Mali grad

T e D n i (K) Občine

04.09.2017

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija JP št. 660093 Volčji Potok – Nova vas

Izvajalec del, EURO GRAD d. o. o., je nadaljeval s sanacijo javne poti št. 660093 v Volčjem Potoku. V sklopu sanacije ceste se bosta obnovili tudi fekalna in meteorna kanalizacija. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Redno vzdrževanje kanalizacije

Komunalno podjetje Kamnik d. d. je saniralo kanalizacijski pokrov na Kovinarski cesti. Testno je bil vgrajen pokrov jaška iz kompozitnega materiala, ki je enake nosilnosti kot litoželezni pokrov, v primeru povozitve pa povzroča manjši ropot.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na Podružnični šoli Tunjice smo končali z obnovo odtoka in izdelavo peskolova meteorne vode, ki je zamakala v prenovljeni del kotlovnice.  

V Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik se nadaljujejo gradbena dela prenove dotrajanih in neuglednih sanitarnih prostorov.

Ekološki otok pri Domu kulture Kamnik, ki je nastal po odstranitvi dotrajane garaže oziroma lope, počasi dobiva končno obliko. Položen je asfalt, izvedena zatravitev, okoli zabojnikov za smeti pa je postavljena nova ograja.

S strani Slovenskih železnic smo prejeli soglasje za obnovo plošče v spomin Alojzu Prašnikarju, ki je nameščena na pročelju Železniške postaje Kamnik. Čakamo še na podpis pogodbe, kljub temu pa smo na Zavod za varstvo kulturne dediščine že poslali vlogo za izdajo pogojev za obnovo.

Oddelek za urejanje prostora

Občina Kamnik je v letu 2014 pričela z deli za uvedbo komasacijskega  postopka na območju Drnovo, ki sega v tri upravne občine, in sicer Mengeš, Komenda in Kamnik. Od začetka vodi upravni postopek za vse tri občine Občina Kamnik. Na podlagi izvedenih sestankov in izdelanega gradiva, je Občina Kamnik zaprosila Upravno enoto Kamnik za izdajo odločbe o uvedbi komasacijskega postopka decembra 2014.

V letu 2015 je Upravna enota Kamnik izdala 460 odločb o uvedbi komasacijskega postopka. Odločbe so bile izdane lastnikom, ki imajo prebivališča širom po svetu. Prav to je bil razlog, da je odločba postala dokončna in pravnomočna šele  aprila 2016. V letu 2016 smo dobili tudi odločbo za uvedbo agromelioracije, ki je bila vročena več kot 400 lastnikom stanujočim po celem svetu, zaradi težav pri vročanju v tuje države je odločba poslala pravnomočna 29. 11. 2016.

Območje Drnovo zajema 310 ha. Na komasacijskem območju Drnovo je način rabe kmetijskih površin v preteklosti zabrisal meje parcel in dostope do njih. Po vračilu zemljišč lastnikom se je v naravi sicer vzpostavila parcelacija glede na strukturo rabe in uporabnika zemljišč. Parcele običajno niso v naravi predstavljale skupnih zemljišč, pač pa so bile razporejene po celotnem kompleksu Drnovo. Poseben problem predstavlja tudi problem dovoznih poti. Lastniki zemljišč na območju Drnovo že vrsto let želijo svoja zemljišča imeti zaokrožena v celoto. Svoje parcele želijo uporabljati v okviru katastrskih parcelnih mej in takšno uporabo vpisati v pristojne registre. Vse prej omenjeno, se lahko zagotovi zgolj v komasacijskem in agromelioracijskem postopku. Z vzpostavitvijo komasacijskega in agromelioracijskega postopka se bo izboljšala raba zemljišč, zmanjšali se bodo stroški pridelave, stroški strojev, hkrati pa se bo povečala tudi površina kmetijskih zemljišč ter uredila racionalna izvedba transportnih in dostopnih poti. S postopkom komasacije in agromelioracije se bodo formirali večji obdelovalni kompleksi.

Skupna vrednost investicije za izvedbo agromelioracij na komasacijskem območju Drnovo v občinah Kamnik, Komenda in Mengeš znaša 600.482,96 evrov. Projekt je 100-odstotno sofinanciran iz evropskih sredstev v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podpro iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Na osnovi navedenega se je Občina Kamnik v svojem imenu in po pooblastilu tudi v imenu občin Komenda in Mengeš prijavila na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, rok za prijavo je bil 10. 3. 2017.

V mesecu avgustu smo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dobili Odločbo o pravici do sredstev v višini 600.482,97 evrov. Na podlagi prejete vloge bo Oddelek za urejanje prostora začel s postopki za samo realizacijo agromelioracije in komasacije.

