Mali grad

T e D n i (K) Občine

03.08.2020

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Ureditev križišča Kamnik – Stahovica

T e D n i (K) ObčineGradnja pločnika in semaforizacija križišča s prehodom za pešce v Stahovici poteka skladno s terminskim planom. V preteklem tednu se je izvajala gradnja vodovoda in fekalne ter meteorne kanalizacije. Gradnja poteka po fazah, zato voznice in voznike opozarjamo na spremembe prometne signalizacije in upoštevanje le-te.

Občino Kamnik je v preteklem tednu obiskala delegacija Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije in Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, in sicer z državnim sekretarjem Ministrstva za infrastrukturo Slovenije Alešem Miheličem in vršilko dolžnosti direktorice Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo Liljano Herga na čelu. Zbrane je župan Matej Slapar seznanil s stanjem infrastrukture in investicijskimi načrti Občine Kamnik.

Delegacija si je ogledala gradbišče ureditve križišča na državni cesti Kamnik – Stahovica, kjer so se zbranim pridružili še predstavniki izvajalca del Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., projektant, nadzornik in odgovorni vodja gradbišča. Ob tej priložnosti se je župan Matej Slapar zahvalil Ministrstvu za infrastrukturo in Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo za sofinanciranje v investicijo, saj bomo tako skupaj z urejanjem tega odseka ceste pripomogli k večji varnosti vseh udeležencev v prometu. Obenem je zahvalo namenil tudi izvajalcu del, Komunalnemu podjetju Kamnik, d. o. o., ki izjemno hitro in strokovno opravlja delo na omenjeni investiciji.

Ureditev Korenove ceste

Zaključena je ureditev državne ceste Moste – Kamnik (Korenove ceste), kjer se je izvedla preplastitev poškdovane ceste.

Direcija Republike Slovenije za infrastrukturo je s tem projektom uredila 1.300 metrov državne ceste, ki je med pomembnejšimi ter prometnejšimi prometnimi povezavami v naši občini.

Sanacija pragov v Kamniški Bistrici

Nadaljuje se sanacija poškodovanih pragov na vodotoku Kamniške Bistrice, in sicer na odseku Veliki jez do Fužin.

Podjetju Hidrotehnik, d. d. dobre vremenske razmere omogočajo nemoteno gradnjo pragov, ki bodo v prihodnje izboljšale poplavno varnost na tem odseku.

Oddelek za družbene dejavnosti

Obnova fasade na stenah notranjega atrija občinske stavbe

V preteklem tednu se je zaključila obnova fasade na stenah notranjega atrija občinske stavbe, ki je bila povsem dotrajana in nujno potrebna ustrezne sanacije. Vrednost investicije je znašala približno 12.000 evrov.

Skrb za ustrezno stanje občinske stavbe, v kateri se nahajata tudi organa državne uprave, je vezano med drugim tudi na ohranjanje ugleda navedenih institucj. V skladu s finančnimi zmožnostmi se bodo sanacije na občinski stavbi še izvajale tudi v prihodnjih letih.

Poletno počitniško varstvo

Društvo Počitniško varstvo že več let izvaja projekt počitniškega varstva v Kamniku v sodelovanju z Občino Kamnik. Varstvo se izvaja na Oosnovni šoli 27. julij Kamnik, kjer trenutno zaključujejo 5. termin varovanja. Letos je društvo pripravilo pester program seveda vse v okviru ukrepov NIJZ. Vsak termin je imel drugačno temo, ki je bila rdeča nit celotnega tedna. Letos so teme v znamenju spoznavanja sveta in njegovih značilnostih. Program otrokom omogoča, da otroci ostajajo radovedni in da si širijo obzorja.

Otroci so se zabavali ob spoznavanju jezikov, glasbe, živali, stavb in plemen sveta. Imeli so tudi goste, ki so popestrili program varstva. Obiskala jih je Mestna godba Kamnik, glasbenik Lovro, violinistka Jasna, Nadja z jezikovne šole ITA, Klara – vzrediteljica psov, ki je predstavila svojo izkušnjo z delom s psi na Norveškem. Pri Kinološkem društvu Kamnik v Košišah so otroci imeli predstavitev pasje šole na poligonu, obiskali so gozd in izdelali svoje bivake ter glasbila. Obiskali so kamniški bazen, se igrali na okoliških igriščih in sodelovali na ustvarjalnih delavnicah. Zabavali so se na poligonu za rolanje in skiroje, igrali so ročni nogomet, spoznavali so hieroglife, eksotične živali, skratka otrokom ni bilo dolgčas.

