Mali grad

T e D n i (K) Občine

03.05.2021

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja kanalizacije in vodovoda v naselju Žale (od hišne številke 18 C do hišne številke 19 A)

V preteklem tednu je izvajalec del nadaljeval z izgradnjo kanalizacije ter obnovo ceste in vodovoda v naselju Žale.

Trenutno je že vgrajen jašek črpališča, urejeno približno 100 metrov kanalizacije DN 200 in vodovoda PEHD DN 90. Skupna dolžina gravitacijskega voda je približno 105 metrov, dolžina tlačnega voda pa približno 170 metrov.

Dela potekajo pod popolno zaporo javne poti Žale, zato vljudno prosimo vse stanovalce za razumevanje in strpnost v času trajanja del.

Zbirni center za ravnanje z odpadki Suhadole

Na objektu Zbirni center Suhadole so bila izvedena še zadnja zaključna dela pri postavitvi vrat in panelne ograje okrog zbirnega centra. Opravljen je bil končni pregled izvedenih del. Izvajalec je predal tehnično dokumentacijo, na osnovi katere je bila na Upravno enoto Kamnik vložena zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja.

Po pridobitvi uporabnega dovoljenja bosta investitorki Občina Kamnik in Občina Komenda uradno predali zbirni center v upravljanje koncesionarju Publikus d. o. o. Začasna primopredaja objekta je bila izvedena že 19. aprila 2021 z namenom, da bo koncesionar zbirni center opremil z zabojniki za zbiranje posameznih vrst odpadkov in ostalo potrebno opremo. Takoj po pridobitvi uporabnega dovoljenja bo zbirni center lahko začel obratovati.

Gradnja zbirnega centra Suhadole je izvedena v skladu s sklenjeno gradbeno pogodbo in zaključena v pogodbenem roku. Za strokovno opravljeno delo se zahvaljujemo izvajalcu del SGP Graditelj d. d. in nadzorniku del Domplan d. o .o.

Zbirni center je velika pridobitev tako za občane občin Komenda in Kamnik kot tudi za Publikus d. o. o., ki v obeh občinah izvaja koncesionirano gospodarsko javno službo »zbiranje komunalnih odpadkov«. Upamo, da bodo z novim, bolj sodobnim načinom oddaje različnih vrst odpadkov vsi zadovoljni.  

Sanacija plazu pod vodohranom Hrib pri Kamniku

V preteklem tednuse je nadaljevala sanacija plazu pod vodohranom Hrib pri Kamniku. Izvedena je bila prva etapa izgradnje kamnito drenažnega rebra, ki bo omogočal odvodnjavanje na območju plazu.

Predvidena je izgradnja kamnitega zidu v dolžini 32 metrov in tudi tri drenažna rebra. Po terminskem planu jezaključek del predviden konec tega meseca.

 

 

 

Izvajanje geomehanskih raziskav na Beli Peči

Občina Kamnik je zaradi sprožitve plazu pod stanovanjskim objektom na Beli Peči nad Snovikom strokovnjakom naročila, da izvedejo geomehanske raziskave terena ter na podlagi izvedenih analiz izdelajo geomehansko geološko poročilo.

Na podlagi ugotovitev poročila bo sledila priprava projektne dokumentacijo PZI za sanacijo plazu.

Oddelek za družbene dejavnosti

Kamnik, pet pred dvanajsto

12. aprila so v Mariboru izvedli spontano akcijo Pet pred dvanajsto, muziciranje z balkonov historičnih zgradb po mestnem jedru. Dogodek ni imel značaja javne prireditve, zgodil se je kot klic na pomoč kulturnega sektorja, ki je zaradi pandemije potisnjena na rob preživetja. Pretekli teden, 29. aprila, ob 11.55, so se tudi v ekipi Doma kulture Kamnik ter Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik pridružili njihovi vseslovenski pobudi Pet pred dvanajsto, kjer so z nenapovedano akcijo izvedli koncert Mestne godbe Kamnik. S podporo stanovalcev so z balkonov in oken na Glavnem trgu v Kamniku koncert izvedli v podporo vsem slovenskim kulturnikom.

