Mali grad

T e D n i (K) Občine

02.04.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

Pričela so se najnujnejša sanacijska dela na premostitvenem objektu »Komunalna brv čez Kamniško Bistrico«. Dela bodo obsegala: zamenjava kompletnih povezovalnih elementov po celotni liniji brvi, lesena konstrukcija poda, izvedba novega protikorozijskega premaza celotne brvi (peskanje, temeljni premaz, vmesni premaz, pokrivni poliuretanski premaz). V času del je vzpostavljena popolna zapora.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občina je v preteklem tednu, skladno z objavljenim seznamom upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki so oproščeni plačila varščine na listi A, pozvala sedem upravičencev k sklenitvi najemnih pogodb.

V petek, 30. 3. 2012, smo pooblaščeni predstavniki občine Kamnik opravili ogled objekta Stari grad in njegove okolice. V decembru 2011 je namreč Občina najemnici Starega gradu poslala opomin, s katerim jo je  pozvala, da do 28. 2. 2012  izvrši na objektu in v njegovi okolici vsa dela, ki jih je navedla v najemni pogodbi iz leta 2003. V navedenem opominu je bila najemnica med drugim tudi pozvana, da z dvorišča odstrani leseno ograjo in druge ovire, ki jih je samovoljno postavila v okolici objekta. Petkove ugotovitve o stanju objekta in okolice  smo  dokumentirali, sedaj pa nas čaka primerjava dejanskega stanja predmeta najema s stanjem, kakršnega bi najemnica morala zagotoviti. Po proučitvi zadeve in  sprejemu zaključkov bomo ustrezno ukrepali.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Na Ministrstvo za finance je bil posredovan predlog zaključnega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2011, ki ga bo Občinski svet Občine Kamnik obravnaval predvidoma na aprilski seji.

Zakon o javnih financah določa, da morajo proračunski porabniki (neposredni in posredni) do 31. 3. 2012 pripraviti premoženjske bilance na dan 31. 12. 2011, ter jih predložiti za finance pristojnemu organu občinske uprave. Predložene premoženjske bilance so bile pregledane, v nekaterih primerih smo zahtevali tudi dopolnitve in popravke, saj je potrebno vse premoženjske bilance vključiti v konsolidirano premoženjsko bilanco Občine Kamnik na dan 31. 12. 2011, ki jo je potrebno oddati na Ministrstvo za finance do 30. 4. 2012.

Opravljena sta bila tudi dva terenska ogleda za posege na kmetijsko zemljišče, posledično pa izdani tudi dve soglasji za omenjene posege.

Med pristojnosti oddelka za gospodarske dejavnosti in finance sodi tudi izdajanje soglasij za stojnično prodajo. V Arboretumu Volčji Potok se pričenja razstava velikih žuželk, kar pomeni izdajo nekaterih soglasij za prodajo na premičnih stojnicah v okviru omenjene prireditve.

Predstavniki pravnih in finančnih služb občin, ki so vključene v kohezijski projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih vod Kamnik-Domžale« so na skupnem sestanku v petek, 30. 3. 2012, izpostavili ključne probleme pri zagotavljanju lastnih sredstev ter pri financiranju omenjenega več milijonov vrednega projekta. Izoblikovani so bili nekateri predlogi o katerih bodo odločali župani na naslednji koordinaciji.

Oddelek za družbene dejavnosti

V petek, 30. 3. 2012, se je zaključil razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v občini Kamnik; na podlagi analize in ovrednotenja programov bodo izdani sklepi o sofinanciranju.

Za nujno sanacijo dimnika na stavbi Glavni trg 2 v Kamniku občina pridobiva ponudbe; analiza ponudb bo pokazala najugodnejšega ponudnika.

Pripravljena je Pogodba o sofinanciranju nakupa opreme za Kulturni dom Motnik; realizacija mora biti zaključena najkasneje do konca meseca aprila 2012.

V pripravi je Predlog za dopolnitev Odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Kamnik za zgodovinski in kulturni spomenik s podrobnejšim varstvenim režimom. Dopolnitev Odloka se pripravlja v sodelovanju z Oddelkom za urejanje prostora.

Na podlagi ogleda »grobišča talcev« se pričakuje natančen popis in ocena del, ki jo mora predhodno potrditi tudi ZVKD OE Kranj.

Izdaja »Kamniškega zbornika« je v zaključni fazi, pripravlja se vse potrebno za uradno predstavitev, ki bo v petek, 13. 4. 2012, ob 18. uri na gradu Zaprice.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo k spremembam in dopolnitvam UN K9 Šole pridobili dve pozitivni mnenji, in sicer s strani Komunalnega podjetja Kamnik za področje lokalne gospodarske javne infrastrukture ter s strani Ministrstva za kulturo za področje varstva kulturne dediščine. V preteklem tednu se je zaključila javna razgrnitev posodobljene evidence za odmero NUSZ. Po pričakovanju je bil obisk povečan prav zadnje dni. Za nepopolne pripombe lahko tisti, ki so podali svoje pritožbe, pričakujejo pozive za dopolnitev, pritožbe pa bodo obravnavane do konca tega meseca. Zatem bomo gradivo oddali v predpisani obliki na DURS in sledilo bo pošiljanje odmernih odločb.

 


<< Nazaj | Novice