Mali grad

T e D n i (K) Občine

03.03.2014

 

Oddelek za gospodarske javne službe

V sredo, 26. februarja, se je v II. nadstropju, občinske stavbe podpisala gradbena pogodba za izgradnjo »Nadomestne Titanove brvi čez Kamniško Bistrico«. Občina Kamnik je podpisala pogodbo z izbranim izvajalcem, družbo SGP Graditelj d.d., v vrednosti 175.000 evrov. Obstoječa brv čez Kamniško Bistrico je popolnoma dotrajana, tako betonski oporniki kot tudi jeklena konstrukcija ter pohodne lesene površine. Hidrološko poročilo je določilo, da je treba upoštevati dve ključni dejstvi, in sicer spodnji rob konstrukcije naj bo vsaj 0,5 metra nad koto vode pri 100-letnem pretoku, brv naj na območju brežin sledi obstoječemu stanju. Z izvedbo ukrepov nova brv ne bo imela vpliva na poplavne tokove in bo s predpisanimi varnostnim nadvišanjem nudila ustrezno varnost. Sama izvedba brvi se namerava izvesti brez vmesnih podpornikov, kar je z vidika varnosti samega mostu kot tudi z vidika oviranja poplavnega toka ustrezno. Za samo izdelavo projekta je bilo treba pridobiti 11 projektnih pogojev in soglasij. Dela naj bi se začela v drugi polovici marca, zaključek del pa v skladu s pogodbenimi določili.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Proračun, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta, morajo po Zakonu o računovodstvu in po Zakonu o državni statistiki za zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko predložiti letna poročila AJPES do zadnjega dne meseca februarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto. Na podlagi navedenega so bila na AJPES oddana letna poročila in računovodski izkazi  proračuna Občine Kamnik za leto 2013 ter vseh 22 krajevnih skupnosti (skupaj 138 računovodskih izkazov).

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občina Kamnik bo v tem tednu objavila namero o oddaji gostinskega lokala, ki leži na zemljišču parc. št. 27/1, k.o. 1911 – Kamnik, oziroma na tržnici v Kamniku (Maistrova ulica 13B, Kamnik), v najem za opravljanje gostinske dejavnosti po postopku javnega zbiranja ponudb. Omenjeno javno zbiranje ponudb in razpisna dokumentacija bosta objavljena na spletni strani Občine Kamnik ter v lokalnih občilih, dodatne informacije pa bodo na voljo na tel. št. (01) 8318 247 oziroma po e-pošti: katja.kunstelj@kamnik.si. Za zainteresirane ponudnike bo po predhodni najavi organiziran ogled omenjenega gostinskega objekta, ki se ponaša z atraktivno lokacijo in zlasti ob tržnih dneh privablja številne obiskovalce, v toplejših mesecih pa nudi sprostitev in ohladitev ter čudovit razgled na strugo Kamniške Bistrice.

Hkrati ponovno pozivamo vse vrtičkarje, ki so jim z iztekom leta 2013 potekle zakupne pogodbe za vrtičke na občinskem zemljišču, da skladno s prejetim dopisom čim prej vložijo nove vloge za najem javne površine ter podaljšajo potekle zakupne pogodbe oziroma nas pisno/po elektronski poti obvestijo, da v prihodnje ne bodo več zakupniki občinskih vrtičkov. Omenjene vloge najdete na vložišču Občine Kamnik (na naslovu Glavni trg 24, Kamnik) ter na občinski spletni strani  http://www.kamnik.si/, dodatne informacije pa lahko dobite na tel. št. (01) 8318 247 oziroma po e-pošti: katja.kunstelj@kamnik.si. Prosimo vas, da v vlogi jasno zapišete, da želite obnoviti poteklo zakupno pogodbo. Izpolnjeno vlogo lahko vložite na vložišču ali jo pošljete na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Obdelovalna sezona je namreč pred vrati, čakalna lista občanov, zainteresiranih za zakup morebitnih odpovedanih vrtičkov, pa je vsak dan daljša. V kolikor potekle zakupne pogodbe ne bodo pravočasno (pred pričetkom nove obdelovalne sezone) podaljšane, bomo vrtičke, ki jih zakupniki ne bodo podaljšali, oddali v zakup novim zakupnikom.

Oddelek za družbene dejavnosti

Dekanija je skupnost več župnij na zaokroženem pastoralnem področju, Kamniška  obsega 15 župnij, ki jo vodi  dekan, gospod Gerčar. V torek, 25. februarja 2014, se je srečanja kamniške dekanije udeležil tudi župan Marjan Šarec. Poudaril je pomen ohranjanja zgodovinske kulturne dediščine, med katera sodijo tudi sakralni objekti. Iz tega naslova Občina Kamnik v proračunu vsako leto namenja sredstva za sofinanciranje obnove, rekonstrukcije ali za restavratosrka dela na omenjenih objektih.

