Mali grad

T e D n i (K) Občine

03.02.2014

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Pred 28. redno sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo v sredo, 5. 2. 2014, smo sodelavci Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance v preteklem tednu prisostvovali na odborih Občinskega sveta, kjer smo poročali o predlogu Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2014 v drugi obravnavi, o predlogu Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za ureditev Prostorov GRS ter predlogu Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za pokriti bazen.

Kot običajno, so v začetku leta na Oddelku za gospodarske dejavnosti in finance aktivnosti usmerjene v pripravo računovodskih izkazov proračuna Občine Kamnik za preteklo leto. Med Občino in javnimi zavodi se intenzivno usklajujejo sredstva dana v upravljanje v lanskem letu. S strani javnih zavodov smo prejeli tudi več poročil o letnem popisu sredstev (inventurna poročila). Pripravljena in posredovana so bila tudi obvestila fizičnim osebam o obračunanih dohodkih, izplačanih v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2013, ki jih morajo izplačevalci dohodkov izročiti prejemnikom dohodka najpozneje do 31. 1. 2014.

S strani Ministrstva za finance so bile Občine pozvane za priglasitev in poročanje o nadomestilih, ki predstavljajo državno pomoč izvajalcem negospodarskih in gospodarskih javnih služb. V Občinah se izvajajo storitve splošnega gospodarskega pomena, ki lahko pomenijo državne pomoči, odvisno od načina financiranja. Na lokalnem nivoju se večinoma izvajajo naslednje storitve splošnega gospodarskega pomena: vzdrževanje in obnova objektov ter naprav vodovodnega in kanalizacijskega sistema, ravnanje z odpadki, oskrba s toploto in plinom, vzdrževanje in obnova javnih infrastrukturi in omrežij, urejanje in vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve, socialno varstvene storitve in še številne druge. Občina Kamnik je pripravila priglasitev za sofinanciranje Kamnik busa in sofinanciranje pomoči na domu.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občina Kamnik je Ministrstvu za infrastrukturo in prostor poslala zahtevek za povračilo založenih in izplačanih sredstev za subvencije k tržnim najemninam, za obdobje od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, za 32 upravičencev.

Na podlagi 28. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je namreč do subvencioniranja najemnine upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem najemnem stanovanju, bivalni enoti, tržnem najemnem in hišniškem stanovanju, če izpolnjuje dohodkovne cenzuse in druge pogoje glede premoženjskega stanja, določene s predpisi o socialnem varstvu, ki urejajo denarne socialne pomoči ter nimajo v lasti drugega stanovanja. Najemnik tržnega stanovanja je upravičen do subvencije najemnine, če ima na naslovu tržnega stanovanja prijavljeno stalno ali začasno prebivališče.

Sredstva za subvencioniranje prosilcev za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja zagotavljajo državni in občinski proračuni, vsak do ene polovice. Potrebna sredstva se med letom zagotavljajo iz občinskih proračunov. Po zaključku koledarskega leta se, na zahtevo občinskih organov iz državnega proračuna, povrnejo založena sredstva plačanih zneskov tržnega dela subvencij. Za zagotavljanje sredstev za subvencioniranje neprofitnih najemnin je v celoti zavezan pristojni občinski organ.

Oddelek za družbene dejavnosti           

Organiziran je bil sestanek s predstavniki Atletske zveze Slovenije glede vseh potrebnih aktivnosti za pričetek gradnje nove atletske steze na stadionu Prijateljstva v Mekinjah. Ob tem je Občina, ki je projekt prijavila na javni razpis Fundacije za šport dobila zagotovila, da so sredstva za izvedbo projekta s strani omenjene institucije zagotovljena (preko 120.000 evrov nepovratnih sredstev). Občina Kamnik, kot lastnik in investitor objekta, apelira na svetnike Občinskega sveta, ki bodo v sredo, 5. 2. 2014, odločali o tej investiciji, da jo v dobro kamniškega športa, otrok, mladine in ne nazadnje vseh občanov, podprejo.

Občina Kamnik je zavodu Cirius Kamnik odobrila brezplačen najem športne dvorane Osnovne šole Frana Albrehta, kjer bo v četrtek, 13. 2. 2014, potekala dobrodelno-glasbena prireditev, na kateri bodo sodelovali znani slovenski glasbeniki. Prireditev je namenjena zbiranju sredstev za senzorsko sobo, javno pa bodo podelili plakete »Naj donator Cirius-a Kamnik«. Senzorska soba bo prilagojena igralnica in bo namenjena učencem z motnjami na senzomotoričnem področju, kar pomeni, da se ne morejo in ne znajo igrati sami, saj niso sposobni izvajati kompleksnih gibov, spreminjati položajev in občutiti dražljajev. Organizatorji in nastopajoči so se v celoti odrekli svojemu plačilu.

