Mali grad

T e D n i (K) Občine

04.04.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

V torek je na MOP potekal tehnični sestanek za ugotovitev upravičenosti sofinanciranja posameznih vsebin projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik (CČN + kanalizacija)«. Vse občine, ki smo vključene v projekt (Domžale, Trzin, Moravče, Mengeš, Komenda, Cerklje na Gorenjskem in Kamnik), smo tehnično predstavile predvidene trase novih investicij, ki jih želimo vključiti v kohezijski projekt. Nekatere dele smo razčistili že na sestanku samem, za območje, ki mora imeti ustrezno ekonomsko presojo, pa nam bo MOP pripravil odgovore v dveh tednih. Za občino Kamnik je tako v obravnavi povezovalni kanal proti Tuhinjski dolini (od Vrhpolj do Šmartnega). Iz odgovora MOP-a bomo izvedeli, ali je omenjeni povezovalni kanal upravičen do nepovratnih sredstev iz kohezijskih sredstev.

Z izdelovalcem lokalnega energetskega koncepta (ZRMK) smo uskladili in pripravili gradivo za aprilsko sejo OS - Lokalni energetski koncept - 2. obravnava. Aktivno so se izvajale aktivnosti v zvezi z organizacijo čistilnih akcij (nabava in razdeljevanje materiala posameznim organizatorjem, odvoz odpadkov). Dokončno smo uskladili natančno lokacijo in izdali naročilo izvajalcu za ureditev novega ekološkega otoka na Veliki Lašni.

Pripravili smo razpisno dokumentacijo za štiri javna naročila s področja nadzora, varstva pri delu, hortikulturne ureditve javnih površin in prestavitve vodovoda Stranje. Po prejemu vseh ponudb bodo opravljene analize javnih naročil. Občina bo z najugodnejšimi ponudniki podpisala pogodbe za izvedbo del oziroma storitev.

V četrtek, 31. marca, je potekala 3. seja Komisije za tehnično urejanje prometa v Občini Kamnik (KTUP), ki je obravnavala 20 vlog oziroma ponudb glede prometne ureditve. Komisija je opravila tudi terenske oglede, kjer si je ogledala prometno problematiko v naši občini in podala ustrezne ukrepe.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V četrtek 31.3.2011 je bil na Ministrstvo za finance posredovan predlog zaključnega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2010. Občinski svet Občine Kamnik bo predlog zaključnega računa obravnaval na aprilski seji.

Zakon o javnih financah določa, da morajo proračunski porabniki (neposredni in posredni) do 31.3. 2011 pripraviti premoženjske bilance na dan 31.12. 2010, ter jih predložiti za finance pristojnemu organu občinske uprave. Predložene premoženjske bilance so bile pregledane, v nekaterih primerih smo zahtevali tudi dopolnitve in popravke, saj je potrebno vse premoženjske bilance vključiti v konsolidirano premoženjsko bilanco Občine Kamnik na dan 31.12. 2010, ki jo je potrebno oddati na Ministrstvo za finance do 30.4. 2011.

V preteklem tednu so bili pripravljeni tudi razpisi za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in društev, ki delujejo na področju kmetijstva. Javna razpisa bosta objavljena na spletni strani http://www.kamnik.si/ v petek, 8.4. 2011.

Opravljena sta bila tudi dva terenska ogleda za posege na kmetijsko zemljišče, posledično pa izdani tudi dve soglasji za omenjene posege (dostop do predvidenih stanovanjskih objektov preko kmetijskih zemljišč).

Med pristojnosti oddelka za gospodarske dejavnosti in finance sodi tudi izdajanje soglasij za stojnično prodajo. V Arboretumu Volčji Potok se je v preteklem vikendu pričela razstava dinozavrov, zaradi tega je bilo izdano tudi soglasje za prodajo na premičnih stojnicah v okviru omenjene prireditve.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

OPPSZ vodi v sodelovanju z Oddelkom za  gospodarske javne službe dogovore z lastniki dveh zemljišč, na katerih je vodohran oziroma po katerih poteka javna infrastruktura za oskrbovanje z vodo. V skladu z veljavno zakonodajo mora namreč občina odkupiti zemljišča, na katerih se nahajajo vodohrani za javno oskrbo z vodo in si zagotoviti nemoten dostop do infrastrukture (cevovodi za oskrbo z vodo) za upravljanje, vzdrževanje in eventualna popravila oziroma posodobitev te infrastrukture. Prodajna pogodba za odkup vodohrana v Črni je že pripravljena, čakamo na podpis pogodbe s strani lastnika zemljišča.

