Mali grad

T e D n i (K) Občine

06.02.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Zimska akcija – pluženje in posipanje občinskih cest

Nadzorne službe Občine so izvajale nadzor nad prevoznostjo občinskih cest,  posipalnimi in plužnimi ekipami na terenu, ki so izvajale zimsko akcijo. V višje ležečih predelih je ponekod zapadlo do 10 cm snega. Občina Kamnik opozarja, da pozimi, ko so vremenske razmere nepredvidljive, moramo udeleženci v prometu, predvsem vozniki motornih vozil, računati na možnost hitre spremembe voznih razmer. Ob spremenjenih voznih razmerah je temeljni pogoj za varno udeležbo v prometu ustrezna zimska oprema motornega, pa tudi priklopnega vozila, za kar moramo pravočasno poskrbeti.

 

Seminar – zeleno javno naročanje

Sodelavci Oddelka za gospodarske javne službe in Oddelka za investicije so se udeležili seminarja na temo Zelenega javnega naročanja. Izvajalci so podali ključne cilje Uredbe o zelenem javnem naročanju (ZeJN), ki se bo pričela izvajati 13. 3. 2012. V prihodnje bo morala Občina Kamnik pri izvajanju javnih razpisov upoštevati določila Uredbe o zelenem javnem naročanju.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklem tednu smo opravili razgovor s predstavniki DKD Solidarnost na temo  ureditve lastniških razmerij na objektu Japljeva 2 v Kamniku. Navedeni objekt (kavarna Veronika) je zemljiškoknjižno v lasti Občine Kamnik do 2/3 in DKD Solidarnost do 1/3. Ker objekt v naravi ni bil razdeljen, prihaja med solastnikoma do nejasnosti ter težav, in sicer tako pri pravicah kot tudi pri obveznostih. Občina je zato že pred leti predlagala, da se na objektu vzpostavi etažna lastnina. Ker med solastnikoma ni bilo doseženega sporazuma, kateri del objekta pripada posameznemu (so)lastniku in kakšen delež obratovalnih in drugih stroškov kdo nosi, je Občina v letu 2011 vložila na sodišče predlog za sodno določitev etažne lastnine. Sodišče je v tem postopku v smislu mediacije oba solastnika povabilo k sklenitvi izvensodnega dogovora. Na, v uvodu omenjenem sestanku, so se predstavniki obeh strank zelo približali izvensodnemu dogovoru, saj so se sporazumeli glede ključnih še odprtih vprašanj. V kolikor bo pristojni organ DKD Solidarnost v tem tednu potrdil na sestanku dosežen dogovor, bo vzpostavitev etažne lastnine na predmetnem objektu in dogovor glede nadaljnjih medsebojnih razmerij mogoče doseči sporazumno, v kolikor pa temu ne bo tako, bo sodišče nadaljevalo začeti postopek in bodo vsa razmerja določena s sklepom sodišča.

Občinska uprava je najemnike občinskih neprofitnih stanovanj, ki na dan 31. 12. 2011 niso imeli poravnanih vseh stroškov v zvezi z najemom neprofitnih stanovanj, pisno opomnila. V torek, 7. 2. 2012 so nekateri neplačniki občinskih neprofitnih stanovanj vabljeni na pogovor k podžupanji mag. Julijani Bizjak Mlakar, ki se aktivno vključuje v reševanje finančnih težav občinskih najemnikov.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V preteklem tednu so bila izdelana in oddana na AJPES letna poročila oziroma bilance za Enotni zakladniški račun občine Kamnik. V zaključni fazi je tudi letna inventura popisa osnovnih sredstev, s predlogom sklepa o odpisu neuporabne opreme.

V skladu s Pravilnikom o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva je bilo na Ministrstvo za kmetijstvo, prehrano in gospodarstvo posredovano poročilo o dodeljenih pomočeh na področju kmetijstva v letu 2011.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na spletno stran občine smo objavili razpis za sofinanciranje delovanja mestnih godb; odprt bo do 10. 2. 2012 do 10. ure. Na podlagi vlog oziroma prijav, bodo strokovne službe le-te pregledale in jih ocenile na podlagi meril in kriterijev razpisne dokumentacije.

