Mali grad

T e D n i (K) Občine

04.10.2021

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Pričetek del v Volčjem Potoku

V ponedeljek, 27. septembra 2021, so se pričela gradbena dela »Izgradnja hodnika za pešce od prodajnega centra Arboretum Volčji Potok do para avtobusnih postajališč v dolžini 495 metrov«.

Poleg izgradnje hodnika za pešce, se bodo opravila še naslednja dela, in sicer: izvedba gradbenih del javne razsvetljave (brez drogov in svetilk), ureditev odvodnjavanja, obnova avtobusnih postajališč ter zaris dveh novih prehodov za pešce.

Izbrani izvajalec del bo dela zaključil oziroma dokončal najpozneje v 60. zaporednih koledarskih dneh od podpisa pogodbe in uvedbe v delo z dne 24. 9. 2021.

V času del bo veljala delna zapora lokalne ceste Vir - Radomlje - Volčji Potok - Kamnik.

Zaključek del Podgorje (Zbirna cesta) 

V petek, 1. oktobra 2021, so se zaključila gradbena dela »Ureditev LK št. 160511 Podgorje-Zbirna cesta II. faza« v dolžini 170 metrov«.

Izbrani izvajalec del je opravil naslednja dela, in sicer: izkop slabo nosilnega materiala, vgradnja novega tamponskega materiala, izdelava cevne kanalizacije v dolžini 180 metrov ter navezava na ponikovalnici, izdelava vzdolžne in prečne drenažne kanalizacije, vgradnja nosilne asfaltne plasti v debelini 6 centimetrov, obnova vodovoda, vgradnja obrabne in zaporne asfaltne plasti v debelini 3 centimetrov, izdelava debeloslojne označbe na vozišču, humiziranje brežin, itd. 

Vrednost investicijskih del je znašala 117.229 evrov. V času del je veljala popolna zapora lokalne ceste.

Asfaltiranje 13 makadamskih odsekov

Na Primoževi ulici nadaljujemo z gradnjo vodovoda. Na Gozdu pri hišni številki 38 se je uredilo odvodnjavanje cestišča ter ga utrdilo. V prihodnjem tednu pa se bo na tem odseku položil asfalt.

Dela so se začela tudi na javni poti Kališe – Zavrh pri Črnivcu. Na še neasfaltiranem delu omenjene javne poti se bo uredilo odvodnjavanje ter asfaltiranje.

Oddelek za družbene dejavnosti

Strategija za mlade v Občini Kamnik

Leta 2014 je bila pripravljena prva Strategija razvoja na področju mladih v Občini Kamnik za obdobje 2014 2018. Izvajala se ja na različnih za mlade pomembnih področjih. V vmesnem obdobju (2018 2021) Občina ni imela strategije na področju mladih, zato jo ponovno pišemo.

Občina Kamnik je z Mladinskim svetom Kamnik, Mladinskim centrom Kotlovnico, Centrom za socialno delo Kamnik in ostalimi deležniki, ki delujejo na področju mladih dogovorila o skupni pripravi lokalne strategije za mlade, ki bo za čas naslednjih štirih let (2022 2026) strukturirano vsebinsko začrtala delovanje Občine na področju mladine. Namen strategije je vzpostaviti dolgoročno sistemsko podporno okolje za razvoj mladinske politike in mladinske dejavnosti v Občini Kamnik ter s tem zagotoviti pogoje za uspešno integracijo mladih in njihovo aktivno družbeno participacijo v lokalnem okolju. V tem okviru so temeljni cilji strategije:

Prioritetna področja, ki jih v strateškem dokumentu opredeljujemo:

Omenjeni dokument želimo v prvi obravnavi predstaviti tudi na naslednji seji občinskega sveta.  

Sanacija zidov obrambnega hodnika med 1 in 3 vhodom – Stari grad – spomenik lokalnega pomena, št. EŠD 9866

V ponedeljek, 4. oktobra 2021, se pričnejo predvideni posegi na omenjenem kompleksu, v prvi vrsti košnja in čiščenje razraščene vegetacije, v sredini tedna pa bodo postavljeni tudi gradbeni odri. Predvideni posegi bodo potekali predvidoma 2 meseca.

