Mali grad

T e D n i (K) Občine

04.07.2016

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Soteska

Izvajalec je v tem tednu nadaljeval z deli na regionalni cesti R2-414/1349 Kamnik-Ločica. Polaga se fekalna kanalizacija DN 300 in vodovod DN 150. Položen je bil prvi del grobega asfalta. Fini asfalt se bo polagal, ko bodo zaključeni daljši segmenti v grobem asfaltu. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinjski dolini. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Vir pri Nevljah

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Vira pri Nevljah. Izvajalec polaga tlačno kanalizacijo in vodovod DN 150. Položen je bil prvi del grobega asfalta. Fini asfalt se bo polagal, ko bodo zaključeni daljši segmenti v grobem asfaltu. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste, ki se pomika v smeri proti Kamniku. Urejajo se kmetijske površine, na katerih je potekala gradnja. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Srednja vas

Izvajalec del je izvedel asfaltiranje dveh lokalnih cest, v katerih se je gradila kanalizacija in vodovod.

Šmartno v Tuhinju

Potekala so dela na objektih vodovodnega črpališča in vodohrana. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Ureditev lokalne ceste Tunjiška Mlaka – Zadnji vrh

V prejšnjem tednu je izvajalec začel z ureditvijo LC št. 160041 Tunjice – Zadnji vrh. Sama dela obsegajo vgradnjo nove voziščne konstrukcije z asfaltno obrabno – nosilno plastjo, ureditev odvodnjavanja, deviacijo ceste zaradi izognitve problematični dvojni krivini in ureditev prometne signalizacije. V času gradbenih del poteka popolna zapora ceste. Predvideno končanje del je v prvem tednu julija.

Program javnih del

V preteklih mesecih so delavci programa javnih del opravili naslednja dela: čiščenje starega mestnega jedra, zalivanje cvetličnih gred, čiščenje plevela (Novi trg, Ljubljanska cesta, Molkova pot, Mekinje-Godič, Kranjska cesta, Šutna, Kolodvorska, Kranjska cesta, Žebljarska, Perovo) in košnja zelenih površin (parkirišče Pot na Poljane, pri spomeniku Rudolfu Maistru, Medvedova, Kulturni dom, pri domu starejših občanov, pešpot od Povezovalne ceste do Volčjega Potoka, industrijska cona Perovo, Keršmančev park, Evropski parki itd.), košnja zelenic ob občinskih cestah (Volčji Potok, Rudnik, Perovo, Povezovalna cesta itd.) in barvanje lesene ograje od Povezovalne ceste do Titanove brvi.

Delavci iz programa javnih del tako z vestnim in skrbnim urejanjem javnih površin pripomorejo k lepšemu in urejenemu videzu Kamnika.

Izgradnja mrliške vežice v Podgorju

Dela se izvajajo v skladu s terminskim planom oziroma s pogodbenimi določili.

Izgradnja krožnega križišča Bakovnik (pri Lidlu)

Konec junija so se v križišču lokalne zbirne ceste Domžalska cesta – Ljubljanska cesta, lokalne ceste Bakovniška ulica – Ulica Marije Blejca in javne poti Bakovnik – Svit, začela gradbena dela, katera bodo preuredila obstoječe križišče v krožno križišče. Obstoječe vozišče se ne bo širilo, tako da se bo krožno križišče umestilo v obstoječe gabarite.

Gradbena dela so se začela s frezanjem obstoječega asfalta in izkopom za umestitev sredinskega otoka, s polaganjem armature, notranjih granitnih robnikov, zunanjih betonskih robnikov in betoniranjem povoznega dela otoka. Nato se bodo gradbena dela nadaljevala z ureditvijo ločilnih otokov, kateri bodo dvignjeni z granitnimi robniki ter z dograditvijo pločnika na Klavčičevi ulici in Bakovniški ulici. Na desnem priključku se zaradi zagotavljanja prevoznost vlačilca ločilnega otoka ne bo postavilo, ampak se bo sama priključitev k otoku uredila s talnimi označbami. Predvideno končanje del je v mesecu juliju.

