Mali grad

T e D n i (K) Občine

02.11.2015

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik

ODSEK 3: vodovod Duplica - Volčji Potok (I. faza)

V preteklem tednu je izvajalec del začel z deli na območju ob Arboretumu v Volčjem Potoku. Izvaja se vodovodna povezava DN 100 do občinske meje z občino Domžale s prevezavo obstoječega sekundarnega vodovoda. Hkrati se izvaja sanacija ceste z dograditvijo pločnika. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Zaradi del je predvidena zapora ceste. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam  in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Košiše

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo stranskega kanala na delu, kjer je potekal obvoz v smeri Kamnika v času izgradnje na glavni Tunjiški cesti. Izvajalec trenutno polaga kanalizacijo DN 250. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Tunjice

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo stranskih kanalov na območju okoli Podružnične šole Tunjice. Prav tako je nadaljeval z izgradnjo stanskega kanala, kateri je bil začasno ustavljen med poletjem, saj poteka po kmetijskih površinah. Gre za kanal, ki poteka ob Tunjiščici do naselja Tunjiška Mlaka in Tunjice. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

2. Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Po dolgih letih prizadevanj za pridobitev kohezijskih sredstev, je Občina Kamnik v mesecu avgustu, s strani Ministrstva za okolje in prostor, pridobila Odločitev o podpori projektov izgradnje kanalizacijske in vodovodne infrastrukture.

Kljub temu, da nepovratnih sredstev dejansko še ni bilo pridobljenih, sta bili v lanskem letu podpisani kohezijski gradbeni pogodbi za izvedbo nadgradnje kanalizacije in vodovoda v občini Kamnik. V prvi fazi se je v lanskem letu začela izgradnja kanalizacije v Stranjah in Tunjicah ter nadgradnja vodovoda v Volčjem Potoku, ker pa se dela na teh območjih počasi zaključujejo, se bodo v letošnji jeseni dela pričela tudi na območju Tuhinjske doline (Sklop C).

Izvajalec del je nadaljeval z deli za cerkvijo v Nevljah. Trasa gre nato po kolovozni poti ter bivši strugi Nevljice do Vrhpolj pri Kamniku. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

3. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Sanacija jezu v Stahovici

Ministrstvo za okolje in prostor je preko Agencije RS za okolje začel s sanacijo poškodovanega jezu v Stahovici. Občina Kamnik je pristojne službe opozarjala na nevarnost porušitve jezu ob višjih vodostajih, saj je bil jez močno poškodovan, zato je predlagala takojšnjo sanacijo. Sanacija jezu v naselju Stahovica bo izboljšala popravno varnost na tem območju.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Poleg rednih delovnih obveznosti (opravljanje finančno računovodskih opravil, odločanje o obratovalnih časih gostinskih lokalov, prijava terjatev v stečajnih postopkih…), so bile aktivnosti usmerjene v pripravo rebalansa proračuna Občine Kamnik za leto 2015 ter v pripravo predloga sprememb proračuna Občine Kamnik za leto 2016. Na pristojna ministrstva je bilo posredovanih tudi več zahtevkov za sofinanciranje investicij na podlagi podpisanih sofinancerskih pogodb.

Skladno s Pravilnikom o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Kamnik, gostinski obrati lahko brez soglasja lokalne skupnosti obratujejo dlje kot traja obratovalni čas na dan pred prazniki in dela prostimi dnevi določenimi z zakonom ter enkrat ob martinovanju, in sicer:

Oddelek za družbene dejavnosti

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik je bila spomladi 2015 vključena v skupino šestih slovenskih splošnih knjižnic, ki so bile izbrane za sodelovanje  v mednarodnem projektu Vloga splošnih knjižnic na področju socialnega vključevanja, ki ga je kot projekt zagovorništva knjižničarske dejavnosti organizirala organizacija Public Libraries 2020. V okviru projekta je kamniška knjižnica predstavila brezplačne tečaje slovenskega jezika, ki jih za tujce organizira že od 2011. S tečaji slovenščine želimo tujcem pomagati pri integraciji v slovensko govoreče okolje. "V okviru projekta smo skupaj z udeleženci skušali oceniti učinek tečaja slovenščine na kvaliteto bivanja tujcev in sicer na primeru skupine albanskih žena. Uspešnost tečajev smo ocenjevali s pomočjo pripravljenih testov in vodenih pogovorov s posameznimi udeleženkami. Preverjanje učinka je pokazalo pozitiven učinek tečaja na vključevanje udeleženk v slovensko govorno okolje," so o projektu povedali strokovni sodelavci Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik. Več na: https://www.youtube.com/watch?v=gnUP1mpwzCY .

