Mali grad

T e D n i (K) Občine

05.05.2014

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Vzdrževalna dela na ulici Josipa Ogrinca in Podlomu

Na področju rednega vzdrževanja občinskih cest je bila izvedena sanacija poškodovanega asfalta na ulici Josipa Ogrinca, ki je zaradi neustreznih posegov v preteklosti (plinifikacija) povzročal propadanje ceste ter težave pri odvodnjavanju meteorne vode. Na območju Podloma je bil saniran del ceste, ki je zaradi vzpona ter neustreznega odvodnjavanja meteorne vode povzročal neprevoznost te ceste, ter poledenelost državne ceste Stahovica-Črnivec, na katero se le-ta priključuje.

Postavitev varovalne ograje na zidu Kamniške Bistrice

Pri športni dvorani na Šolski ulici v Kamniku je bila nameščena varovalna ograja, ki ločuje parkirišče od reke Kamniške Bistrice. Varovalna ograja bo preprečevala dostop do zidu ob Kamniški Bistrici. V preteklosti je bila na tem mestu postavljena gradbiščna ograja, ki je bila večkrat prerezana ter s tem predstavljala nevarnost padca.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Na podlagi Zakona o javnih financah, Zakona o financiranju občin ter Pravilnika o postopkih zadolževanja občin je bilo na Ministrstvo za finance poslana zahteva za soglasje k začetku postopka zadolževanja za izvrševanje občinskega proračuna za tekoče proračunsko leto za investicije, predvidene v občinskem proračunu v višini 3.800.000 evrov. Na podlagi prejetega soglasja, se bo pripravila vsebina javnega zbiranja ponudb.

Oddelek za družbene dejavnosti

Občina Kamnik in Mladinski svet Kamnik za obdobje naslednjih štirih let pripravljata »Strategijo za mlade v občini Kamnik«. Čeprav dokument, zaradi širine ter nepredvidljivih okoliščin, ne vsebuje konkretnih, specifičnih načrtov, še vedno predstavlja pomemben dokument, ki podaja strateške usmeritve in smernice, ki so na eni strani v pomoč oblastnim organom pri svojem delovanju ter na drugi strani zakonodajnim, pri sprejemanju odločitev, ki zadevajo mlade. Prav tako pa nudi mladinskim strukturam oporo, na katerega se pri svojih zahtevah lahko sklicujejo. Ker želimo, da bi bil dokument čim bolj dodelan, smo organizirali posvetovalni forum, ki se bo odvijal v sredo, 7. maja 2014, ob 18. uri, v prostorih Kino kluba Doma kulture Kamnik, Fužine 10, Kamnik, kjer bodo svoje predloge ter kritike lahko podali tudi drugi člani civilne družbe. Vsak prispevek, predlog ali kritika nam bo pri oblikovanju končne oblike strategije v veliko pomoč, pa naj bo to konkretna zahteva ali širše opažanje. Zato si želimo, da se posvetovalnega foruma udeleži čim večje število društev, posameznikov in na ta način prispevate pri oblikovanju dokumenta, ki bo sprejemljiv za čim večje število vključenih ljudi.

Center za socialno delo Kamnik, ki ob finančni podpori Občine Kamnik (letos 55.000 evrov) strokovno vodi Dnevni center Štacjon, je uspešno kandidiral s tem projektom na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter pridobil slabih 13.500 evrov.

Dela na atletski stezi, na Stadionu prijateljstva v Mekinjah, potekajo skladno s terminskim planom. Trenutno se izvaja meteorna kanalizacija ter predinštalacije za vse predvidene priključke (razsvetljava, namakalni sistem…).  Z izvedbo meteorne kanalizacije bodo opravljena  tudi vsa pomanjkljiva dela, ki niso bila izvedena pri sanaciji atletske steze  v letu 2010.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega, smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje, ter lokacijskih informacij za gradnjo.