V mesecu marcu bodo v prostorih občine Kamnik razstavljali mladi umetniki, Kamniku in širše poznani, Foto klub Kamnik z razstavo : »Oko Kamnika skozi desetletje«, ki je ena najbolj prepoznavnih njihovih razstav. Člani kluba jo na prostem razstavljajo že od leta 2004. Kot pove že ime, je glavni motiv fotografov, mesto Kamnik in njegova okolica. Temo vsako leto vsebinsko zamejijo. To je v vseh dosedanjih letih prineslo pester nabor fotografij, saj so obravnavali Kamniške obrti in industrijo, zgodbe, panorame, triptih in še mnoge druge. Skozi vsa ta leta, pa se je tudi sama postavitev razstave precej spreminjala in je velikokrat pomembno dopolnila razstavljene fotografije. Nekajkrat so bile fotografije postavljene na leseni konstrukciji, s postavitvijo v šutenskih izložbah so želeli popestriti mestno jedro, enkrat pa je na Glavni trg pripeljal celo avtobus, katerega okna so zapolnjevale fotografije. Zadnja leta so se ustalili pri lični kovinski konstrukciji, ki omogoča veliko formatne fotografije. Razstava »Oko Kamnika skozi desetletje« predstavlja delček tega, kar so do sedaj razstavili na prostem v središču mesta. Prikazuje izbor fotografij iz posameznih let, dopolnjujejo pa jo dokumentarni del, skozi katerega si lahko gledalci pogledajo, kako so člani pripravljali posamezne razstave in kako je kakšna izmed razstav izgledala na prostem. Fotografije bodo na ogled do konca meseca marca, uradna otvoritev foto razstave pa bo v prostorih občine, v sredo, 12. Marca 2014, ob 15. 30 uri.

Medobčinski muzej Kamnik – enota Maleševa galerija je v torek, 25. februarja 2014, organiziral javno vodstvo po razstavi Moč gora – likovne upodobitve Kamniško-Savinjskih Alp. Svoj pogled na Kamniško Savinjske Alpe je na javnem vodstvu tokrat predstavil zdravnik, alpinist in gorski reševalec, dr. France Malešič. Življenje Franceta Malešiča je tesno povezano z gorami, zlasti na kamniškem. Vseskozi se je prepletalo z njegovim strokovnim področjem, medicino. Aktivno je sodeloval v Alpinističnem odseku Planinskega društva Kamnik in Gorski reševalni službi v Kamniku.

Na območju Gorenjske deluje šest muzejev z dislociranimi enotami. Sodelovanje muzejev na Gorenjskem ima že dolgo tradicijo in med njimi je tudi naš Medobčinski muzej Kamnik (odmevna razstava »Zakladi muzejev na Gorenjskem). Koordinator nove razstave likovnih zbirk na Gorenjskem z naslovom »Lirika črte«, katere otvoritev je bila v četrtek, 27. februarja 2014, v galeriji Loškega muzeja, Škofja Loka je Medobčinski muzej Kamnik, Saša Bučan (Maleševa galerija). Razstavo je odprla generalna direktorica Direktorata za kulturno dediščino Ministrstva ta kulturo Republike Slovenije.

Na spletni strani občine so objavljeni razpisi za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, za sofinanciranje mladinskih programov in projektov, poziv za sofinanciranje delovanja MC Kotlovnica ter za sofinanciranje delovanja mestnih godb.

Podpisane so bile letne pogodbe o sofinanciranju dejavnosti za Rdeči križ Kamnik in Župnijsko Karitas Kamnik.

Zaključen je bil javni razpis za sofinanciranje domoljubnih društev v letošnjem letu. Komisija bo še v tem tednu pričela z vrednotenjem prispelih vlog.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo izdali večje število potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma ne uveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo.

Tudi v preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora prejeli veliko vprašanj občanov povezanih z davkom na nepremičnine. Lastnikom nepremičnin svetujemo, da preverijo podatke o svojih nepremičninah v evidencah, ki predstavljajo osnovo za izračun omenjenega davka. Podatki o namenski rabi, ki jih je posredovala Občina Kamnik, so vidni na internetnem naslovu: http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl.