V mesecu avgustu, društvo pripravlja še 3 termine varovanja. Teme bodo spoznavanje rastlin sveta, otrok sveta in prevoznih sredstev sveta. Nadaljevanje poletja bo za otroke v počitniškem varstvu še naprej pestro in zabavno.

»Ljubljana- Evropska prestolnica kulture 2025 – kandidatka«

Evropska prestolnica kulture (EPK) je najpomembnejša pobuda Evropske unije na področju kulture. Temeljni cilj programa EPK je poudarjanje bogastva in raznolikosti evropskih kultur ter skupne kulturne dediščine, kakor tudi spodbujanje medkulturnega dialoga in večanje medsebojnega razumevanja med evropskimi državljani. Od leta 1985 do danes je naziv EPK nosilo 60 mest, med njimi 18 državnih prestolnic. V tem času je program EPK doživel nekaj bistvenih sprememb, tako imena kot izbirnega postopka in samega koncepta. Leta 2013 je bil uveden dvostopenjski nacionalni natečaj in postopek spremljanja za naziv, hkrati pa poudarjena vloga mednarodnih izvedencev pri odločanju o izboru. Pozitivni dolgoročni učinki naziva EPK se ne kažejo zgolj v novi in obnovljeni infrastrukturi, temveč predvsem v trajnem izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev mesta in okoliških območij.

Ministrstvo za kulturo RS je 22. februarja 2019 objavilo razpis za oddajo prijav za Evropsko prestolnico kulture za leto 20205 v Republiki Sloveniji. Ministrstvo je pristojno za organizacijo in upravljanje razpisa, medtem, ko je mednarodni strokovni svet pristojen za izpeljavo izbirnega postopka.

Ljubljana kandidira za naziv Evropska prestolnica kulture 2025 s podporo 25 občin osrednjeslovenske regije, med katerimi je zelo uspešna tudi Občina Kamnik.

Programski svet LJ EPK 2015 je izbral 49 predlogov (med več kot 200 prijavljenih predlogov), ki so prišli v okviru javnega povabila k oddaji programskih idej za Ljubljano Evropsko prestolnico kulture 2025, med katerimi sta sprejeta oba prijavljena predloga z naše strani, in sicer Javni zavod Mekinjski samostan (revitalizacija sakralne kulturne dediščine) in Zavod Mladinski center Kotlovnica Kamnik (Kreativna četrt Barutana).

V prvo prijavno knjigo, ki je bila oddana na Ministrstvo za kulturo konec leta 2029, so vključeni nekateri projekti (pohvalno oba kamniška projekta), ki jih je izbrala Delovna skupina LJ EPK 2025. Občina Kamnik je pomemben deležnik pri procesu razvoja programskih idej, ki  se nadaljujejo vse do oblikovanja dokončnega kulturnega programa LJ EPK 2025, ko bo znana odločitev mednarodnega strokovnega sveta, katero slovensko mesto bo nosilo naziv EPK 2025.

Ljubljana se je uvrstila v končni izbor za Evropsko prestolnico kulture 2025. Za naziv se poteguje z Novo Gorico, Piranom in Ptujem. Mesta so sedaj pozvana, da nadgradijo prijavne knjige, decembra 2020 pa bo mednarodni svet neodvisnih strokovnjakov izmed štirih mest izbral najbolj inovativno in celostno kandidaturo, ki se bo ponašala z nazivom.

Osrednja tema kandidature je »solidarnost«, katere sestavni deli so dostopnost kulture, vključenost, okoljska pravičnost, aktivno državljanstvo in evropske vrednote!

Oddelek za urejanje prostora

Upravni organ še vedno ugotavlja, da pri izdajanju mnenj skladnosti s prostorskimi akti prihaja do nepravilne določitve parcel objektov. Pogoji so opisani v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17):

''(1) Pri določitvi parcel objektov je treba upoštevati:

(2) Parcela objekta mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč. V primeru, ko parcela objekta leži v dveh enotah urejanja prostora in obe dopuščata gradnjo istovrstnega objekta, potem veljajo za gradnjo objekta na takšni parceli določila za tisto enoto urejanja, v kateri leži večji del parcele objekta.