Pod vrhom grajskega kompleksa na razpotju, bo dostop po levem delu poti do vrha popolnoma zaprt. Na kamniški grajski biser bo možno dostopati po desni nemarkirani poti v smeri Špice do asfaltne ceste in po cesti do grajske terase. Vse obiskovalce naprošamo, da z razumevanjem upoštevajo omenjeno zaporo. 

Predavanje na temo duševnega zdravja

Občina Kamnik skupaj z Zavodom Oreli in Centrom za socialno delo Osrednja Slovenija-Vzhod ob mednarodnem dnevu starejših in svetovnem dnevu duševnega zdravja vabi v sredo, 6. oktobra 2021, ob 16. uri v prostore Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik, kjer bo potekalo predavanje ter delavnica na temo »Ohranimo duševno zdravje«.

Projekt je v okviru programa MIRA podprt tudi s strani NIJZ ter Ministrstva za zdravje RS. Vstop je prost.

Obnova balkona na Gradu Zaprice

V mesecu marcu se je zradi pojava lesne gobe na lesenih delih balkona na gradu Zaprice urgentno  odstranilo razpadajoče dele, t. j. lesene in kovinske dele. Kovinska ograja je bila odpeljana na restavriranje, izdelali so se tudi manjkajoči elementi ograje, ki je bila v zelo slabem stanju.

V tem tednu se je začelo z obnovo in popravilom kamnitih konzol, ki nosijo balkon, položene bodo lesene – macesnove deske. V naslednjem tednu se bo dostavila in montirala tudi obnovljena kovinska ograja. Vsa dela potekajo s sodelovanjem pristojne konservatorke, ki je izdala tudi kulturnovarstvene pogoje.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za zmanjšan odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, potrdil o namenski rabi prostora in lokacijskih informacij za gradnjo. Prav tako smo izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti in več cestnih mnenj in soglasij.

Na podlagi veljavne zakonodaje, 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino ter pooblastilo, če niste lastnik. Obrazec je dostopen na https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora prejeli več vlog za potrditev parcelacij gradbenih parcel. Velikost in obliko objekta določa 144. člen Občinskega prostorskega načrta (Ur. l. RS, št. 86/15 in 70/17), ki določa:

1) Pri določitvi parcel objektov je treba upoštevati:

(2) Parcela objekta mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč. V primeru, ko parcela objekta leži v dveh enotah urejanja prostora in obe dopuščata gradnjo istovrstnega objekta, potem veljajo za gradnjo objekta na takšni parceli določila za tisto enoto urejanja, v kateri leži večji del parcele objekta.

(3) Pri določanju velikosti parcele obstoječih objektov na območju sanacije razpršene gradnje (Ap), kadar parcela objekta še ni določena, velja, da največja velikost parcele obstoječih objektov znaša 600 m2 ali površina zemljišč pod stavbo vseh legalno zgrajenih manj zahtevnih in nezahtevnih stavb pred sprejemom tega odloka, pomnoženo s faktorjem 4 (velja večja določena vrednost).

(4) Delitev zemljiških parcel, ki predstavljajo parcele obstoječih objektov je dovoljena le v primeru, če nova zemljiška parcela, na kateri stoji obstoječi objekt, ustreza pogojem za velikost in oblikovanje parcele objekta v skladu z določili tega odloka.

(5) Delitev zemljiških parcel stavbnih zemljišč je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedenem postopku evidentiranja parcelacije ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje novih parcel objektov v skladu z določili tega odloka. Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih tega odloka ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta.

(6) Parcelo objekta je treba pred izdajo gradbenega dovoljenja vzpostaviti kot praviloma eno oziroma v izjemnih primerih več celih zemljiških parcel.

(7) Zemljiško parcelo, ki je delno stavbna in delno kmetijska je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja odmeriti oziroma razdeliti na stavbni del in na kmetijski del.

(8) Parcela objekta se določa samo na stavbnih zemljiščih ter za objekte razpršene gradnje. Objektom, katerih gradnja je dopustna izven stavbnih zemljišč, parcele objekta izven stavbnih zemljišč ni treba določati.