Geodetska uprava RS je javnosti posredovala obvestilo, da je od 20. januarja 2014 lastnikom nepremičnin na voljo tudi posebna brezplačna telefonska številko 080 22 15. Naročanje lastnikov za urejanje podatkov registra nepremičnin na telefonski številki 080 22 15 se izvaja od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15.30 in ob petkih od 7.30 do 14.30. V tem času so na omenjeni telefonski številki dosegljivi operaterji, ki bodo lastnika naročili na eni od lokacij geodetske uprave. Samo spreminjanje podatkov pa se bo izvajalo v delovnem času posameznih organizacijskih enot geodetske uprave. Lastnik bo termin, v katerem je naročen, prejel po elektronski pošti ali po telefonu.

Lastniki nepremičnin se lahko še naprej naročajo tudi na spletu, prek aplikacije Spreminjanje podatkov o nepremičninah. Podatke urejajo s pomočjo iste aplikacije, lahko pa tudi prek vprašalnikov registra nepremičnin, elaborata geodetske storitve ali neposredno na območnih geodetskih upravah. Vpogled v podatke je možen na spletu, lahko pa na geodetski upravi na brezplačni številki 080 22 15 naročijo izpis in podatke preverijo doma. Obisk geodetskih uprav in pisarn pa je namenjen zgolj spreminjanju podatkov.

Glede na spremembo zakonodaje, lastniki nepremičnin ne bodo več množično urejali podatke o služnostih, pač pa samo še podatke o površinah in dejanski rabi delov stavb. V primeru spremembe površin je treba predložiti skico vseh prostorov z opisom prostorov in njihovimi površinami, za spremembo dejanske rabe delov stavb pa fotografijo.

Podatkov, ki jih geodetska uprava v register nepremičnin prevzema neposredno od drugih upravljavcev, ni možno urejati ali spreminjati na geodetski upravi. Te podatke je treba urediti neposredno pri organih, ki so pristojni za vodenje in vzdrževanje teh evidenc in so navedeni v spodnji tabeli.

Geodetska uprava, bo tudi v vmesnem obdobju omogočila lastnikom nepremičnin, da preko spletne aplikacije za spreminjanje podatkov registra nepremičnin.

Policijska postaja Kamnik

Policisti  so imeli v Kamniku v postopku voznika osebnega vozila, za katerega so ugotovili, da ima na vozilu nameščene tablice drugega vozila, prav tako pa je bilo ugotovljeno, da je vozil vozilo brez vozniškega dovoljenja. Vozilo mu je bilo zaseženo, na Okrajno sodišče Kamnik je bil zoper voznika podan obdolžilni predlog.

Policisti so obravnavali tatvino registrskih tablic na Kranjski cesti iz parkiranega osebnega vozila. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec iz vozila odtujil obe registrski tablici. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino osebnega avtomobila. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznanec preko noči na parkirnem prostoru na ulici Matija Blejca 18 v Kamniku, izvršil tatvino osebnega avtomobila, znamke VW Golf, reg. št. LJNH-023, črne barve, letnik 2008. S tem dejanjem je oškodoval lastnika za okoli 8.000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v osebni avtomobil v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec na parkirnem prostoru v okolici Kamnika vlomil v parkiran osebni avtomobili prenosni računalnik. S tem je lastnika oškodoval za okoli 1.500 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino registrskih tablic na Ljubljanski cesti iz parkiranega osebnega vozila. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec iz vozila odtujil obe registrski tablici. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v okolici Kamnika postopek z 26-letnikom iz Kamnika. Pri postopku je bil omenjenemu zasežen ročno zvit cigaret in papirnat zavitek, v kateri se je nahajala neznana snov zeleno-rjave barve za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo. Kršitelju bodo policisti izdali odločbo o prekršku.

Policisti  so imeli v Kamniku v postopku voznika osebnega vozila, za katerega so ugotovili, da je vozil vozilo brez vozniškega dovoljenja, prav tako pa je vozil pod vplivom alkohola, 1,54 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Vozilo mu je bilo zaseženo, na Okrajno sodišče Kamnik je bil zoper voznika podan obdolžilni predlog.

Policisti so obravnavali tatvino delov z vozila na Zikovi ulici. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec iz vozila odtujil okrasne pokrove vozila. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino delov z vozila na Perovem. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec iz tovornega vozila in priklopnika odtujil rezervni pnevmatiki s platišči. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v okolici Kamnika postopek z 17-letnikom iz Kamnika. Pri postopku je bil omenjenemu zasežen zavitek, v kateri se je nahajala neznana snov zeleno-rjave barve za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo. Zoper kršitelja bodo policisti podali obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

Policisti so bili obveščeni, da so v gostinskem lokalu v Kamniku preglasni oziroma imajo ob 3. uri zjutraj glasbo na jakosti, da moti okoliške stanovalce. Policisti so na kraju kršitev ugotovili in bodo zaradi kršitve Javnega reda in miru izdali plačilni nalog.

 


<< Nazaj | Novice