Mali grad

T e D n i (K) Občine

05.10.2015

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Košiše

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo stranskega kanala na delu, kjer je potekal obvoz v smeri Kamnika v času izgradnje na glavni Tunjiški cesti. Izvajalec trenutno polaga kanalizacijo DN 250.

Odsek od križišča za Komendo do Podriužnične šole Tunjice

Izvajalec je od križišča za Komendo do Podriužnične šole Tunjice končal s pripravo podlage za asfaltiranje, kar obsega zamenjavo ustroja ceste, obbetoniranje pokrovov jaškov na višino, LTŽ cestnih kap in podobno.

Hkrati se izvaja:

Konec tedna je izvajalec začel z asfaltiranjem tega odseka. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. Promet bo zaradi del moten. Dela potekajo pod popolno zaporo od 6. do 17. ure. Obvoz poteka preko Komende in Zadnjega vrha. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo in ne ovirate gradnje med delavnikom. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

2. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Dela v Stranjah so končana. Potekajo še manjši popravki in pospravljanje gradbišča.

3.  Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Po dolgih letih prizadevanj za pridobitev kohezijskih sredstev, je Občina Kamnik v mesecu avgustu, s strani Ministrstva za okolje in prostor pridobila Odločitev o podpori projektov izgradnje kanalizacijske in vodovodne infrastrukture.

Kljub temu, da nepovratnih sredstev dejansko še ni bilo pridobljenih, sta bili v lanskem letu podpisani kohezijski gradbeni pogodbi za izvedbo nadgradnje kanalizacije in vodovoda v občini Kamnik. V prvi fazi se je v lanskem letu začela izgradnja kanalizacije v Stranjah in Tunjicah ter nadgradnja vodovoda v Volčjem Potoku, ker pa se dela na teh območjih počasi zaključujejo, se bodo v letošnji jeseni dela pričela tudi na območju Tuhinjske doline (Sklop C). Začetek del načrtujemo za cerkvijo v Nevljah. Trasa gre nato po kolovozni poti ter bivši strugi Nevljice do Vrhpolj pri Kamniku. V teh dneh poteka priprava gradbišča, zakoličba ter ostala pripravljalna dela.

4. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Rekonstrukcija LC št. 160011 Podgorje-Kamnik, I. faza od krožišča Podgorje do uvoza za tehnične preglede

V četrtek, 17. septembra 2015, so se začela gradbena dela »Rekonstrukcija LC št. 160011 Podgorje-Kamnik, I. faza od krožišča Podgorje do uvoza za tehnične preglede«.

Izvajalec je v preteklih tednih opravil naslednja dela:

Za izvedbo levega hodnika za pešce, sta v petek, 2. oktobra 2015, družbi Telekom Slovenije in Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sistema Kamnik morali trajno prestaviti štiri droge.

Sanacija plazu Laze-Vrhač

Zaključena so gradbena dela pri sanaciji plazu pod občinsko cesto Laze-Vrhač. Dela so bila izvedena skladno s projektno-tehnično dokumentacijo.

V naslednjem tednu se bo ob vozišče namestila še varovalna ograja.

Sanacija plazu v Tunjicah pri cerkvi Svete Ane 

V Tunjicah pri cerkvi Svete Ane poteka sanacija plazu, ki zajema izgradnjo nosilne konstrukcije (zid), odvodnjavanje in ureditev plazovitega območja. Delo poteka po terminskem planu. Zaključek sanacije je predviden v tem mesecu.

V času del je vzpostavljena delna zapora lokalne ceste. Vse občanke in občane naprošamo, da upoštevajo prometno signalizacijo in se jim zahvaljujemo za razumevanje.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na podlagi javnega razpisa smo sofinancirali zunanjo ureditev športnega igrišča v Šmartnem v Tuhinju. Krajevna skupnost je kupila nove mreže za gole in koše, nameščena je nova lovilna mreža za golom pri vhodu, kupili so nov kosilnico za urejanje okolice igrišča in več manjšega materiala. Za urejanje igrišča in njene okolice v letošnjem letu smo Krajevni skupnosti Šmartno v Tuhinju zagotovili 1.500 evrov.