Na Oddelek se je obrnilo večje število občanov z vprašanjem, kdaj bo sprejet Občinski prostorski načrt (OPN). OPN je v zadnji postopkovni fazi pridobivanja končnih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora. Na podlagi sprejetih stališč do pripomb je bil oblikovan predlog OPN in dopolnjeno okoljsko poročilo. Oba dokumenta sta bila poslana pristojnim institucijam, ki morajo v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju k predlogu OPN izdati pozitivna mnenja iz svojih pristojnosti, o usklajenosti akta s predpisi, izhodišči in smernicami. Poleg tega je potrebno k predlogu OPN v skladu z Zakonom o varstvu okolja pridobiti tudi odločbo ministrstva, pristojnega za okolje o okoljski sprejemljivosti predloga OPN. Zakonski rok za pridobitev mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora je 30 dni, vendar mnoge državne institucije predpisanega roka ne spoštujejo. Poleg tega je tudi pričakovati, da zaradi povsem novega akta in številnih sprememb namenske rabe prostora, mnenja mnogih pristojnih nosilcev urejanja prostora v prvem poskusu ne bodo pozitivna. Posamezni nosilec urejanja prostora se mora s pozitivnim mnenjem opredeliti prav do vseh sprememb prostorskega akta, kar pa je pri tako obsežnem aktu in obsežnih spremembah težko pričakovati. Prav zaradi prej omenjenega, se bo treba za posamezne spremembe pogajati v več poskusih. Občina Kamnik bo vodila intenzivno komunikacijo z državnimi organi, s ciljem aktivnega usklajevanja prostorskega akta. Končni rok sprejema akta pa v veliki meri ni odvisen od aktivnosti Občine Kamnik, pač pa od vseh akterjev v postopku. Pričakujemo, da bomo v mesecu maju in juniju pridobili večino pozitivnih mnenj. Pričakovati pa je, da bo nekatera mnenja resorjev, ki so sicer slabo odzivni oziroma z mnenji zamujajo (npr. Ministrstvo za kmetijstvo, Agencija RS za okolje, ipd.), v tem času težko uskladiti. Občina lahko formalno sprejme OPN, ko ima pridobljena vsa pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora. Menimo, da bi ob ažurnih odgovorih državnih inštitucij oziroma spoštovanju zakonsko opredeljenih rokov s strani pristojnih nosilcev urejanja prostora, lahko sprejeli OPN še v tem mandatu.

Številni občani so se na Oddelek oglasili z vprašanjem, kako se bo letos obračunal davek za nadomestilo stavbnih zemljišč glede na dejstvo, da je Ustavno sodišče razveljavilo Zakon o davku na nepremičnine in presodilo, da je v neskladju z ustavo, kar postavlja občanom številna vprašanja, ki so povezana z njihovimi nepremičninami. Glede na prej omenjeno dejstvo ponovno obveščamo vse občane, ki so na podlagi 16. člena Odloka o nadomestilu opravičeni do oprostitve plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč vložijo vlogo.

16. člen Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik določa, da se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ne plačuje za:

Oprostitev plačila nadomestila za zazidano stavbno zemljišče velja za:

Zahtevek lahko vloži zavezanec, o oprostitvi pa odloča pristojni organ Občine Kamnik.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o vlomu v pomožni objekt v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec preko noči vlomil v pomožni objekt v Kamniku in iz notranjosti odtujil prekopalnik zemlje. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za okoli 400 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek s 58-letnim voznikom osebnega avtomobila. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 1.04 mg/l alkohola v izdihanem zraku. 58-letniku je bilo v skladu z določili Zakona o pravilih cestnega prometa odrejeno pridržanje do izstreznitve. Policisti bodo zoper omenjenega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so obravnavali tatvino artikla v eni izmed trgovin v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je 48-letnik v trgovini izvršil tatvino prehrambenih artiklov. Pri dejanju ga je videl uslužbenec, ki ga je na kraju zadržal do prihoda policistov. Policisti bodo zoper 48-letnika podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja prometne nesreče je bilo ugotovljeno, da je 27-letna voznica osebnega avtomobila vozila od Žal proti Kamniku, pri čemer je v bližini Poti na Poljane v ostrem desnem ovinku zapeljala na nasprotni prometni pas in tam trčila v 20-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je v tem trenutku pripeljal iz nasprotne strani. V prometni nesreči je 20-letni voznik utrpel telesne poškodbe in je naknadno sam iskal zdravniško pomoč. Kršiteljici je bil zaradi kršitve določil Zakona o pravilih cestnega prometa izdan plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o vlomu v stanovanjsko hišo v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec, v dopoldanskem času, vlomil v stanovanjsko hišo, od koder je odtujil več kosov predmetov iz rumene kovine. Z dejanjem je neznani storilec oškodovanca oškodoval za približno 3.000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z  21-letnikom iz okolice Kamnika. Pri postopku je bil zasežen manjši skupek neznane snovi zeleno-rjave barve za katerega se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo – rastlino. Zoper 21-letnika bo izdana Odločba v hitrem postopku.

Policisti so imeli v Kamniku, v večernem času, postopek s 27-letnim voznikom osebnega avtomobila. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.70 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Kršitelju je bila prepovedana nadaljnja vožnja in mu bo zoper navedenega zaradi kršitev Zakona o pravilih cestnega prometa podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

 


<< Nazaj | Novice