Mali grad

T e D n i (K) Občine

05.01.2015

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V okviru Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance so bile v preteklem tednu vse aktivnosti usmerjene v zaključevanje in realizacijo proračuna Občine Kamnik za leto 2014. Pripravljenih je bilo nekaj odredb za predčasna plačila, izvedena so bila vsa tekoča izplačila. V skladu z načrtom se je izvajala letna inventura popisa osnovnih sredstev.

Na podlagi Pravilnika o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Kamnik, imajo gostinski obrati, ki obratujejo v podaljšanem obratovalnem času, načeloma veljavne odločbe do konca koledarskega leta. Zaradi navedenega  in bližajočih se praznikov je bilo v preteklem tednu izdanih večje število vlog za obratovanje gostinskih lokalov v podaljšanem obratovalnem času.

Skladno s kreditno pogodbo je bil črpan kredit v višini 3.800.000 evrov, ki je namenjen za sofinanciranje kohezijskih projektov.

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o uskladitvi vrednosti točke turistične takse (Ur. l. RS 25/14). Vrednost točke turistične takse se je uskladila z gibanjem cen življenjskih potrebščin tako, da od 1. januarja 2015 znaša 0,115 evra. Odlok o turistični taksi v Občini Kamnik (Ur. l. RS, št. 8/12) določa, da znaša višina turistične takse 11 točk. Znesek turistične takse se izračuna tako, da se število točk pomnoži z vrednostjo točke. Vsi zavezanci za plačilo turistične takse v občini Kamnik, bodo morali od  1. januarja  2015 dalje obračunati turistično takso v višini 1,265 evrov.

Poleg rednih delovnih obveznosti (opravljanje finančno računovodskih opravil, odločanje o obratovalnih časih gostinskih lokalov) so bile aktivnosti usmerjene v pripravo predloga proračuna Občine Kamnik za leto 2015 in 2016 za drugo obravnavo, ki ga bo Občinski svet obravnaval predvidoma na naslednji seji.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občina Kamnik je v zadnjih decembrskih dneh leta 2014, na podlagi že večkrat ponovljenega javnega razpisa za prodajo nepremičnin, prodala dve zazidljivi parceli v naselju Oševek. Parceli ležita v območju, ki je po prostorskih aktih Občine Kamnik namenjeno za stanovanjske in spremljajoče dejavnosti.

Na istem območju ima Občina Kamnik v lasti še dve zazidljivi parceli, namenjeni za stanovanjsko gradnjo. Za prodajo le-teh bo Občina objavila ponovni javni razpis takoj po sprejemu proračuna za leto 2015.

Oddelek za družbene dejavnosti

Glasbena šola Kamnik je Občini, kot soustanoviteljici, posredovala vlogo za izdajo soglasja k objavi prostega delovnega mesta učitelja trobente, in sicer z obrazložitvijo, da bo profesorica Neža Gruden, ki je zasedala to delovno mesto, s 1. 1. 2015 nastopila kot novoimenovana ravnateljica Glasbene šole Kamnik. Dosedanji ravnateljici Darki Skalar se je iztekel dolgoletni mandat ravnateljevanja konec leta 2014. Po pridobitvi soglasja za omenjeno delovno mesto s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, smo podali soglasje k objavi delovnega mesta učitelja trobente tudi soustanoviteljici, to sta Občina Kamnik in Občina Komenda.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora pričeli s postopki za pripravo podatkov za odmero Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Pri pregledu podatkov smo ugotovili, da številni poslovni subjekti, ki so v letu 2014 prenehali delovati, niso javili spremembe poslovnih prostorov na Geodetsko upravo in na Občino Kamnik. Glede na veljavno zakonodajo morajo lastniki  javiti vse spremembe na nepremičninah, saj Občina podatke za odmero Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč prevzema iz uradnih evidenc, kot je določeno z Odlokom o Nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (Ur. l. RS, št. 100/11, 99/12). To so podatki Geodetske uprave RS (Register nepremičnin, Kataster stavb in Zemljiški kataster), podatki Zemljiške knjige, podatki Centralnega registra prebivalcev (podatek o stalnem ali začasnem prebivališču) in Poslovni register (podatki o poslovnih subjektih).

