Mali grad

T e D n i (K) Občine

03.08.2015

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek od križišča Laniše proti Tunjicam

Izvajalec je nadaljeval z deli od mostu navzgor proti Tunjicam, in sicer s polaganjem meteorne kanalizacije. Druga ekipa nadaljuje s polaganjem vodovoda od mostu navzgor proti križišču za Komendo. Takoj za njimi ekipa prevezuje hišne priključke na nov vodovod. Hkrati se že izvajajo robniki za pločnik.

Promet bo zaradi del moten. Dela potekajo pod popolno zaporo od 6. do 17. ure. Obvoz poteka preko Komende in Zadnjega vrha. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter občanom ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

2. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Stranje

V preteklem tednu je izvajalec urejal bankine po asfaltiranju na nekaterih končanih kanalih v Spodnjih Stranjah ter asfaltiral na nekaterih krajših odsekih v Zgornjih Stranjah. Občanke in občane naprošamo, da po novem asfaltu vozijo umirjeno (brez naglih in sunkovitih zaviranj in speljevanj ter obračanj težjih vozil na mestu), saj se v takih temperaturah asfalt počasneje hladi. Poleg tega lahko pride do poškodb asfalta, dokler niso izvedene tudi bankine.

Županje Njive

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo vodovoda ter TK vodov od kapelice do Županjih Njiv. Hkrati se delajo vodovodni odcepi za posamezne stavbe ter odcepi za hidrante. Kanalizacija je v tem delu že dokončana in povezana s kanalizacijo, ki je bila zgrajena v lanskem letu v zgornjem delu Županjih Njiv. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del z vgradnjo vodovodne infrastrukture ter TK vodi.  

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

3. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d.d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d.d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Intenzivno so se nadaljevala dela na objektu biološkega bloka 2, dobavilo se je že nekaj opreme, hkrati pa se nadaljuje projektiranje biološkega bloka 1.

Sanacija struge Oševka – III. faza

V mesecu juliju je bila uspešno zaključena izvedba III. faze sanacije struge vodotoka Oševek. Občina Kamnik je že v letu 2012 in 2013 začela s sanacijo poškodovane struge vodotoka Oševek. V prvi in drugi fazi je zgradila nov most preko struge do dveh stanovanjskih hiš v naselju Oševek in sanirala levi in desni breg struge v dolžini približno 80 metrov. Stari most je namreč predstavljal ozko grlo, zaradi katerega je skoraj vsako leto prihajalo do poplav. Letos je bila izvedena sanacija levega in desnega brega struge. Z izvedbo protipoplavnih ukrepov se je nevarnost pred poplavami na tem območju izboljšala.

Izgradnja Kranjske stene v kraju  Klemenčevo

Občina Kamnik se je v letu 2014 skupaj s koncesionarjem za urejanje in vzdrževanje vodotokov Hidrotehnik d.d. prijavila na razpis Sklada Si.voda, zavod za čiste in zdrave vode, kjer je bil podan sonaravni ukrep »Kranjska stena« na področju dvigovanja kakovosti voda v Sloveniji na vodotoku Blatnica v kraju Klemenčevo. Na podlagi izvedenega razpisa je bil predlagan ukrep »Kranjska stena« izbran za sofinanciranje s strani Sklada Si.voda, zavod za čiste in zdrave vode. V mesecu maju je bila z izvajalcem del podpisana pogodba ter izvedena uvedba v delo.

Z deli je izvajalec začel v mesecu juniju, izgradnja pa je bila uspešno zaključena konec meseca julija. Izgradnja »kašte« oziroma Kranjska stena je mednarodni projekt, prvi tovrstni v Sloveniji, s čimer bo poleg izboljšanja poplavne varnosti in plazovitosti na tem območju, zagotovo velik doprinos tudi kot sonaravni ukrep v neokrnjeni naravi ter prepoznavnost naše občine. Omenjeno območje bo po izgradnji namenjeno tudi izobraževanju, usposabljanju ter ozaveščanju o tovrstnih rešitvah, kar bo posledično mogoče v prihodnje uporabiti tudi za prijavo na evropske projekte s tovrstnimi vsebinami. 