Sanacija teras na Ljubljanski cesti

Občina Kamnik je lastnica nekaj neprofitnih stanovanj na Ljubljanski cesti 4B, 4D in 4F – to so »Vegradovi« bloki. Tri občinska stanovanja se nahajajo pod terasami, ki jih je Vegrad zgradil izredno nesolidno. V ta stanovanja zamaka voda, ki odteka s teras. Glede na to, da je Vegrad v stečaju in ni več možno uveljaviti sanacije, sta se Občina Kamnik in Stanovanjski sklad Republike Slovenije, ki je tudi lastnik treh stanovanj pod terasami, odločila, da izvedeta sanacijo na lastne stroške ter tako omogočita stanovalcem normalno bivalno okolje.

Pogodba z izvajalci del je bila podpisana 26. maja 2016. Dela so se pričela izvajati 1. junija 2016. Pogodbeni rok za dokončanje del je 45 koledarskih dni – ob normalnih vremenskih razmerah. Vrednost del po pogodbi bremeni Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Občino Kamnik v enakih deležih, in sicer vsakega po 47.000 evrov.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na področju sofinanciranja mladinskih programov in projektov v Občini Kamnik za leto 2016 je komisija za ocenjevanje mladinskih programov in projektov zaključila svoje delo in pripravila sklep o izbiri upravičencev. Na podlagi tega sklepa so prijaviteljem izdane odločbe, v katerih je določena upravičenost do pridobitve finančnih sredstev in njihov obseg glede na izbrani program in projekt/e.

Zaključena so dela na spominskem obeležju na Kopiščah. Obeležje je očiščeno in premazano z zaščitnim premazom.

Dela na Osnovni šoli 27. julij se izvajajo v skladu s terminskim planom.

V petek je potekal operativni sestanek v enoti Pestrna, Vrtec Antona Medveda Kamnik. Na sestanku so bili prisotni pristojni nadzornik, odgovorni projektant, izvajalec del ter predstavniki naročnika in vrtca. Dogovorjene so bile nekatere podrobnosti glede izvedbe ter izbire materialov. Določen je bil tudi naslednji termin sestanka.

V četrtek smo imeli sestanek z družbo Consulta na temo sodelovanja z nevladnimi organizacijami. Predstavnici sta nas seznanili, da so v preteklih mesecih v Kikštartetju organizirali sestanek s predstavniki nevladnih organizacij ter nam predali temeljne izsledke omenjenega srečanja. Seznanili sta nas tudi, da so pregledali občinske razpise za dodeljevanje sredstev ter pohvalili naše delo. Podali sta tudi nekaj predlogov za izboljšave, ki so se nam zdeli smotrni in jih bomo uporabili v praksi. Nevladne organizacije hkrati tudi obveščamo, da se na spletni strani www.consulta.si lahko prijavijo na prejemanje novic o aktualnih razpisih, tako na lokalnih, kot tudi nacionalni in evropski ravni. Prejemanje obvestil je brezplačno.

Oddelek za urejanje prostora

Po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije so bile v mesecu juniju 2016 vsem zavezancem poslane odločbe plačilo Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2016. Občina podatke za odmero Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč prevzema iz uradnih evidenc, kot je določeno z Odlokom o Nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (Ur. l. RS, št. 100/11, 99/12). Podatki o nepremičninah, za katere je po Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik treba plačevati nadomestilo so vzeti iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije in so javno dostopni na internetnem naslovu: http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl.

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo, kjer je v zadnjem času največ vlog za enostavne in nezahtevne objekte ter odločb za odmero komunalnega prispevka.

V preteklem tednu je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik št. 1 (stran 6580). Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik št. 1, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/2015, bodo obsegale:

Spremembe in dopolnitve OPN Kamnik 1 se ne nanašajo na spremembe nestavbnih v stavbna zemljišča.

