Mali grad

T e D n i (K) Občine

05.03.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

Sanacija ceste Na Gmajni

V zvezi s sanacijo ceste Na Gmajni so bile izvedene neodvisne meritve nosilnosti ceste, z namenom ugotoviti dejansko stanje. Na skupnem sestanku in terenskem ogledu z občani in Občino Kamnik je bilo dogovorjeno, da se nastale poškodbe pri gradnji ceste in kanalizacije odpravijo v najkrajšem možnem času.

Sporazum med občinama Kamnik in Komenda

V zvezi z začasnim operativnim izvajanjem oskrbe s pitno vodo sta župana občine Kamnik in Komenda podpisala sporazum med občinama iz vodovodnega sistema Kamnik.

Čistilna akcija 2012

V prostorih Občine Kamnik je potekal sestanek med predstavniki Občine Kamnik in ekološkim društvom EkO KaM glede sodelovanja pri izvedbi letošnje čistilne akcije »Očistimo Svet 2012«, ki jo na nacionalnem nivoju organizira društvo Ekologi brez meja. Na sestanku so bile dogovorjene aktivnosti, ki bodo sledile za uspešno izvedbo te akcije.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklem tednu je Oddelek za premoženjsko – pravne in splošne zadeve predlagal Občinskemu svetu Občine Kamnik tri sklepe oziroma zadeve v sprejem.

V zvezi z denacionalizacijo zemljišča 825/3 k.o. Volčji Potok je Občinski svet Občine Kamnik sprejel sklep, da soglaša s sklenitvijo poravnave med Občino Kamnik in Zadružno zvezo Slovenije, in sicer v postopku denacionalizacije, ki ga vodi Upravna enota Kamnik pod št. 321-155/93 na zahtevo Zadružne zveze Slovenije. Pravice in obveznosti, ki bodo dogovorjene s poravnavo, so sledeče:

Občina Kamnik bo:

  • parc. št. 878, gozd v izmeri 11.668 m2
  • parc. št. 879, gozd v izmeri 4.870 m2
  • parc. št. 881, gozd v izmeri 4.870 m2
  • parc. št. 583/2, njiva v izmeri 3.919 m2
  • parc. št. 679/2, njiva v izmeri 2.094 m2,
  • vse k.o. Podgorje;
  Zadružna zveza Slovenije bo:

  S sklenitvijo poravnave stranki druga do druge glede nepremičnin, ki so predmet te poravnave, nimata nobenih zahtevkov več.

   Prav tako je Občinski svet Občine Kamnik podal soglasje k razdelitvi nepremičnine parc. št. 58 k.o. Kamnik v etažno lastnino. Gre za objekt na Japljevi 2 v Kamniku, v katerem se nahajata tudi Galerija in Kavarna Veronika. Glede na dejstvo, da je DKD Solidarnost 1/3 lastnik nepremičnine (2/3 nepremičnine je v lasti Občine Kamnik), sta obe stranki dosegli sporazum, na osnovi katerega se bo objekt med njiju razdelil tudi v naravi.

   OPPSZ je pripravil tudi osnutek Pogodbe o priznanju solastniškega deleža med Občino Kamnik in Župnijo Kamnik, s katero Župnija Občini priznava solastniški delež na Maistrovi hiši v Kamniku. Občinski svet je tudi v tej zadevi podal soglasje, da Občina sklene zgoraj omenjeno pogodbo z Župnijo, in sicer bo Občina Kamnik tako postala 21,4 odstotna solastnica nepremičnine parc. št. 280 k.o. Kamnik.

   Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

   V preteklem tednu so bila na AJPES oddana letna poročila in računovodski izkazi proračuna Občine Kamnik za leto 2011 ter vseh 22 krajevnih skupnosti (skupaj 138 računovodskih izkazov).

   Občinski svet Občine Kamnik je na januarski seji sprejel nov Odlok o turistični taksi v občini Kamnik, ki prinaša tudi vsebinsko spremembo, in sicer: višina turistične takse se povečuje iz 10 (0,92 €) na 11 točk (1,00 €). Odlok se uporablja od 1. 3. 2012 dalje, tako da so zavezanci dolžni zaračunavati veljavno višino turistične takse. Turistična taksa se odvaja na račun št.: 01243-4433206239, sklic na št.: model 19 – DŠ zavezanca – 07129. Občinska uprava je že v februarju s spremembami seznanila vse zavezance za plačilo turistične takse.

   Občina Kamnik bo skupaj z lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije v marcu za zainteresirana društva, podjetja in posameznike, ki jih zanima prijava na poziv LAS Srce Slovenije, v Litiji, Kamniku in Lukovici organizirala delavnice, na katerih bodo udeleženci pridobili vse informacije v zvezi s pripravo vlog. Predstavitev javnega poziva bo potekala v Kamniku v sredo, 14. marca 2012, ob 17. uri v sejni sobi Občine Kamnik (Glavni trg 24, 1241 Kamnik).

   Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Sektor za upravljanje čezmejnih programov, je objavila 3. javni razpis v okviru Operativnega programa IPA SlovenijaHrvaška 20072013, katerega rok oddaje je 16. 4. 2012. Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju programa: Ustvariti dinamično čezmejno območje z intenzivnimi interakcijami razvojnih akterjev in njihovih deležnikov na obeh straneh meje za doseganje skupaj opredeljenih ciljev. PE MPI v Kamniku bo organizirala brezplačno informativno delavnico – predstavitev razpisa v sredo, 7. 3. 2012, ob 15. uri, v sejni sobi PE MPI v Kamniku, Maistrova ulica 18, Kamnik.

