Mali grad

T e D n i (K) Občine

02.06.2014

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Na podlagi Pravilnika o postopkih zadolževanja občin  in Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2014 ter ob sodelovanju neodvisnega finančnega in pravnega svetovalca je bilo v preteklem tednu izdano povabilo k dajanju ponudb za zadolžitev Občine Kamnik v letu 2014, in sicer za najem dolgoročnega kredita v višini 3.800.000 evrov. Rok za oddajo ponudb je 10. 6. 2014.

Na 31. seji Občinskega sveta Občine Kamnik, ki je bil v sredo, 28. 5. 2014, je bil potrjen Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2013. Občinska uprava ocenjuje, da je bila realizacija lanskoletnega proračuna dobra, poleg tega pa je tudi financiranje javne porabe na vseh področjih za katere je zadolžena in odgovorna Občina potekalo nemoteno.

Občina Kamnik je podpisala pogodbo o sodelovanju z Delavsko hranilnico d.d. Ljubljana, ki bo predvidoma v juliju 2014 odprla poslovno enoto v Kamniku ter hkrati pričela tudi z opravljanjem storitev javne blagajne. Delavska hranilnica d.d. Ljubljana v poslovnem objektu Območne obrtno – podjetniške zbornice Kamnik na naslovu Tomšičeva ulica 11, Kamnik, že ureja sodobno bančno poslovno enoto za izvajanje bančnih in drugih finančnih storitev.  Skladno s pogodbo bo Občina Kamnik pričela s financiranjem storitev plačevanja plačilnih nalogov oziroma bančne provizije za javne zavode, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Kamnik, vključeni pa so tudi koncesijski vrtci, ki opravljajo dejavnost na območju občine Kamnik. Sofinanciranje bo namenjeno le občanom občine Kamnik, ki bodo pravočasno obveščeni o pričetku delovanja javne blagajne ter o seznamu izdajateljev plačilnih nalogov, ki jih bodo lahko plačevali brez provizije.

Med pristojnosti Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance sodi tudi izdajanje soglasij za stojnično prodajo, tako da je bilo v zadnjem obdobju izdanih več soglasij, saj se organizirajo številne prireditve na celotnem območju občine, na katerih sodelujejo številni ponudniki.

Na Ministrstvo za finance je bilo posredovano poročilo o državnih pomočeh v obliki nadomestila za storitve splošnega gospodarskega pomena za leta 2012, 2013 in 2014. Republika Slovenija mora Evropski Komisiji predložiti Poročilo RS o izvajanju Sklepa Komisije z dne, 20. 12. 2011, o uporabi člena 106(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javne storitve, dodeljenega nekaterim podjetjem, pooblaščenim za opravljanje storitev splošnega  gospodarskega pomena. V poročilo so bila zajeta področja socialno varstvenih storitev (pomoč družini na domu) ter področje izobraževalnih dejavnosti (predšolska vzgoja in varstvo otrok). Dejstvo je da občina na navedenih področjih za vse občane sofinancira razliko v ceni.

V skladu z najemnimi/zakupnimi pogodbami za najem  »vrtičkov«, ki se nahajajo na površinah, ki so v lasti Občine Kamnik, so bili posredovani plačilni nalogi za plačilo letne najemnine.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občina Kamnik je na svoji uradni spletni strani pod vsebino »razpisi« in v Uradnem listu RS št. 35 z dne 16. 5. 2014, objavila  javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb.

Predmeti prodaje in izhodiščne cene so:

a.    zemljišče parc. št.  67/7 v izmeri 867 m2 (izhodiščna cena je 31.212 evrov +22 odstotkov DDV);

b.    zemljišče parc. št. 67/13 v izmeri 778 m2 (izhodiščna cena je 31.120 evrov +22 odstotkov DDV);

c.    zemljišče parc. št. 67/18 v izmeri 1012 m2, (izhodiščna cena je 52.624 €evrov + 22 odstotkov DDV);

d.    zemljišče parc. št. 67/16 v izmeri 475 m2 (izhodiščna cena je 24.700 evrov + 22 odstotkov DDV).