Predvidoma se bo popravljal le besedilni del izvedbenega dela odloka o OPN ter podrobnejša namenska raba znotraj stavbnih zemljišč.

Oddelek za razvoj in investicije

Na prvi od skupno petih predvidenih javnih razprav se je organizatorjem pridružilo kar 43 predstavnikov prometne stroke, krajevnih skupnosti, društev, javnih institucij, političnih strank ter zainteresiranih občank in občanov. V uvodnem delu srečanja so strokovnjaki iz podjetja LOCUS d.o.o., Ljubljanskega urbanističnega zavoda in  Centra za vodenje participativnih procesov predstavili namen, potek priprave in glavna prometna izhodišča CPS ter načine za sodelovanje zainteresirane javnosti v celotnem procesu priprave CPS. V nadaljevanju pa  je potekala živahna vodena razprava, v kateri so udeleženci zastavljali vprašanja ter podajali svoja mnenja in predloge o različnih vidikih priprave CPS. Večji del predlogov se je nanašal na obstoječe kritične točke v prometu in mobilnosti občanov, ki bi jih bilo treba s pomočjo nove strategije odpraviti. Med ostalimi predlogi je bilo izpostavljeno tudi dejstvo, da je za prevoze šolarjev dobro poskrbljeno, medtem ko so mladi skoraj »prisiljeni« k uporabi osebnih avtomobilov, da so lahko mobilni. Pri izdelavi CPS je po mnenju udeležencev treba proučiti tudi vse v preteklih letih posredovane predloge občanov, pa tudi upoštevati razvojne usmeritve občine. Smiselno je tudi vključiti dejavnosti in podatke nevladnih organizacij, ki lahko pomembno prispevajo k analiziranju obstoječega stanja. Čeprav so prometni problemi  najizrazitejši v mestu Kamnik, pa ne bi smeli zanemariti te problematike v ostalih krajevnih skupnostih, predvsem v povezavi s turizmom na Veliki Planini in v Kamniški Bistrici. Udeleženci so opozorili tudi na potrebo po uporabi bolj poljudnega in razumljivejšega jezika pri obveščanju javnosti. To je samo nekaj zanimivih poudarkov, s katerimi želimo bralce in bralke spodbuditi, da si v poročilu preberejo še ostala mnenja in predloge s pestre javne razprave.

Če želi kdo od udeležencev prve javne razprave vsebinsko dopolniti povzetke iz razprave, naj svoj predlog dopolnitve pošlje najkasneje do 8. 7. 2016 na naslov: cps@kamnik.si. Tukaj si lahko preberete poročilo, ki povzema ključne poudarke s prve javne razprave o pripravi Celostne prometna strategije (CPS).

Občina Kamnik je oddala vlogo za sodelovanje v pilotnem projektu Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v občini. Društvo Focus, Umanotera, Inštitut za politike prostora in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij sodelujejo v projektu, v okviru katerega želijo v letu 2016 okrepiti izbrano lokalno skupnost, ki je zainteresirana za razvoj skupnostnih modelov delovanja, pri tem pa prepoznava svojo vlogo skrbnika ohranjanja količine in kakovosti življenjskih virov v svojem okolju.

Na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1) smo oddali dodatno vlogo za projekt »Ureditev avtobusne postaje Soteska« (poleg že predhodno oddanih in potrjenih projektov »Ureditev hodnika za pešce v naselju Laze« in »Ureditev Muzejske poti«). Za projekt »Ureditev hodnika za pešce v naselju Laze« smo pridobili ugodnejšo ponudbo za izvedbo projekta od ocenjene vrednosti, zato je del sredstev, ki občini pripadajo na podlagi ZFO-1 ostal še neizkoriščen. Za projekt »Ureditev avtobusne postaje Soteska« bo občina tako črpala 22.903 evrov (za vse tri projekte skupaj pa 232.903 evrov).

