Mali grad

T e D n i (K) Občine

04.07.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

Sanacija ceste na Veliki planini

Na območju Velika Planine se je pričela sanacija ceste od Zelenega roba do zgornje postaje žičnice (Šimnovec). Pri nadzoru je bilo ugotovljeno, da dela zelo dobro potekajo, kar gre zahvala podjetju V.M.H. d.o.o. Zaključek del je predviden v naslednjem tednu.

 

Zaključek del v Stranjah

Na državni cesti R1-225 Kamnik - Stahovica v naselju Spodnje Stranje so v celoti  zaključena gradbena dela na vozišču (ukrep za umirjanje, cesta, pločnik, most in javna razsvetljava). V naslednjih dneh bodo potekalo urejanje okolice (humiziranje brežin, ureditev zelenic in uvozov). Vsem voznikom in voznicam se zahvaljujemo za potrpežljivost in hkrati opozarjamo na previdno vožnjo preko novega ukrepa za umirjanje prometa.

 

Problematika odvodnjavanja – Črna 12

Ob državni cesti R1-225 Stahovica-Črnivec v kraju Črna še vedno ni rešeno odvodnjavanje ceste in hudournika. Kljub mnogim pozivom občine Kamnik pristojnim službam (MOP, ARSO, DRSC, CPL d.d. itd.) še vedno problematika ni rešena. Največja nevarnost predstavlja statično ogrožen stanovanjski blok Črna 12 (spodjedanje betonskih temeljev), delna zapora državne ceste (nevarnost hujše prometne nesreče) in ne nazadnje zdravje naših občanov (smrad in bakterije v vodi). Iz tega razloga bo občina ponovno zahtevala od pristojnih služb, da nemudoma pričnejo z intervencijskimi ukrepi, saj nesreča nikoli ne počiva.

 

Postavitev ograj 2011

Na občinskih cestah so se pričele nameščati varovalne ograje (JVO), ki na nevarnih odsekih preprečujejo zdrs vozila izven cestišča. V letu 2011 bo občina Kamnik na občinskih cestah namestila približno 650 metrov varovalnih ograj. Prioritete postavitve so varne šolske poti, kjer potekajo šolski prevozi otrok in večji vzponi oziroma nakloni cest, kjer je nevarnost zdrsa vozila v zimskih razmerah največja. Zaključek del je predviden do 15.7.2011. Vrednost investicije znaša 24.000 evrov.

   
   

Sestanek na MOP – Oddelek za vodni sklad

Vodja oddelka mag. Matjaž Srša, župan Marjan Šarec in predstavnica Hidrotehnika d.d., Nina Humar so se v torek udeležili sestanka na MOP-u, Oddelek za vodni sklad. Na sestanku so vodjo oddelka za vodni sklad, Globokarja seznanili s problematiko pridobivanja zemljišč povezano z izgradnjo protipoplavnega nasipa v Šmarci. Sprejeti so bili sklepi, da bodo vsi pristojni (MOP, ARSO, Vodni sklad, Občina Kamnik, Hidrotehnik d.d.) stori vse, da se dela pričnejo že v mesecu juliju 2011.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V preteklem tednu so bile vse aktivnosti oddelka za gospodarske dejavnosti in finance poleg rednih nalog – finančno računovodskih opravil, usmerjene v polletno realizacijo proračuna Občine Kamnik za leto 2011.

Pričele so se  tudi aktivnosti v zvezi s pripravo predloga proračuna občine Kamnik za leto 2012. Vsem članom občinskega sveta ter predsednikom krajevnih skupnosti so bili poslani dopisi, z namenom evidentiranja in uskladitve najpomembnejših projektov, ki jih bo potrebno uvrstiti v proračun prihodnjega leta.

Ministrstvo za gospodarstvo je v juniju 2010 objavilo razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij. Namen razpisa je okrepiti povezovanje in sodelovanje pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju slovenskega turizma preko regionalnih destinacijskih organizacij (RDO). Svet Ljubljanske urbane regije se je odločil, da vlogo prijavitelja prevzame Turizem Ljubljana, v sodelovanju z občinami. Cilj vzpostavitve RDO je povezava turističnih subjektov, ki delujejo na območju Osrednje Slovenske statistične regije, skupna promocija, vzpostavitev skupnih produktov, izdelava promocijskih materialov ter podpora razvoju turizma na tem območju. V sredo 29.6.2011 je potekalo prvo srečanje predstavnikov turizma občin Osrednjeslovenske regije – FORUM RDO. Forum RDO je organ na nivoju regije in ga sestavljajo predstavniki vseh 26 občin. Na srečanju so bile predstavljene aktivnosti v okviru projekta RDO Ljubljana – Osrednja Slovenija, ki jih je potrebno izvesti v letošnjem letu.