Zaključek gradbenih del, odprava napak na Ljubljanski cesti: odsek od Mercatorja-pošta (Duplica)

V soboto, 1. avgusta 2015, so se zaključila gradbena dela, odprava napak na »LJUBLJANSKI CESTI: ODSEK OD MERCATORJA- POŠTA (DUPLICA)«.

Izvajalec del je opravil naslednja dela, in sicer: zarez in rušenja posedenega asfalta, dvig obstoječih pokrovov in vodovodnih kap na višino, zamenjava poškodovanih betonskih robnikov, dvig robnega pasu iz granitnih kock, sanacija temeljna betonske panelne ograje ter zaščita panelov z barvanjem dvostransko v dolžini 44 metrov, zalivanje stikov robnik-pločnik - 112 metrov, zalivanje razpok na vozišču- 2000 m, obnova horizontalne signalizacije na mestih poškodb itd. V času del je potekala delna zapora ceste.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Tekom tedna je bilo potencialnim vlagateljem posredovanih več informacij in pojasnil v zvezi z javnima razpisoma za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik. Javna razpisa ter razpisni obrazci so objavljeni na uradni spletni spletni strani Občine Kamnik www.kamnik.si. Rok za oddajo vlog je petek, 14. 8. 2015.

Pripravljeno je bilo tudi poročilo o izvrševanju proračuna Občine Kamnik v prvem polletju leta 2015, saj mora župan poročati Občinskemu svetu Občine Kamnik o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Oddelek za družbene dejavnosti

Vodstvo Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik se je z lastniki varovanih stanovanj dogovorilo, da se organizira postajališče potujoče knjižnice tudi pri varovanih stanovanjih v Mekinjah. Ta storitev bo za stanovalce varovanih stanovanj več kot dobrodošla popestritev in predvsem še en način kakovostnega in zdravega življenja.

Občina Kamnik je namenila 500 evrov za nakup novega, prilagojenega vozila za Nina Rakoviča. Zaradi dotrajanosti starega vozila Nino nujno potrebuje nov, prilagojen kombi, ki ga družina zaradi visoke cene žal ne zmore kupiti sama. V ta namen se zbirajo donatorska sredstva v okviru Društva staršev otrok s posebnimi potrebami in kdor bi Ninu želel pomagati, lahko denarna sredstva nakaže na TRR: 02312-0256852517, odprt pri Društvu staršev otrok s posebnimi potrebami (DSOSPP), p. p. 60, 1240 Kamnik, namen: NINO kombi. Hvala!

S predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine Kranj in predsednikom Združenja borcev NOB Kamnik je bil izveden ogled spomenikov padlim borcem v letih 1941-1945, in sicer v Zgornjem Tuhinju (Prevoje), na Lokah v Tuhinju (stavba društva Sožitje) in na Duplici. Po pridobitvi potrebnih smernic in soglasij s strani ZVKD OE Kranj se bo pričelo s sanacijo spomenikov.

V kotlovnici na bazenskem kompleksu Pod skalco so bile zamenjane plošče v prenosniku toplo hladne vode, poleg tega je bil opravljen še manjši servis, tako da peč in ogrevanje sedaj normalno delujeta.

Dela v enoti Pestrna Vrtca Antona Medveda Kamnik se izvajajo skladno s terminskim planom. Trenutno poteka izvedba talnih oblog.

Dela na stadionu Prijateljstva v Mekinjah potekajo v skladu s terminskim planom.

V celoti je pripravljen spodnji ustroj, v tem tednu bo izvedena asfaltna podlaga, na katero bo izveden še zaključni sloj (tartan).

V mali in veliki telovadnici na Osnovne šole Marije Vere dela intenzivno potekajo, in sicer se izvajajo pleskarska dela v mali telovadnici, v veliki telovadnici pa priprave za odstranitev stare in namestitev nove športne opreme.

