega moškega umirili in mu po postopku izdali plačilni nalog zaradi kršitve Zakona o javnem redu in miru.

Policisti so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo v okolici Komende. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec tekom noči vlomil v stanovanjsko hišo in iz notranjosti odtujil denar, nakit in prenosni računalnik. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za okoli 6.000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek s 61-letnim voznikom osebnega avtomobila. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 1.16 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Kršitelju je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje in bo zoper njega podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so obravnavali vlom v prodajalno v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec preko noči vlomil v prodajalno in iz notranjosti odtujil več steklenic alkoholnih pijač in večje število cigaret. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za okoli 2.000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek s 24-letnim voznikom osebnega avtomobila. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0,58 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Prav tako je bilo pri postopku ugotovljeno, da je 24-letnik vozil osebni avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Kršitelju je zaradi več kršitev prometne zakonodaje izdan plačilni nalog.

 


<< Nazaj | Novice