Na predlog Občine Kamnik, Upravna Enota Kamnik, vodi postopek razlastitve dela zemljišča v naselju Stolnik, ki predstavlja lokalno cesto. Postopek je bil uveden v letu 2009 in sicer šele po dolgoletnih brezuspešnih dogovarjanjih z lastnikom zemljišča, ki je občasno preprečeval vožnjo po navedeni cesti. Konec marca 2011 je bila v okviru potrebnih postopkov za razlastitev, izdana odločba Ministrstva RS za okolje in prostor, s katero je bila potrjena odločba Območne geodetske uprave Ljubljana, ki je določila zemljišče, ki se nahaja v cesti in bo osnova za končno odločbo o razlastitvi.

Pristopili smo tudi k formalnopravnemu urejanju razmerij glede uporabe občinskih zemljišč za pridelovanje povrtnin v naselju Črna.

Oddelek za družbene dejavnosti

Zadnji dan v mesecu marcu je svoja vrata z uradno otvoritvijo odprl Vrtec Kamenček na Tomšičevi 9 v Kamniku, ki je petnajsta enota Vrtca Antona Medveda Kamnik.

V tednu med 28.3. in 1.4. 2011 so bile na področju predšolske vzgoje in izobraževanja opravljene naslednje naloge: obravnava vlog in izdaja odločb o znižanem plačilu vrtca za 78 otrok, ki so se vključili v novo odprto enoto Kamenček.

Na področju športa je v ponedeljek, 28.3. 2011 v sejni sobi občine Kamnik potekal posvet, na katerem so bile predstavljene novosti razpisne dokumentacije za sofinanciranje programov športa v občini Kamnik. Razpis za sofinanciranje programov športa je že objavljen na spletni strani Občine Kamnik. Na stadionu Prijateljstva v Mekinjah smo pričeli z izvedbo vzdrževalnih del na nogometnem igrišču. Na področju socialnega varstva smo pričeli obravnavati vloge za enkratno denarno socialno pomoč, izvedeno je bilo javno povabilo za nadaljevanje projekta »Razvoj podpornih sistemov za varstvo starejših občanov občine Kamnik«. S sprejetjem proračuna za leto 2011 so se začele aktivnosti, povezane z vzdrževalnimi in investicijskimi deli na objektih v lasti Občine Kamnik.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu se je zaradi ugodnih vremenskih razmer precej povečalo število vlog za gradnjo objektov, zlasti nezahtevnih in enostavnih. Pri tem opažamo, da se povečuje težnja po postavitvi raznih »pomožnih« objektov na kmetijskih zemljiščih, kjer pa  taka gradnja ni dopustna; lope za orodje, toplarji, seniki, vrtne lope, zavetišča za živali in podobno se lahko gradijo le znotraj poselitvenih območij.  

Opravljen je bil redni sestanek v zvezi s pripravo OPN. Pregledali smo prvi del izvedbenega - tekstualnega dela akta in podali pripombe in predloge k posameznim členom.

Začele so se tudi aktivnosti v zvezi z urejanjem oziroma vzdrževanjem kolesarske steze  na Perovem. V kratkem se bodo nadomestila posušena drevesa, dogovarjamo se tudi za redno vzdrževanje zelenic ob stezi. Opravili smo tudi terenski ogled za morebitno novo traso kolesarske steze ob Kamniški Bistrici (nadaljevanje proti jugu).

Pri terenskem ogledu možne trase za kolesarsko stezo smo naleteli tudi na večji nedovoljeni poseg v prostor, in sicer med obvoznico in reko na Perovem, kjer je prostor definiran kot vodni in obvodni prostor. Tam se je pojavilo večje odlagališče gradbenih odpadkov (na zemljišču so postavljeni tudi stroji za drobljenje takšnih odpadkov), kar pomeni ekološko ogrožanje rečnega prostora. Poseg je zelo moteč tudi zato, ker neugledno vpliva na dojemanje vstopa v mesto. Zadevo smo posredovali pristojnim organom za sankcioniranje nedovoljenih posegov v prostor. 

Oddelek za urejanje prostora je organiziral sestanek v zvezi s pripravo prostorskega akta z oznako B8 Zgornje Perovo. Sestanka se je poleg zaposlenih na Oddelku udeležil  še  podžupan, Robert Kokotec in pripravljalec, g. Čargo. Poleg ostalih vsebin so udeleženci sestanka razpravljali o financiranju strokovnih podlag za izdelavo tega prostorskega akta, ki se nanašajo na pobude zasebnikov.

Bili smo tudi na ogledu Uršulinskega samostana v Mekinjah. Objekt je pomemben  kulturni spomenik in predstavlja veliko bogastvo za lokalno skupnost. V primeru prodaje bi morali poskrbeti, da bi celoten kompleks dobil primerno novo vsebino – program, ki bi obogatil kulturno in turistično ponudbo mesta.


<< Nazaj | Novice