   Poleg rednih delovnih obveznosti (opravljanje finančno računovodskih opravil, odločanje o obratovalnih časih gostinskih lokalov), sta bila opravljena tudi dva terenska ogleda za posege na kmetijska zemljišča.

   Oddelek za družbene dejavnosti

   V ponedeljek, 27. februarja, je v Domu kulture potekala prireditev, na kateri so bila podeljena priznanja za športne dosežke v preteklem letu.

   V četrtek, 1. marca, je na občini potekal sestanek glede možnosti izgradnje oziroma posodobitve bazenskega kompleksa v Kamniku, ki so se ga udeležili predstavniki klubov, ki bazen uporabljajo sedaj (Plavalni klub, Vaterpolsko društvo, Triatlonsko društvo Trisport, Potapljaški klub) ter  predstavniki Občine (župan, direktor), direktorica Zavoda za turizem in šport in predstavniki Športne zveze Kamnik. Vsi prisotni so se strinjali, da Kamnik potrebuje bazenski kompleks, in sicer tako poletni kot tudi zimski (pokriti). Dogovorjeno je bilo, da se oblikuje strateška skupina vseh uporabnikov bazena, ki se bo v prvi vrsti dogovorila oziroma poenotila o dimenzijah ter izgledu objekta. Strateška skupina bo skupaj s predstavniki občinske uprave ter projektanti proučila možnost morebitne sanacije že obstoječega bazena Pod skalco oziroma poiskala primernejše lokacije za izgradnjo novega bazena. Pri tem bodo različne variante tudi finančno ovrednotene.

    

   Na spletni strani Občine Kamnik je bil v četrtek, 23. 2. 2012, objavljen javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Kamnik za leto 2012. Razpis je objavljen tudi na spletni strani Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik ter 29. 2. 2012 v Kamniškem občanu. Rok za prijavo je do vključno 15. 3. 2012.

   Po sprejetju Predloga sklepa o soglasju k sklenitvi pogodbe o priznanju solastniškega deleža med Občino Kamnik in  Župnijo Kamnik s strani Občinskega sveta, nadaljujemo postopke za ureditev spominske sobe generala Rudolfa Maistra.

   Že pred časom smo s strokovnimi službami ZVKD OE Kranj opravili ogled objekta gradu Zaprice (Medobčinski muzej Kamnik) predvsem zaradi problematike na področju statike oziroma temeljenja celotnega objekta. Prejeli smo poročilo o gradbenem stanju objekta in na podlagi le tega nadaljujemo postopke. Poročilo in navodilo govori o potrebnih ojačitvah temeljnih tal in temeljev, ki ga mora podati geomehanik. Za pomoč in sodelovanje smo se obrnili na prof. Tomaževiča; profesorja za potresno inženirstvo in zidane konstrukcije, ki bo zadevo preučil in podal mnenje.

   Prav tako je v pripravi novi Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinski muzej Kamnik. Razlog temu je na novo upravljanje pritličnih prostorov Maistrove hiše, kjer se bo uredila Maistrova soba ter Maleševa galerija, ki jo bo v dogovorjenem delu prostorov uporabljal Zavod za šport in turizem Občine Kamnik. Glede na to, da je Medobčinski muzej, bo potrebno pridobiti tudi soglasje k novemu odloku s strani Občine Trzin in Komenda.

   Intenzivno potekajo vsi potrebni postopki za izdajo Kamniškega zbornika, katerega uradna predstavitev bo 13. 4. 2012 na gradu Zaprice.

   V pripravi je razpisna dokumentacija za nakup »bibliobusa«; s strani Ministrstva za kulturo smo pridobili nepovratna sredstva za sofinanciranje in v proračunu za leto 2012 prav tako zagotovili sredstva za nakup le tega. Nakup je potrebni realizirati v letu 2012 in urediti medsebojne odnose z vpletenimi: Matična knjižnica Kamnik kot nosilka projekta, Knjižnica Domžale, Občina Kamnik ter Občina Lukovica.

   V proračunskem letu 2012 pričenjamo s postopki postavitve nabožnega znamenja (sv. Barbara) pri krožišču Domu kulture oziroma KiK-a.

   Na področju sanacije spomenikov si bomo v prihodnjih dneh s strokovnimi službami ZVKD OE Kranj pred pričetkom izvedbe sanacije ogledali »grobišče talcev«, Črna pri Kamniku.

   Oddelek za urejanje prostora

   V torek, 28. februarja, je župan Marjan Šarec sprejel stališča do pripomb in predlogov javnosti iz javne razgrnitve in javne obravnave k dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K-9 Šole. V sredo, 29. februarja, pa smo predlog sprememb in dopolnitev UN K9 Šole, dopolnjen na podlagi pripomb in predlogov, posredovali v mnenja pristojnim nosilcem urejanja prostora. Rok za izdajo mnenj je 30 dni, v nasprotnem primeru Občina nadaljuje s postopkom sprejemanja prostorskega akta.

    

    


   << Nazaj | Novice