Vsa zemljišča od tč. a. do tč.d. so v  k.o. 1897 Nevlje,  namenjena so za stanovanja in spremljajoče dejavnosti (v osnutku Odloka o prostorskem načrtu Občine Kamnik, ki je trenutno v fazi sprejemanja, je za predmetno območje predvidena izdelava OPPN);

e.    parkirni boks v izmeri 12,45 m2 na Ljubljanski cesti 5D (pod objektom Dan in noč), številka posameznega  dela stavbe 26, v stavbi št. 1287, k.o 1911 Kamnik. Izhodiščna  cena je 4.800 evrov + 2 odstoni davek na promet nepremičnin;

f.     parc.št. 24/1, stavbišče v izmeri 65 m2 in parc.št. 24/2, dvorišče v izmeri 183 m2, obe k.o. 1896 Tučna. Nepremičnini se prodajata v kompletu, v naravi pa predstavljata podrto  stanovanjsko hišo in dvorišče v naselju Tučna pri Kamniku.

(izhodiščna cena za obe parceli je 20.000 evrov + 2 odstotni davek na promet nepremičnin).                                                 

Pogoje in postopek prodaje nepremičnin si zainteresirani lahko ogledajo na navedeni spletni strani ali v navedenem uradnem listu.

Rok za oddajo  ponudbe je do vključno 10. 6. 2014.

Oddelek za družbene dejavnosti

V sredo, 28. maja, se je v sklopu obeležij spomina na Dušana Lipovca in »10. likovnega extempora« njemu v spomin, tudi uradno odprla razstava izbranih stvaritev iz zapuščine njegovih slikarskih mojstrovin. Dušan Lipovec – akademski slikar, mentor in likovni publicist je umetnik, ki se je posvečal umetnosti z veliko začetnico. Dušan Lipovec je človek, ki je v svojih zapisih zabeležil porajajočo se umetnost in ljudi v njej, beležil svoje misli, poglede na svet in življenje, svoja veselja in tegobe. S svojimi likovnimi deli se je poklonil  svojemu mestu Kamnik, da nam le-ta nikdar ne uide iz spomina. Prav tako se je v soboto, 31. maja, Pod skalo v Kamniku odvijal enodnevni, že 10 leto zapored, likovni »extempore«, na katerem je strokovna žirija v sestavi Anamarija Stibilj Šajn (umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka), Saša Bučan (kustosinja in umetnostna zgodovinarka) ter Črtomir Frelih (akademski slikar in grafik, profesor na Oddelku za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete v Ljubljani), podelila tri nagrade. Tema slikanja je bila prosta na formatu podlage, ki ni smel biti manjši kot 50x50 in ne večji kot 80x80 cm.

Občina Kamnik je na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (UL RS, št. 77/07-UPB!, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11, 111/13) ter Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinskega muzeja Kamnik pripravila in objavila razpis za delovno mesto direktorja Medobčinskega muzeja Kamnik.

Mladinski svet Kamnik pripravlja dogodek »mladinska tržnica«, ki se bo odvijal v začetku meseca junija v centru mesta Kamnika. Namen »mladinske tržnice« je mladim in širši javnosti predstaviti delo mladih v Kamniku. V občini Kamnik se zavedamo pomena mladinskih organizacij/društev, zato jih pri njihovem delu podpiramo in verjamemo v partnerstvo med mladimi in občino.

Potekel je javni razpis za sofinanciranje urejanja in vzdrževanja športnih igrišč po krajevnih skupnostih, na katerega se je prijavilo osem vzdrževalcev športnih igrišč. V tem tednu bodo prejeli sklepe o višini sofinanciranja (7), po pravnomočnosti le teh pa še pogodbe, ena vloga je bila zavrnjena.

Objavljen je javni razpis za najem in koriščenje prostih terminov v športnih objektih, ki so občinskega pomena (telovadnice) za šolsko leto 2014/15.

Pozivu Fundacije Anina zvezdica, ki pomaga socialno ogroženim družinam, prebuja narod in je že preraslo v vseslovensko gibanje, se je ponovno odzvala tudi naša občina, ki je prispevala sredstva za nakup prehrambnih izdelkov z daljšim rokom trajanja.