Dne 28. 1. 2014 je bil v prostorih Občine Kamnik organiziran aktiv ravnateljev kamniških osnovnih šol in Glasbene šole Kamnik. Povod za osrednjo temo sestanka je bila Okrožnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v zvezi z izplačilom ¾ plačnih nesorazmerij. Na podlagi okrožnice, z dne 16. 1. 2014, naj bi posredni proračunski uporabniki potrebna sredstva za izplačilo razlike v plači zaradi odprave ¾ nesorazmerij v osnovnih plačah zagotovili znotraj svojih finančnih načrtov. Predstavniki Občine so na to odgovorili, da bi bilo izplačilo mogoče le v primeru, ko bi v skladu z odloki o ustanovitvi, Občinski svet Občine Kamnik dal soglasje k temu, da se presežek prihodkov nad odhodki javnih zavodov nameni za ta namen.

Predpremiera dokumentarnega filma z naslovom »Drugo življenje macesna«, ki je uvrščen na tekmovalni spored 8. Mednarodnega festivala gorniškega filma Domžale in bo od 24. do 28. februarja 2014 potekal v Cankarjevem domu v Ljubljani, se je prikazala v petek, 31. januarja 2014, ob 19. uri, v prostorih Medobčinskega muzeja Kamnik – grad Zaprice. Dokumentarni film o kamniških markacistihz naslovom »Drugo življenje macesna« je delo režiserja Boštjana Mašere, scenaristke in organizatorke Mojce Volkar Trobevšek, direktorja fotografije Janeza Kališnika, avtorja glasbe Simona Skalarja in drugih sodelavcev, v produkciji PerfoProduction, d.o.o., za TV Slovenija. Ko ponosni gorski macesen odsluži svojo vlogo pokončnega drevesa, se zanj začne novo življenje, ki mu ga vdihnejo spretne roke markacistov. Zdravko Bodlaj, Rajko Balantič – Bibita, Bojan Dolmovič in ostali markacisti Planinskega društva Kamnik so možje, ki prostovoljno in z velikim veseljem skrbijo za planinske poti v slovenskih gorah. Da bi planinci lažje in bolj varno obiskovali gore, so pripravljeni na težka dela snovalcev in vzdrževalcev gorskih poti. Vedri, hudomušni in požrtvovalni akterji si med izdelovanjem macesnovih stopnic dovolijo tudi poglobljen razmislek o smislu in sobivanju z naravo. Pri nastanku filma so pomagali: Občina Kamnik, Planinsko društvo Kamnik, Planinsko društvo Bajtar, gostilna Pri planinskem orlu, Internacional picnic center Pri Jurju in drugi.

Občina Kamnik v svojih prostorih na ogled ponuja novo razstavo ročnih del Društva upokojencev Kamnik, delavnica pod vodstvom gospe Majde Vavpetičvezenje v rišelje tehniki. Rišelje je stara tehnika vezenja, v naše kraje pa je prišla iz Italije, okolice Benetk. Nekateri to vrsto vezenja imenujejo tudi zračna čipka, bele vezenine ali vezenine z belim vezom. Bistveno je zelo zahtevno izrezovanje. Mentorica delavnice »vezenja v rišelje tehniki«, gospa Majda Vavpetič ima tudi certifikat Obrtne zbornice Slovenije za vezene izdelke. S svojimi deli in udeleženkami delavnic vezenja je bila prisotna na več razstavah, v lanskem letu pa je bila povabljena tudi na mednarodno razstavo v Velenje, katere se bo s svojimi deli in udeleženkami delavnic udeležila tudi v prihodnje. Razstava bo v prostorih Občine Kamnik na ogled vse do konca meseca februarja, uradno pa jo bo odprl župan Marjan Šarec v sredo, 12. februarja 2014, ob 15.30 uri.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo sprejeli povečano število strank, ki so želele preveriti podatke o svojih nepremičninah. Vzrok je predvideni Zakon o davku na nepremičnine, ki določa novo obdavčitev nepremičnin. Na tem mestu obveščamo vse občanke in občane, da na Oddelku za urejanje prostora lahko posredujemo samo podatke o namenski rabi zemljišč, ki so tudi javno dostopni na internetnem naslovu. Namenska raba zemljišča je le eden od podatkov za izračun vrednosti posamezne nepremičnine. Na vrednost zemljišča vpliva tudi podatek o dejanski rabi, ki je v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Popravke lahko lastniki podajo na elektronski naslov raba.mko@gov.si.

Na Oddelku smo imeli tudi povečano število strank, ki so želele pojasnilo glede oprostitve plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v primeru novozgrajenih objektov. Strankam smo pojasnili, da  v skladu z Zakonom o davku na nepremičnine, Občina v letu 2014  ne bo več obračunavala nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, pač pa bodo vsi lastniki nepremičnin plačevali davek na nepremičnine. Strankam smo pojasnili, da Zakon o davku na nepremičnine v 8. členu predvideva naslednje oprostitve.