V vseslovenski pobudi so zapisali, da želijo sodelujoči varno in brez kršenja odlokov ponuditi mimoidočim vsaj trenutek užitka ob kulturi – v živo. Javnosti in odločevalcem pa pošljjajo jasno sporočilo, da je napočil skrajni čas za odpiranje prizorišč ter dvoran. V sporočilu poudarjajo, da ne zanikajo virusa, ne marginalizirajo nevarnosti bolezni, zdravstvene krize, skrbi za varovanje zdravja in solidarnosti za zaščito najšibkejših. Prav tako ne nasprotujejo strokovno utemeljenim ukrepom. Slovenski kulturniki želijo vedeti, na kakšen način lahko organizirajo kulturne prireditve, čeprav le za 50, 10 ali pet ljudi, vendar v živo. Na odprtih prizoriščih in v dvoranah.

“Odzvali smo se na pobudo Narodnega doma Maribor, da se pridružimo pozivu s sporočilom, da od odločevalcev dobimo sogovornika za javne zavode, s katerimi bomo skupaj lahko začeli postopno iskati načine odpiranja kulturnih domov, kulturnih institucij in ustanov. Vztrajamo, da so prireditve zelo različnega značaja in vseh kulturnih in zabavnih dogodkov ne moremo dati v isti koš, saj politika odpiranja ne more biti enaka za vse koncerte, dogodke, prireditve – nekatere so manjše, nekatere večje, nekatere zunanje, nekatere notranje. Potrebujemo sogovornika za dogovor in pridobivanje pravočasnih informacij za optimalno odpiranje kulturnih institucij in ustanov v danih razmerah,” je povedal Goran Završnik, kooridinator kamniške kulture iz Doma kulture Kamnik.

V podporo slovenskim kulturnikom so sodelovali Festival Ljubljana, Kulturni dom Slovenj Gradec, MKC Maribor, Avditorij Portorož v Piranu, Floating Castle Festival, Bojan Cvetrežnik duo, Ljubljana, Klemen Ramovš, Hram kulture Arnolda Tovornika, KC Semič - TIC Semič, Kulturni center Delavski dom Zagorje, MISSS - Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije, Kulturni dom Krško, Pionirski dom - Center za kulturo mladih, Kulturni dom Nova Gorica, SNG Nova Gorica, Goriška knjižnica Franceta Bevka, Goriški muzej, Kulturni dom Franca Bernika Domžale, Lutkovno gledališče Maribor, Gojmir Lešnjak - Gojc, Skofi, Dom kulture Kamnik, Kulturno društvo Svoboda Trbovlje, MIKK klub, Štuk, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, Kulturni dom v Gorici (Italija), Muzej narodne osvoboditve Maribor/National Liberation Museum Maribor, LACHA - posrkaj kulturo , KiTARNiCA, Festival Velenje, Klub eMCe plac s partnerji in drugi.

“Nismo proti ničemur. Smo ZA reševanje kulturnega sektorja,” sporočajo iz Doma kulture Kamnik, ki je del Zavoda za turizem, šport in kulture Kamnik.

Oddelek za urejanje prostora

Občina Kamnik javnost obvešča, da sta javno razgrnjena dva dokumenta, in sicer dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik št. 3 (v nadaljevanju SD OPN Kamnik št. 3) in Okoljsko poročilo za SD OPN Kamnik št. 3. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik št. 3 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2019 dne 7. 6. 2019. Dopolnjen osnutek SD OPN Kamnik št. 3 je izdelala družba Locus, prostorske informacijske rešitve d. o. o., Domžale. Okoljsko poročilo je izdelala družba ZaVita, svetovanje, d. o. o., iz Ljubljane (26. 2. 2020, dopolnitev 6. 3. 2021).

