Mali grad

T e D n i (K) Občine

03.02.2020

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija plazu Ravne

T e D n i (K) ObčineSanacija plazu v kraju Ravne pri Šmartnem poteka po terminskem planu. V preteklem tednu se je pričela izvajati že tretja kampada podporne konstrukcije pod občinsko cesto, katere temeljenje sega 4,4 metra v globino. Sanacijo plazu izvaja Komunalno podjetje Kamnik, pri gradnji pa se izvaja gradbeni in geomehanski nadzor s strani strokovnjaka za plazove Martina Vrabca.

Ugodne vremenske razmere dopuščajo sanacijo po planu, tako da ocenjujemo, da bo le-ta zaključena v tem mesecu.

Sanacija plazu Hrib pri Kamniku

sanacija plazu Hrib pri Kamniku je v zaključni fazi, izvajalec Pavčnik, d. o. o. pa izvaja injektiranje sider. Skladno s projektom za izvedbo del PZI je po končanih delih podporne konstrukcije, predvidena še celotna sanacija poškodovane občinske ceste.

Ocenjujemo, da bo sanacija občinske ceste izvedena v spomladanskem času, ko bo ponovno omogočena dobava asfaltne mase. Nadzor nad gradnjo izvaja strokovnjak za plazove Martin Vrabec.

Oddelek za družbene dejavnosti

Povabilo k vpisu otrok v zimsko počitniško varstvo Društvo Počitniško varstvo Kamnik bo letos s pomočjo Občine Kamnik organiziralo zimsko počitniško varstvo, ki bo potekalo od 17. februarja do 21. februarja 2020. Varstvo se bo odvijalo na Osnovni šoli 27. julij v centru Kamnika, vsak dan med ponedeljkom in petkom, od 7. do 16. ure. Letošnja novost je možnost rezervacij počitniškega varstva le za en dan.

Vabljeni so vsi učenci kamniških osnovnih šol od 1. do 5. razreda. Letos bodo naše počitniške dni programsko zaznamovale zimske fantazije, kjer ne bo manjkalo ustvarjalnih, športnih in glasbenih delavnic. Prav tako se bomo odpravili na izlet v Ljubljano in Domžale, kjer bomo obiskali drsališče in muzej. Podali se bomo tudi na krajše izlete, kjer bomo spoznavali življenje v naravi pozimi. V primeru snega pa nam ne uidejo zimske aktivnosti kot so sankanje, kepanje, izdelovanja sneženega moža, itd.

V letošnjem letu so v proračunu predvidena sredstva za obnovo prostorov v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik. Na Oddelku smo začeli  s pripravo načrta za obnovo in z zbiranjem informacij, kako bi najbolje izkoristili razpoložljiva sredstva v višini 50.000,00 evrov.

Po pogovoru z zaposlenimi smo ugotovili, da je najbolj nujna zamenjava knjižnih polic, ki so sedaj preobremenjene in nestabilne. Obnova bo potekala po fazah, najprej bo torej prenovljena spodnja etaža – pritličje. V drugi fazi se načrtuje tudi prenova čitalnice v nadstropju, kjer naj bi se uredile tudi študijske sobe.

V preteklem tednu smo si ogledali knjižnico v Radovljici, ki je bila odprta pred 2 letoma. Z vodstvom knjižnice smo si ogledali prostore in zbrali precej informacij glede dobrih in tudi slabih rešitev pri opremljanju knjižnice.

Oddelek za urejanje prostora

Na podlagi sklenjene pogodbe za izvedbo agromelioracijskih del na komasacijskem območju Drnovo so izvajalci tudi v preteklem tednu nadaljevali z deli vzpostavitve novih poljskih poti. Umestitev novih poti se bo izvajala predvidoma do marca 2020.

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora imeli povečano število strank zaradi možnosti parcelacij stavnih zemljišč. Delitev stavbnih zemljišč na več zemljiških parcel je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedeni parcelaciji ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje samostojnih gradbenih parcel v skladu z določili Odloka o Občinskem prostorskem načrtu (Ur. l. RS, št. 86/15 in 70/17). Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih Odloka o Občinskem prostorskem načrtu ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta. To pomeni, da mora biti vsaka novo nastala parcela velika vsaj toliko, da je na njej možno postaviti manj zahteven objekt, npr. stanovanjsko hišo, z vsemi površinami za funkcioniranje objekta vključno z ustreznim dovozom in parkirnimi površinami. V takšnih primerih predlagamo izdelavo preprostega zazidalnega preizkusa, ki naj vključuje grafični prikaz postavitve objektov na novo nastalih parcelah z upoštevanjem gradbenih linij, obveznih odmikov od parcelne meje, prikazana pa naj bo tudi prometna ureditev oziroma dostop do objektov. Seveda je treba upoštevati predpisan faktor zazidanosti parcele objekta (FZ) in faktor izrabe parcele (FI), ki je določen za posamezno enoto urejanja prostora. S predhodnim preverjanjem možnosti gradnje na novo nastalih parcelah se lahko izognemo kasnejšim težavam pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, saj bo Občina s tem seznanjena in bo podala svoje morebitne pripombe že v fazi predloga parcelacije. V primeru, ko investitor ne bo upošteval določil Odloka o Občinskem prostorskem načrtu glede izvedbe parcelacije, bo Občina Kamnik v skladu z veljavno zakonodajo, morala nasprotovati izdaji gradbenega dovoljenja. To pa za investitorja pomeni podaljšanje postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja ter dodatne stroške za izvedbo nove parcelacije in posledično popravo projektne dokumentacije. 