V preteklem tednu smo se na Oddelku intenzivno ukvarjali s postopkom priprave in sprejema Občinskega prostorskega načrta. Na temo usklajevanja mnenj in pripravo gradiv za usklajevanje Občinskega prostorskega načrta smo imeli sestanek z izdelovalcem Občinskega prostorskega načrta, družbo LOCUS d.o.o. iz Domžal. V preteklem tednu smo s strani Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana prejeli izpolnjene Obrazce za obrazložitev utemeljenosti posega na najboljše kmetijsko zemljišče v korist kmetije za 13 kmetij. Prej omenjene obrazce mora Občina predložiti Ministrstvu za kmetijstvo in okolje zaradi negativnega mnenja, ki smo ga prejeli po več kot šestih mesecih (zakonsko določen rok je 30 dni). Oddelek za urejanje prostora je v preteklem tednu pripravljal gradivo, ki ga bo v naslednjem tednu poslan pristojnim nosilcem urejanja prostora za izdajo drugega mnenja k dopolnjenemu predlogu OPN.

V preteklem tednu smo pripravljali gradivo za javno razgrnitev občinskega OPPN B 24 Spodnji Stol, B26 Polje. Na območju enote urejanja prostora z oznako B26 POLJE - del in B24 SP. STOL - del je po veljavnih prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Kamnik obravnavano območje namenjeno za proizvodnjo in skladišča. V večjem delu območja obdelave gre za nepozidano zemljišče, le na severovzhodni strani je del območja pozidan. Pretežno je predvidena pozidava objektov za proizvodnjo in skladišča ter poslovnih prostorov in izgradnja potrebne infrastrukture. Prostorski akt bo omogočal gradnjo objektov v okviru prostorskih enot. Določile se bodo tudi osnovne prometne povezave po obravnavanem območju in s tem dostopnost za vse lastnike parcel ter določila se bo tudi komunalna opremljenost posameznih enot urejanja. Javna razgrnitev bo trajala od 6. 1. 2015 do 6. 2. 2015.

Tudi v preteklem tednu smo na Oddelku izdali več potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega, smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo. Udeležili smo se več terenskih meritev za odmere ceste in hodnikov za pešce.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali tatvino koles z osebnega vozila v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec pristopil do vozila ter z njega odtujil vsa štiri kolesa s pnevmatikami. Neznani storilec je povzročil za približno 400 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek s 34-letnim voznikom osebnega avtomobila. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, mu je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti, ki pa ga je odklonil. Kršitelju je bila izrečena prepoved vožnje vozila in bo zoper njega podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Policisti so na kraju ugotovili, da je 50-letni voznik osebnega vozila zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo z vozilom trčil v zapornice ob prehodu čez železniško progo, po trčenju pa s kraja odpeljal. V prometni nesreči je nastalo za približno 1.000 evrov materialne škode. V prometni nesreči ni bil nihče telesno poškodovan. Policisti so povzročitelja izsledili in mu izdali plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Policisti so na kraju ugotovili, da je 69-letni voznik osebnega vozila zaradi izsiljevanja prednosti v križišču povzročil prometno nesrečo. V nesreči je nastalo za približno 2.000 evrov materialne škode, nihče ni bil telesno poškodovan. Prav tako je bil zaradi suma, da je voznik vozil pod vplivom alkohola, odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.34 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so povzročitelju izdali plačilni nalog.

Policisti so bili obveščeni o kršitvi javnega reda in miru na Glavnem trgu v Kamniku, kjer naj bi pijani moški razgrajal. Na kraju so policisti ugotovili, da je 28-letni moški vpil, razgrajal in grozil, ob njihovem prihodu pa s kršitvijo, kljub opozorilu in ukazu, ni prenehal, zato so mu policisti odredili pridržanje. Zaradi kršitve mu je bil izdan plačilni nalog.

Policisti so obravnavali poškodovanje izložbenega stekla na Šutni. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v nočnem času razbil izložbeno steklo. Z dejanjem je povzročil za približno 400 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z 31-letnikom iz Kamnika. Pri postopku je bil zasežen manjši skupek neznane snovi zeleno-rjave barve, za katerega se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo – rastlino. Zoper 31-letnika bodo policisti napisali odločbo o prekršku.


<< Nazaj | Novice