Mali grad

T e D n i (K) Občine

03.06.2013

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Komisija za plazove si je na terenu ogledala plazove v občini Kamnik z namenom ugotovitve dejanskega stanja oziroma morebitnega poslabšanja stanja ter določitve prioritete za sanacijo.

Ugotovljeno je bilo, da se stanje plazov po poplavah leta 2010 in 2012 vsako leto poslabšuje, kar vzbuja skrb v prihodnje. Klimatske spremembe in njihovi vplivi na okolje so postale dejstvo, s katerim se bosta morala država in Občina v prihodnje soočiti. Izdelano bo poročilo, na podlagi katerega bomo na državni ravni pridobili potrebna sredstva za sanacijo. 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Predstavniki Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance smo sodelovali na 24. seji Občinskega sveta Občine Kamnik, ki je bila v sredo, 29. 5. 2013, na kateri je bil potrjen Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2013. V skladu z Zakonom o javnih financah ter Poslovnikom Občinskega sveta Občine Kamnik so bila pripravljena stališča predlagatelja do vloženih amandmajev k predlogu Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2013. Na seji je bil ponovno predstavljen predlog Sklepa o izstopu Občine Kamnik iz Območnega razvojnega partnerstva Središča Slovenije, vendar so člani Občinskega sveta glasovanje o predlogu sklepa prestavili na naslednjo sejo. Dejstvo je, da se lahko območno razvojno partnerstvo oblikuje na sklenjenem območju več občin v eni ali več regijah. Glede na to, da sta Občina Lukovica in Občina Domžale izstopili iz Območno razvojnega partnerstva Središča Slovenije, je Občina Kamnik ostala izven sklenjenega območja.

V skladu s podpisano Pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest v letu 2013, program vzdrževanja pripravi Zavod Republike Slovenije za gozdove, Občina Kamnik pa je dolžna izvesti postopek izbire izvajalca. Povabljenih je bilo več potencialnih izvajalcev, na podlagi prejetih ponudb pa bo postopek izbire izveden v prvi polovici junija 2013. Vrednost vzdrževalnih del je za letošnje leto ocenjena na približno 36.000 evrov, financira pa se delno iz pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov, delno pa iz državnega proračuna.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklem tednu je pravna služba Občine Kamnik na Občinskem svetu Občine Kamnik predstavila dva predloga sklepov za nakup nepremičnin, in sicer je Občinski svet Občine Kamnik sklenil, da se odkupi del nogometnega igrišča Virtus v k.o. Šmarca in del travnika, ki se nahaja severno od mekinjskega samostana. Površine, ki predstavljajo del nogometnega igrišča, so lastniki že pred časom ponudili v odkup Občini. Ob tem je potrebno omeniti, da je preostali del igrišča trenutno še v lasti Republike Slovenije, vendar si občinska uprava aktivno prizadeva, da tudi te površine preidejo v last Občine. Travnik ob mekinjskem samostanu je v skladu z veljavnimi prostorskimi akti opredeljen kot kmetijsko zemljišče, vendar so občinski svetniki kljub temu prisluhnili želji članov sveta KS Mekinje, da po večletnih prizadevanjih vendarle pridobijo prostor za druženje in rekreacijo mladih. Na osnovi navedenega bo občinska uprava pristopila k realizaciji sklepanja pogodbe oziroma predpogodbe.

Oddelek za družbene dejavnosti

Z vodstvom Centra za socialno delo Kamnik smo se dogovorili, da bo Občina Kamnik v celoti krila stroške letovanja za štiri rejence iz naše občine. Nameščeni so v različnih rejniških družinah po občini in se bodo skupaj z njihovimi rejniki udeležili usposabljanja in letovanja rejniških družin v Pineti v Novigradu (strošek letovanja na otroka znaša 142,05 evrov). Otroci, ki se bodo udeležili letovanja, imajo specifične motnje in težave v razvoju zaradi posledic zanemarjanj, zapustitve, odvisnosti ali nasilja v matični družini, kar je tudi razlog, da se jim omogoči to letovanje.

