Mali grad

T e D n i (K) Občine

04.04.2016

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Vrhpolje

Pred mostom v Vrhpolju je v tem tednu potekalo asfaltiranje regionalne ceste R2-414/1349 Kamnik-Ločica in javne poti, ki se nanjo priključi. Zaradi del je izvedena delna zapora regionalne ceste. Po izgradnji posameznega odseka kanalizacije se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinjski dolini. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Srednja vas

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Srednje vasi. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 300 in vodovod DN 150. Urejajo se kmetijske površine, na katerih je potekala gradnja. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Loke, Potok

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Potoka proti vasi Vaseno. Izvajalec polaga fekalno kanalizacijo DN 250 in vodovod DN 150. Urejajo se kmetijske površine, na katerih je potekala gradnja. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Buč

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Buča. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 250 in vodovod DN 150. Urejajo se kmetijske površine, na katerih je potekala gradnja. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Šmartno v Tuhinju

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Šmartna v Tuhinju. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 250 ter vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Sanacija plazu - Tunjiška Mlaka

V mesecu marcu se je začela sanacija plazu pod občinsko cesto na Tunjiški Mlaki. Sanacija zajema izvedbo podpornega zidu, drenaže in meteorne kanalizacije. Sanacija plazu je v zaključni fazi. Po sanaciji bo sledilo ponovno asfaltiranje občinske ceste. Dela izvaja Komunalno podjetje Kamnik.

Sanacija plazu - Klemenčevo

Pod občinsko cesto na Klemenčevem poteka sanacija prvega plazu pod drugo serpentino. Gradnja zajema izvedbo podpornega zidu, drenaže in meteorne kanalizacije. Po končanih delih se bo začela še sanacij plazu pod tretjo serpentino. Dela izvaja podjetje Apus.

Oddelek za družbene dejavnosti

Danes, 4. aprila 2016, se bo ob 19. uri bo na gradu Zaprice odvijalo odprtje razstave Marka Kumra o Tonetu Knafliču – Zgodba o poštenem kapitalistu. Razstavo, ki sta jo finančno podprla Občina Kamnik in Ministrstvo za kulturo, bo odprl župan Marjan Šarec.

V preteklem tednu smo na uradni spletni strani Občine Kamnik, na portalu javnih naročil Republike Slovenije in v Uradnem listu Evropske unije objavili javno naročilo za izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok v Občini Kamnik v šolskih letih 2016/2017, 2017/2018 in 2018/2019. Zainteresirani prevozniki lahko svoje ponudbe oddate na prijavnem obrazcu, skupaj z vsemi prilogami, najkasneje do 13. 5. 2016 do 10. ure. Odpiranje ponudb bo potekalo 13. 5. 2016 ob 11. uri.

Objavili smo javno naročilo za sanacijo kuhinje in instalacij v Vrtcu Antona Medveda Kamnik, enota Pestrna. Razpisni dokumentaciji sta priložena popis del in projektna dokumentacija. Ponudbe je mogoče oddati do 22. 4. 2016 do 10. ure, odpiranje bo potekalo 22. 4. 2016 ob 11. uri.

Udeležili smo se komisije za sprejem otrok v enega izmed koncesijskih vrtcev. Komisije ostalih vrtcev bodo zasedale v prihodnjih 14 dneh, ko bodo tudi že pridobljeni vsi podatki iz uradnih evidenc.

Komisija za šport je odločala o vseh prispelih vlogah na javni razpis za sofinanciranje športne dejavnosti v letošnjem letu. Sklepi so bili izdani in posredovani vsem prijaviteljem.

Oddelek za urejanje prostora

Z uveljavitvijo Občinskega prostorskega načrta (OPN) je bilo narejenih kar nekaj sprememb na področju  prostorskih ureditev lokalnega pomena, spremenjeni pa so tudi pogoji umeščanja objektov v prostor.

Radi bi poudarili spremembe na področju izvajanja parcelacij, ki so določene v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/2015). Pomembna novost je, da mora biti parcela objekta pred izdajo gradbenega dovoljenja vzpostavljena kot praviloma ena oziroma v izjemnih primerih več celih zemljiških parcel. Zemljiško parcelo, ki je delno stavbna in delno kmetijska, je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja odmeriti oziroma razdeliti na stavbni del in na kmetijski del. Parcela objekta mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč.

Delitev stavbnih zemljišč na več zemljiških parcel je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedeni parcelaciji ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje samostojnih gradbenih parcel v skladu z določili Odloka o OPN. Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih Odloka o OPN ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta. To pomeni, da mora biti vsaka novo nastala parcela velika vsaj toliko, da je na njej možno postaviti manj zahteven objekt, npr. stanovanjsko hišo, z vsemi površinami za funkcioniranje objekta vključno z ustreznim dovozom in parkirnimi površinami. V takšnih primerih predlagamo izdelavo preprostega zazidalnega preizkusa, ki naj vključuje grafični prikaz postavitve objektov na novo nastalih parcelah z upoštevanjem gradbenih linij, obveznih odmikov od parcelne meje, prikazana pa naj bo tudi prometna ureditev oziroma dostop do objektov. Seveda je treba upoštevati predpisan faktor zazidanosti parcele objekta (FZ) in faktor izrabe parcele (FI), ki je določen za posamezno enoto urejanja prostora. S predhodnim preverjanjem možnosti gradnje na novo nastalih parcelah se lahko izognemo kasnejšim problemom pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, saj bo Občina s tem seznanjena in bo podala svoje morebitne pripombe že v fazi predloga parcelacije.

