Mali grad

T e D n i (K) Občine

05.12.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe 


Protipoplavni nasip v Šmarci

V naselju Šmarca ob strugi Kamniške Bistrice je zaključena izgradnja protipoplavnega nasipa, katerega je izvajalo podjetje Žurbi Team d.o.o., ki je z deli uspešno zaključilo pred predvidenim rokom. Izgrajen nasip na tem odseku vodotoka bo bistveno pripomogel k poplavni varnosti na območju Šmarce in Nožic. Projekt v celoti financiralo Ministrstvo za okolje in prostor – ARSO, kar je za občino Kamnik velika pridobitev na področju varstva pred poplavami.   

Zimska akcija

V preteklem tednu so vzdrževalci občinskih cest izvajali preventivne posipe odsekov cest, kjer se je pojavljala poledica. V dveh dneh zimske službe je bilo s posipnim materialom posutih skupno 37,6 km odsekov cest.

Glede na dejstvo, da smo v lanskem letu v tem obdobju imeli že kar nekaj snega na cestah, občina Kamnik poziva voznike, da se na zimske razmere predhodno pripravijo in jim  zato priporoča naslednje:

 

Voznikom oziroma uporabnikom vozil svetujemo, da imajo v vozilu tudi metlico, s katero lahko očistijo sneg z vozila ter strgalo za čiščenje zaledenelih steklenih delov vozila. Vozilo, s katerega ni odstranjen sneg oziroma led se ne sme uporabljati v cestnem prometu, saj padajoči sneg in led ogrožata ostale udeležence v prometu.

Kljub temu, da vzdrževalci cest nimajo pristojnosti kot jih premore policija, njihova opozorila na cestah niso sama sebi namen, zato priporočamo upoštevanje njihovih navodil, predvsem v primeru močnega sneženja. Pluženje in čiščenje cest je nemogoče, če vozniki ne upoštevajo postavljenih oznak in predvsem, če vozniki tovornih vozil ne upoštevajo izločanje iz prometa.

Zato se pozimi pojavljajo na posameznih odsekih kolone vozil dolge več kilometrov v katerih vozniki čakajo tudi po 5 in več ur. Čiščenje cest je nemogoče, kadar so vozišča polna vozil in kadar vozniki ne upoštevajo prometne signalizacije in pravil o zimski opremi.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklem tednu smo na Oddelku za premoženjsko-pravne in splošne zadeve sodelovali pri pripravi gradiva za decembrsko sejo Občinskega sveta. S tem v zvezi je bil organiziran tudi delovni sestanek glede sprememb in dopolnitev Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Agencija za razvoj turizma in podjetništva v Občini Kamnik«. Sestanka sta se poleg članov občinske uprave udeležila tudi predstavnika Športne zveze Občine Kamnik ter Agencije za razvoj turizma in podjetništva v Občini Kamnik. Navzoči so se strinjali, da največji zalogaj ni sprememba odloka, saj bo ta v primeru uveljavitve dal le pravno osnovo za priključitev področja športa že obstoječi agenciji, pač pa zagotovitev nadaljnjega nemotenega zagotavljanja izvrševanja vseh pravic in obveznosti na športnem področju. Zahtevno bo predvsem prvo obdobje delovanja agencije (z vsebnostjo športnega področja), zato je potrebno posebno skrb nameniti tudi tehničnemu in logističnemu vidiku prenosa dejavnosti.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Poleg rednih delovnih obveznosti (opravljanje finančno računovodskih opravil, odločanje o obratovalnih časih gostinskih lokalov) je bila v preteklem tednu najpomembnejša stvar obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2012 v drugi obravnavi. V skladu z Zakonom o javnih financah ter poslovnikom Občinskega sveta Občine Kamnik so bila pripravljena stališča predlagatelja do vloženih amandmajev k predlogu Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2012, ki ga je občinski svet potrdil v sredo, 30.novembra.

Oddelek za družbene dejavnosti

V pripravi so pogodbe za financiranje programa Dnevnega centra za osebe s težavami v duševnem zdravju.

V soboto je bila uradna otvoritev Informacijskega centra za starejše občane, ki ga opravlja zavod Oreli.

V teku so priprave na imenovanje novih predstavnikov v svet zavoda Mestnih lekarn, ki jih imenujejo občine soustanoviteljice zavoda. Za občino Kamnik so predlagani: Kolenik Zvonimir, Veršnik Rudi in Iskra Anton. Predstavnike občin soustanoviteljic zavoda bo na osnovi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mestni lekarne imenoval Skupni organ občin Kamnik, Komenda, Domžale, Litija, Mengeš, Šmartno pri Litiji in Moravče za izvrševanje ustanoviteljskih pravic skupnega javnega zavoda.

Pripravili smo tudi gradivo za nov Pravilnik o podeljevanju priznanj v športu.

V pripravi je sprememba Pravilnika o razdeljevanju sredstev na področju sofinanciranja mladinskih programov. Prav tako se pripravlja sprememba Pravilnika o razdeljevanju sredstev na področju sofinanciranja kulturnih programov in projektov.

Za Svet zavoda Javnega sklada za kulturne dejavnosti OI Kamnik je bilo potrebno predlagati nove tri člane in sicer predlagani s strani društev so: Karla Urh, Marinka Mošnik ter Matej Slapar.

V sredo, 30. novembra je potekel razpis za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje. Občina na omenjeni razpis ni prejela nobene ponudbe; predvidoma v začetku leta 2012 bo razpis ponovljen.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora sodelovali na seji Občinskega sveta. Sprejete so bile spremembe in dopolnitve ZB B8 Zgornje Perovo v prvi obravnavi, javna razgrnitev dokumentacije je predvidena po novem letu. Prav tako smo sodelovali pri postopku sprejemanja Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, Odloka o proračunu za leto 2012, pripravili pa smo tudi Obvezno razlago 4.e. člena Odloka o sprejetju UN K9 Šole.

Z manjšo zamudo smo prejšnji teden prejeli odločbo, da v postopku sprememb in dopolnitev UN K9 Šole ni potrebno izdelati celovite presoje vplivov na okolje. Glede na to, da je rok za izdajo smernic že potekel, trenutno poteka faza uskladitve izdelave prostorskega akta z zahtevami, ki so jih podali v smernicah nosilci urejanja prostora, ki so v roku podali smernice.


<< Nazaj | Novice