Matična knjižnica Kamnik in Zasebni vrtec Zarja Kamnik skupaj uspešno delujeta na projektu »Jezik: moj, tvoj, naš«, ki je namenjen širjenju multikulturnosti, jezikovnemu osveščanju in spoznavanju knjižničnih dobrih praks ter tujejezičnega gradiva. Cilj projekta je izgradnja zbirke v jeziku priseljencev v Sloveniji, ozaveščanje rabe jezika, spodbujanje bralne kulture med priseljenci, širjenje strokovnega znanja o neslovenskem gradivu ter multikulturnost. Pobuda je vzniknila iz potrebe vrtca, ki se srečuje z otroki, katerim je slovenščina drugi jezik. Vrtec se je s predlogom sodelovanja obrnil na Matično knjižnico Kamnik, ki pa je že pri svojem delu in poslanstvu odločila spodbujati  priseljence k branju in socialni vključenosti v družbo. V ta namen je potekalo strokovno srečanje, katerega so se udeležili tudi kolegi iz koprivniške knjižnice, ki so v letošnjem letu prejeli mednarodno nagrado EIFL-PLIP award for social inclusion, za inovativne programe, ki podpirajo socialno vključenost v skupnost. Za ta projekt je Matična knjižnica Kamnik do sedaj že prejela donacijo srbskih knjig Veleposlaništva Republike Srbije, donacijo knjig v albanskem jeziku z Veleposlaništva Republike Albanije in zasebno donacijo makedonskih knjig. Knjige so začasno na uporabi v premični knjižnični zbirki v vrtcu. Ob tem je potrebno poudariti, da v kamniški knjižnici poteka učenje slovenskega jezika, ki se ga udeležujejo žene, katerih materni jezik je albanski. V petek, 31. maja 2013, je potekal prevzem knjižne donacije Veleposlaništva Republike Makedonije v Sloveniji Zasebnemu vrtcu Zarja in Matični knjižnici Kamnik na prireditvi Dan odprtih vrat Smeh in igra v Zarji in Jezik: moj, tvoj,naš! Dogodka se je udeležil tudi župan Marjan Šarec, častni gost dogodka pa je bil njegova ekselenca, veleposlanik Republike Makedonije Igor Popov.

Zaključil se je razpis za sofinanciranje poletnega festivala, na katerega je prispela ena pravočasno in pravilno opremljena vloga.

S strani Geodetske uprave Republike Slovenije smo prejeli Odločbo o parcelaciji  za Volčji Potok, na katerem stoji spomenik NOB Rudnik pri Radomljah.

Med Občino Kamnik in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije se končujejo postopki etažiranja zgradbe na Ljubljanski c. 1 v Kamniku. Stanje na objektu si je pretekli teden skupaj z direktorjem občinske uprave mag. Ivanom Kendo in vodjo izpostave Nado Kolar ogledal tudi generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije dr. med. Samo Fakin. Ob tem je Občina od vodstva Zavoda pridobila soglasje za postavitev požarnih stopnic za Glasbeno šolo Kamnik, pogovor je tekel tudi o priklopu celotnega objekta na toplovod in s tem ureditvi kotlovnice. Direktor občinske uprave mag. Ivan Kenda je generalnemu direktorju Fakinu omenil tudi problematiko pomanjkanja oziroma zagotavljanja dodatnih zdravnikov za kamniško občino (varovana stanovanja, zdravstveni dom), vendar je generalni direktor povedal, da je mreža na primarni ravni v naši občini zapolnjena in tako novih zdravnikov oziroma sredstev zanje, ni možno zagotoviti.

Prihodnji teden se bodo začela gradbena dela za celostno ureditev športnega igrišča Pšajnovica.

Ker s strani lastnikov območja, kjer poteka trim steza, nismo dobili soglasja za njeno ureditev, Občina do nadaljnjega ne bo oziroma ne sme pričeti z ureditvijo steze.

V četrtek, 6. junija in v petek, 7. junija 2013, bo v Domu kulture Kamnik potekala krvodajalska akcija.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelek smo prejeli večje število vlog za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območja starega mestnega jedra. Glede na številna vprašanja in nejasnosti, ki jih postavljajo zavezanci v zvezi z oprostitvijo plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (NUSZ), želimo pojasniti slednje. 

V skladu s 16. členom Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik je oproščen plačila nadomestila tisti zavezanec, ki je delno obnovil objekt v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine, pri čemer oprostitev velja za dobo 5 let. Za delno obnovo se šteje enotna menjava stavbnega pohištva ali enotna obnova fasade ali enotna menjava strehe. Mnenje o enotni obnovi ali menjavi poda Zavod. Če je zavezanec celovito obnovil ali rekonstruiral objekt v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji, oprostitev velja za obdobje 10 let. Za celovito obnovo se šteje najmanj hkratna obnova ali menjava stavbnega pohištva, strehe ali fasade. K vlogi za oprostitev mora zavezanec priložiti mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, iz katerega izhaja, ali gre za enotno delno obnovo ali za celovito obnovo ali rekonstrukcijo, da je delna ali celovita obnova ali rekonstrukcija že izvedena, kdaj je bila izvedena ter da je ta skladna z izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji. Če je bila odločba o 5- oziroma 10-letni oprostitvi izdana pred dokončnostjo odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, začne oprostitev teči v odmernem letu, v katerem je bila odločba izdana. V nasprotnem primeru začne oprostitev teči v naslednjem odmernem letu. Petletne oprostitve, ki se nanašajo na delno obnovo, se med seboj lahko seštevajo. Vse oprostitve, ki jih določa Odlok, pričnejo veljati od 1. januarja 2013 dalje.