Dela na atletski stezi in večnamenskem prostoru na štadionu Prijateljstva v Mekinjah potekajo po terminskem planu. Konec tega tedna bo izvajalec pričel s polaganjem asfalta in zatravitve na površinah, kjer so potekala gradbena dela, nato pa sledijo še zaključna dela pri polaganju umetne mase in risanju vseh potrebnih črt. Izvajalec umetne mase Slovenijašport - 3T d.o.o. je že opravil meritve linij, ki v celoti ustrezajo vsem atletskim pravilom.

Učenci 5. razredov OŠ Šmartno v Tuhinju so se v šolskem letu 2013/14 kot ena izmed 92 slovenskih šol vključili v projekt Varno na kolesu, ki izpostavlja varno vožnjo s kolesom, katere osnova je popolno opremljeno kolo ter kolesarska čelada. Poleg varnosti je temeljni namen projekta tudi spodbujanje kolesarstva kot zdravega načina življenja. Vseslovenska kolesarska pobuda je nastala na pobudo družbe Butan plin ter ob strokovni podpori Javne  agencije RS za varnost prometa, Kolesarske zveze Slovenije, Policije, Direkcije RS za ceste, družbe BTC, Kolesarskega društva Rog ter Regionalnega centra za okolje. Sodelovanje učenk in učencev ter njihovih mentorjev v razpisu je potekalo  v obliki priprave izdelkov v štirih različnih tematskih sklopih, ki so obsegali različne oblike ustvarjanja in učenja. Izdelke je po vsakem zaključenem sklopu ocenila strokovna komisija. Učenci so poleg  ocen iz posameznega sklopa pridobili  tudi dodatne točke, in sicer za postavitev kolesarskega kotička na šoli, za izdelavo  lesenega kolesa, za opis varnih poti v šolo s kolesom, za aktivno sodelovanje s prispevki na spletni in FB strani projekta ter za posebej opazen izdelek v posameznem sklopu.

S svojim delom, idejami in izdelki se je šola uvrstila med 10 finalistov in bila povabljena na zaključno prireditev. OŠ Šmartno v Tuhinju je bila na prireditvi  razglašena za zmagovalko projekta!

Vsi finalisti so bili nagrajeni s kolesarsko čelado, šole pa z donacijo odsevnikov in drugih materialov za večjo varnost najmlajših, kot zmagovalka pa je OŠ Šmartno v Tuhinju prejela tudi  denarno donacijo v višini 500 evrov.

Oddelek za urejanje prostora

Na oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu imeli sestanek z izdelovalcem Občinskega prostorskega načrta, družbo Locus d.o.o. iz Domžal. Tema sestanka je bil pregled dosedanjih prejetih mnenj ter priprava strategije za nadaljnje postopke za sprejem Občinskega prostorskega načrta. Kljub temu, da je župan Občine Kamnik Marjan Šarec že v preteklem tednu z dopisom pozval vse nosilce urejanje prostora, ki v zakonsko določenem roku niso podali mnenja k Občinskemu prostorskemu planu, do sedaj še nismo dobili vseh predmetnih mnenj.

V preteklem tednu smo se  udeležili več terenskih meritev.

Za vsak pravni posel je potrebno vložiti na Oddelek za urejanje prostora poizvedbo za izvedbo pravnega posla. Občane želimo opozoriti, da je treba pri izvedbi pravnega posla, poleg potrdila o namenski rabi zemljišča, pridobiti tudi potrdilo o (ne) uveljavljanju predkupne pravice. Zahtevek za izdajo potrdila mora podati vsaka pravna ali fizična oseba, ki prodaja nepremičnino na območju predkupne pravice. Zakonita predkupna pravica Občine sodi med prostorske ukrepe oziroma instrumente, s katerimi Občina zagotavlja izvajanje prostorske politike in izvrševanje sprejetih prostorskih aktov v javno korist. Občina Kamnik uveljavlja predkupno pravico v skladu z Odlokom o določitvi območja predkupne pravice občine Kamnik (Uradni list RS, št. 35/2003). V skladu z navedenim Odlokom ima Občina Kamnik predkupno pravico na poselitvenih območjih ter na območjih infrastrukturnih omrežij in objektov. Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo Občine, ali na nepremičnini uveljavlja predkupno pravico. Potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice ni treba pridobivati v primeru prepisov zemljišč (darilne pogodbe).