SD OPN Kamnik št. 3 je namenjen širitvi namenske rabe prostora LN - površine nadzemnega pridobivalnega prostora, ki bo omogočala izvajanje dejavnosti pridobivanja mineralne surovine na razširjenem območju in s tem nadaljnji razvoj družbe Calcit d. o. o., ki je specialist za proizvodnjo najkakovostnejših kalcijevo - karbonatnih pigmentov, polnil in granulatov ter drugi največji dobavitelj suspenzij (slurryjev) za papirno industrijo na evropskem trgu.

Pridobivanje mineralne surovine trenutno poteka v obstoječem kamnolomu Stahovica. Nadaljnji gospodarski razvoj proizvodnega programa družbe je velikega pomena za gospodarski razvoj občine, regije in države, tehnološki razvoj dejavnosti in razvoj novih delovnih mest, vendar zalog mineralne surovine za optimalno in dolgoročno proizvodnjo ter nadaljnji razvoj dejavnosti v obstoječem pridobivalnem prostoru ni dovolj. Na nahajališču je še veliko virov mineralne surovine, geološke in morfološke razmere so ugodne za nadaljevanje pridobivanja kamnine. Ugotovljeno je bilo, da se apnenec in delno kalcit nadaljujeta proti severu in da je iz vidika zalog in virov nameravana širitev kamnoloma upravičena.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost poteka od 9. aprila 2021 do vključno 10. maja 2021. Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve je gradivo objavljeno v digitalni obliki na uradni spletni strani Občine Kamnik, in sicer na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt. 21. aprila 2021 je bila izvedena javna obravnava v veliki sejni dvorani Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik. V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

Na podlagi veljavne zakonodaje so na internetni strani objavljena izhodišča za pripravo Sprememb in dopolnitev prostorskega akta z oznako OPPN B8 Zgornje Perovo št. 3. http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt. Na podlagi 108. in 118. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; ,Ur. l. RS, št. 61/17) se pred začetkom postopka priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta (v nadaljevanju sprememb in dopolnitev ZN) najprej izdelajo izhodišča za pripravo prostorskega akta in sicer v naslednjih primerih:

Namen priprave izhodišč je, da se pred sprejetjem odločitve o pripravi prostorskega akta (sklepa o pripravi), ob upoštevanju ciljev urejanja prostora, podatkov iz prikaza stanja prostora, zahtev nadrejenih prostorskih aktov ter sedanjih in prihodnjih potreb v prostoru opredeli in utemelji zlasti:

Oddelek za razvoj in investicije

S strani Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) sta bili izdani odločitvi o podpori projektoma:

Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana

Na območju občin Kamnik, Mengeš, Trzin in Ljubljana bomo občine uredile kolesarsko povezavo in s tem zagotovile kolesarsko povezanost najgosteje poseljenega dela Osrednjeslovenske regije z največjim migracijskim centrom, Ljubljano. Prebivalci vseh štirih občin bodo v bodoče lahko udobno in hitro potovali s kolesom med kraji v občinah.

Skupna dolžina predvidene kolesarske povezave znaša 13.735 metrov. Na novo zgrajena oziroma rekonstruirana bo v dolžini 6.506 metrov.

Skupni predvideni stroški projekta v tekočih cenah znašajo 3.823.271,80 € in bodo sofinancirani:

Kolesarska povezava se začne v Občini Kamnik (v Podgorju/na Duplici) in poteka preko Mengeškega polja vzporedno z regionalno cesto do krožnega križišča v Mengšu. Nadaljuje se skozi središče Mengša po Slovenski cesti do južnega krožnega križišča, kjer zavije proti zahodu ter v nadaljevanju poteka skozi naselje Loka pri Mengšu proti Trzinu.  V Občini Trzin poteka preko industrijske cone, kjer bo že obstoječa kolesarska pot v veliki meri rekonstruirana oz. izboljšana. Na koncu industrijske cone prečka Štajersko cesto na obstoječem semaforiziranem križišču in v nadaljevanju že poteka enostranska dvosmerna kolesarska steza. V Mestni občini Ljubljana se zaključi na križišču Dunajske in Štajerske ceste, od koder poteka naprej že obstoječa kolesarska povezava čez Črnuče.

Gradnja se bo predvidoma začela v letošnjem letu (jeseni 2021).

