Mali grad

T e D n i (K) Občine

02.09.2013

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Zaradi poslabšanja zemeljskega plazu ob javni poti Ravne pri Šmartnem, pred stanovanjskim objektom Ravne 2, je bila dne, 17. 6. 2013, s strani pristojnih služb Občine Kamnik izdana Odločba o popolni zapori. Obvoz se je uredil po lokalni cesti Buč - Hruševka -  Ravne pri Šmartnem - Bela peč.  Kjer del obvozne ceste poteka po zelo strmem makadamskem območju, smo se na podlagi visokih stroškov vzdrževanja odločili za ureditev ceste v dolžini približno 50 m. V sklopu ureditvenih del je bil zamenjan spodnji ustroj v debelini 25 cm s tamponskim materialom ter urejeno odvodnjavanje in asfaltna prevleka v debelini 7 cm. Ureditvena dela v vrednosti 8.000 evrov so se zaključila v petek, 30. 8. 2013.

Izvajalec KPK d.d. je zaključil z gradbenimi deli pri sanaciji plazu v Špitaliču pri Sedeljšaku. Septembra 2010 se je pod lokalno cesto Špitalič pri Sedeljšaku sprožil plaz širine dobrih 35 m in dolžine okoli 100 m. Vzrok plazu je bilo obilno deževje, ki je razmočilo brežino, zaradi česar je plazovina, napojena z vodo, zdrsnila po pobočju. V skladu z predlogom iz geo-tehničnega poročila je bil zgrajen podporni zid - pregrada iz kamna v betonu C 20/25 dolžine 42 m. V temeljih podporne konstrukcije je izvedena tudi zaledna drenaža s PEHD cevmi DN 160, zasutimi z drenažnim filtrom in zaščitenim s politlakom, ki bo zajela vse zaledne vode v območje zidu. V sklopu sanacije plazu je bila v dolžini približno 70 m sanirana tudi javna pot, ki je na novo asfaltirana. Vrednost del znaša okoli 125.000 evrov.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V četrtek, 29. avgusta, je bil objavljen javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik v letu 2013, in sicer za naslednje ukrepe:

  1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
  2. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
  3. Naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij
  4. Šolanje v srednješolskih kmetijskih programih

Objavljen je bil tudi javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kamnik, in sicer za naslednje ukrepe:

  1. Subvencioniranje obrestne mere pri kreditiranju
  2. Pospeševanje zaposlovanja
  3. Sofinanciranje zaščite patentov in licenc
  4. Pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah
  5. Subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru

Javna razpisa ter razpisni obrazci so objavljeni na spletni strani www.kamnik.si. Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 30. 9. 2013.

Na Ministrstvo za finance oziroma AJPES je bilo posredovano poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna Občine Kamnik za obdobje 1. 1. 2013 do 31. 7. 2013.

V skladu s Pravilnikom o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Kamnik je bilo izdanih več odločb o podaljšanju obratovalnega časa gostinskim lokalom, ki se nahajajo na območju, kjer bodo potekali tradicionalni 43. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. Izdana so bila tudi nekatera soglasja za prodajo na stojnicah v okviru prireditve Čarobni dan, ki je bila v nedeljo, 1. septembra, v Arboretumu Volčji Potok.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklem tednu smo na Oddelku za premoženjsko-pravne in splošne zadeve z enim izmed koncesionarjev usklajevali besedilo služnostne pogodbe za izgradnjo in vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture. Veljavni Energetski zakon namreč v svojem 59. členu med drugim določa, da sta gradnja in prevzem objektov in zemljišč, ki so potrebni za prenos in distribucijo električne energije, zemeljskega plina, distribucijo toplote in oskrbo z drugimi energetskimi plini, v javno korist. Zakon določa: »Če investitor v 30 dneh po vročitvi ponudbe za sklenitev pogodbe o pridobitvi služnosti v javno korist ne uspe skleniti, lahko nemudoma vloži predlog za omejitev lastninske pravice. Ponudba za sklenitev pogodbe mora vsebovati cenitev sodno zapriseženega cenilca. Pogodbe o pridobitvi služnosti v javno korist se sklepajo za čas obratovanja infrastrukture in v korist vsakokratnega izvajalca dejavnosti sistemskega operaterja posamezne infrastrukture. Na nepremičninah, ki so v lasti države ali samoupravnih lokalnih skupnosti, se odškodnina za služnost v javno korist ne plačuje.«

Občina Kamnik je v preteklih dneh s stečajnim upraviteljem Utoka p.o. v stečaju, podpisala pogodbo, s katero je prevzela v last stanovanje v izmeri 35,70 m2. Stanovanje je bilo predmet stečajne mase navedene družbe. V njem sicer živi najemnica, ki je najemno pogodbo za predmetno stanovanje sklenila že pred desetletji z Utokom. Glede na dejstvo, da je lastnica stanovanja sedaj Občina, bo le-ta s 1. 9. 2013 sklenila z dosedanjo najemnico novo najemno pogodbo.