V soboto, 8. avgusta 2015, bo ob 20.30 v cerkvi sv. Benedikta v Stranjah potekal koncert ruskega ansambla Svetilen. Program ansambla vključuje različne zborovske sloge in žanre. Med najlepšimi primeri so zborovska tradicija cerkvenih zavodov, kozaške duhovne pesmi, molitve, tožbe in pravoslavni praznični napevi. Ko se kontrastno izmenjujejo, ustvarjajo čudovito, skrivnostno, protislovno zvočno atmosfero ruskega srednjega veka. Vse skladbe so izvedene tradicionalno, kot so jih peli v pokrajinah, kjer so jih raziskovalci posneli. Program je tako edinstven prav zaradi ansamblovega dolgoletnega raziskovanja. Koncert predstavlja potovanje v preteklost čez širno območje stare Rusije in celotnega pravoslavnega sveta. To doživetje še poglablja uporaba starih glasbenih instrumentov, ki so jih izdelali najboljši ruski mojstri po starem izročilu.

Oddelek za urejanje prostora

Tudi v preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora imeli povečano število strank zaradi odmere. Vse občanke in občane obveščamo, da je osnova za izračun nadomestila Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Kamnik (Ur. l. RS, št. 100/2011, 99/2012) ter Sklep o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015 (Ur. l. RS, št. 94/2014).

Podatki o nepremičninah za katere je po Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik treba plačevati nadomestilo so vzeti iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije in so javno dostopni na internetnem naslovu http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl.

Vse občanke in občane občine Kamnik, ki so po Odloku zavezani plačilu nadomestila in se s prejeto Odločbo ne strinjajo, morajo pritožbo z dokazili vložiti na Obrazcu in jo poslati naslov: Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana. Občani morajo paziti, da ne zamudijo roka za pritožbo.

Oddelek za razvoj in investicije

Podstrešje Osnovne šole 27. julij je v izredno slabem stanju, kar pa ob upoštevanju starosti zgradbe oz. objekta niti ni presenetljivo. Zgradba OŠ 27. julij je bila v letu 2013 vključena v projekt ugotavljanja potresne varnosti nekaterih javnih zgradb v Občini Kamnik. Zavod za gradbeništvo Slovenije je v preteklem letu opravil še dodatne meritve in kot enega izmed nujnih ukrepov izpostavil tudi sanacijo podstrešja, predvsem v smislu statične razbremenitve konstrukcije zgradbe.

Na podlagi njihovih ugotovitev, je občinska uprava v sodelovanju z vodstvom zavoda pristopila k iskanju rešitev in ukrepov, ki bi fazno sledili končnim  predlogom poročila omenjene institucije. V prvi fazi, je bilo v celoti izpraznjeno podstrešje, kar predstavlja rušenje petih betonskih dimnikov, ki niso bili v funkciji, odstranjene  montažne stene, ki so bile v razpadajočem stanju. Na novo se adaptirajo mansardni prostori tako, da bo s predvidenimi gradbeno obrtniškimi deli vsaj delno razbremenjena konstrukcija zgradbe. Trenutno je izvajalec gradbeno obrtniških del zaključil z vgradnjo vodovodne in elektro instalacije v delu mansardnih prostorov in izvedel keramične obloge. Dela potekajo v skladu s terminskim planom, pogodbenimi določili in bodo zaključena predvidoma do 10. 8. 2015.

Podžupan Matej Slapar in svetovalka za razvoj in investicije Barbara Strajnar sta se udeležila srečanja projektnih partnerjev projekta Local Action Groups for better EU Communities (LAGs4EU), ki se je odvijal v Pazinu od 22. do 24. julija. Gre za projekt, ki je sofinanciran s strani programa Europa for citizens in v Sloveniji poteka pod okriljem Razvojnega centra Srca Slovenije. V Pazinu je potekalo drugo srečanje projektnih partnerjev, prvo je bilo v začetku meseca julija na Slovaškem. Do konca leta 2017 bodo poleg Slovaške in Hrvaške organizirana srečanja tudi v vseh ostalih sodelujočih državah (BiH, Češka, Italija, Romunija, Litva, Poljska in Slovenija – Kamnik v avgustu 2016). Predstavljeni so bili primeri dobrih praks črpanja evropskih sredstev in vključevanja prebivalstva v kreiranje lokalnih politik ter sprejemanje odločitev na lokalnem nivoju. Podpisan je bil tudi sporazum o interesu nadaljnjega sodelovanja sodelujočih projektnih partnerjev pri različnih transnacionalnih projektih.