Udeležili smo se seminarja z naslovom »Kako do kolesarjem prijazne prometne infrastrukture?«, ki je potekal v prostorih Mestnega muzeja Ljubljana. Seminar sta organizirala Regionalni center za okolje v okviru projekta Mobile 2020 in Mestna občina Ljubljana v okviru projekta Champ. Predstavljena so bila načela in kriteriji za načrtovanje kolesarske infrastrukture ter prenovljena navodila za načrtovanje kolesarske infrastrukture s strani Direkcije RS za ceste. Na primeru Mestne občine Ljubljana je bila predstavljena nova prometna strategija, ki naj bi sistematično izboljšala kolesarsko infrastrukturo v Ljubljani. Prikazani so bili tudi primeri dobrih in slabih kolesarskih praks načrtovanja kolesarske infrastrukture v Sloveniji, vključno z načrtovanjem parkirišč za kolesarje (namestitev ustreznih stojal za kolesa, pokrite kolesarnice, in podobno). Glavni namen prizadevanj in omenjenih izobraževanj je doseči izboljšanje kolesarske infrastrukture v mestih, ki bi omogočila večjo uporabo kolesa, kot sredstva za okolju prijazen, varen in v mnogih mestih tudi najhitrejši način premikanja.

Poleg rednih delovnih obveznosti (reševanje vlog za izdajo potrdil, lokacijskih informacij in soglasij, pregleda projektov za izdajo gradbenih dovoljenj ter svetovanje in posredovanje informacij občanom) je bilo v preteklem tednu na Oddelku za urejanje prostora opravljenih tudi več  terenskih ogledov glede odmikov predvidenih objektov od parcelnih meja, ki so v lasti Občine Kamnik.

Udeležili smo se tudi posveta z naslovom »Učinkovita pot do gradbenega dovoljenja«, ki je bil v prostorih državnega sveta dne 24. 5. 2013. Posvet je organizirala iniciativa »Odgovorno do prostora«. Ta skupina je v želji, da bi prekinila ustaljeno prakso pridobivanja gradbenega dovoljenja, nagovorila stroko in vse odgovorne, tudi zaposlene na občinah, k vključevanju v pripravo novih zakonodajnih rešitev. Bistvo rešitve se skriva v stališču stroke, da predlaga spremenjen način priprave dokumentacije in tudi spremenjen način delovanja vseh udeležencev v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja in gradnje vse do pridobitve uporabnega dovoljenja, ki bi skrajšali in poenostavili pridobivanje dokumentacije za gradnjo.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali vlom v vrtni lopi v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec preko noči vlomil v dve vrtni lopi in iz notranjosti odtujil več kosov vrtnega orodja. Z dejanjem je oškodovance oškodoval za približno 1200 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Policisti so na kraju ugotovili, da je voznica osebnega avtomobila zaradi izsiljevanja prednosti trčila v kolesarja, ki je pravilno peljal po Ljubljanski cesti iz smeri Kamnika proti Duplici. V prometni nesreči je nastalo zapribližno 300 evrov materialne škode. Kolesar je v prometni nesreči utrpel lahke telesne poškodbe in je sam poiskal zdravniško pomoč. Povzročiteljici je bil izdan plačilni nalog.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z dvema 16-letnicama. Pri postopku je bilo obema zasežena PVC samozapiralna vrečka, v kateri se je nahajala neznana snov zeleno-rjave barve, ročno zvit cigaret z neznano zeleno-rjave barve za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo – rastlino in dva manjša kozarca, v katerih se je prav tako nahajala neznana snov zeleno-rjave barve. Zoper obe mladoletnici bodo policisti podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Obveščeni smo bili o tatvini goriva na bencinskem servisu v Kamniku. Policisti so na kraju ugotovili, da je neznani voznik z vozilom znamke Rover, rdeče barve, natočil gorivo in brez plačila odpeljal. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Policisti so na kraju ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila vozil po Ljubljanski cesti iz smeri centra Kamnika proti Duplici, na prehodu za pešce pa trčil v peško, ki je v trenutku nesreče pravilno prečkala vozišče Ljubljanske ceste. V prometni nesreči je nastalo za okoli 300 evrov materialne škode. Peška je v prometni nesreči utrpela lahke telesne poškodbe in je bila oskrbljena v Zdravstveni dom Kamnik. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.

V križišču Šolske in obvoznice smo obravnavali prometno nesrečo s pobegom, in sicer je neznani voznik tovornega vozila, zaradi nepravilnega razvrščanja v križišču izsilil prednost vozniku osebnega avtomobila in ga pri tem oplazil po prednji levi strani. Po trčenju je voznik tovornjaka odpeljal v smeri centra mesta. Kljub zbiranju obvestil neznani voznik tovornjaka še ni bil izsleden.

Na Perovem je bila obravnavana prometna nesreča, ki se je pripetila zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji. Voznik štirikolesnika je trčil v zadnji del osebnega avtomobila in pri tem utrpel lahke telesne poškodbe.


<< Nazaj | Novice