Oddelek za družbene dejavnosti

Občina Kamnik je v skladu z 29. a členom prehodnih in končnih določb Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (dostopen je na občinski spletni strani) starše po pošti pozvala k oddaji vloge na poziv k vpisu, ki ga (v sredstvih javnega obveščanja) objavi novi vrtec, torej Zasebni vrtec Sonček. V nadaljevanju, kot pravi pravilnik novi vrtec obravnava vloge in vodi postopek sprejema otrok v vrtec na način, kot ga opredeljuje pravilnik od 10. do 20. člena.

Čakalni seznam novega vrtca se do konca šolskega leta, za katerega je bil oblikovan, vodi ločeno od Centralnega čakalnega seznama. V novi vrtec vključeni otroci se črtajo s centralnega čakalnega seznama.

V kolikor starši ne oddajo vloge za sprejem v navedeni vrtec, ostanejo na centralnem čakalnem seznamu in ohranijo točke z naslova čakanja.

Od ponedeljka, 2. septembra 2013, se zagotavljajo prevozi šoloobveznih otrok za šolske okoliše v okviru občine Kamnik.

S predstavniki izvajalca del, nadzora in predsednika Krajevne skupnosti Pšajnovica je bil opravljen ogled vseh izvedenih del na športnem igrišču Pšajnovica. Slavnostna predaja igrišča v uporabo krajanom KS Pšajnovica bo v petek, 27. septembra 2013, ob 16. uri.

Obnova spomenika NOB Rudnik se danes zaključuje, opravljen je bil pregled s strani nadzora. Celotna vrednost obnove spomenika znaša 12.160,96 evrov z obračunanim DDV, Občina Kamnik in Občina Domžale si investicijo delimo v razmerju 60 odstotkov Občina Kamnik in 40 odstotkov Občina Domžale.

V sredo, 28. avgusta, je bila v prostorih Občine Kamnik uradna otvoritev razstave ob 100-letnici rojstva Viktorja Repanška, ki bo na ogled do konca meseca septembra.

Prav tako danes Medobčinski muzej Kamnik zaključuje z vsebinsko postavitvijo razstave o življenju in delu Kamniškega rojaka generala Rudolfa Maistra. Spominska soba Rudolfa Maistra bo odprla svoja vrata za obiskovalce v torek, 3. 9. 2013. Slavnostna uradna otvoritev Spominske sobe Rudolfa Maistra pa bo v soboto, 23. novembra 2013, ob praznovanju državnega praznika.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma ne uveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje, ter lokacijskih informacij za gradnjo.

Precejšnje število občanov se je oglasilo na Oddelku glede izdanih odločb za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Oddelek za urejanje prostora se ukvarja tudi s projektom kolesarskih in pešpoti v občini Kamnik. Za promocijo in kolesarjenja ter predstavitev kolesarskih poti v občini Kamnik vsako leto organiziramo kolesarski izlet po kolesarski poti od Snovika do Motnika. Prireditev smo prvič organizirali ob odprtju kolesarske poti, leta 2007, tako da je bil letošnji kolesarski izlet izveden že sedmič.  

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o tatvini goriva iz dveh parkiranih tovornih vozil v Kamniku. Policisti so na kraju ugotovili, da je neznani storilec iz rezervoarja tovornih vozil v Kamniku odtujil gorivo in se s kraja dejanja odpeljal neznano kam. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za okoli 2.000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je neznani storilec tekom noči vlomil v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika in iz notranjosti odtujil denar. Z dejanjem je neznani storilec oškodovanca oškodoval za približno 2.000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v postopku 58-letnega voznika osebnega avtomobila iz okolice Kamnika. Pri postopku so policisti ugotovili, da je 58-letnik po javni cesti vozil neregistriran osebni avtomobil, brez veljavnega vozniškega dovoljenja, na vozilu pa je imel nameščene ukradene registrske tablice. Policisti so 58-letniku zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog. Ukradene registrske tablice so mu bile zasežene, zoper 58-letnika pa bo tudi podana kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec tekom noči vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo v okolici Kamnika in iz notranjosti odtujil živila in motorno žago. Z dejanjem je neznani storilec oškodovanca oškodoval za skupno okoli 700 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino artiklov iz več trgovin v Kamniškem nakupovalnem centru. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je 40-letnik iz Kamnika v popoldanskem času vstopil v eno izmed trgovin nakupovalnega centra v Kamniku od koder je odtujil tlačilko in pribor za krpanje zračnic. Zatem se je napotil v drugo trgovino, kjer je izvršil tatvino prstanov, uhanov in hlač, potem pa se je napotil še v tretjo trgovino, kjer je odtujil še čevlje. Pri dejanju ga je videl varnostnik, ki ga je zadržal na kraju do prihoda policistov. Policisti bodo zoper 40-letnika podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo

Policisti so obravnavali tatvino prenosnega računalnika v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v večernem času iz prirejenega prostora odtujil prenosni računalnik znamke Apple MacBook. Z dejanjem je neznani storilec oškodovala oškodovanca za približno 1.000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

 


<< Nazaj | Novice