Mali grad

T e D n i (K) Občine

05.11.2018

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d. d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Oddelek za družbene dejavnosti

Nacionalni inštitut za javno zdravje je na svoji spletni strani objavil zbirne podatke o zdravju občanov po posameznih občinah Zdravje v občinah 2018. Vsebine spletne aplikacije so namenjen vsem, ki jih zanima celovit pogled na zdravje in zdravstveno stanje v občini ter državi. S podatki o zdravju v občini  želijo odločevalcem, medijem ter različnim strokovnim in splošnim javnostim pomagati pri pomembnih odločitvah in aktivnostih na področju zdravja prebivalstva, ki bodo podprte s poznavanjem zdravstvenega stanja in potreb ter s tem prispevati k boljšemu zdravju vseh prebivalcev.

Podatki so dosegljivi na tej povezavi: http://obcine.nijz.si/Default.aspx?leto=2018

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo, kjer je v zadnjem času največ vlog za enostavne in nezahtevne objekte ter odločb za odmero komunalnega prispevka.

Na Oddelku ugotavljamo, da številni investitorji še vedno ne upoštevajo določb Občinskega prostorskega načrta, ki določa delitev stavbnih zemljišč. Delitev stavbnih zemljišč na več zemljiških parcel je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedeni parcelaciji ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje samostojnih gradbenih parcel v skladu z določili Odloka o Občinskem prostorskem načrtu (Ur. l. RS, št. 86/15 in 70/17). Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih Odloka o Občinskem prostorskem načrtu ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta. To pomeni, da mora biti vsaka novo nastala parcela velika vsaj toliko, da je na njej možno postaviti manj zahteven objekt, npr. stanovanjsko hišo, z vsemi površinami za funkcioniranje objekta vključno z ustreznim dovozom in parkirnimi površinami. V takšnih primerih predlagamo izdelavo preprostega zazidalnega preizkusa, ki naj vključuje grafični prikaz postavitve objektov na novo nastalih parcelah z upoštevanjem gradbenih linij, obveznih odmikov od parcelne meje, prikazana pa naj bo tudi prometna ureditev oziroma dostop do objektov. Seveda je treba upoštevati predpisan faktor zazidanosti parcele objekta (FZ) in faktor izrabe parcele (FI), ki je določen za posamezno enoto urejanja prostora. S predhodnim preverjanjem možnosti gradnje na novo nastalih parcelah se lahko izognemo kasnejšim problemom pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, saj bo Občina s tem seznanjena in bo podala svoje morebitne pripombe že v fazi predloga parcelacije. V primeru, ko investitor ne bo upošteval določil Odloka o Občinskem prostorskem načrtu glede izvedbe parcelacije, bo Občina Kamnik v skladu z veljavno zakonodajo, morala nasprotovati izdaji gradbenega dovoljenja. To pa za investitorja pomeni podaljšanje postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja ter dodatne stroške za izvedbo nove parcelacije in posledično popravo projektne dokumentacije. 

V preteklem tednu smo na Oddelku pripravljali gradivo za pridobivanje končnih mnenje k občinskim podrobnim prostorskim načrtom.

Oddelek za razvoj in investicije

Zakon o financiranju občin

Na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sta bila posredovana dva zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev na podlagi Zakona o financiranju občin, v skupni vrednosti 366.562,00 evrov. Nepovratna sredstva v višini 200.000 evrov bo Občina pridobila za projekt "Sanacija ceste Kranjska  - Podgorje", 166.562 evrov pa za projekt "Sanacija POŠ Zgornji Tuhinj".

Festivali pitne vode

V petek, 26. oktobra 2018, je na Občini Kamnik potekal sestanek s predstavniki Zavoda Blejski vodni festival, z namenom prihodnjega sodelovanja. Združenje Kamniško Savinjske Alpe so povabili k sodelovanju na festivalu, ki ga bodo organizirali naslednje leto na Bledu.   

Policijska postaja Kamnik

NAJDENO KOLO

V Mostah pri Komendi je občan pred hišo našel kolo. Policisti so na kraju ugotovili, da gre za kolo znamke Muddyfox Divine100, bele barve, št. okvirja: Y15L001246, ki se je tam nahajalo že od dne 26. 10. 2018.

PROMETNA NESREČA I. KATEGORIJE

V bližini gasilskega doma v Špitaliču so policisti obravnavali prometno nesrečo, ki se je končala le z materialno škodo. Na kraju so ugotovili, da je do prometne nesreče prišlo, ker je neznano tovorno vozilo, ki je pripeljalo iz smeri Kamnika, zapeljalo preko sredinske črte, na nasprotni vozni pas ter pri tem oplazilo nasproti vozeče vozilo, katerega voznik pa je nato izgubil oblast nad vozilom in pri tem zapeljal v obcestni jarek.

TATVINA GORIVA NA BS OMW PEROVO

Na bencinskem servisu OMW na Perovem je prišlo do tatvine goriva. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec z osebnim vozilom znamke Fiat stilo – temne barve, natočil 214 litrov diesel goriva, s čimer je oškodoval BS OMW za 292,24 evrov ter nato s kraja odpeljal ne da bi plačal.