(9) Nezahtevnim in enostavnim kmetijskim objektom, ki se gradijo na stavbnih zemljiščih izven grajenega območja kmetije in se z grajenim območjem kmetije ne stikajo, je treba določiti parcelo objekta.

(10) Zgoraj navedena določila za delitev parcele ne veljajo za delitev parcel za potrebe gradnje javne infrastrukture ali dostopov do zemljišč.

Oddelek za razvoj in investicije

Strokovni obisk partnerskega mesta Vittorio Veneto

Predstavnica Občine Kamnik, predstavnik Zavoda za turizem in šport Kamnik ter zunanji strokovni sodelavec pri projektu StimulArt, so se v sredo, 29. septembra 2021, in četrtek, 30. septembra 2021, udeležili strokovnega obiska italijanske občine Vittorio Veneto, s predstavniki katere sodelujejo pri projektu StimulArt. Obisk je bil namenjen krepitvi partnerskih odnosov ter deljenju izkušenj, pridobljenih tekom izvajanja projekta (izkušnje glede priprave strategije, izvajanja pilotnih aktivnosti…).

Tekom obiska so se partnerjem predstavili nekateri lokalni podjetniki, ki predstavljajo primere dobrih praks, ter jim predstavili svoje delo, izkušnje in ovire, ki so jih morali prebroditi, da so prišli do točke, kjer so sedaj. Obisk je bil predvsem fokusiran na področje oblikovanja in umetnosti (oblikovanje pohištva, industrijsko oblikovanje…).

Spletna razstava natečaja Časovna kapsula – sporočilo za 21. stoletje v okviru projekta StimulArtGostitelji so obiskovalcem predstavili tudi mestno jedro in jih popeljali po okolici, kjer se razprostirajo vinogradi, na katerih pridelujejo »Prosecco« (penino) in so pod okriljem Unescove kulturne dediščine. Drugi dan obiska so se gostom iz Kamnika pridružili tudi gostje iz partnerskega mesta Jaszbereny (Madžarska), nagovoril pa jih je župan gostiteljske občine. Popoldne je bilo namenjeno predvsem predstavitvi pilotnih aktivnosti ter izmenjavi mnenj in izkušenj med projektnimi partnerji.

Projekt StimulArt se izvaja v sklopu programa Interreg Srednja Evropa in je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Brati gore 2021: Proslavimo povezovalno vlogo alpske literature

Stalni sekretariat Alpske konvencije bo letos izvedel sedmo izvedbo Festivala Brati gore, ki bo potekal v tednu mednarodnega dne gora, in sicer 11. decembra 2021.

Festival je bil prvič organiziran na pobudo nemškega predsedstva Alpske konvencije leta 2015. Njegov namen je predstaviti gorsko literaturo in proslaviti njen prispevek k edinstvenosti alpske regije. Pretekle izvedbe festivala so sestavile mozaik dogodkov, organiziranih širom celotne alpske regije in izven nje. Lanska izvedba festivala je potekala v oteženih okoliščinah, vendar se je kljub temu pod okriljem Alpske konvencije odvilo več kot 66 dogodkov.

Če želite organizirati svoj dogodek, vas prosimo, da ga do 30. novembra 2021 registrirate preko obrazca. Pustite domišljiji prosto pot: organizirajte interaktivno branje, literarni sprehod, predstavitev knjige v živo s prenosom na spletu ali spletni dogodek slam poezije. V Stalnem sekretariatu Alpske konvencije bomo pomagali s promocijskim materialom ter promocijo vašega dogodka.

Več informacij o Festivalu Brati gore pa lahko najdete tukaj.

Javna naročila

V petek, 1. oktobra 2021, je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo male vrednosti »Izgradnja kanalizacije in vodovoda v naselju Vrhpolje pri Kamniku«. Razpisna dokumentacija predmetnega javnega naročila je objavljena na spletni strani pod rubriko Razpisi. Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do petka, 15. 10. 2021, do 9. ure.

Policijska postaja Kamnik

ZMERJAL SVOJO TETO

Policisti so v okolici Kamnika obravnavali kršitev javnega reda in miru, ki jo je zagrešil nečak, ki je verbalno napadel svojo teto. Policisti smo mu izdali plačilni nalog.