V četrtek se je sestala komisija za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, ki je obravnavala vloge, ki so prispele na javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva. Na razpis je prispelo 9 vlog za sofinanciranje pospeševanja zaposlovanja ter 3 vloge za subvencioniranje obrestne mere pri kreditiranju. Sklepi o dodelitvi sredstev bodo vlagateljem posredovani v prihodnjih dneh.

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu se je na področju športa zaključil Razpis za sofinanciranje prireditev in projektov v Občini Kamnik za leto 2011. Komisija za šport je imela v petek, 1.7.2011 odpiranje prispelih vlog na razpis.

V četrtek smo imeli predstavniki občinske uprave, društva Debela Veronika ter svetnica Mateja Poljanšek na Občini Grosuplje sestanek na temo postavitve skate parka. Ogledali smo si na novo postavljen skate park.

Dne, 01.07.2011 je bilo oddano povabilo za oddajo ponudbe za Upravljanje z Domom kulture Kamnik in izvajanje kulturnega programa v Domu kulture Kamnik za obdobje 5 let. Razpis bo odprt do 10. 08.2011, odpiranje ponudb pa bo 12.08.2011 ob 12 uri na Občini Kamnik.

Realizirani so vsi postopki za izbor najugodnejšega ponudnika nakupa, dobave in montaže akustične zavese v Domu kulture. Pripravljena je pogodba z izbranim ponudnikom, ki bo v naslednjih dneh tudi podpisana; investicija se bo realizirala najkasneje do 20.08.2011.

Prav tako je izbran ponudnik za nakup, dobavo in montažo »praktikablov« za Dom kulture Kamnik, ki so nujno potrebni za vse uporabnike, nastopajoče ipd,… Tudi ta dela se bodo realizirala do konca poletja 2011.

Nakazana so sredstva po pogodbi (50%) vsem prijaviteljem na razpis za kulturne in mladinske programe oz. projekte.

V preteklem tednu je bil izveden javni poziv za sofinanciranje nakupa poslovnih prostorov za društva, ki izvajajo humanitarne programe in projekte. Na objavljen poziv je prispela ena vloga, ponudnik je že prejel sklep o višini sofinanciranja nakupa prostora, pogodba pa bo podpisana v tem tednu.

S strokovno službo Centra za socialno delo Kamnik smo se uskladili o izvedbi in sofinanciranju letovanj za rejence iz naše občine. Občina bo tako omogočila letovanje šestim rejencem.

Oddelek za premoženjsko pravne in splošne zadeve

Oddelek za premoženjsko pravne in splošne zadeve - nadzorna služba prekrškovnega organa, je v preteklem tednu poleg rednega nadzora opravljala meritve hitrosti na območju občine, in sicer: ugotovljenih je bilo

Zoper voznike vozil, ki so storili prekršek prekoračitve dovoljene hitrosti,  bodo izdani plačilni nalogi.

Nadzorna služba je tudi prejela obvestilo, da je neznani voznik tovornega vozila ob lokalni cesti, za odcepom državne ceste, ki pelje v naselje Gozd, s tovornega vozila ob cesto stresel odpadke. Opravljen je bil ogled kraja onesnaženja ter ugotovljeno, da je nevestni storilec onesnaženja odvrgel v naravno okolje za približno 5 kubičnih metrov gradbenih odpadkov in več izruvanih štorov dreves. Odpadki se nahajajo ob lokalni cesti za naselje Gozd,približno 500m od odcepa državne ceste Kamnik-Črnivec. V konkretnem primeru prekrškovni organ še zbira obvestila o storilcu onesnaženja, in sicer z namenom, da se bo storilcu lahko naložila odstranitev odpadkov in izrek globe zaradi kršenja Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik. Po prvih podatkih naj bi voznik tovornega vozila odpadke stresel ob cestišče v torek, 28.6.2011. Prekrškovni organ poziva vse, ki bi kaj vedeli o dogodku, da morebitne informacije sporočijo na tel. 01 8318-121 in 01 8318-108, v ponedeljek ali sredo med 8. uro in 10. uro.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu so na oddelku potekale sledeče aktivnosti:


<< Nazaj | Novice