Kolesarska povezava Kamnik – Godič

Trasa predvidene kolesarske povezave poteka od Kamnika skozi Mekinje do Godiča, večinoma ob reki Kamniški Bistrici (po njenem levem bregu). Glavni namen projekta je zagotavljanje trajnostne mobilnosti za dnevni dostop prebivalcev na delovno mesto in mesto šolanja ter tudi rekreacija. Predmetni projekt je nadaljevanje uresničevanja projekta Kamniška Bistrica - Zelena os regije.

Skupna dolžina predvidene kolesarske povezave znaša 3.201 metrov. Na novo zgrajena bo v dolžini 2.281 metrov, 920 metrov pa bo potekalo po že urejeni trasi.

Skupni predvideni stroški projekta v tekočih cenah znašajo 1.099.630,82 € in bodo sofinancirani:

Na jugu se kolesarska povezava naveže na obstoječo rekreacijsko pot za kolesarje in pešce, ki poteka skozi Keršmančev park. Prvih 250 m trase poteka po obstoječi makadamski poti med Kamniško Bistrico in objektom bivšega podjetja Zarja. V nadaljevanju se navežemo na lokalno cesto ki pelje do parkirišča Heliosa. Tik pred parkiriščem trasa zavije na prostor med reko in parkiriščem kjer ni obstoječe poti. V nadaljevanju proti severu poteka trasa po obstoječi poti ob ograji objekta Heliosa do prvega prečkanja z Mlinščico, kjer je predviden manjši mostiček. Od mostička naprej, naslednjih 1.630 metrov trase poteka večinoma po obstoječih sprehajalnih gozdnih poteh in pri tem prečka tri manjše vodotoke. V nadaljevanju se pot priključi obstoječi makadamski poljski poti po trasi katere se dvignemo na višjo rečno teraso v bližini gramoznice. Od tukaj naprej poteka trasa po obstoječi makadamski poljski poti in se priključi na na občinsko cesto Godič – Mekinje.

Gradnja se bo predvidoma začela v letu 2022.

Dan travniških sadovnjakov

V Srcu Slovenije in Občini Kamnik smo se pridružili evropski pobudi ohranitve visokodebelnih travniških sadovnjakov in Dnevu travniških sadovnjakov, ki je potekal 30. aprila, letos prvič po vsej Evropi.

V Gradišču pri Lukovici je potekal ogled Sadjarskega muzeja Tepka, ki je bil postavljen v okviru evropskega projekta Travniški sadovnjaki na pobudo Kmetijskega inštituta Slovenije v sodelovanju z ekološko kmetijo Pr' Matet.

Na našem območju ima pomembno vlogo pri ohranjanju te pomembne kulturne dediščine tudi Sadjarsko-vrtnarsko društvo Tunjice, ki bo skupaj z Biotehniško fakulteto, Zvezo sadjarskih društev Slovenije in drugimi organizacijami poskrbel še za druge promocijske dogodke na temo ohranjanja biotske pestrosti rastlinskih in živalskih vrst in širšega družbenega pomena, ki ga imajo travniški sadovnjaki v evropskem prostoru. Zaradi »korona ukrepov« bo letos organiziranih le nekaj dogodkov v nasadih, v medijih pa bomo lahko videli vrsto primerov dobrih praks, ki v Sloveniji potekajo za ohranitev travniških sadovnjakov.

Slovenija se je v preteklosti uvrščala v sam vrh evropskih dežel po številu visokodebelnih dreves na prebivalca. Travniški sadovnjaki so naša posebnost, na kateri bi lahko gradili elemente prepoznavnosti. V zadnjih letih je bilo izvedenih nekaj uspešnih projektov za oživitev travniških sadovnjakov v različnih delih Slovenije. V Tunjicah je Sadjarsko-vrtnarsko društvo s pomočjo Občine Kamnik uredilo nasad starih sadnih sort, ki že obrodi prve sadove. Gre za muzej starih sadnih sort, kjer na 1,5 ha velikem sadovnjaku sadijo in gojijo stare sorte jablan, hrušk, sliv in drugih sadnih vrst. Člani društva, s predsednikom Valentinom Zabavnikom na čelu nesebično predajajo in širijo znanje o skrbi za visokodebelne sadovnjake in skrbijo za njihovo ohranjanje.