Na Podružnični šoli Nevlje je bil izveden prezračevalni sistem. Že po nekajdnevnem delovanju, je v prostorih vidno izboljšanje, tako kvalitet zraka kot tudi izsuševanje sten in stropov.

V parku nekdanjega podjetja KIK, kjer stoji spomenik v spomin osmim borcem in sedmim talcem tega podjetja, umrlim v času narodnoosvobodilnega boja, so na novo vklesane črke.

Pripravlja se vsa potrebna dokumentacija (projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in DIIP) za oddajo vloge na Fundaciji za šport. Občina Kamnik bo kandidirala za pridobitev sredstev, za ureditev razsvetljave na stadionu Prijateljstva v Mekinjah, za kar bomo potrebovali približno 180.000 evrov.

Pripravili smo predloge za rebalans proračuna za leto 2015 in rebalans proračuna za leto 2016.

Pripravljenih in podpisanih je bilo več pogodb za financiranje prevozov učencev s posebnimi potrebami v šolskem letu 2015/16, ki obiskujejo Cirius, Zavod za gluhe in naglušne, Osnovno šolo 27. julij Kamnik, Osnovno šolo Roje in podobno.

S strani Mestnih lekarn smo bili obveščeni, da so prejeli sklep o izvedbi revizije Računskega sodišča. Teža pregleda bo poslovanje v letu 2014, in sicer pretežno javna naročila zdravil.

Oddelek za razvoj in investicije

Dobava električne energije za obdobje 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018 za potrebe občin in drugih javnih ustanov

Občina Kamnik je pristopila k projektu dobave električne energije za obdobje 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018 za potrebe občin in drugih javnih ustanov.

Skupnost občin Slovenije na osnovi  pooblastil občin in ostalih javnih ustanov (posameznih naročnikov) izvaja postopek oddaje skupnega javnega naročila za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov za obdobje treh let, z oznako SOS EE – 01/2015, po odprtem postopku. Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil RS, dne 22. 10. 2015.

Projekt transnacionalnega programa

Jutri opoldne se izteče (podaljšani) rok za oddajo projektnih predlogov na transnacionalni program Mediteran. Njegova vrednost znaša 84,25 milijona evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in 3,39 milijona evrov sredstev predpristopne pomoči (IPA). Cilj programa je prispevati k temu, da bo celotno območje sodelovanja sposobno tekmovati z mednarodnimi tekmeci, da bi tako zagotovili rast in zaposlenost za naslednje generacije, da bi podprli ozemeljsko kohezijo in aktivno prispevali k varstvu okolja v duhu trajnostnega razvoja. Omenjeni cilji se bodo uresničevali v okviru naslednjih prednostnih nalog:

Sofinanciranje je 85-odstotno, sredstva pa parterji zalagajo.

Občina Kamnik na omenjenem razpisu kandidira za nepovratna sredstva v dveh projektih.

V okviru projekta In2MED, ki se osredotoča socialne inovacije v smislu krepitve podjetniških kompetenc v obstoječih socialnih storitvah, bomo v primeru uspešne pridobitve nepovratnih sredstev poskušali nadgraditi obstoječi model skrbi za starostnike, ki ga že vrsto let uspešno izvaja Zavod Oreli. Omenjeni model temelji na zagotavljanju prostovoljne pomoči na domu, svetovanju starejšim (področja svetovanja zajemajo osebne pogovore, vprašanja s področja prava, zdravja, financ, nepremičnin in še mnoga druga), izmenjavi mnenj o najrazličnejših vsebinah, ki zanimajo starostnike,  vseskozi pa ga dopolnjujejo tudi različna izobraževanja za kakovostno starost ter medgeneracijske delavnice. Kljub učinkovitosti navedenih storitev smo prepričani, da še obstaja prostor za nadgradnjo oziroma izboljšave, zlasti v smislu zagotavljanja dodatnih vsebin, namenjenih izboljšanju socialne vključenosti starejših in učinkovitejšemu zadovoljevanju njihovih osnovnih potreb. Poleg tega želimo obstoječi model dopolniti z razvojem inovativne tehnološke storitve, ki bi predstavljala dodano vrednost obstoječemu modelu, starejšim pa inovativen način za kvalitetno in aktivno udeležbo v sodobni (tehnološko usmerjeni) družbi.

