Mali grad

T e D n i (K) Občine

03.09.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe

V sredo, 29. avgusta, je podjetje Petrič d.o.o. v prostorih Občine Kamnik predstavilo strojni drobilec kamenja, namenjen obnovi in gradnji makadamskih poti in obdelavi kmetijskih zemljišč. Praktični prikaz delovanja je bil prikazan na JP št. 660397 Tunjiška Mlaka.

Storitve z novim strojem so zanimive tako za kmetovalce, gozdarje, kot tudi za lokalne skupnosti, ki imajo na skrbi makadamske poti. S traktorskim drobilcem kamenja je mogoče obdelati zgornjo plast zemlje do te mere, da neplodna tla postanejo obdelovalna zemlja za vinograde, polja ali travnike. Globina drobljenja je lahko do 35 cm. Z enim prehodom drobilec drobi do 15 cm globoko. Še posebej zanimivo je vzdrževanje makadamskih poti in cest. Takšen prikaz smo si ogledali tudi v okviru delavnice. Drobilec je sposoben v majhne frakcije predelati tudi kamenje do velikosti 20 cm, tako da je površina pripravljena za nadaljnjo obdelavo. Širina drobljena je 2 m, kamenje pa razbija 158 ''zob'' iz posebne litine. Udeleženci smo skupaj ugotovili, da je predstavljena metoda odlično nadomestilo za klasično dosipavanje in vzdrževanje makadamskih cest. Gre tudi za izredno ekološki način vzdrževanja, saj v prostor ne vnašamo novega materiala in zato tudi bistveno zmanjšamo obremenitev z prevozi. Zanimiv je tudi ''ekonomski'' vidik uporabe te metode. Predstavljena je bila tudi možnost dodatne utrditve obdelanih površin z raznimi emulzijami. Kljub vsemu ostaja dobro urejeno odvodnavanje predpogoj za daljšo življenjsko dobo take ceste.

V četrtek, 30. avgusta, so se zaključila montažna dela postavitve varovalnih ograj ob lokalnih cestah in javnih poteh. Varovalne ograje so bile postavljene na dvanajstih odsekih v skupni dolžini 400 m. V času del je bila vzpostavljena delna zapora cest. Vrednost izvedenih del je znašala 20.000 evrov.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V preteklem tednu so bile vse aktivnosti usmerjene v pripravo predloga Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2012, ki ga bo Občinski svet Občine Kamnik obravnaval predvidoma na septembrski seji. Sestavni del proračuna so tudi finančni načrti vseh 22 krajevnih skupnosti, tako da so bili ponovno preverjeni vsi načrtovani prihodki in odhodki po posameznih krajevnih skupnostih.

V skladu s Pravilnikom o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Kamnik, je bilo izdanih več odločb o podaljšanju obratovalnega časa gostinskim lokalom, ki se nahajajo na območju, kjer bo potekala tradicionalna prireditev 42. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine.

Na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje o izdelavi predhodne ocene škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2012, so člani občinske komisije evidentirali prizadete površine po katastrskih občinah ter poročilo pravočasno posredovali pristojnim. Po prejemu poročil  s strani občin bo Uprava RS za zaščito in reševanje izdala sklep o izdelavi končne ocene škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi suše v letu 2012.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklem tednu so na OPPSZ potekale aktivnosti v zvezi s prodajo prostora v večstanovanjskem objektu, ki ga bo Občina Kamnik prodala, enemu izmed etažnih lastnikov. Ukvarjali smo se tudi s pripravo rebalansa proračuna in pripravo gradiva za naslednjo sejo občinskega sveta. Pripravili smo več pogodb za najem javnih površin - med drugim bo gospod Džafer Telo, po zaključku sezone pečene koruze in pred pričetkom pečenja kostanja, razširil svojo ponudbo na peko pokovke.