Svoj kamenček v mozaiku  oživitve travniških sadovnjakov lahko prispeva tudi vsak izmed nas, ki se zaveda širšega pomena travniških sadovnjakov in kupuje izdelke iz starejših sort.

Policijska postaja Kamnik

POŠKODOVANJE TUJE STVARI - GRAFITI

V Podgorju je neznani storilec z rdečo barvo poškodoval kamnito ograjo, industrijski objekt in vozilo na dvorišču, na katere je z rdečim sprejem večkrat zapisal svoje zahteve »Vrati pare …«. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na okrožno državno tožilstvo.

DOGODKI, KJER SO BILE UDELEŽENE ŽIVALI  

Na območju Stolnika so krave poškodovale parkiran avtomobil, policisti pa so dogodek le evidentirali. V Kamniku se je oseba pritožila nad sosedovimi goskami, ki naj bi bile preglasne, zaradi slednjih pa naj bi se v okolici naselile podgane. Ker v tem primeru ne gre za pristojnosti Policije, se je tudi v tem primeru dogodek le evidentiral.

PROMETNA NESREČA S POBEGOM  

Policisti so na Ljubljanski cesti v Kamniku obravnavali prometno nesrečo s pobegom, saj je neznani voznik z vozilom VW Passat, črne barve, na katerem so bile nameščene registrske tablice ki ne pripadajo vozilu, trčil v prometno signalizacijo in jo pri tem poškodoval. Voznik je s kraja odpeljal, zaradi česar sledi zbiranje obvestil o identiteti voznika oziroma povzročitelja prometne nesreče z materialno škodo.

ROP     

Trije neznani moški so v jutranjih urah oropali taksista, ki je čakal na stranko in po dejanju kraj zapustili z odtujenimi 200 evri. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba.

ODTUJITEV DENARJA

Na Policijsko postajo Kamnik se je zglasil občan, ki je pri dvigu gotovine na bančnem avtomatu pozabil vzeti denar, ob vrnitvi na kraj pa je ugotovil, da je pred njegovim ponovnim prihodom neznani storilec odtujil pozabljeni znesek. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba.

INTERVENCIJA - KRŠITEV JAVNEGA REDA IN MIRU

Policisti so bili poslani na intervencijo, kjer je med partnerjema prišlo do fizičnega obračuna. Ugotovljeno je bilo, da je izven zakonski partner vpil na svojo partnerico, jo udaril po obrazu in napodil iz stanovanja. Kršitelju bo zaradi kršitev določil Zakona o javnem redu in miru izdan plačilni nalog.

PROMETNA NESREČA S TELESNIMI POŠKODBAMI IN POBEGOM

Policisti so v Mekinjah obravnavali prometno nesrečo s telesnimi poškodbami, v kateri je povzročitelj nesreče pobegnil oziroma zapustil poškodovanca. Ugotovljeno je bilo, da je povzročitelj nesreče zaradi neprilagojene hitrosti z vozilom trčil v vozilo oškodovanca, zatem pa peš pobegnil s kraja, ne da bi poškodovancu nudil pomoč in svoje osebne podatke. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba.

Neznani storilec je na območju Kamnika odtujil moško kolo Genesis, črne barve s tankimi črtami rdeče in zelene barve ter z belim napisom. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadba na pristojno tožilstvo.

Ker na območju Kamnika beležimo več priložnostnih tatvin, občane pozivamo, da poskrbijo za svoje premoženje, saj lahko s svojimi samozaščitnimi ukrepi veliko storijo, da do takšnih dejanj ne pride. Priporočamo, da zaklepate svoje hiše, delavnice in vredne predmete ne puščate na vidnih mestih. V primeru, da opazite sumljive osebe in vozila v bližini stanovanjskih objektov, pa to sporočite policiji.


<< Nazaj | Novice