Predstavnika Ministrstva za infrastrukturo, Direktorata za promet mag. Polona Demšar Mitrovič in gospod Jakšič sta v četrtek, 30. julija 2015, na Občini Kamnik predstavila Strategijo trajnostne mobilnosti za občine in smernice za njeno izdelavo. Gre za dokument, ki vsebuje celostni pristop pri obravnavi prometne problematike občine. Izdelava tega dokumenta bo v višini 85 odtstotkov upravičenih stroškov sofinancirana s strani Evropske unije. Sredstva za ta namen bodo s strani Ministrstva za infrastrukturo predvidoma razpisna jeseni 2015. Predstavitve so se udeležili predstavniki vseh oddelkov Občine Kamnik in podžupan Matej Slapar.

Na Oddelku za razvoj in investicije se je začelo izobraževanje o pridobivanju nepovratnih evropskih sredstev, projektnem vodenju in evropskih politikah. Izobraževanje vodi mag. Beno Štern iz podjetja Infinita d.o.o, sicer tudi priznani strokovnjak s tega področja.

V preteklem tednu smo izdali dve odločitvi o oddaji naročila oziroma o izbiri izvajalca za naslednji investiciji: Rekonstrukcija LC št. 160011 Podgorje - Kamnik, I. faza od krožišča Podgorje do uvoza za tehnične preglede in Ureditev avtobusnih postajališč ob državni cesti R2-414, odsek 1349 Kamnik – Tuhinj, od km 14,626 do km 14,786. Po pravnomočnosti obeh odločitev bo z izbranima izvajalcema sklenjena pogodba.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali prometno nesrečo na regionalni cesti Moste – Duplica, ki pa se je izšla brez telesnih poškodb in z manjšo materialno škodo. Nihče od udeležencev ni bil pod vplivom alkohola.

Policisti so bili obveščeni, da je v stanovanjskem bloku v Mekinjah prišlo do ropa. Ugotovljeno je bilo, da sta v stanovanje vdrla dva zamaskirana moška, stanovalca vrgla po tleh in jima grozila z orožjem. Pri tem sta premetala stanovanje in odtujila šop ključev in mobilni telefon, nato pa stekla ven iz stanovanja. Policisti v zvezi tega primera zbirajo obvestila in bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Policisti so v Lazah v Tuhinju obravnavali primer drzne tatvine iz hiše. Na kraju so ugotovili, da so trije neznani storilci izkoristili nepazljivost stanovalcev in iz sobe v stanovanjski hiši odtujili približno 450 evrov gotovine. Policisti v zvezi s tem primerom zbirajo obvestila in bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo na regionalni cesti Duplica - Kamnik. Na kraju so ugotovili, da je do prometne nesreče prišlo zaradi napačnega premika z vozilom enega od udeležencev. V prometni nesreči sta dva udeleženca utrpela lahke telesne poškodbe in sta sama iskala zdravniško pomoč. Nastala je materialna škoda za približno 700 evrov, povzročitelju prometne nesreče pa je bil izdan plačilni nalog. 

Policisti so bili obveščeni, da je v eni izmed trgovin v trgovskem centru Qlandia prišlo do tatvine ure. Na kraju so policisti ugotovili, da je neznani storilec s prodajne police odtujil ročno uro in s tem trgovino oškodoval za 250 evrov. Policisti zbirajo obvestila in bodo zoper storilca podali kazensko ovadbo na tožilstvo.

Policisti so bili napoteni na Steletovo cesto v Kamniku, kjer na tleh obležal vinjen moški. Na kraju je bilo ugotovljeno, da se je omenjeni moški poškodoval po glavi, odpeljalo ga je reševalno vozilo Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik.

Policisti so bili obveščeni, da je v enem izmed stanovanjskih blokov na Zikovi ulici prišlo do vloma v klet. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec vlomil v eno izmed kleti in iz nje odtujil žensko kolo v vrednosti 250 evrov. Policisti zbirajo obvestila in bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Policisti so opravili postopek z vinjenim voznikom, ki je vozil osebni avtomobil po kamniški obvoznici. Opravili so preizkus alkoholiziranosti, ki pa je pokazal, da je imel voznik 1.20 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Začasno mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje, zoper voznika sledi tudi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.


<< Nazaj | Novice