V primeru, ko investitor ne bo upošteval določil Odloka o OPN glede izvedbe parcelacije, bo Občina Kamnik v skladu z veljavno zakonodajo, morala nasprotovati izdaji gradbenega dovoljenja. To pa za investitorja pomeni podaljšanje postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja ter dodatne stroške za izvedbo nove parcelacije in posledično popravo projektne dokumentacije.

Oddelek za razvoj in investicije

V preteklem tednu so bila na Portalu javnih naročil Republike Slovenije objavljena naslednja obvestila o naročilu:

Poleg navedenih naročil, sta na portalu objavljeni še dve naročili, in sicer:

Vse razpisne dokumentacije so dostopne na urani spletni strani Občine Kamnik, in sicer tukaj.  

V petek, 1. aprila 2016, se je začel uporabljati novi Zakon o javnem naročanju (ZJN-3). Le-ta razveljavlja do sedaj veljavni zakon o javnem naročanju in zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev, ki je doslej urejal javno naročanje na infrastrukturnem področju, tako da so javna naročila zopet urejena v enem zakonu. Poleg enotne ureditve splošnega in infrastrukturnega javnega naročanja so med glavnimi vsebinskimi novostmi še novosti v izvajanju postopkov javnega naročanja in določeni novi postopki; manj administrativnih ovir za ponudnike predvsem v fazi dokazovanja izpolnjevanja pogojev; obvezna razdelitev velikih naročil na manjše sklope; roki v postopkih naročanja se skrajšujejo; neposredna plačila podizvajalcem so obvezna le, če podizvajalec to zahteva; uporaba cene kot edinega merila (kriterija) je prepovedana pri naročanju projektantskih, svetovalnih, programerskih in prevajalskih storitev ter še precej drugih novosti in sprememb.

TATVINA KOLESA V SUHADOLAH

Neznani storilec je v Suhadolah odtujil kolo in s tem lastnika oškodoval za približno 700 evrov.

VLOM V DVE KLETI V KAMNIKU

V stanovanjskem bloku v Kamniku so policisti PP Kamnik obravnavali vlom v dve kleti, od koder je neznanec preko noči odtujil dve kolesi. S tem je povzročil za okoli 4.000 evrov škode. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba. 

PROMETNA NESREČA S POBEGOM

Policisti so v kraju Križ obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo s pobegom. Do trka je prišlo med voznikom osebnega avtomobila in kombija. Slednji je po nesreči nadaljeval vožnjo, ne da bi se ustavil in drugemu udeležencu posredoval svoje podatke. Policisti bodo povzročitelju izdali plačilni nalog.

TATVINA HLODOVINE V MOTNIKU

V kraju Motnik je nekdo odtujil približno 15 m3 v hlodovine, ki jo je oškodovanec imel shranjeno ob vozišču glavne ceste. S tem je oškodovan za okoli 1000 evrov. Za storilcem se poizvedujemo.  

NAJDEN PONAREJEN BANKOVEC

Policisti PP Kamnik so bili poslani na eno izmed bank v Kamniku, kjer so zaposleni pri finančnem poslovanju naleteli na ponarejen bankovec za 50 evrov. Bankovec je bil poslan v analizo, sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na tožilstvo.

PROMETNA NESREČA V STRANJAH

Policisti PP Kamnik so obravnavali prometno nesrečo v Stranjah, kjer je prišlo do prometne nesreče med dvema voznikoma osebnih avtomobilov zaradi neupoštevanja prednosti. V prometni nesreči ni prišlo do poškodb, nastala pa je materialna škoda za približno 2.000 evrov. Povzročitelju je bila izrečena globa.

VLOM V PODJETJE V ŠMARCI

Policisti PP Kamnik so obravnavali vlom v podjetje v Šmarci, kjer sta neznana storilca preko noči na vzvod vlomila skozi vhodna vrata podjetja in iz notranjosti odtujila delovno orodje. S tem sta podjetje oškodovala za okoli 4.000 evrov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba.

VLOM V STANOVANJSKI HIŠO V KAMNIKU

Policisti PP Kamnik so bili obveščeni, da je prišlo do vloma v stanovanjsko hišo v Kamniku. Na kraju so ugotovili, da je neznani storilec v času odsotnosti na vzvod vlomil skozi vrata stanovanjske hiše in iz notranjosti hiše odtujil nekaj kosov nakita in nekaj drugih dragocenih predmetov. Nastala je materialna škoda v višini 2.000 evrov. Sledi kazenska ovadba.

SPOR ZARADI ONESNAŽENJA CESTE

V Kamniški Bistrici sta se zaradi onesnaženja ceste sprla in pri tem tudi fizično obračunala dva občana. V zadevi bodo policisti izdali globe.

PROMETNA NESREČA V KAMNIKU

Zaradi neupoštevanja pravil prednosti v križišču je v Kamniku prišlo do trčenja dveh osebnih vozil. Telesno ni bil poškodovan nihče, nastala pa je materialna škoda. Povzročitelju je bila na kraju izrečena globa.

TATVINA KOLESA PRED QLANDIJO

Neznani storilec je odtujil kolo, ki je bilo parkirano pred trgovskim centrom Qlandija in s tem lastnika oškodoval za okoli 200 evrov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba.

POSKUS VLOMA V FRIZERSKI SALON

V Kamniku je preko noči nekdo poskušal vlomiti skozi vhodna vrata frizerskega salona, vendar je nato od dejanja odstopil. S tem je oškodovancu povzročil za približno 500 evrov materialne škode. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba.


<< Nazaj | Novice