V sredo, 1. februarja, se je župan Občine Kamnik sestal z »dekanijo« zgodovinsko povezanih župnij znotraj rimskokatoliške škofije. Srečanje je potekalo v prijetnem, odprtem dialogu, kjer je bilo med drugim  govora tudi o možnostih in načinu sodelovanja z lokalno skupnostjo, ki že sedaj dobro  deluje. V pripravi je razpis za sofinanciranje sakralnih objektov v Občini Kamnik, ki se bo na občinskim spletni strani v naslednjih dneh tudi objavil.

S strokovnimi službami ZVKD je bil na objektu Medobčinski muzej Kamnik opravljen strokovni pregled predvsem zaradi problematike na področju statike oziroma temeljenja celotnega objekta. Po pridobitvi poročila bomo nadaljevali s postopki nujne faznosti sanacije objekta.

Pripravljajo se tudi razpisi za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture in mladine za leto 2012. Objavljeni bodo v prvi polovici meseca februarja.

Občina Kamnik se je udeležila sestanka, ki ga je organiziral Center za socialno delo Kamnik. Na njem je vodstvo centra prisotnim predstavnikom vrtcev in občinske uprave občin Kamnik in Komenda predstavilo potek obravnave vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Pri tem je bilo posebej poudarjeno, da se prioritetno - glede na direktive ministrstva - rešujejo vloge za denarno socialno pomoč in izredne socialne pomoči. Prav tako je v teku obravnava vlog za znižano plačilo vrtca.

Občinska uprava se je sestala z vrtci v občini Kamnik zlasti na temo naslednje pobude oziroma vprašanja (kolegija župana, svetniških skupin): "Veliko otrok, ki septembra vstopijo v šolo, vrtec zapustijo že junija. Je možen vpis novih otrok že pred 1.9.?" Na sestanku je bilo ugotovljeno, da je za sprejem otrok z začetkom šolskega leta, t.j. s 1. septembrom, podana zakonska podlaga (Zakon o vrtcih, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje); z zakonom je usklajen tudi Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (v nadaljevanju: pravilnik). 20. člen Zakona o vrtcih, na podlagi le tega tudi 2. člen pravilnika določa, da vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Sprejem otrok za šolsko leto traja do 31. 8. Močan poudarek velja tudi občutljivemu vprašanju uvajanja otrok v vrtec, saj so poletni meseci čas izrabe dopustov večine pedagoškega kadra, ki z novim šolskim letom prične z uvajanjem novo-sprejetih otrok. Ne nazadnje se pri javnem vrtcu v poletnem času v skladu z Letnim delovnim načrtom in z namenom racionalizirati poslovanje - zapirajo male enote. To je tudi čas, ko se izvajajo načrtovana investicijsko vzdrževalna dela in je potrebno otroke preseliti tudi iz vidika zagotavljanja varnosti v času del. Strokovno utemeljeni razlogi in zakonska podlaga torej ne dopuščajo odstopanja od predvidenega načina sprejemanja novih otrok z novim šolskim letom.

Nadalje so v preteklem tednu tekle aktivnosti za pripravo javnega poziva za vpis novincev v vrtec z novim šolskim letom 2012/2013. Le ta bo objavljen v Kamniškem občanu in na občinski spletni strani.

Zaključen je bil rok za oddajo predlogov za podelitev nagrad najboljšim športnikom za preteklo leto. Vloge bo strokovno pregledala in pripravila predlog za podelitev priznanj Športna zveza Kamnik. Prireditev, na kateri bodo priznanja podeljena, bo v Domu kulture Kamnik v ponedeljek, 27. februarja ob 17. uri.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo se skupaj z Občino Domžale udeležili predstavitve pobude za državni prostorski načrt za elektrificirano železniško progo Ljubljana-Kranj-Jesenice z navezavo na letališče Jožeta Pučnika. Predstavitev je potekala v novi stavbi Ministrstva za okolje in prostor. Predstavitev pobude oziroma posvet s strokovno javnostjo je novost v postopku sprejemanja DPN, s katerim želi pripravljavec v najzgodnejši fazi prostorskega načrtovanja predstaviti namen in cilje načrtovane investicije ter predlagane variante, ki bodo v nadaljnjem postopku preverjene.

V sredo, 1. februarja, je v prostorih Občine Kamnik potekala javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta B8 – Zg. Perovo. Javna  obravnava je bila dobro obiskana, predvsem s strani tamkajšnjih prebivalcev, ki so odločno nasprotovali nameravani gradnji ob potoku Kračjek in pozvali projektanta in strokovno službo, da ponovno s strokovnimi študijami preveri  stabilnost tal tega območja ter poplavno varnost.<< Nazaj | Novice