Mali grad

T e D n i (K) Občine

03.10.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

Na državni cesti R2-414/1349 Kamnik - Ločica v naselju Špitalič je bil izveden interni tehnični pregled s strani državne komisije, katera je pregledala kvaliteto izvedenih del; ureditev avtobusnih postajališč in pločnika, ki so bile izgrajene v letu 2010. Komisija je o ugotovitvah podala zapisnik ter naložila izvajalcu, da v predvidenem roku izvede manjše popravke na signalizaciji. Zaključek pregleda je bil, da so dela izvedena v skladu s projektom in v predpisani kvaliteti.

Sanacije plazov na območju občine Kamnik so v zaključni fazi, glavni del sanacij je v celoti izveden, zato so izvajalci že pričeli z urejanjem okolice in pripravo dokumentacije za zaključitev investicij, katero pričakujemo v naslednjih dneh. Občina Kamnik bo na podlagi zaključne dokumentacije podala vlogo na MOP, za financiranje sredstev namenjenih za sanacijo plazov v skladu s podpisano pogodbo

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 48/11) bo s 1. oktobrom 2011 uveden nov način plačevanja davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev. Bistvena novost je zmanjšanje števila vplačilnih podračunov, na katere zavezanci za davek plačujejo svoje obveznosti iz naslova davkov. Namesto na dosedanje vplačilne račune bodo zavezanci za davek od 1. oktobra 2011 dalje svoje obveznosti plačevali na prehodne davčne podračune po vrstah javnofinančnih blagajn.

Med drugim se s 1. oktobrom 2011 spreminja tudi podračun na katerega se plačuje turistična taksa, in sicer: 01243-8884430024, sklic:19 davčna številka zavezanca – 61000.

V četrtek, 29. septembra 2011 je v sejni sobi Občine Kamnik potekala brezplačna informativno - promocijska delavnica z naslovom "Predstavitev podpornega okolja in dobrih praks". Delavnico je organiziral Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije - Mrežni spin-off inkubator Univerze v Mariboru.

V petek, 30. septembra 2011 je potekel rok za oddajo vlog na razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik v letu 2011. Do roka je prispelo več kot 70 vlog, tako da bo strokovna služba v prihodnjih tednih analizirala prejete vloge ter pripravila predlog razdelitve razpoložljivih sredstev.

Ob rednih obveznostih (finančno-računovodska opravila, izdajanje soglasij za obratovanje gostinskih lokalov, stojnične prodaje) se je pripravljalo tudi gradivo za oktobrsko sejo občinskega sveta, poleg tega pa so se intenzivno izvajale tudi aktivnosti v zvezi s pripravo predloga rebalansa 2011 in proračuna za leto 2012.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Od sobote, 1. oktobra 2011 je na Glavnem trgu v Kamniku postavljen kiosk za prodajo kostanja. Tam bo stal vse do konca decembra oziroma do začetka obratovanja drsališča. Prav tako pa se potencialni najemniki že zanimajo za najem javne površine na zelenici na Žalah v času 1. novembra, in sicer za prodajo kostanja ter cvetja in sveč.

Oddelek za družbene dejavnosti

V četrtek, 29. septembra se je strokovna služba udeležila strokovnega posveta v Državnem svetu, in sicer je bil predstavljen Predlog Nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2011-2020. Vodja delovne skupine na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, Martina Trbanc je predstavila predlog programa, ki pa ga žal zaradi predčasnih volitev ne bodo obravnavala pristojna ministrstva in posledično le-ta še ne bo sprejet na vladi.

Pri pripravi se je skušalo slediti novejšim trendom v razvoju socialnega varstva:

Trije ključni cilji razvoja sistema socialnega varstva do leta 2020 so:

S svetovalnimi delavci osnovnih šol in izvajalci se je pripravil program predavanj za učence v osnovnih šolah v okviru Lokalne akcijske skupine, katere cilj je seznanjanje otrok z različnimi oblikami zasvojenosti ter krepitev otrokove samopodobe.

 Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo zaposleni na oddelku za urejanje prostora skupaj z izdelovalcem okoljskega poročila zaključili s prvim krogom pregleda gradiva občinskega prostorskega načrta, ki je potekal v okviru dvanajstih delovnih sestankov, na katerih smo preverjali vsebinsko usklajenost OPN s strokovnimi podlagami, predvsem z vidika okoljske presoje ter preverjali vključitev izhodišč smernic nosilcev urejanja prostora.

Ugotovljena neskladja in popravke tekstualnega in grafičnega dela OPN bo izvajalec v prihodnjih dneh pripravil za potrebe okoljske presoje v okviru okoljskega poročila, le-to pa se bo na podlagi popravkov ter na podlagi nekaterih že izvedenih usklajevalnih sestankov ustrezno dopolnilo, zatem pa ga bomo posredovali v presojo Ministrstvu za okolje in prostor.

V četrtek, 29. septembra, smo pod vodstvom predstavnika KIK izvedli temeljit terenski ogled celotnega območja KIK znotraj obzidja.


<< Nazaj | Novice