V preteklem tednu se je iztekel rok za oddajo projektnih predlogov na drugi razpis transnacionalnega programa Srednja Evropa, ki je financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR). Program poteka v obdobju 2014-2020 in namenja 231 milijonov evrov za sofinanciranje transnacionalnih projektov sodelovanja, ki jih bodo izvajale javne in zasebne srednjeevropske organizacije. Splošni cilj programa je podpora regionalnemu mednarodnemu sodelovanju med devetimi državami centralne Evrope (Avstrija, Hrvaška, Češka, Madžarska, Nemčija, Italija, Poljska, Slovaška in Slovenija), z namenom narediti srednjeevropska mesta in regije boljše za življenje in delo, in sicer z izvajanjem pametnih rešitev, ki odgovarjajo na regionalne izzive na področjih inovacij, nizkoogljičnega gospodarstva, okolja, kulture in prometa.

Program v tej finančni perspektivi financira projekte 4 tematskih prednostnih področij:

Za projekte, izbrane na drugem javnem razpisu, je rezerviranih približno 90 milijonov evrov ESRR sredstev. Sofinanciranje je 85-odstotno, sredstva pa se zalagajo.

Občina Kamnik na omenjenem razpisu kandidira za nepovratna sredstva v projektu SPACult. Omenjeni projekt se osredotoča na iskanje trajnostnih razvojnih rešitev za prihodnost srednjeevropskega termalnega turizma, ki kot uveljavljena blagovna znamka in hkrati kulturna dediščina privablja goste z vsega sveta in predstavlja pomemben prispevek k turizmu v regiji. Glede na naraščajočo ponudbo, spremenjene navade turistov, digitalizacijo in globalizacijo postaja konkurenca za pritegnitev turistov vse večja in posledično resen izziv za regijo. Z različnimi aktivnostmi bomo zato poiskali inovativne rešitve za izboljšanje konkurenčnosti in trajnosti regionalne spa kulture in poskušali pritegniti nove ciljne skupine obiskovalcev, ki si poleg konvencionalne kopalne izkušnje želijo dodatnih doživetij in raziskovanja turističnih potencialov zaledja zdravilišč (lokalna ekološka gastronomska ponudba, prikaz tradicionalnih obrti, športno-kulturne aktivnosti, domača zdravila…).

Policijska postaja Kamnik

PONAREJEN BANKOVEC

Policisti so zasegli bankovec za 100 evrov, ki je bil unovčen v enem od kamniških lokalov. Obstaja utemeljen sum, da je ponarejen, zato je bil poslan v ekspertizo. O rezultatih bo obveščeno sodišče.

TATVINA DVEH KOLES NA ZIKOVI

Iz kolesarnice bloka na Zikovi sta bili v juniju odtujeni kolesi znamke Schirocco črno rdeče barve in znamke Rog holland črne barve. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

TATVINA MOPEDA NA STELETOVI

Neznanec je na Steletovi izvršil tatvino mopeda znamke Tomos tip Flexer rdeče barve. Lastnik je oškodovan za približno 400 evrov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

PROMETNA NESREČA V VOLČJEM POTOKU

Na lokalni cesti v Volčjem Potoku je voznica, ki je vozila iz Radomelj proti Kamniku, zapeljala na bankino, trčila v prometni znak in se nato ustavila na travniku. V nesreči se je poškodovala, zato je bila z reševalnim vozilom odpeljana v KC Ljubljana. Zoper voznico so uvedeni postopki po ustreznih prometnih predpisih.

TATVINA KOLESA NA LJUBLJANSKI CESTI

Neznanec je na Steletovi izvršil tatvino moškega kolesa znamke Univega, tip DS 830, oranžno sive barve. Kolo je dobilo »noge« kljub temu, da je bilo priklenjeno z verigo na stojalo za kolesa. O dejanju je bilo obveščeno pristojno sodišče.