V okviru projekta pZEB pa nameravamo na primeru nadstandardne energetske sanacije izbrane javne stavbe prikazati in izmeriti pozitivne učinke učinkovite rabe energije (zmanjšana poraba energije in posledično pozitiven vpliv tako na okolje kot tudi na energetski proračun, zmanjšan prehod zvoka od zunaj v objekt in tudi iz objekta navzven, sposobnost prehajanja zračne vlage in posledično ugodno počutje v prostoru, ni pregrevanja prostorov…). Zavedamo se namreč, da imamo znaten neizkoriščen potencial za stroškovno učinkovite energijske prihranke, in da je v okviru nove finančne perspektive za obdobje 2014 - 2020 za področje energetike namenjenih skupaj 234 milijonov evrov, od tega 186 milijonov evrov za učinkovito rabo energije, 24 milijonov evrov za obnovljive vire energije in 24 milijonov evrov za razvoj pametnih omrežij. V okviru tega se bo spodbujalo energetsko sanacijo stavb, predvsem javnega sektorja, rabo obnovljivih virov energije pri proizvodnji toplote in električne energije ter inteligentne sisteme za distribucijo energije, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih.                                                     

Policijska postaja Kamnik

Policisti so na Železniški postaji Kamnik - center obravnavali poškodovanje komunikacijskega stebrička. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v času med 23. 10. 2015 in 26. 10. 2015 s silo telesa poškodoval omenjeni stebriček. Nastala je materialna škoda za približno 3.500 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so v Zgornjem Tuhinju obravnavali tatvino prenosnega semaforja. Policist je ugotovil, da je neznani storilec preko noči na regionalni cesti odtujil premični semafor znamke MPB 1400. Nastala je materialna škoda za približno 4.000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so v Mostah pri Komendi obravnavali prometno nesrečo s pobegom. Na kraju ugotovljeno, da je neznana voznica osebnega avtomobila, znamke BMW X5 bele barve, pri vzvratni vožnji trčila v plastično korito in odpeljala s kraja, ne da bi nudila podatke. Sledi zbiranje obvestil in ustrezen ukrep.

Policisti so na Perovem obravnavali vlom v stanovanjsko hišo. Na kraju ugotovljeno, da je neznani storilec na vzvod skozi balkonska vrata vlomil in tako vstopil v hišo, kjer se je sprožil alarm in storilca pregnal. Nastala materialna škoda za približno 2.000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so v Šmarci obravnavali vlom v stanovanjsko hišo. Na kraju ugotovljeno, da je neznani storilec med 15. uro in 20.45 z neznanim predmetom na vzvod vlomil skozi vrata balkona in vstopil v stanovanjsko hišo ter pri tem odtujil zlatnino. Nastala je materialna škoda za približno 1.500 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so na Ljubljanski cesti obravnavali prometno nesrečo s pobegom. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je neznani voznik, osebnega avtomobila BMW X5, temno sive ali temno rjave barve, ZG registrskega območja, nepravilno prehiteval, pri tem pa trčil v prometni znak, ki je postavljen na otoku, ki ločuje levi in desni pas. Po trčenju je prometni znak odneslo v nasproti vozeč osebni avtomobil, neznani voznik pa je odpeljal s kraja, ne da bi se ustavil in nudil podatke. Nastala je materialna škoda v vrednosti 1.200 evrov. Sledi zbiranje obvestil in ustrezen ukrep.


<< Nazaj | Novice