Davka na nepremičnine se ne plačuje od nepremičnin, ki so:

Oprostitve se priznajo po uradni dolžnosti na podlagi podatkov o nepremičninah, ki so evidentirani v registru nepremičnin na dan 1. januarja leta, za katero se davek odmerja, razen za nepremičnine v lasti humanitarnih organizacij, za katere oprostitev prizna davčni organ ob odmeri davka na podlagi razvida humanitarnih organizacij pri ministrstvu, pristojnem za zdravstveno varstvo in ministrstvu, pristojnem za socialno varstvo. 

Oprostitev za javno dobro iz 4. točke prvega odstavka tega člena, ki ni evidentirano v zemljiški knjigi, se upošteva:

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali vlom v prodajalno v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec preko noči vlomil v prodajalno in iz notranjosti odtujil več kosov oblačil. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za okoli 400 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku pri cestno-prometni kontroli postopek s 26-letnikom iz Kamnika. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je navedeni vozil osebni avtomobil v času, ko se mu izvršuje ukrep prepovedi vožnje zaradi prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Policisti so 26-letniku zaradi navedene kršitve zasegli osebni avtomobil in bodo zoper omenjenega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so obravnavali vlom v trgovino v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec preko noči v Kamniku vlomil v trgovino, od koder je odtujil prehrambene izdelke in denar. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 800 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z 22-letnikom iz Kamnika. Pri postopku je bila omenjenemu zasežena PVC samozapiralna vrečka v kateri se je nahajala neznana snov zeleno-rjave barve za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo – rastlino. Zoper navedenega kršitelja bodo policisti podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so obravnavali vlom v stanovanje v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v dopoldanskem času v Kamniku vlomil v stanovanje, od koder je odtujil dokumente in denar. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za nekaj sto evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.  

Policisti so odvzeli prostost 39-letniku iz Kamnika, osumljenemu storitve več kaznivih dejanj velike tatvine. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 39-letnik v času od meseca oktobra 2013 do konca meseca januarja 2014 storil večje število vlomov v stanovanja, stanovanjske hiše in poslovne objekte in s svojimi dejanji povzročil za nekaj tisoč evrov materialne škode. 39-letnik je bil s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper navedenega odredil pripor.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z 39-letnikom iz Kamnika. Pri postopku je bila omenjenemu zasežena smolnata snov za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo heroin. Zoper navedenega kršitelja bodo policisti podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Preventivna akcija »BODI PREVIDEN« 

V času med 3. 2. 2014 in 14. 2. 2014 bo na območju Republike Slovenije potekala akcija za večjo varnost pešcev v cestnem prometu. V sklopu te akcije bodo tudi policisti Policijske postaje Kamnik izvajali svoje aktivnosti in poostreno nadzirali spoštovanje cestno-prometnih predpisov ter izvajali tako preventivne kakor tudi represivne aktivnosti v času akcije.

Preventivne aktivnosti policistov so namenjene predvsem ozaveščanju pešcev, da morajo že sami čim bolje poskrbeti za svojo varnost v prometu (z nošenjem svetlih oblačil, kresničk in odsevnikov, odsevnih brezrokavnikov ipd.). Med drugim opozarjamo šolarje, njihove starše in stare starše na uporabo kresničk in drugih odsevnih predmetov. Represivne aktivnosti pa so usmerjene v umirjanje hitrosti voznikov motornih vozil na območjih, kjer se pešci najpogosteje zadržujejo, kakor tudi zoper voznike, ki ne upoštevajo prednosti pešcev na zaznamovanih prehodih za pešce.

Glede na namen akcije sta opredeljena naslednja cilja:           

Pešci so v dolgoročnem obdobju še vedno med najbolj ogroženimi udeleženci v cestnem prometu, največ prometnih nesreč z udeležbo pešcev pa se zgodi v temnem delu dneva, in sicer v jesensko zimskem obdobju leta (oktober – marec). Policija ugotavlja, da so pogosto žrtve nesreč zaradi neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil (kadar vozijo z neprilagojeno hitrostjo, pod vplivom alkohola, preblizu desnemu robu vozišča, vozijo z neočiščenimi ali zarošenimi stekli na vozilu ipd.). Veliko nesreč pa se zgodi tudi zaradi napak ali neustreznega ravnanja pešcev.

Zaradi tega policisti Policijske postaje Kamnik pozivajo vse udeležence v cestnem prometu k previdni vožnji in upoštevanju cestno-prometnih predpisov, in sicer ne samo v času akcije, temveč skozi celotno leto. 

Pešci:

Vozniki: 


<< Nazaj | Novice