(3) Pri določanju velikosti parcele obstoječih objektov na območju sanacije razpršene gradnje (Ap), kadar parcela objekta še ni določena, velja, da največja velikost parcele obstoječih objektov znaša 600 m2 ali površina zemljišč pod stavbo vseh legalno zgrajenih manj zahtevnih in nezahtevnih stavb pred sprejemom tega odloka, pomnoženo s faktorjem 4 (velja večja določena vrednost).

(4) Delitev zemljiških parcel, ki predstavljajo parcele obstoječih objektov je dovoljena le v primeru, če nova zemljiška parcela, na kateri stoji obstoječi objekt, ustreza pogojem za velikost in oblikovanje parcele objekta v skladu z določili tega odloka.

(5) Delitev zemljiških parcel stavbnih zemljišč je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedenem postopku evidentiranja parcelacije ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje novih parcel objektov v skladu z določili tega odloka. Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih tega odloka ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta.

(6) Parcelo objekta je treba pred izdajo gradbenega dovoljenja vzpostaviti kot praviloma eno oziroma v izjemnih primerih več celih zemljiških parcel.

(7) Zemljiško parcelo, ki je delno stavbna in delno kmetijska je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja odmeriti oziroma razdeliti na stavbni del in na kmetijski del.

(8) Parcela objekta se določa samo na stavbnih zemljiščih ter za objekte razpršene gradnje. Objektom, katerih gradnja je dopustna izven stavbnih zemljišč, parcele objekta izven stavbnih zemljišč ni treba določati.

(9) Nezahtevnim in enostavnim kmetijskim objektom, ki se gradijo na stavbnih zemljiščih izven grajenega območja kmetije in se z grajenim območjem kmetije ne stikajo, je treba določiti parcelo objekta.

(10) Zgoraj navedena določila za delitev parcele ne veljajo za delitev parcel za potrebe gradnje javne infrastrukture ali dostopov do zemljišč.''

Treba je poudariti, da je eden izmed pogojev za potrditev skladnosti s prostorskim aktom tudi pravilna določitev parcele objekta.

Na podlagi 118. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 11. člena Statuta Občina Kamnik je bil v preteklem tednu objavljen Poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ŠT02. Izhodišča za pripravo OPPN se skladno z zakonodajo pripravijo pred sprejetjem odločitve o pripravi OPPN in se oblikujejo ob sodelovanju udeležencev urejanja prostora. Predmet izhodišč je rekonstrukcija obstoječih objektov, vzdrževanje, nadomestitve, odstranitve obstoječih in gradnja novih treh individualnih stanovanjskih objektov ter priključitev objektov na javno gospodarsko infrastrukturo in javno cestno omrežje (ureditev pripadajočih prometnih in drugih funkcionalnih površin ter komunalne, energetske in elektronsko komunikacijske infrastrukture). Predlog izhodišč za pripravo OPPN je pripravila družba OSA arhitekti d.o.o., Strma ulica 13, 2000 Maribor. Zainteresirana javnost lahko izhodišča poda najkasneje do 6. 8. 2020 na naslov Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1241 Kamnik, ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Občina bo preučila vsa pravočasno prejeta izhodišča in do njih zavzela stališča.

Finančna uprava Republike Slovenije je v mesecu juniju začela pošiljati odločbe o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020. V primeru, če se uporabniki zemljišč z izdano odločbo ne strinjajo, se lahko na priloženem obrazcu pritožijo TUKAJ. Podpisan obrazec pošljite na e-mail: lj.fu@gov.si ali preko pošte: Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana. 

Oddelek za razvoj in investicije

Poletni Urbani Masterclass Kamfest 2020

Letošnje predkamfestovsko dogajanje bo tudi minilo v znamenju študentske arhitekturne delavnice in urbanega masterclassa v so organizaciji Skupine Štajn, Kulturnega društva Priden Možic in Mladinskega centra Kotlovnica. Dogajanje bo postreglo z izobraževanji za študente arhitekture in urbanizma in je namenjeno tudi za širšo javnost ter podprto s strani projekta Stimulart.

Rezultat delavnice bo prikaz možne ureditve Kreativne četrti Barutana v objektu bivše ''Šlosarije''.

Podroben program si lahko ogledate TUKAJ.

Policijska postaja Kamnik

TATVINA MOTORNEGA KOLESA HYOSUNG

Policisti so obravnavali tatvino motornega kolesa Hyosung, modre barve, nameščenih registrskih številk LJ ST-35. Do tatvine je prišlo na Fužinah v Kamniku. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.