PROMETNA NESREČA S POBEGOM

Neznani voznik je na parkirnem prostoru v Stranjah trčil v parkirano vozilo, ga poškodoval ter s kraja odpeljal, ne da bi oškodovanki nudil svoje podatke. Če bodo policisti izsledili voznika, sledi plačilni nalog.

PREHITRI KOLESAR V KOMENDI     

V Komendi je prišlo do prometne nesreče oziroma padca kolesarja, ki je zaradi vožnje pod vplivom alkohola izgubil oblast nad kolesom in padel po vozišču ter se pri telesno poškodoval. Kolesarju je bil izdan plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.

PROMETNA NESREČA NA PARKIRIŠČU ZD KAMNIK

Na parkirišču Zdravstvenega doma Kamnik je prišlo do prometne nesreče z manjšo materialno škodo, v kateri sta udeleženca izpolnjevala vse pogoje za vožnjo v cestnem prometu. Na kraju je bilo izdano zgolj obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče.

POSODIL DENAR

Policisti obravnavajo kaznivo dejanje goljufije. Prijavitelj je nekdanji prijateljici posodil denar, ki pa ga kljub ustnemu dogovoru do dogovorjenega dne ni vrnila. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.  

TATVINA OPOZORILNE TABLE  

Neznani storilec je v Kamniški Bistrici iz drevesa odtujil opozorilno tablo, ki opozarja občane, naj se ne kopajo v jezeru, saj to vodo potem tudi pijejo. Policisti bodo poskušali najti kršitelja in mu napisali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

TATVINA GORIVA IZ DELOVNEGA STROJA

Neznani storilec je v Volčjem Potoku iz parkiranega stroja iz rezervoarja odtujil okoli 40 litrov goriva in se odpeljal neznano kam. Po vseh zbranih obvestilih bodo policisti obvestili pristojno državno tožilstvo. 

MIRKO NA CESTI

Policisti so imeli na območju Volčjega Potoka v postopku voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Ker je imela voznikova sapa preveč oktanov, mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje, voznik pa se bo v kratkem srečal tudi s sodnikom.

INTERVENCIJA

Policisti so v Šmarci obravnavali kršitev javnega reda in miru. Kršitelju, ki se je nedostojno vedel do svoje partnerice, je bil izdan plačilni nalog po Zakonu o varstvu javnega reda in miru.

POŠKODOVANJE RAZGLEDNE PLOŠČADI

Neznani storilec je na Starem Gradu poškodoval zaščitno mrežo, ki vodi na razgledno ploščad na Mali Špici, prav tako pa je na ploščadi poškodoval kovinska vrata in del mrežne ograje ter pri tem dejanju povzročil materialno škodo. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

INTERVENCIJA

Policisti so v Kamniku obravnavali kršitev javnega reda in miru. Kršitelju, ki nasprotuje partnerski zvezi svoje hčere, je bil izdan plačilni nalog po Zakonu o varstvu javnega reda in miru.

POVOŽENJE DIVJADI 

V Nožicah je voznica osebnega vozila povozila divjad in poškodovala vozilo. Ker gre za prometno nesrečo z manjšo materialno škodo, v kateri je udeleženka izpolnjevala vse pogoje za vožnjo v cestnem prometu, ji je bilo izdano obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče.

PROMETNA NESREČA S POBEGOM

V Nasovčah je neznani voznik zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v obcestno vrtno ograjo, jo poškodoval in s kraja odpeljal ne da bi oškodovanki nudil podatke. V kolikor bodo policisti z zbiranjem obvestil izsledili povzročitelja le-te, sledi plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.  

INTERVENCIJA NA SEJMU

Policisti so v Komendi na sejmu obravnavali kršitev javnega reda in miru. Kršitelju, ki ni izpolnjeval pogoje PCT, in je kljub temu hotel vstopiti na prizorišče sejma, je bil na kraju zaradi nedostojnega in neprimernega vedenja izdan plačilni nalog po Zakonu o varstvu javnega reda in miru.


<< Nazaj | Novice