Predstavnica Oddelka za družbene dejavnosti se je v četrtek skupaj s podžupanom Igorjem Žavbijem udeležila sestanka na otroškem igrišču Motnik. Skupaj s predsednikom krajevne skupnosti, ravnateljico Osnovne šole Šmartno, vodjo podružnične šole v Motniku, v.d. ravnateljice Vrtca Antona Medveda Kamnik, vodjo vzdrževalnih del vrtca, v.d. direktorja Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik ter predstavnikom športnega društva je bil opravljen ogled igral ter dorečen natančen način sanacije igrišča, ki je v uporabi tako šole, vrtca, kot tudi krajanov. Prisotni so sprejeli smernice o načinu nadaljnjega upravljanja igrišča.

Opravljen je bil sestanek z ravnateljico Osnovne šole Šmartno Jožico Hribar, ki sta se udeležila tudi direktor občinske uprave mag. Ivan Kenda in podžupan Igor Žavbi. Prisotni so si ogledali nekatere prostore matične šole, ki bodo zaradi prostorske stiske po vsej verjetnosti terjali sprejem nekaterih ukrepov. Prav tako so se seznanili s težavami na podružnični šoli Tuhinj, h katerim bo potrebno pristopiti segmentno v prihodnjih letih.

Po uspešno opravljeni uvedbi v delo je družba Petrol d.d. pričela z deli v zvezi z energetsko sanacijo objektov z namenom pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije na nekaterih objektih. Na dvorišču Vrtca Antona Medveda Kamnik, enota Palček, je že vkopan plinohram, sledi vgraditev plinske omarice. Pri Osnovni šoli Stranje je bil izveden izkop za toplovodno povezavo, do torka bodo položene toplovodne cevi in zaščitna cev za komunikacijo, poteka pa tudi vgradnja kotlovske opreme. Pri podružničnih šolah Mekinje in Tunjice sta prav tako vkopana plinohrama, v tem tednu bosta vgrajeni še plinski omarici.

Na Oddelku pripravljamo projektno dokumentacijo za ureditev javne razsvetljave stadiona Prijateljstva v Mekinjah.

POŠ Tunjice

POŠ Mekinje

OŠ Stranje

Vrtec Palček

Oddelek za razvoj in investicije

Slovenski regionalno razvojni sklad je pred dnevi objavil Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom v letu 2015, ki si ga lahko ogledate tukaj.

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil podjetniškim projektom na območju Republike Slovenije. Razpis je namenjen spodbujanju podjetniških investicij, povezanih z vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti. Cilj razpisa je spodbujanje podjetniške aktivnosti, konkurenčnosti, tržne naravnanosti, tehnološkega razvoja podjetij ter skladnega regionalnega razvoja. Skupna višina razpisanih ugodnih posojil za projekte po javnem razpisu je 5.126.000 evrov. Vlagatelji projekta in upravičenci do posojil so lahko velika, srednje velika, mala in mikro podjetja, in sicer gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah, zadruge, registrirane po Zakonu o zadrugah. Rok prijave je 26. 11. 2015. Prepričani smo, da lahko omenjeni javni razpis pripomore k rojstvu ali rasti mnogih podjetniških projektov naših občank in občanov oziroma ponudi nujno potrebni zagon za mnoge inovativne poslovne ideje, ki zaradi pomanjkanja sredstev ostanejo neuresničene.

Občina Kamnik je objavila drugi del javnega razpisa za sofinanciranje prireditev in projektov v občini Kamnik za leto 2015. Za sofinanciranje raznovrstnih prireditev, povezanih z Občino Kamnik, je bilo za tekoče proračunsko leto načrtovanih 20.000 evrov, od tega je bilo spomladi razpisanih 13.000 evrov, tokrat pa preostalih 7.000 evrov.