TATVINA REGISTRKIH TABLIC NA FUŽINAH

Policisti so obravnavali tatvino registrskih tablic KP JE-996 na parkirišču Železniške postaje Graben. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba.

POŽIG VOZILA NA SAMOSTANSKI

Patrulja je bila obveščena, da na Samostanski ulici gori avtomobil. Ob prihodu na kraj je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec z neznano vnetljivo snovjo zanetil požar, saj je pod parkirano vozilo podtaknil vnetljivo snov, zaradi česar se je vozilo vnelo in pričelo goreti. Gasilci so vozilo pogasili nastala materialna škoda za približno 6.000 evrov.

VANDALIZEM PRED VRTCEM V KOMENDI

Policisti so bili obveščeni o vandalizmu na igrišču vrtca v Komendi. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da so neznanci, v času od 24. 7. 2020 do 28. 7. 2020, preplezali ograjo vrtca, nato pa so popivali na vrtčevskih klopeh in pri tem uničevali zunanji inventar. Sledi zbiranje obvestil.

INTERVENCIJA NA LIVARSKI

Patrulja je bila napotena na Livarsko, kjer se je v enem od stanovanj slišal močan mehanski hrup. Sledi zbiranje obvestil in ustrezen ukrep.

PROMETNA NESREČA NA RELACIJI MENINA IN OKROG PRI MOTNIKU

Policisti so bili obveščeni o prometni nesreči na relaciji iz smeri Špitalič, Okrog pri Motniku proti Menini. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je voznik vozil motorno kolo iz smeri Menine Planine proti Okrogu, kjer je na makadamski poti zavrl, zaradi česar je prišlo do zdrsa motorja in posledično padca voznika. Vozniku je bil izdan plačilni nalog.

VLOM V ŠOTOR PODJETJA TPS IMP

Patrulja je bila napotena o vlomu v šotor podjetja TPS IMP d.o.o. na Korenovi cesti. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da so neznanci, v času od 29. 7. 2020 do 31. 7. 2020 z neznanim ostrim predmetom prerezali šotor in tako prišli v notranjost. Iz notranjosti so odtujili baker v skupni vrednosti približno 70.000 evrov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba.

VINJEN VOZNIK

Patrulja je imela na območju Stahovice v postopku voznika osebnega avtomobila, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, zato mu je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 1,01 miligram alkohola v litru izdihanega zraka. Sledi odložilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

TATVINA DVEH KOLES NA GMAJNICI V KOMENDI

Policisti so obravnavali tatvino koles v Komendi. Ugotovljeno je bilo, da je neznanec v času od 30. 7. 2020 do 31. 7. 2020 odtujil dve treking kolesi znamke Focus in Lappier. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba.

TATVINA KOLES NA LJUBLJANSKI CESTI

Policisti so na Ljubljanski cesti obravnavali tatvino zaklenjenega k kolesa znamke Giant, črno-rdeče barve. Do tatvine je prišlo v času med 31. 7. 2020 in 1. 8. 2020. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba.

ZASEG NEZNANE  SNOVI NA MAISTROVI

Policisti so imeli na avtobusni postaji v Kamniku v postopku osebo, katera je imela pri sebi neznano belo prašnato snov in neznano zeleno rjavo snov rastlinskega izvora. Omenjene snovi bodo poslane v nadaljnjo analizo v kolikor bo ugotovljeno, da gre za prepovedane substance sledi hitri postopek.

PROMETNA NESREČAN NA PRELAZU KOZJAK

Policisti so bili obveščeni, da je prišlo na Kozjaku do čelnega trčenja med motornim kolesom in osebnim avtomobilom. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je voznik motornega kolesa vozil po regionalni cesti iz smeri Špitaliča proti naselju Cirkuše. Ko je pripeljal v ostri desni ovinek je izgubil oblast nad motorjem in trčil v prednji del osebnega avtomobil, ki je v tistem trenutku  pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. Motorist je v nesreči zadobil hude telesne poškodbe in je bil z reševalnim vozilom odpeljan na UKC Ljubljana. Motoristu bo izdan plačilni nalog.

PROMETNA NESREČA Z POBEGOMA

Policisti so na naslovu Ulica Matije Blejca obravnavala prometno nesrečo s pobegom, kjer naj bi neznani voznik trčil v drsno ograjo in s kraja odpeljal ne da bi oškodovancu nudil svoje podatke. Sledi zbiranje obvestil.


<< Nazaj | Novice