Mali grad

T e D n i (K) Občine

05.09.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

V mesecu avgustu se je pričela ureditev javne poti Vaseno - Sidol v dolžini 240 metrov. Ureditev ceste zajema izgradnjo meteorne kanalizacije, zamenjavo ustroja vozišča, izgradnjo drenaže in asfaltiranje vozišča. Vrednost investicije znaša 50.000 evrov. Predviden zaključek del je v drugi polovici septembra.

 

 Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V torek, 30. avgusta  je v Litiji potekala seja Razvojnega sveta LAS »Srce Slovenije«, na kateri je bil potrjen letni izvedbeni načrt projektov LAS »Srce Slovenije« za leto 2011. Na javni razpis za prijavo projektov za izvajanje »Razvojne strategije LAS Srce Slovenije« občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji, ki se je zaključil 15. junija 2011 je prispelo 21 vlog. Komisija je izbrala 8 projektov, ki bodo sofinancirani v skupni višini približno 253.000 evrov. Med izbranimi projekti sta tudi dva projekta občine Kamnik, trije projekti pa se bodo izvajali na celotnem območju vključenih občin LAS »Srce Slovenije«. Na seji je bil potrjen tudi poslovnik o delovanju razvojnega sveta LAS »Srce Slovenije« in ocenjevalne komisije.

V preteklem tednu je bilo vsem krajevnim skupnostim poslano navodilo za pripravo predloga rebalansa za leto 2011 ter proračuna občine Kamnik za leto 2012.

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu je strokovna služba pripravljala odločbe za znižano plačilo vrtca in odločbe za enkratno denarno pomoč za novorojence, urejale so se še zadnje podrobnosti prevozov za osnovnošolce za novo šolsko leto, pripravljale so se  pogodbe z zasebnimi vrtci za novo šolsko leto, priprava aneksov k pogodbam, ki presegajo vrednost 10.000 evrov (protikorupcijska klavzula), preverjali so se podatki o upravičenosti do mesečnih subvencij za otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje, intenzivno se je pripravljal proračun za celoten oddelek za prihodnje leto. 

V sredo, 31. avgusta je potekal sestanek na temo uskladitve urnikov najema in koriščenja prostih terminov v javnih športnih objektih. Na razpis je prispelo 56 vlog. Usklajevalni sestanek je potekal z ravnatelji oziroma predstavniki kamniških osnovnih šol. Na sestanku so se oblikovali dokončni urniki razdelitve terminov za športe objekte: športna dvorana OŠ Frana Albrehta, telovadnica OŠ Marije Vere, telovadnica OŠ Šmartno v Tuhinju, telovadnica OŠ Stranje, telovadnica na Kajuhovi poti (ZD) in telovadnica OŠ Toma Brejca. Prijavitelji bodo o dodelitvi terminov obveščeni s strani upravljalcev objektov, s katerimi bodo sklenjene tudi pogodbe.

Gradivo za občinski svet je bilo dokončno pripravljeno in usklajeno, občinski svet pa ga bo obravnaval konec meseca.


<< Nazaj | Novice