VLOM V STANOVANJSKO HIŠO – NA BREGU

V naselju na Bregu so policisti obravnavali vlom v stanovanjsko hišo, ki je bil izvršen skozi drsna vrata zimskega vrta, in sicer v času med 13.30 in 18.45. Ugotovljeno je bilo, da iz hiše ni bilo odtujeno nič, je pa neznani storilec povzročili s svojim dejanjem večjo materialno škodo. Na kraju so policisti zavarovali več sledi, ki bodo pripomogle k odkrivanju storilca, zoper katerega bo nato podana kazenska ovadba.

VLOM V STANOVANJSKO HIŠO - GODIČ

Prav tako je bil tega dne izvršen vlom v stanovanjsko hišo v naselju Godič. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja so policisti ugotovili, da je neznani storilec v času med 17.15 in 19.20 pristopil do stanovanjske hiše ter nato na vzvod s primernim orodjem vstopil v stanovanjsko hišo skozi okno v prvem nadstropju ter iz nje odtujil več vrednejših predmetov. Na kraju so policisti zavarovali več sledi. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba zoper storilca.

PROMETNI DOGODEK

Policisti so bili napoteni v naselje Županje Njive, kjer je zaradi nepravilno zavarovanega vozila prišlo do prometnega dogodka, v katerem je nepravilno zavarovano vozilo zapeljalo po klančini na streho gospodarskega poslopja. Pri dogodku je nastala le materialna škoda, udeleženca pa sta se o povračilu škode sama dogovorila.

PROMETNA NESREČA - PODGORJE

Še ena prometna nesreča, katero so obravnavali policisti, se je zgodila v naselju Podgorje in se je prav tako končala le z materialno škodo. Do nje je prišlo zaradi nepravilnega razvrščanja pri zavijanju desno v križišču. Povzročitelju je bil na kraju izdan plačilni nalog.

TATVINA ZLATNINE - KREGARJEVO

Policisti so bili obveščeni o tatvini, ki se je zgodila v naselju Kregarjevo in kjer je neznani storilec iz odklenjene hiše odnesel več kosov zlatnine. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba zoper storilca.

ZASEŽENA NEZNANA SNOV RASTLINSKEGA IZVORA – SUM KONOPLJA

Policisti so imeli v industrijski coni Žeje pri Komendi v postopku osebo, ki ji je bila zasežena neznana snov rastlinskega izvora zeleno-rjave barve. Zasežena snov je bila poslana na analizo. Po pridobljenih podatkih iz analize sled hitri postopek z izdajo odločbe, zoper osebo, ki ji je bila snov zasežena.

VLOM V STANOVANJSKO HIŠO – ŽEJE PRI KOMENDI

Policisti so bili obveščeni, da je v naselju Žeje pri Komendi prišlo do vloma v stanovanjsko hišo, iz katere je bila odtujena večja količina denarja. Policisti so skupaj s kriminalisti-tehniki opravili ogled. Po zbranih obvestilih sledi kazenska ovadba zoper storilca dejanja.

VLOM V STANOVANJSKO HIŠO – LOKE V TUHINJU

V kraju Loke je prišlo do vloma v stanovanjsko hišo. Policisti so skupaj s kriminalisti-tehniki opravili ogled kraja dejanja ter pri tem zavarovali več sledi. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec v času od 31. 10. 2018 do 1. 11. 2018 med 17.00 in 20.50 s primernim orodjem na vzvod vstopil v hišo skozi zadnja vrata ter iz prostora odnesel več vrednih predmetov  in gotovino. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba zoper storilca.

KRŠITEV ZAKONA O REFERENDUMU

Policisti so bili obveščeni o kršenju Zakona  o lokalnih volitvah, katerega je storil neznani storilec s tem, ko je preko noči poškodoval – porisal dva plakata kandidature za župana. Sledi zbiranje obvestil in ustrezen ukrep zoper kršitelja.

AKLOHOLIZIRAN VOZNIK 

Policisti so imeli v postopku voznika tovornega vozila, ki je vozil pod vplivom alkohola, zaradi česar mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje, katero bo skupaj z Obdolžilnim predlogom poslano na Okrajno sodišče.

TATVINA LESENEGA KIPA

Policisti so bili obveščeni o tatvini božjega znamenja. Neznani storilec je pristopil do božjega znamenja, kjer je na neznan način odtujil podobo s križa. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba zoper storilca.

ZASEG NEZNANE SNOVI RASTLINSKEGA IZVORA – SUM KONOPLJA

Policisti so imeli na naslovu Trg padlih borcev v postopku občana, ki mu je bila zasežena neznana snov rastlinskega izvora. Zaradi suma, da gre za prepovedano drogo, je bila omenjena snov poslana v analizo. Po pridobljeni analizi sledi hitri postopek z izdajo Odločbe zoper kršitelja.

   


<< Nazaj | Novice