V torek, 29. 9. 2015, je v Sejni dvorani Občine Kamnik potekal sestanek v zvezi z gradnjo širokopasovnega omrežja. Slovenija je namreč do leta 2020 dolžna doseči cilje Evropske unije pri razvoju informacijske družbe, med katerimi je tudi zgraditi širokopasovno omrežje, ki bo vsem prebivalcem omogočalo hitrosti vsaj 30 Mbps, vsaj polovici prebivalcev pa 100 Mbps. Za to, da bi Občina lahko koristila evropska sredstva za ta namen, se mora pred tem ustrezno pripraviti. Potrebno je izdelati dokumentacijo in se povezati z drugimi Občinami, ker bo tako veliko večja možnost za uspešno kandidiranje.

Trenutno so za sodelovanje v skupnem projektu in za oblikovanje konzorcija zainteresirane Občine Trbovlje, Zagorje, Hrastnik, Šmartno pri Litiji, Litija, Moravče in Kamnik, Občini Lukovica in Radeče pa o sodelovanju še razmišljata.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so bili s strani varnostnika trgovine Lidl obveščeni o prijetem storilcu tatvine. Na kraju ugotovljeno, da je občan v torbi mimo blagajne odnesel več prehrambenih izdelkov v skupni vrednosti 48,70 evrov. Varnostnik ga je zaustavil in izdelke prevzel. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino kolesa. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec med 13. in 13.30 na naslovu Kamnik, Šutna št. 73 izvršil tatvino kolesa znamke Nakamura, črno-oranžne barve. Materialna škoda znaša okoli 400 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so na Zikovi ulici obravnavali tatvino vozila. Policisti so na kraju ugotovili, da je neznani storilec preko noči iz parkirnega prostora odtujil VW Golf, serije V, sive barve. Nastala je materialna škoda okoli 7.500 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so na Šolski ulici 1 obravnavali prometno nesrečo. Ugotovljeno je bilo, da je voznik vozil vozilo iz smeri RC225 in na Šolski ulici zavijal levo na parkirišče športne hale. Pri tem je izsilil prednost voznici osebnega avtomobila, ki je pravilno pripeljala po Šolski ulici proti RC225 in trčil v njen prvi levi del vozila. Nihče od udeležencev ni bil poškodovan in ni iskal zdravniške pomoči, oba preizkušena z alkotestom, rezultat 0,00mg/l. Povzročitelju prometne nesreče je bil izdan plačilni nalog.

Policisti so obravnavali  goljufijo pri spravilu lesa. Ugotovljeno je bilo, da je oškodovanec za spravilo lesa v svojem gozdu s pogodbo najel podjetje. Oškodovanec je bil dogovorjen, da do plačila lesa pride v roku enega meseca, kar se pa do tega dne ni zgodilo. Nastala je materialna škoda znaša okoli 1.500 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali poškodovanje na Osnovni šoli Marije Vera. Na kraju je policist  ugotovil, da je neznani storilec preko noči s predmetom razbil steklo na telovadnici. Nastala je materialna škoda za okoli 350 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so na Kmetijskem sejmu v Komendi obravnavali tatvino denarnice. Oškodovanka se je zglasila v mobilni policijski pisarni na kmetijskem sejmu v Komendi in prijavila tatvino. Policist je v razgovoru ugotovil, da je neznani storilec med 16.30 in 17.30 odtujil žensko denarnico, v kateri je imela okoli 100 evrov in plačilno kartico. Nastala je materialna škoda za okoli 120 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so v industrijski coni na Perovem obravnavali prometno nesrečo I. kategorije. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je voznik Kia Sportage zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v parkiran Porsche. Povzročitelju  je bil na kraju izdan plačilni nalog.  


<< Nazaj | Novice