Župan je v preteklem tednu izdal Odločbe za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014, vsem zavezancem, ki so bili pred kratkim prizadeti v naravnih nesrečah.

Občina Kamnik je v preteklem tednu podala podatke za odmero plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014 na Davčno upravo Republike Slovenije (DURS) in s tem zaključila oddajo podatkov, ki služijo za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ).

Na tem mestu obveščamo vse občane, ki bodo vložili  vloge za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča po 1. 6. 2014, da se morajo nujno osebno oglasiti na Oddelku za urejanje prostora.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o vlomu v gostinski lokal v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec preko noči vlomil v gostinski lokal v okolici Kamnika in iz notranjosti odtujil denar, cigarete in motorno žago. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za okoli 1.000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z  25-letnikom iz okolice Kamnika. Pri postopku je bil zasežen aluminijasti zavitek, v katerem je bila neznana snov zeleno-rjave barve za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo. Zoper 25-letnika bodo policisti napisali odločbo o prekršku.

Policisti so obravnavali vlom v osebni avtomobil v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v nočnem času v Kamniku vlomil v osebni avtomobil in iz notranjosti odtujil več kosov električnega orodja. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 500 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o vlomu v drvarnico v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec preko noči vlomil v drvarnico stanovanjskega bloka v Kamniku in iz notranjosti odtujil moško gorsko kolo znamke Merida. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za okoli 1.500 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli pri cestno prometni kontroli postopek z 31-letnikom iz okolice Kamnika. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je navedeni vozil neregistriran osebni avtomobil, prav tako pa mu je bilo zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.74 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so 31-letniku zaradi navedenih kršitev zasegli osebni avtomobil in bodo zoper omenjenega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policijska postaja Kamnik je ugotovila, da je na spletu oziroma točneje na socialnem omrežju Facebook objavljena spletna stran oziroma profil z nazivom Policijska postaja Kamnik. Ugotovljeno je bilo, da gre v tem primeru za neupravičeno uporabo imena policijske postaje. V zvezi navedenega policija zbira obvestila za izsleditev storilca prekrška. Ob tem naj poudarimo, da navedena spletna stran oziroma profil ni uradna stran Policijske postaje Kamnik, prav tako objavljena mnenja, stališča in ostale stvari niso stališča oziroma mnenja Policijske postaje Kamnik oziroma policije. Občane, ki so ali bodo preko navedenega profila poskušali komunicirati s Policijsko postajo Kamnik naprošamo, da to storijo preko telefona, uradnega poštnega naslova Policijske postaje Kamnik ali pa se osebno zglasijo na policijski postaji.

V zadnjem času je PP Kamnik obravnavala več prometnih nesreč z udeležbo pešcev (med njimi večina otrok) in kolesarjev. Pri tem policija ugotavlja, da so pešci pogosto žrtve nesreč zaradi neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil (kadar vozijo z neprilagojeno hitrostjo, pod vplivom alkohola, preblizu desnemu robu vozišča, vozijo z neočiščenimi ali zarošenimi stekli na vozilu ipd.). Veliko nesreč pa se zgodi tudi zaradi napak ali neustreznega ravnanja pešcev.

Zaradi tega policisti PP Kamnik pozivamo vse udeležence v cestnem prometu k previdni vožnji in upoštevanju cestno prometnih predpisov, in sicer ne samo v času akcije temveč skozi celotno leto.

Pešci!

Vozniki!

Da bi bila udeležba kolesarjev v cestnem prometu bolj varna tako zanje kot za ostale udeležence, morajo kolesarji spoštovati cestnoprometna pravila.

Kolesarjem svetujemo tudi uporabo čelade, vidnih oblačil in drugih odsevnih pripomočkov. Poskrbeti je treba za tehnično brezhibnost kolesa, nikakor pa ne smemo pozabiti niti na primerno psihofizično stanje.

 


<< Nazaj | Novice