Oddelek za razvoj in investicije

Ministrstvo za kulturo je 25. 8. 2017 objavilo Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti, ki jih bo v letih 2018-2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju umetnosti, ki jih bodo izvajalci javnih kulturnih programov izvedli v letih 2018–2021. Cilj javnega razpisa je povečati dostopnost kakovostnih javnih kulturnih dobrin s podporo izvajalcev kulturnih programov. Izbranih bo največ 28 javnih kulturnih programov, primerljivih s tistimi, ki jih zagotavljajo javni zavodi na področju kulture. Razpisna področja so uprizoritvene, glasbene, vizualne in intermedijske umetnosti. Upravičeni prijavitelji so nevladne kulturne organizacije, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji.  

Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, znaša 2.500.000,00 evrov, na letni ravni v predvideni višini 900.000,00 evrov za uprizoritvene umetnosti, v predvideni višini 700.000,00 evrov za glasbene umetnosti, v predvideni višini 550.000,00 evrov za vizualne umetnosti ter v predvideni višini 350.000,00 evrov za intermedijske umetnosti. Javni razpis bo trajal od 25. 8. do 9. 10. 2017. Besedilo javnega poziva je objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1839. Zainteresirane lokalne izvajalce kulturnih programov vljudno pozivamo, da preučijo možnost kandidiranja na omenjenem razpisu.

Dne 23. 8. 2017 je bila, po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, z izbranim izvajalcem podpisana pogodba za »Izgradnjo hodnika za pešce skozi naselje Vrhpolje«. Pogodba je bila podpisana z najugodnejšim ponudnikom, podjetjem KPL d.o.o. iz Ljubljane. Izvajalec je bil izbran na podlagi javnega naročila, objavljenega na portalu Javnih naročil v mesecu juliju.

Dne 25. 8. 2017 je bila, po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, z izbranim izvajalcem podpisana pogodba za »Ureditev parkirišča na območju Fužin in Tunjiške ceste«. Tudi v tem primeru je bilo, na podlagi javnega naročila, objavljenega na portalu Javnih naročil, za najugodnejšega ponudnika spoznano podjetje KPL d.o.o. iz Ljubljane.

Policijska postaja Kamnik

PROMETNA NESREČA V SREDNJI VASI

Policisti so v Srednji vasi obravnavali prometno nesrečo, do katere je prišlo zaradi neprilagojene hitrosti voznika, ki je zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v voznika nasproti. Povzročitelju je bil na kraju izdan plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.  

PROMETNA NESREČA V KAMNIKU

V križišču Šolske ulice in regionalne ceste v Kamniku so policisti obravnavali prometno nesrečo z lahkimi telesnimi poškodbami, do katere je prišlo zaradi neupoštevanja svetlobnih prometnih znakov.

ALKOHOLIZIRAN VOZNIK

V Komendi je voznik kazal očitne znake alkoholiziranosti. Odrejen mu je bil preizkus z alkotestom, ki je pokazal, da ima voznik 0,82 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku je bila prepovedana nadaljnja vožnja in odvzeto vozniško dovoljenje. Zoper voznika bo podan predlog na Okrajno sodišče Kamnik.

ZASEG PREPOVEDANE SNOVI

Policisti so moškemu v Kamniku zasegli zavitek z neznano belo snovjo, za katero obstaja utemeljen sum, da gre snov, ki je po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, prepovedana. Po analizi bo zoper kršitelja uveden postopek o prekršku.

TATVINA MOPEDA

V Kamniku je bil odtujen moped znamke Tomos avtomatic, modre barve. Storilec je lastnika oškodoval za približno 250 evrov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

NEZAVAROVAN PES V MEKINJAH   

Obveščeni smo bili o nezavarovanem psu v Mekinjah. Ugotovljeno je bilo, da se je prijavitelj sprehajal po ulici, ko je z dvorišča ene od stanovanjskih hiš pritekel večji pes in ga ugriznil v nogo. Prijavitelj je poiskal zdravniško pomoč v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, zoper lastnika psa sledi ukrep po Zakonu o zaščiti živali.

ALKOHOLIZIRANA VOZNICA

Policista sta imela v Podgorju v postopku voznico, ki je kazala očitne znake alkoholiziranosti. Odrejen ji je bil preizkus z alkotestom, ki je pokazal, da ima 0,64 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Voznici je bila prepovedana nadaljnja vožnja in odvzeto vozniško dovoljenje. Zoper njo bo podan predlog na Okrajno sodišče Kamnik.

INTERVENCIJA V KAMNIKU

Policisti so v Kamniku obravnavali spor med sosedi. Ugotovljeno je bilo, da sta se na dvorišču pred stanovanjskim blokom sprli sosedje. Izdan jim je bil plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru.


<< Nazaj | Novice