Na Oddelku  smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, lokacijskih informacij za gradnjo ter odločb za odmero komunalnega prispevka. Na podlagi veljavne zakonodaje, to je 179. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in  191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15), morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino. Obrazec je dostopen na https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora .

Oddelek za razvoj in investicije

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je pretekli teden objavilo javni razpis za Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2020. Predmet omenjenega javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Cilja razpisa sta: izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev ter izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 14.398.496 eurov, in sicer za upravičence, ki so na prevzetem kmetijskem gospodarstvu vključeni v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali v poslovnem načrtu tovrstno zavarovanje predvidevajo ter za samostojne podjetnike posameznike in družbe z enim družbenikom ter za ostale upravičence.

Med vlogami, ki dosežejo vstopni prag 30 odstotkov možnega števila točk bodo izbrane tiste, ki dosežejo višje število točk po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih sredstev. Merila za izbor so različna: starost upravičenca, izobrazba upravičenca, preusmeritev v ekološko kmetijstvo, posodobitev hlevov za izboljšanje počutja živali, nakup različne, okolju prilagojene mehanizacije, zaščita domačih živali pred divjimi zvermi, učinkovita raba energije, tržno usmerjene aktivnosti, inovacije itd..

Javni razpis bo odprt od 24. 2. 2020 do vključno 18. 3. 2020.

Informacije o razpisu so na voljo na INFO točki Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja  ter na INFO točkah Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Potencialne upravičence vljudno vabimo k preučitvi pogojev prijave na razpis.

Policijska postaja Kamnik

POSKUS VLOMA V SKLADIŠČE      

Neznani storilec je na skladišču podjetja v industrijski coni Žeje razbil steklo na oknu skladišča in prišel v notranjost objekta iz katerega ni ničesar odtujil. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.

PROMETNA NESREČA

V naselju Kamnik se je zgodila prometna nesreča z manjšo materialno škodo, v kateri sta udeleženca izpolnjevala vse pogoje za vožnjo v cestnem prometu. Na kraju je bilo izdano obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče.

TATVINA DENARJA

Neznani storilec je v objektu Karitasa na območju Domžal izkoristil nepazljivost oškodovanca tako, da je iz torbice, ki je bila v omari odtujil denarnico z denarjem in ga tako oškodoval. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.

PONAREJEN BANKOVEC

Policisti smo bili s strani zaposlene na Novi Ljubljanski banki obveščeni o ponarejenem bankovcu za 20 evrov, s katerim je občan opravil polog preko bankomata, ki pa je izločil. Po opravljeni analizi sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

SPUŠČEN PES V SUHADOLAH   

Po naselju Suhadole je nezavarovano tekal pes, ki je na dvorišču druge stanovanjske hiše ugriznil in napadel drugega psa in ga poškodoval. Sledi zbiranje obvestil in sledi plačilni nalog po Zakonu o zaščiti živali.

POŠKODOVANJE VOZILA 

V centru Kamnika je neznani storilec poškodoval vozilo tako, da je neznanim ostrim predmetom poškodoval vozilo po pokrovu motorja in prednjem desnem in levem blatniku. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

PROMETNA NESREČA

V naselju Žeje se je zgodila prometna nesreča z manjšo materialno škodo, v kateri sta udeleženca izpolnjevala vse pogoje za vožnjo v cestnem prometu. Na kraju je bilo izdano obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče.

NAJDEN DENAR NA BANKOMATU   

Občanka iz Kamnika je na bankomatu Nove Ljubljanske banke na Bakovniku našla denar. Napisan je bil zapisnik o najdenih stvareh, občan/ka, ki je pozabil/a denar, pa se lahko zglasi na Policijski postaji Kamnink in denar prevzame.

PROMETNA NESREČA S POBEGOM

Na Križu je prišlo do prometne nesreče s pobegom, kjer je neznani voznik z vozilom znamke Renault karavan starejše izvedbe, srebrne barve zaradi umikanja parkiranega vozila (vožnje mimo) oplazil vozilo udeleženca in s kraja odpeljal ne da bi oškodovancu nudil svoje podatke. Sledi zbiranje obvestil in v primeru izsleditve voznika sledi plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.

POŠKODOVANJE BRISALCA   

Neznanec je na parkirišču pri Zdravstvenemu domu Kamnik na parkiranem vozilu s fizično silo poškodoval zadnji brisalec in tako oškodoval lastnico. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

TATVINA VOZILA  

V Kamniku je bil iz parkirišča odtujen osebni avtomobil znamke Renault Megan, letnik 2016 črne barve, ki ga je neznanec odtujil preko noči. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

PONAREJEN BANKOVEC

Policisti smo bili s strani zaposlene na Delavski hranilnici obveščeni o ponarejenem bankovcu za 20 evrov, s katerim je plačevala neznana stranka v lokalu Orhideja. Po opravljeni analizi sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

TATVINA CIGARET  

V eni izmed trgovin v Kamniku je neznanec pristopil do blagajne, odprl predal in iz njega odtujil cigarete in podjetje oškodoval za približno 20 evrov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.

PREPOVED PRIBLIŽEVANJA

Policisti smo bili na območju Kamnika obveščeni o nasilju v družini, kjer se se je kršitelj vedel nasiln. Osumljencu smo policist odredili prepoved približevanja. Sledi še zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo. 


<< Nazaj | Novice