INTERVENCIJA V GOSTINSKEM LOKALU

Strast se je vnela med moškima v gostinskem lokalu na območju Tuhinjske doline. Kri je zavrela do te mere, da je mlajši starejšega udaril v predel levega očesa. Starejši je iskal zdravniško pomoč v ZD Kamnik in nazadnje v KC Ljubljana. Vroče strasti bodo dobile epilog v izreku denarne globe. Bati se je, da bo ob visokem znesku kri ponovno zavrela.

ZASTOJ SRCA NA GLAVNEM TRGU

Policisti so dobili obvestilo, da je na Glavnem trgu občan padel v nezavest. Na kraju so reševalci ZD Kamnik občanu nudili prvo pomoč in ga nato odpeljali v nadaljnje zdravljenje v KC Ljubljana. Ob tem je mogoče dobro seznaniti javnost, da je v banki NLB na Glavnem trgu nameščen defibrilator, ki nam je v veliko pomoč pri oživljanju.

PROMETNA NESREČA V PODGORJU

Na lokalni cesti v Podgorju je prišlo do prometne nesreče med kolesarjem in motoristom. Nesrečo je povzročil kolesar, ko je iz stranske ceste zapeljal na lokalno cesto v trenutku, ko je z njegove leve pripeljal motorist. Poškodovana sta bila oba. Motorista so reševalci oskrbeli na kraju nesreče, kolesar pa je bil odpeljan v KC Ljubljana. Kolesar bo za izsiljevanje prednosti plačal globo.

VLOM V AVTODOM V VOLČJEM POTOKU

Državljan Nemčije si bo zagotovo postanek, ki ga je opravil v Arboretumu, zapomnil po tem, da mu je bilo vlomljeno v avtodom. Neznanec je pri tem turistu odnesel kar nekaj predmetov in ga tako oškodoval za okoli 2.500 evrov. 

PROMETNA NESREČA NA KRIŽU

Na Križu se je zgodila prometna nesreča s poškodbami. Povzročitelj je vozil pod vplivom alkohola. Obstajal je tudi sum, da vozi pod vplivom prepovedanih substanc, zato je bil odrejen strokovni pregled. Na pristojno sodišče je bila za nesrečo podana kazenska ovadba po 324. členu »Nevarna vožnja v cestnem prometu« Kazenskega zakonika RS.

TATVINA MOPEDA NA STELETOVI

Neznanec je na Ljubljanski cesti izvršil tatvino mopeda znamke Tomos tip Flexer črne barve z modrimi vilicami in sivim sprednjim blatnikom. Lastnik je oškodovan za približno 500 evrov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo

ŽALIL SOSEDO

V okolici Kamnika je občan izrekel par krepkih svoji sosedi. Zaradi njegove neprijaznosti so ga obiskali policisti in mu na plačilni nalog zapisali krepko globo.

OBLEŽAL V JARKU

Alkohol je moškemu povzročil motnje v centru za ravnotežje in posledica je bila padec v jarek. Moški, ki je hodil v smeri Kamniške Bistrice, si je pri padcu poškodoval levo roko. Za poškodbo po poskrbeli reševalci ZD Kamnik. Policisti pa so poskrbeli za plačilni nalog zaradi kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru.

SPOR MED ZAKONCEMA

Do kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru je prišlo med zakonskima partnerjema izven Kamnika. Za kršitev je bila izrečena globa.

ALKOHOLIZIRAN VOZNIK POZROČIL NESREČO

Na Ljubljanski cesti je voznik vozil iz Duplice proti centru Kamnika in zapeljal desno v parkirano tovorno vozilo. Pri obravnavi nesreče je bilo ugotovljeno, da je vozil pod vplivom alkohola. Vozniku je bilo odvzeto vozniško dovoljenje in podan predlog na Okrajno sodišče Kamnik.


<< Nazaj | Novice