Oddelek za družbene dejavnosti

Za prenovo Krajevnega doma KS Kamniška Bistrica se na podlagi Idejne zasnove vodi postopke za izdelavo PZI projektne dokumentacije. Posamezna društva, ki so se prijavila na razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov zaključujejo svoje programe; na podlagi posredovanih zaključnih poročil so upravičeni do izplačila drugega dela pogodbenih obveznosti s strani Občine Kamnik. Projekt nakupa in opreme bibliobusa, ki ga vodi Matična knjižnica Kamnik, poteka po terminskem planu.

V preteklem tednu smo organizirali sestanek v direktorjem Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik glede izvajanja mrliško pregledne službe in plačevanja stroškov sodnih obdukcij, saj sredstva za te storitve v celoti zagotavlja Občina in se postavka vsakoletno povečuje.

S strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Ministrstva za zdravje (poziv županov obeh občin ustanoviteljic) je bilo Zdravstvenemu domu dr. Julija Polca Kamnik s 1. septembrom na področju ortodontije odobreno dodatnega 0,50 tima, kar posledično pomeni zmanjševanje čakalnih vrst.

Pripravljale so se obrazložitve postavk za rebalans proračuna 2012.

Zaradi pričetka gradnje OŠ Toma Brejca in posledične selitve šoloobveznih otrok na druge lokacije, so v preteklem tednu potekali roditeljski sestanki, na katerih so bili starši seznanjeni z vsemi lokacijami in prostori, kjer se bo v ponedeljek, 3. septembra, pričel pouk.

Zaključene so bile investicije na POŠ Sela, POŠ Mekinje in POŠ Nevlje. Vrtec na POŠ Nevlje za 1. starostno obdobje bo prve otroke sprejel 3. septembra.

Razpis za podelitev koncesije na področju predšolske vzgoje je odprt do 17. septembra 2012.

Oddelek za urejanje prostora

Po zaključku javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN smo na Oddelku za urejanje prostora pregledali vse prispele pripombe in pobude. Vseh pripomb občanov, ki so prispele v zakonitem roku, je bilo 450. Nekatere med njimi so bile nepopolne oziroma niso bile dovolj obrazložene, zato smo pobudnike pozvali k dopolnitvi njihovih pripomb. V tednu od 27. do 31. avgusta je potekel rok za oddajo zgoraj omenjenih dopolnitev. V nadaljevanju postopka bomo pobude poslali izvajalcu prostorskega akta, s katerim bomo skupaj pripravili strokovno presojo oziroma stališča do pripomb. Treba je poudariti, da bo v tem postopku sodeloval tudi izdelovalec okoljskega poročila s svojimi strokovnimi izhodišči.

Poleg omenjenega je Oddelek pripravil 42 mnenj k pritožbam občanov na Odločbe za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Mnenja smo posredovali na Davčno upravo RS.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o tatvini torbice iz osebnega avtomobila v Kamniku. Policisti so na kraju ugotovili, da je neznani storilec izkoristil nepazljivost voznice ter iz prednjega desnega sedeže vozila odtujil torbico, v kateri je imela denarnico z dokumenti, denar in mobilni telefon. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o vlomu v trgovino v Kamniku. Policisti so z ogledom ugotovili, da je NN storilec tekom noči odprl vrata trgovine s fotografsko opremo in iz notranjosti odtujil več fotoaparatov in fotografske opreme. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini goriva na bencinskem servisu na Perovem. Policisti so ugotovili, da je neznani voznik z osebnim avtomobilom znamke Ford pripeljal na bencinski servis, natočil gorivo ter odpeljal brez plačila. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Patrulja je na kraju ugotovila, da je do prometne nesreče prišlo zaradi nepravilne vožnje po pločniku. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Policisti so na kraju ugotovili, da je prišlo do trčenja med mopedistom in voznikom osebnega avtomobila, in sicer voznik osebnega avtomobila ni upošteval pravil prednosti v križišču. Voznik mopeda je bil poškodovan in je bil z reševalnim vozilom odpeljan na nudenje zdravniške pomoči. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o tatvini registrskih tablic v Kamniku. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec tekom dne odtujil registrsko tablico. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.<< Nazaj | Novice